Bedömningskriterier vid examinationsseminarium Fil

advertisement
Provmoment 5 Vuxnas hälsa och ohälsa, 3,5 hp.
Muntlig och skriftlig examination i grupp med individuell bedömning, kollegial
granskning
Grupp:……
Ja
Nej
Delvis
Skriftlig redovisning enligt anvisningar
Muntlig redovisning enligt anvisningar

Aktivt deltagande inklusive 2 frågor/ämne

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv (motiverat)
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
perspektiv
Hälsan i relation till utvecklingsstadierna
Anknytning till nationella riktlinjer
Sjuksköterskans anmälningsplikt
när det gäller våld för de olika åldrarna

Kurs- och referenslitteratur använd
Referenser angivna i text och lista enligt
anvisningar

5 Vetenskapliga artiklar inkl matris

Sammanfattande bedömning:
Komplettering för godkänd:
Datum och granskare:_________________________________________________
Vid underkänd, se studieanvisningar för seminarium eller examinationsöversikt.
Komplettering sändes inom 10 arbetsdagar till examinerande lärare med e-post.
Christina Bökberg / Hälsa, vård och samhälle 2014-01-14
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards