FL 7 Bokslutsdispositioner, obeskattade reserver och eget kapital

advertisement
1
FÖRELÄSNING 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE
RESERVER SAMT EGET KAPITAL
Kerstin Collman
-
Vad är bokslutsdispositioner?
Bokslutsdispositioner återfinns i resultaträkningen hos enskilda aktiebolag. De
uppkommer genom att företag får ta upp större kostnader/intäkter än vad som är
motiverat av planmässiga värderingar.
Bokslutsdispositioner är i steg ett en effekt av att företag”hittar på” kostnader - inom
fastställda ramar - och därmed minskar det beskattningsbara resultatet ett visst år.
Dessa kostnader undanhålls således beskattning detta år för att senare år (i de flesta
fall) tas fram som en intäkt och därmed öka det beskattningsbara resultatet.
Bokslutsdispositioner kan ses som en möjlighet att periodisera vinster – och därmed
skatt – mellan åren.
-
Vad är innebörden av obeskattade reserver?
Obeskattade reserver återfinns i balansräkningen och är ackumulerade
bokslutsdispositioner. De är en skuld till aktieägarna och staten.
-
Vilka bokslutsdispositioner/obeskattade reserver finns?
1. Avskrivningar utöver plan/överavskrivningar/skattemässiga avskrivningar (kärt
barn har många namn) återfinns i resultaträkningen under rubriken
bokslutsdispositioner. Dessa bokslutsdispositioner motsvaras av
Anläggningsreserv eller Ackumulerade överavskrivningar i balansräkningen.
På tillgångssidan i balansräkningen tas tillgångar upp till värde enligt plan,
anskaffningsvärde minus planmässiga avskrivningar. De planmässiga
avskrivningarna speglar resursförbrukningen och syns under ”avskrivningar” i
resultaträkningen.
De ackumulerade skattemässiga avskrivningarna syns på skuldsidan i
balansräkningen där summan av överavskrivningarna tas upp som obeskattad
reserv. Årets skattemässiga avskrivningar syns under ”bokslutsdispositioner” i
resultaträkningen.
Obeskattade reserver är att betrakta som 73,7% eget kapital och 26,3% skatteskuld.
Vi förenklar dock ofta genom att använda 70 resp 30% (alternativt 72 resp 28) vid de
beräkningar som syftar till att analysera företag.
Det finns två metoder som företag fritt kan välja mellan om de vill sätta av till
obeskattade reserver. Observera att avsättning är frivilligt.
1
2
1. Skattemässiga avskrivningar (överavskrivningar eller avskrivningar utöver
plan).
a) Huvudregeln eller 30 procentsregeln:
Skattemässigt värde vid årets början
+Anskaffningsvärdet för nya maskiner och inventarier som finns kvar vid bokslutet
-Försäljningspriset för under året sålda inventarier
Värderingsunderlag
Lägsta skattemässiga värde vid årets slut: 70 % av värderingsunderlaget.
b) Kompletteringsregeln eller 20 procentsregeln:
Alla inventarier skrivs schablonmässigt av på fem år.
Värde i slutet av år ett: 80% av anskaffningsvärde.
Värde i slutet av år två: 60% av anskaffningsvärde.
Värde i slutet av år tre: 40% av anskaffningsvärde.
Värde i slutet av år fyra: 20% av anskaffningsvärde.
Värde i slutet av år fem: 0% av anskaffningsvärde.
Företag får välja den regel av ovanstående två som de anser vara mest förmånlig
(oftast lika med den som ger det lägsta värdet på inventarier) men samtliga
inventarier skall behandlas enligt samma regel.
2. Periodiseringsfond
Företag får skjuta upp beskattningen på 25 % av årets vinst i upp till sex år. Den
uppskjuta vinsten får dock tas fram tidigare. Maximalt möjliga avsättning räknas på
vinsten före skatt efter eventuella överavskrivningar och upplösning av tidigare års
periodiseringsfonder.
-
Vad är en koncern?
En koncern uppstår när ett moderbolag direkt eller indirekt har inflytande över mer än
50% av rösterna. Observera att det inte är antal aktier då aktier kan ha olika rösträtt.
En koncern redovisar inte bokslutsdispositioner öppet utan dessa delas upp på Eget
kapital och Avsättningar.
2
3
-
Vad innehåller ett årsbokslut?
Balansräkning (med tillhörande notapparat)
Resultaträkning (med tillhörande notapparat)
Eventuellt Kassaflödesanalys (i stora aktiebolag och koncerner)
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
-
Vilken struktur har Eget kapital?
• Bundet eget kapital
Aktiekapital (antal*kvotvärde)
Reservfond (numera frivillig avsättning)
(Uppskrivningsfond)
• Fritt eget kapital
Överkursfond
(Fond för verkligt värde)
Balanserad vinst (ackumulerade ej utdelade (eller bundna) vinster)
Årets resultat
Bolagsstämman beslutar om hur det fria egna kapitalet ska disponeras.
•
•
•
Utdelning?
Överflyttning till bundet eget kapital (Reservfond eller Aktiekapital)?
Balanseras i ny räkning?
-
Vilka typer av emissioner finns?
• Nyemission
Nya aktier säljs, som regel till ett pris som överstiger kvotvärdet (Aktiekapitalet/antal
aktier). Överkurs är skillnaden mellan pris och kvotvärde. Kvotvärdet ökar
Aktiekapital och överkursen ökar Överkursfonden. En nyemission ger pengar till
företaget.
• Fondemission
Innebär en omkontering av fritt eget kapital till aktiekapital. Det finns likheter med att
sätta av till Reservfonden. Det belopp som binds kommer inte att vara tillgängligt för
utdelning. Aktier ges ut (i förhållande till tidigare aktieinnehav), men en aktieägare
blir varken rikare eller fattigare än tidigare då inget nytt kapital skjuts till utan befintligt
fördelas på fler aktier.
3
4
Övning.
a) Utgå från nedanstående två balansräkningar (kkr):
Summa tillgångar
Aktiekapital (antal aktier
20 000 st)
Reservfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa skulder och
avsättningar
121231
3700
2000
111231
3800
2000
200
200
150
1150
180
120
200
1300
Rekonstruera vinstdispositionen vid bolagsstämman i april 2012.
b) Utgå från nedanstående två balansräkningar (kkr):
Summa tillgångar
Aktiekapital (antal aktier
20 000 st före emissionen)
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa skulder och
avsättningar
121231
4700
3000
111231
3800
2000
380
200
150
970
180
120
200
1300
Rekonstruera de beslut som togs vid bolagsstämman i april 2012.
Ökningen av aktiekapitalet är att hänföra till en nyemission och Överkursfonden påverkas inte
av andra beslut på bolagsstämman än detta.
4
5
c) Utgå från nedanstående två balansräkningar (kkr):
Summa tillgångar
Aktiekapital (antal aktier
20 000 st före emissionen)
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa skulder och
avsättningar
121231
4700
3000
111231
5100
2000
380
200
150
970
180
520
400
2000
Rekonstruera de beslut som togs på bolagsstämman om du vet att en nyemission 1:4
beslutades och att Överkursfonden inte påverkas inte av andra beslut än detta på
bolagsstämman.
5
Download