Årsredovisning 2011

advertisement
Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31
Styrelsen för Pite Runners LDK avger härmed följande årsredovisning.
Innehåll
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Förvaltningsberättelse
Verksamhetens art och inriktning
Pite Runners LDK är en ideell allmännyttig friidrottsförening. Verksamheten är inriktad mot långdistanslöpning
för vuxna, både kvinnor och män, med gemensam träning minst två gånger i veckan. Allt arbete inom föreningen
sker på ideell basis. Hittills har föreningen klarat att finansiera verksamheten med medlems- och träningsavgifter
samt sponsring.
Väsentlig ekonomisk händelse under räkenskapsåret
Eftersom EU föreslagit att även mindre föreningar ska bli momsredovisningsskyldiga har föreningen svarat EUkommissionen att vi vill behålla undantag för idrottsföreningar som idag inte behöver redovisa moms. I annat
fall riskerar vi att i framtiden, om vi behöver finansiera verksamheten med försäljning, behöva betala
mervärdesskatt till staten.
Medlemmar och avgifter
Föreningen har under året haft 50 medlemmar, varav de flesta deltagit aktivt på träningar eller tävlingar. Årets
avgifter har för medlemmarna varit 100 kr och aktiva på orten har även betalat 300 kr i en träningsavgift.
Sponsorer och bidrag
Några medlemmar har lyckats bra i sina insatser att intressera sponsorer till föreningsverksamheten. Speciellt
tacksamt är att vi fått en huvudsponsor – INTERSPORT Piteå – där avtalet sträcker sig till utgången av 2012,
eventuellt med förlängning. Andra sponsorer är Elgiganten, Handelsbanken, Step In, Hanséns barn och
Componenta Wood AB. Inbetalningarna till föreningen har uppgått till 17 500 kr, varav 10 750 kr avser år 2011
och 6 750 kr balanserats till nästa år.
Träningskläder
Träningskläder har köpts in och försålts till inköpspris. Av inköpen från Sportringen finns sex reflexvästar á 280
kr i lager. När det gäller inköpen från Noname har dessa skett utifrån medlemmarnas beställningar och uppgått
till 41 905 kr. Föreningen har stått för hemtagningsutgifterna (totalt 955 kr).
Pitevarvet
Förstaårsarrangemanget av Pitevarvet tillsammans med Piteå IF slutade med en förlust om 1 528 kr för vardera
av klubbarna (total förlust 3 056 kr). Intäkterna uppgick totalt till 16 578 kr och kostnaderna till 19 634 kr.
Träningar och tävlingar
Föreningen har hyrt in sig en timme per vecka på Nolia inomhusarena under den kalla årstiden och LF Arena
under perioden maj till september. Kostnaderna har uppgått till 3 730 kr. Övrig träning har varit kostnadsfri.
Föreningen sponsrade med anmälningsavgiften om totalt 600 kr för två lag i stafetten Älvsbyn runt i maj. Vid
sommarens och höstens genomförande av Ultraintervaller ordnade föreningen ett gemensamt tävlingscentra och
stod då för lokalhyrorna. Vid den andra omgången bekostade klubben även viss tävlingskost för deltagarna.
Total sponsring för Ultraintervallerna blev 2 798 kr. Andra kostnader klubben har haft för att driva verksamheten
för medlemmarnas räkning är bland annat utlägg för gruppolycksfallsförsäkring, medlems- och föreningsavgifter
(licenser) samt administrativa kostnader om totalt 4 711 kr.
Ekonomi
Föreningen är befriad från inkomstdeklarering till och med 2014 och har nolltaxerats 2011. Det totala kapitalet
uppgick på bokslutsdagen till 47 204 kr, varav det egna kapitalet stod för 29 643 kr. Skulderna uppgick till
17 561 kr. Årets redovisade resultat blev 20 708 kr. Bankmedlen uppgick till 40 417 kr.
RESULTATRÄKNING
Intäkter
Träningsavgifter
Pitevarvet, fakturerat Piteå IF
Sponsorintäkter, likvida medel
Försäljning av t-shirts och reflexvästar
Försäljning av klubbkläder från Noname
Pengagåvor från medlemmar
Medlemsavgifter
Presentkort och tillgodohavande hos Intersport
Summa intäkter
Kostnader
Startavgift för två lag vid Älvsbyn runt
Pitevarvet, hoppborg, presentkort, muggar
Ultraintervaller juli och november, kost/logi
Inköp av t-shirts och reflexvästar
Inköp av klubbkläder från Noname
Lokalhyror, Nolia och LF Arena
Visma Förening, bokföringsprogram
Frakter och transporter
Gåvor till medlemmar
Bankkostnader
Medlemsavgift, Riksidrottsförbundet och Norrbottens
friidrottottsförbund
Gruppolycksfallsförsäkring, Folksam
Övriga kostnader (faktureringsavgift respektive
framställning av logga)
Summa kostnader
REDOVISAT RESULTAT
ÅR 2011
11 100
4 297
10 750
9 280
41 905
169
5 400
8 000
90 901
600
5 825
2 798
8 960
41 905
3 730
600
994
550
625
ÅR 2010
5 000
5 440
5 200
15 640
5 440
765
2 300
1 186
120
70 193
500
6 705
20 708
8 935
BALANSRÄKNING
ÅR 2011
ÅR 2010
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
6 st reflexvästar á 280 kr
1 680
8 480
Kortfristiga fordringar
Tillgodohavande hos Intersport
5 000
TILLGÅNGAR
Kassa och bank
Kontantkassa
Bankkonto hos Handelsbanken
107
40 417
40 524
2 375
2 375
Summa omsättningstillgångar
47 204
10 855
SUMMA TILLGÅNGAR
47 204
10 855
ÅR 2011
ÅR 2010
8 935
20 708
29 643
8 935
8 935
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital, förra årets resultat
Redovisat resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förutbetalda Nonamekläder
Förutbetalda medlemsavgifter
Förutbetalda sponsorintäkter
Beräknad hyra för Nolia, nov-dec
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
0
7 799
2 247
6 750
765
17 561
1 920
0
47 204
10 855
1 920
Piteå 2012-02-19
Styrelsen genom
Angela Nilsson, kassör
Revision har utförts av Stefan Dahlberg, vars berättelse redovisas separat.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards