Kursplanering ORGANISMER år 7 v. 17-23, vt-15

advertisement
Kursplanering ORGANISMER år 7 v. 17-23, vt-15
Begrepp
Organism
Urcell
Prokaryot cell
Eukaryot cell
Eubakterie
Arkebakterier
Cell
Cellplasma
Cellmembran
Cellkärna
Cellvägg
Klorofyllkorn
Arvsanlag
DNA
Encellig
Flercellig
Djurcell
Svampcell
Växtcell
Bakteriecell
Släktträd
Stamträd
Växter
Fröväxt
Sporväxt
Alger
Svampar
Lavar
Djur
Svampdjur
Nässeldjur
Plattmask
Rundmask
Tagghuding
Ryggradsdjur
Fisk
Groddjur
Reptil
Fågel
Däggdjur
Ringmask
Blötdjur
Leddjur
Spindeldjur
Insekt
Systematik
Domän
Familj
Släkte
Art
Ras
Hybrid
Evolution
Anpassning
Mutation
Ekosystem
Näringskedja
Ståndare
Pistill
Kronblad
Pollenkorn
Frö
Befruktning
Klyvöppning
Rot
Stam
Blad
Kapillärkraft
Sexuell förökning
Klon
Bedömning, examinationsform
Organismer: Skriftligt kunskapsprov 8 maj
Växtens anatomi och sexualsystem: Läxförhör
Dina utlottade organism: Redovisning 2 juni
Bedömning, det du ska kunna, utifrån det centrala innehållet
Del 1, 23 april-8 maj:
Du ska kunna förklara hur man historiskt och idag tror att livet uppkom. S 16-19
Du ska veta vad Linné och Darwin gjorde för utvecklingen av organismernas systematik, t.ex. indelningen i
familj, släkte och art. S.10-15+kopia
Du ska kunna redogöra för livets stamträd i stora drag. S.16-21, 95 +kopia
Du ska veta hur dagens systematik ser ut med tre domäner och rikena djur, växt, svamp och encelliga
organismer. S.16-21+kopia+wikipedia
Du ska kunna skilja på olika organismers celltyper, men också kunna se likheterna.s.18+kopia
Du ska veta vad ett ekosystem är och att organismerna som ingår samverkar med varandra. S.6-9, 98-99
Du ska lämna in korrekt skriven labbrapporter om mikroksoperingslaborationen (drag slutsats utifrån resultat),
för högre betyg även med analys av resultatet och eventuella felkällor.
Del 2, 21 maj-2 juni:
Du ska kunna berätta om växters anatomi och sexualsystem s.68-69, 74-77
Du ska fördjupa dig i en utlottad organism, berätta om systematik, utseende, levnads -miljö och –villkor. s.2694
Du ska rapportera från fältstudien/fältstudierna som vi ska göra.
Centralt innehåll enligt Skolverket
Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar..
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära
jämförelser mellan människan och andra organismer. (början på detta, vi fortsätter i höst)
Exempel på kunskapskällor
Vi kommer att använda boken PULS Biologi som eleverna får låna från skolan, samt webbsidor och speciella
länkar, bl.a. till youtubeklipp.
www.sli.se , filmerna Livets historia, del 1-3
Om systematik per organism, se wikipedia
Flera stamträd
Länk till NO-sida
Download