Exempel på hur dubbellogg kan användas som

MALMÖ HÖGSKOLA
Lärarutbildningen NMS
[email protected]
Exempel på hur dubbellogg kan användas som redskap för
reflektion av praktiken
(Se vidare text av Maj Björk och Monica Johansson s. 52ff i Lendahls, Birgit &
Runesson, Ulla (1996), Vägar till lärares lärande – för frigörelse och
förändring. Studentlitteratur)
Följande rader skrev en lärare när hon funderade över en episod som hon
upplevt i sin undervisning:
Erfarenheter/ Kortfattad beskrivning Reflektioner nedskrivna efteråt:
Vad som hände - Hur det hände
Tankar om varför det blev som det
blev
Nya elever
Varför gjorde jag så?
Rita bara djur
Lärare får inte ta bort glädjen och
Kan jag inte få rita ett flygplan?
kreativiteten, skapandet, idéerna. Sätt
Nej.
lite vidare gränser, ramar, planera i
Suckar.
stort där barnens egna idéer får plats.
Frågar mkt bedjande: Kan jag inte få
rita ett flygplan? Med en katt som kör? Hur skulle jag gjort för att bättre ta vara
OK för ett litet flygplan uppe i kanten, på elevernas tankar?
Skrivning som redskap att förstå erfarenheter. Att gå tillbaka till händelsen och
lära något av den.
Praktisk teori bygger på:
 våra tidigare erfarenheter, sådant vi själva upplevt
 överförd kunskap av andra ur t ex böcker
 värderingar av moraliskt och etiskt slag
Bli medveten om sin egen praktiska teori!