Majoritetsprogram för Piteå kommun

advertisement
Majoritetsprogram för Piteå kommun
Mandatperioden 2015-2018
Vår gemensamma politiska vilja
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om att ta ett
gemensamt politiskt majoritetsansvar för Piteå kommun.
Grundläggande för vårt arbete kommer att vara de politiska program som våra
partier gick till val på 2014. I dessa program finns en betydande samstämmighet
i synen på och ansvaret för den generella välfärden och miljön.
Vår gemensamma ambition är att samla breda majoriteter bakom de beslut som
fattas. Den tradition som finns i vår kommun till politiskt samförstånd och stor
öppenhet kommer att bestå och utökas.
För att klara en långsiktig hållbar utveckling och en rättvis fördelning av
resurserna är det viktigt att ha en budget i balans.
Vår politik uttrycks genom detta majoritetsprogram och konkretiseras i den
verksamhetsplan som fastställs årligen i kommunfullmäktige.
Mångfald
.
Utgångspunkten för vår politik hämtas i deklarationen för de mänskliga
rättigheterna. Alla människor ska ha sina rättigheter och möjligheter oavsett kön,
utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder
eller funktionsnedsättning.
Vi samverkande partier ska aktivt arbeta mot alla former av diskriminering och
allt som leder till att människor och grupper särbehandlas negativt
Vår absoluta övertygelse är att Piteå ska byggas och utvecklas utifrån en
samhällsgemenskap med mångfald som grund.
Demokrati- och medborgardialog
Det är viktigt att Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och
att de kan påverka kommunens utveckling.
Vi vill ha en nära och öppen dialog mellan beslutsfattare och medborgare. Vi
ska arbeta för att Piteå kommun och dess verksamheter ska vara en del av det
folkbildande uppdraget.
Partiernas ansvar för demokratiutveckling och dialog ska stärkas
Attraktiv och uthållig kommun
Vi ska arbeta för att Piteå kommun ska ha 43 000 invånare år 2020. Vi ska
tillsammans bygga ett samhälle som är attraktivt och uthålligt. Tillväxtarbetet i
sin helhet och planeringen för nya bostäder ska präglas av social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet.
Samverkan med näringslivet, föreningslivet och forskarvärlden ska stärkas för
att utveckla vår kommun.
Vi ska arbeta för att det ska vara enkelt att göra miljövänliga och hälsosamma
val i Piteå. Vi vill utveckla infrastrukturen för kollektivt åkande och fortsätta
satsningarna på förnyelsebar energi.
Vi ska arbeta för att kommunens lokaler är fria från farliga kemikalier och att en
större andel av den mat som kommunen serverar ska vara ekologisk och/eller
lokalproducerad.
Vi ska utveckla kultur- och fritidsaktiviteter. Vi ska öka tillgänglighet för alla
till natur- och friluftsliv, mötesplatser, ett aktivt föreningsliv och en mångfald av
aktiviteter.
Vi vill fokusera på folkhälsoarbetet och det drogförebyggande arbetet
Vi ska arbeta för att Piteå kommun ska utvecklas som attraktiv arbetsgivare.
Arbete och näringsliv
Vi ser mångfald som en förutsättning och möjlighet för tillväxt
Vi ska skapa goda förutsättningar för att starta och driva företag i Piteå
Ungdomar ska inte behöva starta sitt vuxenliv som arbetslösa, utan möjlighet att
försörja sig själv och kunna bidra till samhällsutvecklingen. Vi kommer att
bekämpa arbetslösheten och arbeta för alla människors rätt till arbete.
Landsbygdsstrategi
Vi ska arbeta för att utjämna skillnaderna som finns mellan stad och land och se
till de speciella förutsättningar och utmaningar som finns på landsbygden. Vi
vill skapa nya former för en öppen och regelbunden dialog.
Vi tror på tanken med serviceorter där kommunal och kommersiell service ska
finnas och stödja varandras bevarande och utveckling
Omställningen till ett hållbart Piteå ska ha ett fokus på utveckling av jobb och
boende i hela Piteå.
Skola och omsorg
Skola, vård och omsorg ska präglas av mångfald, demokrati, solidaritet,
jämställdhet och ekologiskt hållbar utveckling.
Vi har en helhetssyn på barn och ungas livsvillkor. Pedagogisk kvalité och
trygghet ska omfatta alla barn och ge dem möjligheter att nå målen i skolan.
Piteå ska vara en god skolkommun.
Vi ska arbeta för att omsorgen om äldre, människor med
funktionsnedsättningar, individer i behov av särskilt stöd ska utvecklas ur ett
kvalitets- och trygghetsperspektiv
Vi säger nej till att införa Lagen om valfrihet. (LOV)
Piteå den __/__ 2014
....................
………………..
………………..
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Piteå
Piteå
Piteå
Download