Läkemedel till Kommunssk Utbildningar

Diabetes
Utbildning i diabetes för kommunsjuksköterskor i Kalmar län
Grundläggande om diabetes mellitus
Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare
specialist i allmän- och internmedicin
Processledare för Diabetesprocessen
Diabetes mellitus
en stor grupp av
olika kroniska endokrina (metabola) sjukdomar
som leder till ständigt förhöjt blodsocker ,
förstör ämnesomsättning av kolhydrater (socker)
men också lipider (fet), proteiner (äggvita)
och kan orsaka olika komplikationer
Kalmar, april 2016
Diabetestyper
• Typ 1 (cirka 15%)
• S.k. ungdomsdiabetes
• Plötslig påkommande
absolut insulinbrist p g a.
bristande insulinaktivitet
och/eller bristande
insulinsekretion
• Bara insulinbehandling
Kalmar, april 2016
•
•
•
•
•
Typ 2 (cirka 85%)
S.k. åldersdiabetes
Relativ insulinbrist
Insulinresistens
Olika behandlingsmöjligheter
f f a livsstilsförändringar från
början
Typ 1 diabetes
• är den dominerande formen hos barn och unga vuxna
• orsaken är insulinbrist pga. betacellsdestruktion med
bibehållen insulinkänslighet
• mycket låga nivåer av C-peptid och positiva ö-cellsantikroppar hos 80%
• klassiska symtom som viktnedgång, pat behöver kissa ofta
och mycket, blir väldigt törstig och trött, suddig syn, magont.
Kalmar, april 2016
Typ 2 diabetes
• starkt samband med övervikt
• orsaken är ökad insulinresistens med nedsatt
insulinkänslighet (relativ insulinbrist pga. otillräcklig frisättning
eller defekt i produktion)
• uttalat hereditet
• inga typiska symtom men kan förekomma trötthet, försämrad
syn, klåda i underlivet, pat känner sig törstig och dricker
mycket
Kalmar, april 2016
Andra typer av diabetes
LADA :
• debut < 50 års ålder
• BMI < 25 kg/m2
• Akuta symptom vid diagnosen
MODY:
• debut före 25-års ålder
• genetisk defekt i betacellsfunktionen pga mutation i en gen
Sekundär diabetes:
• orsakas av andra endokrina sjukdomar
• steroidbehandling
Kalmar, april 2016
Riskgrupper för typ 2 diabetes
• Ålder > 45 M ; > 55 K samt
• Övervikt (BMI > 28 kg/m2 eller midjemått >102 cm för
män, >88 cm för kvinnor
• Fysisk inaktivitet
• Ärftlighet (diabetes typ 2 hos föräldrar, syskon och även
hjärt- kärlsjukdom)
• IGT (nedsatt glukos tolerans)
• GDM (graviditetsdiabetes)
• PCO-syndrom
• följande delkomponenter vid central fetma som hypertoni,
låg HDL-kolesterol, hög LDL-kolesterol och höga triglicerider
Kalmar, april 2016
Fetma är en av de ursprungliga, pådrivande
faktorerna för diabetesepidemin
Ökad tendens
att bilda blodproppar
Mild inflammation
Typ 2diabetes
Kranskärlssjukdom
Högt blodtryck
Blodfettsrubbningar
Genetik +
livsstil
Kalmar, april 2016
Patofysiologin för typ 2 diabetes
3 huvudsakliga defekter
Dysfunktionella cell-öar
Insulinbrist
Bukspottkörtel
Alfacell
Betacell
förhöjd
glukagon
produktion
minskad
insulin
produktion
För mycket
glukagon
Minskat
insulin
Minskat
insulin
Hyperglykemi
Lever
Överskott glukosproduktion
Kalmar, april 2016
Muskler
Insulinresistens
(minskat glukosupptag)
Diabetes - bara en del av alla
med patologisk sockeromsättning
P-glukos fastande
>7,0 mmol/l
Diabetes
P-glukos (venöst)
”2 – timmars” OGTT
≥11,1 mmol/l
Nedsatt glukostolerans (IGT)
fP-glukos < 7,0 mmol/l
och
OGTT 7,8 - 11,0 mmol/l
Förhöjt fasteglukos (IFG)
fP-glukos < 7,0 och ≥ 6,1 samt normal OGTT < 7,8 mmol/l
Kalmar, april 2016
Utveckling och progression av
typ 2 diabetes
Postprandiellt glukos
Glukos
Faste glukos
-10
-5
0
5
Relativ
aktivitet
10
15
20
25
30
Insulinresistens i lever
och perifert
Insulin nivåer
β-cells function
–10
Kalmar, april 2016
–5
0
5
10
15
20
År från diabetesdiagnos
25
*Conceptual representation.
NGT=normal glucose tolerance; IGT=impaired glucose tolerance; IFG=impaired fasting glucose.
Adapted with permission from Ferrannini E. Presentation at 65th ADA Meeting in Washington, DC, 2006.; and
Ramlo-Halsted et al. Prim Care. 1999;26:771–789.
30
Diabetesutveckling (typ 2)
14.2
17.5
26.5
84.5
32.9
132.3
24%
57%
23%
9.4
14.1
15.6
50%
22.5
44%
1.0
1.3
30%
Patienter med diabetes år 2000 (miljoner)
Patienter med diabetes år 2010 (miljoner)
% ökning från 2000 to 2010
Kalmar, april 2016
Globalt
2000: 151 miljoner
2010: 221 miljoner (+46%)
2025: 380 miljoner (+151%)
Tack!