Piteå Flygklubb
Box 75
941 22 PITEÅ
MEDLEMSANSÖKAN
Sektion:
Motorflyg, normalklassat
UL-flyg
Skärmflyg / Paramotor
Namn: ………………………………………………………………
Person-nr:
Adress: ………………………………………………………………
Certifikat klass/nr:…..………………………………….
Postadr: …………………………………….……………………….
utfärdat den: ………………………………………….
Telefon, bostad: …………………………….…………………..
Certifikat:
mobil: ……………………………….………………..
E-mail:
……………………………………...........................
…………………………………………….
A-motor
A+mörker
A+ sjö
UL-A /Trike
UL-B / Roderstyrt
Skärm /Paramotor
Total flygtid: ………………….. timmar
Yrke / arbete: ……………………………………………………….
Personliga referenser, flygverksamhet: ……….
KSAK-anslutning via PFK eller via annan flygklubb ?
………………………………………………………………..
Via Piteå Flygklubb
Via annan, vilken ? …………………………………
Jag planerar att nyttja klubbens flygplan ca …………………. timmar per år.
Jag är medveten om att medlemskap i Piteå Flygklubb innebär skyldighet att aktivt medverka i klubbens
verksamhet inklusive arbetsinsatser för skötsel av flygplan, flygplats, lokaler, maskiner mm.
Jag är medveten om att före första flygning med klubbens flygplan måste jag genomföra en
utcheckning och en godkänd kontrollflygning på aktuellt flygplan med person som utsetts av styrelsen.
Jag är intresserad av att vara med i följande aktiviteter:
Allmän flygträning
Långresor gemensamt
Tävlingsflyg
Hjälpflyguppdrag
Utbildning / Studiebesök
………………………………………………………………..
Skötsel flygplan
Skötsel hangarer/klubbhus
Skötsel arbetsmaskiner
Snöröjning flygplats
Funktionärsuppdrag
Handledare utbildn.
Styrelsearbete
Jag medverkar gärna med följande eftersom jag inom detta område kan bidra med yrkeserfarenhet
eller har särskilda kunskaper:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………… den ……../ …………… 200……
……………………………………………………………………….
namnteckning
_________________________________________________________________________________________
Sekretariatets anteckningar:
Ansökan mottagen………………………………… Godkänd vid styrelsemöte ……………………………………