Formo Services stärker sin finansiella handlingskraft

advertisement
Pressmeddelande 200 5-03-10
Formo Services AB stärker sin finansiella handlingskraft
Styrelsen i Formo Services har genom tidigare bemyndigande från den ordinarie
bolagsstämman 2004 emitterat drygt 22 miljoner aktier att användas för förvärv av aktier i
EIS. Av bemyndigandet på totalt 32 miljoner har fattats beslut att använda återstående knappt
10 miljoner aktier att delfinansiera ytterligare aktier i Europeisk Industri Support AB ( EIS ).
Vid extra bolagsstämma den 18.3 2005 avses beslut fattas som möjliggör förvärv av fler aktier
i EIS enligt tidigare lämnat pressmeddelande.
Emission
Förestående emission riktas till Remium AB. Emissionen ryms inom det mandat
bolagsstämman givit styrelse och VD den 27.4.2004. Emissionen omfattar 9 950 000 aktier
och har tecknats till 0,24 SEK före transaktionskostnader.
Sammanfattning
Dessa åtgärder tillsammans med kommande följdbeslut vid stämman den 18.3 2005 ger
Formo Services tillfredsställande finansiellt utrymme för vidare utveckling av verksamheten
och ytterligare möjligheter att kapitalisera på redan gjorda investeringar.
För ytterligare information, kontakta:
Jan Ahlström, VD
Telefon: 035-17 35 70
Fakta om Formo Services AB:
Formo Services AB (publ.) är ett rörelsedrivande bolag inom teknologi- och servicesektorn som
bedriver verksamhet via dotterbolagen Hedson Technologies AB, Cliff Design & Development AB
( fd TP Formtech AB ), HomeMaid Hemservice AB samt ImproveIT Sweden AB. Bolaget arbetar
genom aktiva ägarinsatser med att skapa, bygga och strukturera bolag inom huvudsakligen teknologioch servicesektorn. Formo Services är noterat på Aktietorget och har drygt 4 000 aktieägare.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards