Ekonomiska förutsättningar 2017-2020

advertisement
Ekonomiska förutsättningar
2017-2020
UC
Haris Huric
Ekonomiska förutsättningar 2017-2020
Skatteunderlag
Kommun och landsting
Statens finanser
Överskottsmålet –Finansiellt sparande
• Fastställt av regeringen 1997.
• Staten och kommunsektorn - 1% - 0,33% från 2019.
• Tre motiv
1. Återställa förtroendet för de offentliga finanserna och minska
behovet av utländsk upplåning.
2. Ge utrymme för stabiliseringspolitik.
3. Bidra till att det offentliga skulle kunna möta den demografiska
utmaningen framöver.
Två decennier senare…
• Det offentliga ska kunna möta den demografiska utmaningen. Det
demografiska trycket på de offentliga finanserna, som förutsågs när
överskottsmålet etablerades, är nu här.
”Vi ser att andelen äldre ökar. Det demografiska trycket påverkar både
den offentliga sektorns inkomster – när en mindre andel
förvärvsarbetar – och utgifterna, när en större andel kommer att vara i
behov av vissa välfärdstjänster.”
Demografiskt tryck per verksamhet
Den samlade bilden 2017-2020
Starka statliga finanser
Elevunderlaget ökar
Kommunsektorn står inför
stora verksamhetsmässiga och
ekonomiska utmaningar.
Kostnaderna ökar snabbare
än skatteunderlaget
En starkt ökande
befolkning
Ökat barnafödande
Historiskt stora
flyktingströmmar
Starka statliga finanser – Finansiellt sparande i offentlig sektor
- Öppnar för högre bidrag
- Sparmålet sänks
Befolkningsprognos 0-19 år - Riket
Perspektiv – Friskola
Prognos per åldersgrupp - Riket
Prognos per åldersgrupp - GR
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2016
2017
2018
2019
0-4
2020
5-9
2021
10-14
2022
15-19
2023
2024
2025
Samtidigt som kostnaderna i kommunsektorn
ökar snabbare än skatteunderlaget
-
Trendbrott
Ambitionsnivå
Omställningskostnader
Pensioner
Har vi tagit höjd?
- Rikstäckande undersökning
- Ekonomichefer
- 162 kommuner svarar.
Hur kan utmaningarna hanteras?
Minskning av finansiella reserver
Utförsäljning av tillgångar
Effektiviseringar
Skattehöjningar
Stabiliseringspolitik
1,30 - 2 kr
Överskottsmål
Statsbidrag?
Budgetproposition -17
SKL
Sammanfattning
• Mål för finansiellt sparande – Hur kommer staten att agera?
• Andelen äldre ökar - Kostnaden ökar och intäkten minskar
• Antalet yngre ökar – Kostnaden ökar.
• Historiskt stora flyktingströmmar – Kostnaden ökar.
• Skatteunderlaget ökar men långsammare än kostnadsökningen.
Nya synsätt är nödvändiga!
Hur ser det ut på hemmaplan?
• Hur ser prognosen/analysen ut på hemmaplan?
• Demografi?
• Finansieringsmodell - tilldelning per elev?
• Nationell påverkan -
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards