Läkemedel till Kommunssk Utbildningar

Diabetes
Utbildning i diabetes för kommunsjuksköterskor
Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare
specialist i allmän- och internmedicin
Processledare för Diabetesprocessen
Diabetes mellitus
en stor grupp av
olika kroniska endokrina (metabola) sjukdomar
som leder till ständigt förhöjt blodsocker
och fördärvar ämnesomsättning av
 socker (kolhydrater)
 fet (lipider)
 äggvita (proteiner)
som till följd kan orsaka olika komplikationer
Diabetestyper
Typ 1 (cirka 15%)
•
•
•
•
ungdomsdiabetes
absolut insulinbrist
plötsligt påkommande debut
bristande insulinaktivitet
och/eller insulinsekretion
• bara insulinbehandling
Typ 2 (cirka 85%)
•
•
•
•
åldersdiabetes
relativ insulinbrist
långvarig utveckling
Insulinresistens
• olika behandlingsmöjligheter
f f a livsstilsförändringar från
början
Typ 1 diabetes
• är den dominerande formen hos barn och unga vuxna
• orsaken är insulinbrist pga. betacellsdestruktion med
bibehållen insulinkänslighet
• labmässigt: mycket låga nivåer av C-peptid och positiva
ö-cells-antikroppar hos 80%
• klassiska symtom som
–
–
–
–
viktnedgång
överdriven törst (polidypsi)
överdriven urinmängd (poliuri)
trötthet, suddig syn, magont
Typ 2 diabetes
• starkt samband med övervikt
• orsaken är ökad insulinresistens med nedsatt
insulinkänslighet (relativ insulinbrist pga. otillräcklig frisättning
eller defekt i produktion)
• uttalat hereditet
• inga typiska symtom men kan förekomma trötthet, försämrad
syn, klåda i underlivet, pat känner sig törstig och dricker
mycket
Andra typer av diabetes
LADA :
• debut < 50 års ålder
• BMI < 25 kg/m2
• Akuta symptom vid diagnosen
MODY:
• debut före 25-års ålder
• genetisk defekt i betacellsfunktionen pga mutation i en gen
Sekundär diabetes:
• orsakas av andra endokrina sjukdomar
• steroidbehandling
Riskgrupper för typ 2 diabetes
• Ålder > 45 M ; > 55 K samt
• Övervikt (BMI > 28 kg/m2 eller midjemått >102 cm för
män, >88 cm för kvinnor
• Fysisk inaktivitet
• Ärftlighet (diabetes typ 2 hos föräldrar, syskon och även
hjärt- kärlsjukdom)
• Prediabetes:
– IFG (förhöjt faste glukos)
– IGT (nedsatt glukos tolerans)
– GDM (graviditetsdiabetes)
• PCO-syndrom
• följande delkomponenter vid central fetma som hypertoni,
låg HDL-kolesterol, hög LDL-kolesterol och höga triglicerider
Fetma är en av de ursprungliga, pådrivande
faktorerna för diabetesepidemin
Ökad tendens
att bilda blodproppar
Mild inflammation
Typ 2diabetes
Kranskärlssjukdom
Högt blodtryck
Blodfettsrubbningar
Genetik +
livsstil
Patofysiologin för typ 2 diabetes
3 huvudsakliga defekter
Dysfunktionella cell-öar
Insulinbrist
Bukspottkörtel
Alfacell
Betacell
förhöjd
glukagon
produktion
minskad
insulin
produktion
För mycket
glukagon
Minskat
insulin
Minskat
insulin
Hyperglykemi
Lever
Överskott glukosproduktion
Muskler
Insulinresistens
(minskat glukosupptag)
Diabetes - bara en del av alla tillstånd
med patologisk sockeromsättning
P-glukos fastande
>7,0 mmol/l
Diabetes
P-glukos (venöst)
”2 – timmars” OGTT
≥11,1 mmol/l
Förhöjt fasteglukos (IFG)
 fP-glukos < 7,0 och ≥ 6,1
 normal OGTT < 7,8 mmol/l
Nedsatt glukostolerans (IGT)
fP-glukos < 7,0 mmol/l
och
OGTT 7,8 - 11,0 mmol/l
Utveckling och progression av
typ 2 diabetes
Postprandiellt glukos
Glukos
Faste glukos
-10
-5
0
5
Relativ
aktivitet
10
15
20
25
30
Insulinresistens i lever
och perifert
Insulin nivåer
β-cells function
–10
–5
0
5
10
15
20
År från diabetesdiagnos
25
*Conceptual representation.
NGT=normal glucose tolerance; IGT=impaired glucose tolerance; IFG=impaired fasting glucose.
Adapted with permission from Ferrannini E. Presentation at 65th ADA Meeting in Washington, DC, 2006.; and
Ramlo-Halsted et al. Prim Care. 1999;26:771–789.
30
Diabetesutveckling (typ 2)
2015-2040
www.ndr.nu
Registrerade patienter i NDR - 2016
Primärvårdsenheter/Medicinklinikerna
Kalmar län
n = 11 799 PV
n = 1 297 Med klin
Sverige
n = 404 159
Tack!