Bedömningskriterier vid examinationsseminarium Fil

advertisement
Provmoment 5 Vuxnas hälsa och ohälsa, 3,5 hp.
Muntlig och skriftlig examination i grupp med individuell bedömning, kollegial
granskning
Grupp:……
Ja
Nej
Delvis
Skriftlig redovisning enligt anvisningar
Muntlig redovisning enligt anvisningar

Aktivt deltagande inklusive 2 frågor/ämne

Omvårdnadsprocessens steg (motiverat)
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
perspektiv
Kost, motion, tobak, alkohol
i relation till utvecklingsstadierna
Anknytning till nationella riktlinjer
Sjuksköterskans anmälningsplikt
när det gäller våld för de olika åldrarna

Kurs- och referenslitteratur använd samt
Referenser angivna i text och lista enligt
anvisningar

5 Vetenskapliga artiklar inkl matris

Sammanfattande bedömning:
Komplettering för godkänd:
Datum och granskare:_________________________________________________
Vid underkänd, se studieanvisningar för seminarium eller examinationsöversikt.
Komplettering sändes inom 10 arbetsdagar till examinerande lärare med e-post.
Christina Bökberg / Hälsa, vård och samhälle 2014-08-29
Download