PowerPoint-presentation

advertisement
1. UTVÄRDERINGSMATRIS – Användning av
kvalitetsregisterdata/
patientupplevd data
Denna utvärderingsmatris används för att analysera användandet av
kvalitetsregisterdata och patientupplevd data. Det vill säga i vilken
omfattning det finns, används och är integrerat i verksamheten samt
används i förbättringsarbeten
UTVÄRDERINGSMATRIS – Användning av kvalitetsregisterdata/patientupplevd data
Kvalitetsnivåer
Omfattning av och tillgång till data/resultat
I vilken omfattning
finns data?
1
Få redovisade
I vilken omfattning
det finns patientupplevd data?
Sporadisk
Presenteras på APT
Är tillgänglig?
I vilken omfattning
resultaten är
integrerade i
verksamheten?
2
Sporadisk
användning av
kvalitetsregisterdata
Delvis men inte
inom alla
processer
Finns ej att
tillgå
Enstaka mått av
patientupplevd data
finns och är
kommunicerad
3
kvartalsuppföljning
Förbättringstavla
eller motsvarande
på avdelningen
Inom ett flertal områden
används kvalitetsregisterData i syfte att förstå och
förbättra verksamhetens
processer.
Till viss del kommunicerat
Ett flertal områden
är belysta med
patientupplevd
data
4
5
månadsuppföljning
Dashboard kopplat till
avdelning och ledning
Systematiskt
användning av
kvalitetsregisterdata ,
systematisk
kommunikation och
utvärdering inom de
flesta relevanta
områden och
processer.
Systematiskt
kommunicerade
Ett flertal områden
är systematiskt
belysta med
patientupplevd
data
Excellens
Systematik
inom alla
tänkbara
områden
Systematik
inom alla
tänkbara
områden
Egna noteringar
Download