Multilitteracitet - att utbilda utöver det förväntade

advertisement
Multilitteracitet - att utbilda utöver det förväntade
Vastuuhenkilö/Ansvarig/ Person in charge of the symposium: Ria Heilä Ylikallio, professor,
Åbo Akademi
Ett central kompetensområde i LP 2016 är multilitteracitet (monilukutaito). Begreppet kan förstås
som en didaktisk utveckling som är nära knuten till de lärteorier Gunter Kress och Carey Jewitt
(2003, 2010) med flera utvecklat i anslutning till begreppen multimodalitet och multimodal
litteracitet.
Lärteorierna om multimodalitet och multimodal litteracitet har ett socialsemiotiskt förhållningssätt
till de olika strukturer som människor använder för att kommunicera och interagera med
varandra. Strukturerna omfattar olika mönster som kommer till uttryck i skriven (alfabetisk text)
och muntlig kommunikation. De kommer till uttryck genom gester, kroppsspråk, blickar och
genom varierande visuella former samt kombinationer av dem.
Symposiet tar ansats i en analytisk granskning av de didaktiska utvecklingsmöjligheter som ligger
till hands då lärteorierna om multimodalitet och multimodal litteracitet står i bakgrunden för
kompetensområdet multilitteracitet i LP2016.
Symposiets utformning och session fungerar som "research in progress" så att pågående
forskning i sig förstås som ett forskningsresultat: ett sätt att förhålla sig till och reflektera den
föränderliga värld som samtida skola, utbildning och samhälle står i.
Symposiets syfte är att diskutera multilitteracitet på två plan. Avstamp tas empiriskt i hur
multilitteracitet kommer eller kan komma didaktiskt till uttryck (dokumenterade metoder,
strategier, teorier) i lärarens professionella vardag samt hur forskare inom det pedagogiska
forskningsfältet utvecklar teori, forskningspraktik och metoder för ändamålsenlig forskning på
området.
Form och innehåll i flera gestaltningar. Om att artikulera multimodalitet i skolan som
litteracitet i pedagogisk vetenskapskontext.
Hannah Kaihovirta, universitetslärare, Åbo Akademi
Diskutand: Doktorand Johan Vikström
Dialogi opettajan ammatillisesta oppimista edistämässä: Tutkimuksen ja teorian rooli
muutoksessa.
Riitta-Liisa Korkeamäki, professori, ja Sari Räisänen, KD, Oulun yliopisto
Diskussanti: Doktorand Sigrid Ekholm
Download