i förordningar - Konkurrensverket

advertisement
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
L 74/1
I
(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)
FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 213/2008
av den 28 november 2007
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam
terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/
EG respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller revidering av CPV
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING
från berörda parter och användare av CPV i syfte att
förbättra texten i CPV bör beaktas. Uppbyggnaden av samt
koderna och beskrivningarna i CPV bör också uppdateras så
att CPV blir ett effektivt verktyg för elektronisk offentlig
upphandling.
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam
terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (1), särskilt artikel 2,
(3)
För att CPV ska bli mera användarvänlig bör den bli mindre
materialinriktad och mer produktinriktad. De produktegenskaper som beskrivs i huvudordlistan i nuvarande
bilaga I till förordning (EG) nr 2195/2002 bör följaktligen
överföras till tilläggsordlistan i samma bilaga, och de
huvudgrupper som nu är starkt materialinriktade bör
omfördelas till de övriga huvudgrupperna.
(4)
En rationalisering av rangordningen i CPV genom ett
sammanförande och en omfördelning av huvudgrupper
med ett begränsat antal koder, som delvis hänger samman,
samt av huvudgrupper som kan vålla förvirring, bör göras
på ett sådant sätt att användningen av nomenklaturen
förenklas genom en mer konsekvent och homogen
sammansättning.
(5)
Klassificeringen av försvarsrelaterade utrustningar och
tjänster bör förbättras genom att de nuvarande utspridda
koderna omgrupperas i nya grupper och undergrupper på
ett mer konsekvent sätt och genom att nya koder läggs till,
t.ex. militär forskning och teknik.
(6)
Tilläggsordlistans uppbyggnad bör revideras helt så att den
får en logisk struktur med avdelningar indelade i grupper
som används som ett komplement till huvudordlistan.
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/
17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid
upphandling på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster (försörjningsdirektivet) (2), särskilt artikel 70 d och e,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/
18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (3), särskilt artikel 79 f och g, och
av följande skäl:
(1)
Genom förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam
terminologi vid offentlig upphandling (Common Procurement Vocabulary – ”CPV”) fastställdes ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling i syfte att
standardisera de referenser som används av upphandlande
myndigheter och enheter för att beskriva föremålet för
upphandlingen.
(2)
Uppbyggnaden av samt koderna och beskrivningarna i CPV
bör anpassas eller ändras mot bakgrund av marknadens
utveckling och användarnas behov. Några specifika förslag
(1) EGT L 340, 16.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 2151/2003 (EUT L 329,
17.12.2003, s. 1).
(2) EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets
direktiv 2006/97/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 107).
(3) EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 2006/97/EG.
L 74/2
Europeiska unionens officiella tidning
SV
15.3.2008
Tilläggsordlistan bör i förenklingssyfte också innehålla
beskrivningar av produkters och tjänsters egenskaper, så att
upphandlingsobjekt kan beskrivas fullständigt och antalet
koder i huvudordlistan reduceras.
2.
Bilaga II ska utgå.
3.
Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga II till den här
förordningen.
(7)
För klarhetens skull bör bilaga I till förordning (EG)
nr 2195/2002 ersättas.
4.
Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga III till den här
förordningen.
(8)
Bilaga II till förordning (EG) nr 2195/2002, som innehåller
detaljerade förteckningar över ändringar som gjordes 2003,
har inte längre någon betydelse och bör därför utgå.
5.
Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga IV till den här
förordningen.
(9)
När CPV revideras bör man också uppdatera de vägledande
tabellerna i bilagorna III, IV och V till förordning (EG)
nr 2195/2002 för konvertering mellan CPV och de tre
nomenklaturerna FN:s centrala produktindelning (CPC
Prov.), Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 1) och Kombinerade nomenklaturen
(KN). För klarhetens skull bör dessa tabeller ersättas.
Artikel 2
Direktiv 2004/17/EG ska ändras på följande sätt:
1.
Tabellen i bilaga XII ska ersättas med texten i bilaga V till
den här förordningen.
2.
Tabellen i bilaga XVII A ska ersättas med texten i bilaga VI
till den här förordningen.
3.
Tabellen i bilaga XVII B ska ersättas med texten i bilaga VII
till den här förordningen.
(10) När CPV revideras är det lämpligt att även uppdatera
förteckningarna över verksamheter och tjänster i bilagorna
till direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG med hänvisningar till CPV-koder, så att direktiven blir förenliga med
den reviderade CPV utan att deras materiella tillämpningsområde ändras.
(11) För att man ska få tillräcklig tid att anpassa de elektroniska
Artikel 3
Direktiv 2004/18/EG ska ändras på följande sätt:
systemen till den nya CPV bör det föreskrivas att denna
förordning ska börja tillämpas sex månader efter offentliggörandet.
1.
Tabellen i bilaga I ska ersättas med texten i bilaga V till den
här förordningen.
(12) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
2.
Tabellen i bilaga II A ska ersättas med texten i bilaga VI till
den här förordningen.
3.
Tabellen i bilaga II B ska ersättas med texten i bilaga VII till
den här förordningen.
med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig
upphandling.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Förordning (EG) nr 2195/2002 ska ändras på följande sätt:
1.
Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här
förordningen.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 15 september 2008.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 november 2007.
På kommissionens vägnar
Charlie McCREEVY
Ledamot av kommissionen
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
BILAGA I
GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV)
Uppbyggnad av klassificeringssystemet
1.
CPV består av en huvudordlista och en tilläggsordlista.
2.
Huvudordlistan är uppbyggd i en trädstruktur av koder med upp till nio siffror, som är knutna till
beskrivningar av de varor, byggentreprenader eller tjänster som utgör upphandlingsobjekt.
De numeriska koderna består av åtta siffror med följande uppdelning:
—
De två första siffrorna identifierar huvudgrupper (XX000000-Y).
—
De tre första siffrorna identifierar grupper (XXX00000-Y).
—
De fyra första siffrorna identifierar undergrupper (XXXX0000-Y).
—
De fem första siffrorna identifierar kategorier (XXXXX000-Y).
Var och en av de tre sista siffrorna tillför ytterligare en grad av precisering inom varje kategori.
Den nionde siffran är en kontrollsiffra för de tidigare.
3.
Tilläggsordlistan kan användas för att komplettera beskrivningen av upphandlingsobjektet. Den består av
alfanumeriska koder, som är knutna till beskrivningar som gör det möjligt att tillföra ytterligare preciseringar
rörande art eller syfte för de varor som ska upphandlas.
De alfanumeriska koderna är uppbyggda på följande sätt:
—
Den första nivån består av en bokstav och motsvarar en avdelning.
—
Den andra nivån består av en bokstav och motsvarar en grupp.
—
Den tredje nivån består av tre siffror och motsvarar underindelningar.
Den sista siffran är en kontrollsiffra för de tidigare.
L 74/3
L 74/4
Europeiska unionens officiella tidning
SV
HUVUDORDLISTA
CPV-kod
Benämning
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03100000-2
Jordbruks- och trädgårdsprodukter
03110000-5
Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter
03111000-2
Frön
03111100-3
Sojabönor
03111200-4
Jordnötter
03111300-5
Solrosfrön
03111400-6
Bomullsfrön
03111500-7
Sesamfrön
03111600-8
Senapsfrön
03111700-9
Grönsaksfrön
03111800-0
Fruktfrön
03111900-1
Blomfrön
03112000-9
Råtobak
03113000-6
Växter för sockerframställning
03113100-7
Sockerbetor
03113200-8
Sockerrör
03114000-3
Halm och foderväxter
03114100-4
Halm
03114200-5
Foderväxter
03115000-0
Vegetabiliska råvaror
03115100-1
Vegetabiliska råvaror för textilframställning
03115110-4
Bomull
03115120-7
Jute
03115130-0
Lin
03116000-7
Naturgummi, latex och tillhörande produkter
03116100-8
Naturgummi
03116200-9
Naturlatex
03116300-0
Latexprodukter
03117000-4
Växter för särskilda ändamål
03117100-5
Växter för framställning av parfym eller farmaceutiska produkter, eller för insektsdödande medel el dyl
03117110-8
Växter som används inom parfymframställning
03117120-1
Växter som används för framställning av farmaceutiska produkter
03117130-4
Växter som används för framställning av insektsdödande medel
03117140-7
Växter som används för framställning av svampbekämpningsmedel el dyl
03117200-6
Växtfrön för särskilda ändamål
03120000-8
Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter
03121000-5
Trädgårdsväxter
03121100-6
Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar
03121200-7
Snittblommor
03121210-0
Blomsteruppsättningar
03130000-1
Dryckes- och kryddväxter
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
03131000-8
Dryckesväxter
03131100-9
Kaffebönor
03131200-0
Tebuskar
03131300-1
Mate
03131400-2
Kakaobönor
03132000-5
Kryddor (ej bearbetade)
03140000-4
Djurprodukter och liknande produkter
03141000-1
Tjursperma
03142000-8
Djurprodukter
03142100-9
Naturhonung
03142200-0
Sniglar
03142300-1
Animaliska livsmedel
03142400-2
Vaxer
03142500-3
Ägg
03143000-5
Produkter från blandat jordbruk
03144000-2
Jordbruksvaror
03200000-3
Spannmål, potatis, grönsaker, frukt och nötter
03210000-6
Spannmål och potatis
03211000-3
Spannmål
03211100-4
Vete
03211110-7
Durumvete
03211120-0
Mjukt vete
03211200-5
Majs
03211300-6
Ris
03211400-7
Korn
03211500-8
Råg
03211600-9
Havre
03211700-0
Malt
03211900-2
Spannmålsprodukter
03212000-0
Potatis och torkade grönsaker
03212100-1
Potatis
03212200-2
Torkade grönsaker och baljfrukter
03212210-5
Torkade grönsaker
03212211-2
Linser för matlagning
03212212-9
Kikärter
03212213-6
Torkade ärter
03212220-8
Baljfrukter
03220000-9
Grönsaker, frukt och nötter
03221000-6
Grönsaker
03221100-7
Rotfrukter och rotknölar
03221110-0
Rotfrukter
03221111-7
Rödbeta
03221112-4
Morötter
03221113-1
Lök
03221114-8
Rovor
L 74/5
L 74/6
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
03221120-3
Rotknölar
03221200-8
Grönsaksfrukter
03221210-1
Bönor
03221211-8
Bondbönor
03221212-5
Gröna bönor
03221213-2
Rosenbönor
03221220-4
Ärter
03221221-1
Trädgårdsärter
03221222-8
Sockerärter
03221230-7
Paprika
03221240-0
Tomater
03221250-3
Squash
03221260-6
Svamp
03221270-9
Gurka
03221300-9
Salladsväxter
03221310-2
Huvudsallat
03221320-5
Salladsblad
03221330-8
Kronärtskockor
03221340-1
Spenat
03221400-0
Kålväxter
03221410-3
Vitkål
03221420-6
Blomkål
03221430-9
Broccoli
03221440-2
Brysselkål
03222000-3
Frukt och nötter
03222100-4
Tropisk frukt och nötter
03222110-7
Tropisk frukt
03222111-4
Bananer
03222112-1
Ananas
03222113-8
Mangor
03222114-5
Dadlar
03222115-2
Russin
03222116-9
Fikon
03222117-6
Avokador
03222118-3
Kiwifrukt
03222120-0
Kokosnötter
03222200-5
Citrusfrukt
03222210-8
Citroner
03222220-1
Apelsiner
03222230-4
Grapefrukt
03222240-7
Tangeriner
03222250-0
Limefrukter
03222300-6
Icke tropisk frukt
03222310-9
Bär
03222311-6
Korinter
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
03222312-3
Krusbär
03222313-0
Jordgubbar
03222314-7
Hallon
03222315-4
Tranbär
03222320-2
Äpplen, päron och kvitten
03222321-9
Äpplen
03222322-6
Päron
03222323-3
Kvitten
03222330-5
Stenfrukter
03222331-2
Aprikoser
03222332-9
Persikor
03222333-6
Körsbär
03222334-3
Plommon
03222340-8
Druvor
03222341-5
Bordsdruvor
03222342-2
Vindruvor
03222400-7
Oliver
03300000-2
Jordbruks-, jakt- och fiskeprodukter
03310000-5
Fisk, skaldjur och akvatiska produkter
03311000-2
Fisk
03311100-3
Plattfisk
03311110-6
Sjötunga
03311120-9
Rödspätta
03311200-4
Torskfiskar
03311210-7
Torsk
03311220-0
Sej
03311230-3
Kummel
03311240-6
Kolja
03311300-5
Sill
03311400-6
Tonfisk
03311500-7
Vitling
03311600-8
Skarpsill
03311700-9
Lax
03312000-9
Skaldjur
03312100-0
Ostron
03312200-1
Blötdjur och skaldjur
03312300-2
Akvatiska invertebrater
03313000-6
Akvatiska produkter
03313100-7
Koraller eller liknande produkter
03313200-8
Natursvamp
03313300-9
Sjögräs
03313310-2
Alger
03320000-8
Kreatur, boskap och små djur
03321000-5
Kreatur
03321100-6
Nötkreatur
L 74/7
L 74/8
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
03321200-7
Kalvar
03322000-2
Boskap
03322100-3
Får
03322200-4
Getter
03322300-5
Hästar
03323000-9
Svin
03324000-6
Levande fjäderfä
03325000-3
Små djur
03325100-4
Kaniner
03325200-5
Harar
03330000-3
Produkter från djur inom jordbruket
03331000-0
Färsk får- och getmjölk
03331100-1
Fårmjölk
03331200-2
Getmjölk
03332000-7
Ull och djurhår
03332100-8
Klippt ull
03332200-9
Djurhår
03333000-4
Färsk komjölk
03340000-6
Öronmärken för djur
03341000-3
Öronmärken för nötkreatur
03400000-4
Skogsbruk och skogsavverkning
03410000-7
Trä
03411000-4
Barrträ
03412000-1
Tropiska träslag
03413000-8
Brännved
03414000-5
Ohyvlat virke
03415000-2
Barrvirke
03416000-9
Träavfall
03417000-6
Träspill
03417100-7
Sågspån
03418000-3
Stockar
03418100-4
Lövträ
03419000-0
Virke
03419100-1
Virkesvaror
03419200-2
Gruvtimmer
03420000-0
Gummi
03421000-7
Balsam
03422000-4
Shellack
03430000-3
Kork
03431000-0
Naturkork
03432000-7
Korgvaror
03432100-8
Flätverk
03440000-6
Skogsprodukter
03441000-3
Prydnadsväxter, gräs, mossor eller lavar
03450000-9
Plantskoleprodukter
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
03451000-6
Växter
03451100-7
Fröplantor
03451200-8
Blomlökar
03451300-9
Buskar
03452000-3
Träd
03460000-2
Pappersmassa
03461000-9
Trämassa
03461100-0
Kemisk trämassa
09000000-3
Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor
09100000-0
Bränslen
09110000-3
Fasta bränslen
09111000-0
Kol och kolbaserade bränslen
09111100-1
Kol
09111200-2
Kolbränslen
09111210-5
Antracit
09111220-8
Briketter
09111300-3
Fossila bränslen
09111400-4
Träbränslen
09112000-7
Brunkol och torv
09112100-8
Brunkol
09112200-9
Torv
09113000-4
Koks
09120000-6
Gasformiga bränslen
09121000-3
Stadsgas, ledningsgas eller liknande gaser
09121100-4
Stadsgas eller liknande gaser
09121200-5
Ledningsgas
09122000-0
Propan och butan
09122100-1
Propangas
09122110-4
Flytande propangas
09122200-2
Butangas
09122210-5
Flytande butangas
09123000-7
Naturgas
09130000-9
Petroleum och destillat
09131000-6
Flygfotogen
09131100-7
Fotogenliknande flygbränsle
09132000-3
Bensin
09132100-4
Blyfri bensin
09132200-5
Blyad bensin
09132300-6
Etanolbensin
09133000-0
Motorgas (LPG)
09134000-7
Gasolja
09134100-8
Dieselolja
09134200-9
Dieselbränsle
09134210-2
Dieselbränsle (0,2)
09134220-5
Dieselbränsle (EN 590)
L 74/9
L 74/10
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
09134230-8
Biodiesel
09134231-5
Biodiesel (B20)
09134232-2
Biodiesel (B100)
09135000-4
Brännolja
09135100-5
Eldningsolja
09135110-8
Eldningsolja med låg svavelhalt
09200000-1
Petroleum-, kol- och oljeprodukter
09210000-4
Beredda smörjmedel
09211000-1
Smörjoljor och smörjmedel
09211100-2
Motoroljor
09211200-3
Kompressoroljor
09211300-4
Turbinoljor
09211400-5
Växellådsoljor
09211500-6
Transmissionsoljor
09211600-7
Hydrauloljor
09211610-0
Hydrauloljor
09211620-3
Formoljor
09211630-6
Rostskyddsoljor
09211640-9
Isoleroljor
09211650-2
Bromsvätskor
09211700-8
Teknisk och medicinsk vit olja, paraffinolja
09211710-1
Tekniska vita oljor
09211720-4
Medicinsk vit olja, paraffinolja
09211800-9
Oljor och produkter av petroleum
09211810-2
Tunn olja
09211820-5
Petroleumolja
09211900-0
Dragolja
09220000-7
Vaselin, vaxer och specialdestillat
09221000-4
Vaselin och vaxer
09221100-5
Vaselin
09221200-6
Paraffinvax
09221300-7
Petroleumvax
09221400-8
Restprodukter av petroleum
09222000-1
Specialdestillat
09222100-2
Lacknafta
09230000-0
Råolja
09240000-3
Olje- och kolrelaterade produkter
09241000-0
Bränn- eller oljeskiffer
09242000-7
Kolrelaterade produkter
09242100-8
Kololja
09300000-2
Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi
09310000-5
Elektricitet
09320000-8
Ånga, varmvatten och tillhörande produkter
09321000-5
Varmvatten
09322000-2
Ånga
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
09323000-9
Fjärrvärme
09324000-6
Fjärrvärme på längre avstånd
09330000-1
Solenergi
09331000-8
Solcellsplattor
09331100-9
Solfångare
09331200-0
Solcellsmoduler
09332000-5
Solkraftverk
09340000-4
Kärnbränslen
09341000-1
Uran
09342000-8
Plutonium
09343000-5
Radioaktivt material
09344000-2
Radioisotoper
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14200000-3
Sand och lera
14210000-6
Grus, sand, krossad sten och ballast
14211000-3
Sand
14211100-4
Natursand
14212000-0
Granulat, stenflis, stenpulver, bokad sten, grus, krossad sten, stenblandningar, sandblandningar och
övrig ballast
14212100-1
Bokad sten och grus
14212110-4
Grus
14212120-7
Bokad sten
14212200-2
Stenmaterial
14212210-5
Blandning av grus och sand
14212300-3
Bokad och krossad sten
14212310-6
Ballast
14212320-9
Krossad granit
14212330-2
Krossad basalt
14212400-4
Jord
14212410-7
Matjord
14212420-0
Alv
14212430-3
Stenflis
14213000-7
Makadam, tjärmakadam och oljesand
14213100-8
Makadam
14213200-9
Tjärmakadam
14213300-0
Oljesand
14220000-9
Lera och kaolin
14221000-6
Lera
14222000-3
Kaolin
14300000-4
Kemiska mineraler och gödningsmineraler
14310000-7
Gödningsmineraler
14311000-4
Naturligt kalcium, aluminiumkalciumfosfat och råa naturliga kaliumsalter
14311100-5
Naturligt kalcium
14311200-6
Aluminiumkalciumfosfat
14311300-7
Råa naturliga kaliumsalter
L 74/11
L 74/12
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
14312000-1
Svavelkis
14312100-2
Obränt svavelkis
14320000-0
Kemiska mineraler
14400000-5
Salt och ren natriumklorid
14410000-8
Stensalt
14420000-1
Havssalt
14430000-4
Indunstat salt, ren natriumklorid
14450000-0
Saltlake
14500000-6
Liknande gruv- och stenbrottsprodukter
14520000-2
Ädel- och halvädelstenar; pimpsten; smärgel; naturliga slipmedel; övriga mineraler och ädelmetaller
14521000-9
Ädel- och halvädelstenar
14521100-0
Ädelstenar
14521140-2
Damm eller pulver från ädelstenar
14521200-1
Halvädelstenar
14521210-4
Damm eller pulver från halvädelstenar
14522000-6
Industridiamanter; pimpsten; smärgel och övriga naturliga slipmedel
14522100-7
Pimpsten
14522200-8
Industridiamanter
14522300-9
Smärgel
14522400-0
Naturliga slipmedel
14523000-3
Liknande mineraler, ädelmetaller och tillhörande produkter
14523100-4
Mineraler
14523200-5
Guld
14523300-6
Silver
14523400-7
Platina
14600000-7
Metallmalmer och legeringar
14610000-0
Metallmalmer
14611000-7
Järnmalmer
14612000-4
Icke järnhaltiga metallmalmer
14612100-5
Kopparmalmer
14612200-6
Nickelmalmer
14612300-7
Aluminiummalmer
14612400-8
Ädelmetallmalmer
14612500-9
Blymalmer
14612600-0
Zinkmalmer
14612700-1
Tennmalmer
14613000-1
Uran- och toriummalmer
14613100-2
Uranmalmer
14613200-3
Toriummalmer
14614000-8
Diverse malmer
14620000-3
Legeringar
14621000-0
Ferrolegeringar
14621100-1
Ferrolegeringar (ej EKSG)
14621110-4
Ferromangan
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
14621120-7
Ferrokrom
14621130-0
Ferronickel
14622000-7
Stål
14630000-6
Slagg, krats, järnspill och -skrot
14700000-8
Basmetaller
14710000-1
Järn, bly, zink, tenn och koppar
14711000-8
Järn
14711100-9
Tackjärn
14712000-5
Bly
14713000-2
Zink
14714000-9
Tenn
14715000-6
Koppar
14720000-4
Aluminium, nickel, skandium, titan och vanadin
14721000-1
Aluminium
14721100-2
Aluminiumoxid
14722000-8
Nickel
14723000-5
Skandium
14724000-2
Titan
14725000-9
Vanadin
14730000-7
Krom, mangan, kobolt, yttrium och zirkonium
14731000-4
Krom
14732000-1
Mangan
14733000-8
Kobolt
14734000-5
Yttrium
14735000-2
Zirkonium
14740000-0
Molybden, teknetium, rutenium och rodium
14741000-7
Molybden
14742000-4
Teknetium
14743000-1
Rutenium
14744000-8
Rodium
14750000-3
Kadmium, lutetium, hafnium, tantal och volfram
14751000-0
Kadmium
14752000-7
Lutetium
14753000-4
Hafnium
14754000-1
Tantal
14755000-8
Volfram
14760000-6
Iridium, gallium, indium, tallium och barium
14761000-3
Iridium
14762000-0
Gallium
14763000-7
Indium
14764000-4
Tallium
14765000-1
Barium
14770000-9
Cesium, strontium, rubidium och kalcium
14771000-6
Cesium
14772000-3
Strontium
L 74/13
L 74/14
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
14773000-0
Rubidium
14774000-7
Kalcium
14780000-2
Kalium, magnesium, natrium och litium
14781000-9
Kalium
14782000-6
Magnesium
14783000-3
Natrium
14784000-0
Litium
14790000-5
Niob, osmium, rhenium och palladium
14791000-2
Niob
14792000-9
Osmium
14793000-6
Rhenium
14794000-3
Palladium
14800000-9
Diverse icke-metalliska mineralprodukter
14810000-2
Slipkroppar
14811000-9
Kvarnstenar, slipstenar och slipskivor
14811100-0
Kvarnstenar
14811200-1
Slipstenar
14811300-2
Slipskivor
14812000-6
Slippulver eller -granulat
14813000-3
Artificiell korund
14814000-0
Artificiell grafit
14820000-5
Glas
14830000-8
Glasfibrer
14900000-0
Återvunna returråvaror
14910000-3
Återvunna returråvaror av metall
14920000-6
Återvunna returråvaror av icke-metall
14930000-9
Aska och restprodukter innehållande metaller
15000000-8
Livsmedel, drycker, tobak o d
15100000-9
Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter
15110000-2
Kött
15111000-9
Nötkött
15111100-0
Oxkött
15111200-1
Kalvkött
15112000-6
Fjäderfä
15112100-7
Färskt fjäderfäkött
15112110-0
Gås
15112120-3
Kalkon
15112130-6
Kyckling
15112140-9
Anka
15112300-9
Lever av fjäderfä
15112310-2
Gåslever
15113000-3
Fläskkött
15114000-0
Inälvor
15115000-7
Lamm- och fårkött
15115100-8
Lammkött
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
15115200-9
Fårkött
15117000-1
Getkött
15118000-8
Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna
15118100-9
Hästkött
15118900-7
Kött av åsna, mula eller mulåsna
15119000-5
Diverse kött
15119100-6
Kaninkött
15119200-7
Harkött
15119300-8
Vilt
15119400-9
Grodlår
15119500-0
Duva
15119600-1
Fiskkött
15130000-8
Köttvaror
15131000-5
Köttkonserver och köttprodukter
15131100-6
Korvköttsprodukter
15131110-9
Korvkött
15131120-2
Korvprodukter
15131130-5
Korv
15131134-3
Blodpudding och övrig blodkorv
15131135-0
Korv gjord på fjäderfäkött
15131200-7
Torkat, saltat, rökt eller kryddat kött
15131210-0
Saltad och rökt skinka
15131220-3
Bacon
15131230-6
Salami
15131300-8
Leverprodukter
15131310-1
Paté
15131320-4
Produkter av gås- eller anklever
15131400-9
Varor av fläskkött
15131410-2
Skinka
15131420-5
Köttbullar
15131490-6
Tillagade rätter av svinkött
15131500-0
Produkter av fjäderfä
15131600-1
Produkter av nöt- och kalvkött
15131610-4
Köttbullar av nötkött
15131620-7
Nötfärs
15131640-3
Nötfärsbiffar
15131700-2
Köttprodukter
15200000-0
Beredd och konserverad fisk
15210000-3
Fiskfiléer, fisklever och rom
15211000-0
Fiskfiléer
15211100-1
Färska fiskfiléer
15212000-7
Fiskägg
15213000-4
Fisklever
15220000-6
Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk
15221000-3
Fryst fisk
L 74/15
L 74/16
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
15229000-9
Frysta fiskprodukter
15230000-9
Torkad eller saltad fisk; fisk i saltlake; rökt fisk
15231000-6
Torkad fisk
15232000-3
Saltad fisk
15233000-0
Fisk i saltlake
15234000-7
Rökt fisk
15235000-4
Inlagd fisk
15240000-2
Fisk på burk samt annan beredd eller konserverad fisk
15241000-9
Panerad eller konserverad fisk
15241100-0
Konserverad lax
15241200-1
Beredd eller konserverad sill
15241300-2
Sardiner
15241400-3
Konserverad tonfisk
15241500-4
Makrill
15241600-5
Ansjovis
15241700-6
Fiskpinnar
15241800-7
Panerade fiskprodukter
15242000-6
Tillagade fiskrätter
15243000-3
Fiskprodukter
15244000-0
Kaviar och fiskrom
15244100-1
Kaviar
15244200-2
Fiskrom
15250000-5
Fisk och skaldjur
15251000-2
Frysta skaldjur
15252000-9
Beredda eller konserverade skaldjur
15253000-6
Skaldjursprodukter
15300000-1
Frukt, grönsaker och liknande produkter
15310000-4
Potatis och potatisprodukter
15311000-1
Fryst potatis
15311100-2
Pommes frites
15311200-3
Tärnad, skivad och övrig fryst potatis
15312000-8
Potatisprodukter
15312100-9
Potatismospulver
15312200-0
Förfriterade pommes frites
15312300-1
Potatischips
15312310-4
Smaksatta potatischips
15312400-2
Potatissnacks
15312500-3
Potatiskroketter
15313000-5
Bearbetad potatis
15320000-7
Frukt- och grönsaksjuicer
15321000-4
Fruktjuicer
15321100-5
Apelsinjuice
15321200-6
Grapefruktjuice
15321300-7
Citronjuice
15321400-8
Ananasjuice
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
15321500-9
Druvjuice
15321600-0
Äppeljuice
15321700-1
Blandningar av okoncentrerade juicer
15321800-2
Juicekoncentrat
15322000-1
Grönsaksjuicer
15322100-2
Tomatjuice
15330000-0
Beredda eller bearbetade frukter och grönsaker
15331000-7
Beredda grönsaker
15331100-8
Färska eller frysta grönsaker
15331110-1
Bearbetade rotfrukter
15331120-4
Bearbetade rotknölar
15331130-7
Bönor, ärtor, paprikor, tomater och andra grönsaker
15331131-4
Bearbetade bönor
15331132-1
Bearbetade ärtor
15331133-8
Spritade ärter
15331134-5
Beredda tomater
15331135-2
Beredda svampar
15331136-9
Beredda paprikor
15331137-6
Böngroddar
15331138-3
Tryffel
15331140-0
Blad- och kålgrönsaker
15331142-4
Bearbetad vitkål
15331150-3
Bearbetade baljväxter
15331170-9
Frysta grönsaker
15331400-1
Grönsaker, konserverade och/eller på burk
15331410-4
Bönor i tomatsås
15331411-1
Vita bönor i tomatsås
15331420-7
Konserverade tomater
15331423-8
Tomater på burk
15331425-2
Tomatpuré
15331427-6
Koncentrerad tomatpuré
15331428-3
Tomatsås
15331430-0
Svamp på burk
15331450-6
Bearbetade oliver
15331460-9
Grönsaker på burk
15331461-6
Surkål på burk
15331462-3
Ärtor på burk
15331463-0
Spritade bönor på burk
15331464-7
Hela bönor på burk
15331465-4
Sparris på burk
15331466-1
Oliver på burk
15331470-2
Sockermajs
15331480-5
Tillfälligt konserverade grönsaker
15331500-2
Grönsaker, konserverade i ättika
15332000-4
Beredda frukter och nötter
L 74/17
L 74/18
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
15332100-5
Bearbetad frukt
15332140-7
Bearbetade äpplen
15332150-0
Bearbetade päron
15332160-3
Behandlade bananer
15332170-6
Rabarber
15332180-9
Meloner
15332200-6
Sylt och marmelader, fruktgeléer, frukt- eller nötpuré och -massa
15332230-5
Marmelader
15332231-2
Apelsinmarmelad
15332232-9
Citronmarmelad
15332240-8
Fruktgeléer
15332250-1
Fruktmos
15332260-4
Nötmassa
15332261-1
Jordnötssmör
15332270-7
Fruktpuréer
15332290-3
Sylter
15332291-0
Aprikossylt
15332292-7
Björnbärssylt
15332293-4
Svart vinbärssylt
15332294-1
Körsbärssylt
15332295-8
Hallonsylt
15332296-5
Jordgubbssylt
15332300-7
Bearbetade nötter
15332310-0
Rostade eller salta nötter
15332400-8
Konserverad frukt
15332410-1
Torkad frukt
15332411-8
Behandlade korinter
15332412-5
Behandlade russin
15332419-4
Sultanrussin
15333000-1
Vegetabiliska biprodukter
15400000-2
Animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter
15410000-5
Råa animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter
15411000-2
Animaliska eller vegetabiliska oljor
15411100-3
Vegetabiliska oljor
15411110-6
Olivolja
15411120-9
Sesamolja
15411130-2
Jordnötsolja
15411140-5
Kokosnötsolja
15411200-4
Matolja
15411210-7
Stekolja
15412000-9
Fetter
15412100-0
Animaliska fetter
15412200-1
Vegetabiliska fetter
15413000-6
Returprodukter i fast form från vegetabiliska fetter eller oljor
15413100-7
Oljekakor
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
15420000-8
Raffinerade oljor och fetter
15421000-5
Raffinerade oljor
15422000-2
Raffinerade fetter
15423000-9
Hydrogenerade eller förestrade oljor eller fetter
15424000-6
Vegetabiliska vaxer
15430000-1
Matfetter
15431000-8
Margarin och liknande produkter
15431100-9
Margarin
15431110-2
Flytande margarin
15431200-0
Magra och fettsnåla bordsmargariner
15500000-3
Mejeriprodukter
15510000-6
Mjölk och grädde
15511000-3
Mjölk
15511100-4
Pastöriserad mjölk
15511200-5
Steriliserad mjölk
15511210-8
Mjölk med lång hållbarhet
15511300-6
Skummjölk
15511400-7
Lättmjölk
15511500-8
Helfet mjölk
15511600-9
Kondenserad mjölk
15511700-0
Mjölkpulver
15512000-0
Grädde
15512100-1
Kaffegrädde
15512200-2
Grädde med en fetthalt av minst 45 viktprocent
15512300-3
Tjock grädde med en fetthalt av minst 63 viktprocent (”clotted cream”)
15512900-9
Vispgrädde
15530000-2
Smör
15540000-5
Ostprodukter
15541000-2
Ost
15542000-9
Färsk ost
15542100-0
Keso
15542200-1
Mjukost
15542300-2
Fetaost
15543000-6
Riven, pulvriserad, blåmögel- och övrig ost
15543100-7
Ädelost
15543200-8
Cheddarost
15543300-9
Riven ost
15543400-0
Parmesanost
15544000-3
Hårdost
15545000-0
Bredbar ost
15550000-8
Blandade mejeriprodukter
15551000-5
Yoghurt och övriga syrade mjölkprodukter
15551300-8
Yoghurt
15551310-1
Naturell yoghurt
15551320-4
Smaksatt yoghurt
L 74/19
L 74/20
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
15551500-0
Kärnmjölk
15552000-2
Kasein
15553000-9
Laktos eller laktossirap
15554000-6
Vassle
15555000-3
Glass och liknande produkter
15555100-4
Glass
15555200-5
Sorbet
15600000-4
Spannmålsprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter
15610000-7
Sädesprodukter
15611000-4
Skalat ris
15612000-1
Mjöl av brödsäd och vegetabiliskt mjöl samt liknande produkter
15612100-2
Vetemjöl
15612110-5
Fullkornsmjöl
15612120-8
Bakmjöl
15612130-1
Vanligt mjöl
15612150-7
Vetemjöl för bakning av finare bakverk
15612190-9
Mjöl blandat med bakpulver
15612200-3
Mjöl av brödsäd
15612210-6
Majsmjöl
15612220-9
Rismjöl
15612300-4
Mjöl och grovt mjöl – vegetabliskt
15612400-5
Mixer för bakverk
15612410-8
Kakmixer
15612420-1
Bakmixer
15612500-6
Bakprodukter
15613000-8
Sädeskornsprodukter
15613100-9
Gryn
15613300-1
Flingor
15613310-4
Färdiga frukostflingor
15613311-1
Cornflakes
15613313-5
Müsli o. d.
15613319-7
Puffat vete
15613380-5
Havregryn
15614000-5
Behandlat ris
15614100-6
Långkornigt ris
15614200-7
Malet ris
15614300-8
Krossat ris
15615000-2
Kli
15620000-0
Stärkelse och stärkelseprodukter; socker och sockerprodukter
15621000-7
Majsolja
15622000-4
Glukos och glukosprodukter; fruktos och fruktosprodukter; socker och sockerprodukter
15622100-5
Glukos och glukosprodukter
15622110-8
Glukos
15622120-1
Glukossirap
15622300-7
Fruktos och fruktosprodukter
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
15622310-0
Fruktos
15622320-3
Fruktospreparat
15622321-0
Fruktoslösningar
15622322-7
Fruktossirap
15623000-1
Stärkelser
15624000-8
Tapioka
15625000-5
Mannagryn
15626000-2
Vaniljsåspulver
15700000-5
Djurfoder
15710000-8
Tillagat djurfoder för bruksdjur och övriga djur
15711000-5
Fiskmat
15712000-2
Torrfoder
15713000-9
Foder för sällskapsdjur
15800000-6
Diverse livsmedel
15810000-9
Brödprodukter, färska bakverk och kakor
15811000-6
Brödprodukter
15811100-7
Bröd
15811200-8
Småfranskor
15811300-9
Croissanter
15811400-0
Tekakor (”crumpets”)
15811500-1
Färdiga brödprodukter
15811510-4
Smörgåsar
15811511-1
Färdiga smörgåsar
15812000-3
Bakverk och kakor
15812100-4
Bakverk
15812120-0
Pajer
15812121-7
Matpajer
15812122-4
Efterrättspajer
15812200-5
Mjuka kakor
15813000-0
Frukostvaror
15820000-2
Skorpor och kex; bakverk och kakor med konserveringsmedel
15821000-9
Rostade brödprodukter och bakverk
15821100-0
Rostade brödprodukter
15821110-3
Rostat bröd
15821130-9
Knäckebröd
15821150-5
Skorpor
15821200-1
Småkakor
15830000-5
Socker och liknande produkter
15831000-2
Socker
15831200-4
Vitt socker
15831300-5
Lönnsocker och -sirap
15831400-6
Melass
15831500-7
Sockersirap
15831600-8
Honung
15832000-9
Restprodukter från sockerframställning
L 74/21
L 74/22
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
15833000-6
Sockerprodukter
15833100-7
Efterrätter
15833110-0
Pajbottnar
15840000-8
Kakao: choklad och sötsaker
15841000-5
Kakao
15841100-6
Kakaomassa
15841200-7
Kakaosmör, -fett eller -olja
15841300-8
Osötat kakaopulver
15841400-9
Sötat kakaopulver
15842000-2
Choklad och sötsaker
15842100-3
Choklad
15842200-4
Chokladvaror
15842210-7
Chokladdryck
15842220-0
Chokladkakor
15842300-5
Sötsaker
15842310-8
Karameller
15842320-1
Nougat
15842400-6
Kanderad frukt, nötter eller syltade fruktskal
15850000-1
Pastaprodukter
15851000-8
Mjölprodukter
15851100-9
Okokt pasta
15851200-0
Färdiglagad pasta och couscous
15851210-3
Färdiglagad pasta
15851220-6
Fylld pasta
15851230-9
Lasagne
15851250-5
Couscous
15851290-7
Konserverad pasta
15860000-4
Kaffe, te och liknande produkter
15861000-1
Kaffe
15861100-2
Rostat kaffe
15861200-3
Koffeinfritt kaffe
15862000-8
Kaffesurrogat
15863000-5
Te
15863100-6
Grönt te
15863200-7
Svart te
15864000-2
Te- eller mateprodukter
15864100-3
Tepåsar
15865000-9
Örtteer
15870000-7
Smaktillsatser och kryddor
15871000-4
Vinäger; såser; blandade smaktillsatser; senapspulver och -mjöl; färdig senap
15871100-5
Vinäger och vinägersurrogat/ersättning/substitut
15871110-8
Vinäger o. d.
15871200-6
Såser, blandade smaktillsatser och kryddblandningar
15871210-9
Sojasås
15871230-5
Tomatketchup
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
15871250-1
Senap
15871260-4
Såser
15871270-7
Blandade smaktillsatser
15871273-8
Majonnäs
15871274-5
Bredbart pålägg
15871279-0
Chutney
15872000-1
Örter och kryddor
15872100-2
Peppar
15872200-3
Kryddor
15872300-4
Örter
15872400-5
Salt
15872500-6
Ingefära
15880000-0
Speciella näringsprodukter
15881000-7
Homogeniserade livsmedel
15882000-4
Dietprodukter
15884000-8
Barnmat
15890000-3
Diverse livsmedel och torrvaror
15891000-0
Soppor och buljonger
15891100-1
Köttsoppor
15891200-2
Fisksoppor
15891300-3
Blandade soppor
15891400-4
Soppor
15891410-7
Soppmix
15891500-5
Buljong
15891600-6
Fond (koncentrerad buljong)
15891610-9
Buljongmix
15891900-9
Grönsakssoppor
15892000-7
Grönsakssafter, vegetabiliska extrakt, peptiska substanser och förtjockningsmedel
15892100-8
Grönsakssafter
15892200-9
Vegetabiliska extrakt
15892400-1
Förtjockningsmedel
15893000-4
Torrvaror
15893100-5
Matmix
15893200-6
Efterrättsmix
15893300-7
Mix för köttsky
15894000-1
Behandlade livsmedel
15894100-2
Veganpaket
15894200-3
Färdiglagad mat
15894210-6
Skolmåltider
15894220-9
Sjukhusmåltider
15894300-4
Färdiga maträtter
15894400-5
Mellanmål
15894500-6
Matvaror för automat
15894600-7
Smörgåspålägg
15894700-8
Charkuterivaror
L 74/23
L 74/24
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
15895000-8
Snabbmatsprodukter
15895100-9
Hamburgare
15896000-5
Djupfrysta livsmedel
15897000-2
Konserverade livsmedel och stridsransoner
15897100-3
Stridsransoner
15897200-4
Konserverade livsmedel
15897300-5
Matpaket
15898000-9
Jäst
15899000-6
Bakpulver
15900000-7
Drycker, tobak o d
15910000-0
Destillerade alkoholhaltiga drycker
15911000-7
Alkoholhaltiga drycker
15911100-8
Spritdrycker
15911200-9
Likörer
15930000-6
Viner
15931000-3
Vin utan smaktillsatser
15931100-4
Mousserande vin
15931200-5
Bordsvin
15931300-6
Portvin
15931400-7
Madeira
15931500-8
Druvmust
15931600-9
Sherry
15932000-0
Vinbottensats
15940000-9
Cider och övriga fruktviner
15941000-6
Cider
15942000-3
Fruktvin
15950000-2
Odestillerade jästa drycker
15951000-9
Vermut
15960000-5
Maltöl
15961000-2
Öl
15961100-3
Lageröl
15962000-9
Drägg från bryggning eller destillering
15980000-1
Alkoholfria drycker
15981000-8
Mineralvatten
15981100-9
Icke kolsyrat mineralvatten
15981200-0
Kolsyrat mineralvatten
15981300-1
Vatten i fast form
15981310-4
Is
15981320-7
Snö
15981400-2
Smaksatt mineralvatten
15982000-5
Läskedrycker
15982100-6
Saft (koncentrerad fruktsaft)
15982200-7
Chokladmjölk
15990000-4
Tobak, tobaksvaror och tillbehör
15991000-1
Tobaksvaror
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
15991100-2
Cigarrer
15991200-3
Cigariller
15991300-4
Cigaretter
15992000-8
Tobak
15992100-9
Behandlad tobak
15993000-5
Tobakshandelsvaror
15994000-2
Cigarettpapper och filterpapper
15994100-3
Cigarettpapper
15994200-4
Filterpapper
16000000-5
Jordbruksmaskiner
16100000-6
Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning eller odling
16110000-9
Plogar och skivharvar
16120000-2
Harvar, markberedningsharvar, kultivatorer, ogräsharvar eller hackor
16130000-5
Så- eller planteringsmaskiner
16140000-8
Gödselspridare
16141000-5
Konstgödselspridare
16150000-1
Vältar för gräsmattor och idrottsplaner
16160000-4
Diverse trädgårdsutrustning
16300000-8
Skördetröskor
16310000-1
Slåttermaskiner
16311000-8
Gräsklippare
16311100-9
Gräsklippare eller gräsklippningsmaskiner för parker eller idrottsplatser
16320000-4
Maskiner för höbärgning
16330000-7
Halm- eller foderbalpressar
16331000-4
Upptagarpressar
16340000-0
Skördetröskor och tröskverk
16400000-9
Sprutmaskiner för jordbruk eller trädgårdsskötsel
16500000-0
Självlastande eller avlastande släp- och påhängsvagnar för jordbruk
16510000-3
Självlastande släpvagnar för jordbruk
16520000-6
Avlastningsvagnar för jordbruk
16530000-9
Självlastande påhängsvagnar för jordbruk
16540000-2
Avlastande påhängsvagnar för jordbruk
16600000-1
Specialmaskiner för jordbruk eller skogsbruk
16610000-4
Maskiner för rengöring och sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter
16611000-1
Maskiner för rengöring av jordbruksprodukter
16611100-2
Maskiner för rengöring av ägg
16611200-3
Maskiner för rengöring av frukt
16612000-8
Maskiner för sortering av jordbruksprodukter
16612100-9
Äggsorteringsmaskiner
16612200-0
Fruktsorteringsmaskiner
16613000-5
Maskiner för rengöring och sortering av utsäde, spannmål eller torkade grönsaker
16620000-7
Mjölkningsmaskiner
16630000-0
Maskiner för beredning av djurfoder
16640000-3
Biodlingsutrustning
16650000-6
Utrustning för hönsuppfödning
L 74/25
L 74/26
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
16651000-3
Äggkläckningsmaskiner
16700000-2
Traktorer
16710000-5
Ledtraktorer
16720000-8
Begagnade traktorer
16730000-1
Dragmotorer
16800000-3
Delar till jordbruks- och skogsmaskiner
16810000-6
Delar till jordbruksmaskiner
16820000-9
Delar till skogsmaskiner
18000000-9
Kläder, skor, väskor och tillbehör
18100000-0
Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
18110000-3
Arbetskläder för män
18113000-4
Fabriksklädsel
18114000-1
Heltäckande överdragskläder
18130000-9
Specialarbetskläder
18132000-3
Flygarkläder
18132100-4
Flygarjackor
18132200-5
Flygaroveraller
18140000-2
Tillbehör till arbetskläder
18141000-9
Arbetshandskar
18142000-6
Säkerhetsvisir
18143000-3
Skyddskläder
18200000-1
Ytterkläder
18210000-4
Rockar
18211000-1
Caper
18212000-8
Slängkappor
18213000-5
Vindjackor
18220000-7
Impregnerade kläder
18221000-4
Regnkläder
18221100-5
Regncaper
18221200-6
Anoraker
18221300-7
Regnrockar
18222000-1
Affärsklädsel
18222100-2
Kostymer, dräkter
18222200-3
Ensembler
18223000-8
Kavajer och blazrar
18223100-9
Blazrar
18223200-0
Kavajer
18224000-5
Plagg av plastväv eller impregnerade textilier
18230000-0
Diverse ytterkläder
18231000-7
Klänningar
18232000-4
Kjolar
18233000-1
Kortbyxor
18234000-8
Byxor
18235000-5
Tröjor, koftor och liknande plagg
18235100-6
Tröjor
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
18235200-7
Koftor
18235300-8
Sweatshirts
18235400-9
Västar
18300000-2
Klädesplagg
18310000-5
Underkläder
18311000-2
Underkjolar och underklänningar
18312000-9
Kalsonger
18313000-6
Trosor
18314000-3
Badrockar
18315000-0
Strumpor
18316000-7
Strumpbyxor
18317000-4
Sockor
18318000-1
Nattdräkter
18318100-2
Nattskjortor
18318200-3
Morgonrockar
18318300-4
Pyjamasar
18318400-5
Undertröjor
18318500-6
Nattlinnen
18320000-8
Bysthållare, korsetter, strumpeband och liknande artiklar
18321000-5
Bysthållare
18322000-2
Korsetter
18323000-9
Strumpeband
18330000-1
T-tröjor och skjortor
18331000-8
T-tröjor
18332000-5
Skjortor
18333000-2
Tenniströjor
18400000-3
Specialkläder och tillbehör
18410000-6
Specialkläder
18411000-3
Babykläder
18412000-0
Sportkläder
18412100-1
Träningsoveraller
18412200-2
Sporttröjor
18412300-3
Skidoveraller
18412800-8
Simkläder
18420000-9
Klädesaccessoarer
18421000-6
Näsdukar
18422000-3
Sjalar
18423000-0
Slipsar
18424000-7
Handskar
18424300-0
Engångshandskar
18424400-1
Vantar
18424500-2
Kraghandskar
18425000-4
Bälten
18425100-5
Patronbälten
18440000-5
Hattar och andra huvudbonader
L 74/27
L 74/28
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
18441000-2
Hattar
18443000-6
Huvudbonader och tillbehör
18443100-7
Pannband
18443300-9
Huvudbonader
18443310-2
Baskrar
18443320-5
Fältmössor
18443330-8
Huvor
18443340-1
Kepsar
18443400-0
Hakband till huvudbonader
18443500-1
Visir
18444000-3
Skyddshuvudbonader
18444100-4
Säkerhetshuvudbonader
18444110-7
Hjälmar
18444111-4
Störthjälmar
18444112-1
Cykelhjälmar
18444200-5
Hårda hattar
18450000-8
Fästen och spännen till kläder
18451000-5
Knappar
18451100-6
Delar till knappar
18452000-2
Säkerhetsnålar
18453000-9
Blixtlås
18500000-4
Smycken, klockor o. d.
18510000-7
Smycken och liknande artiklar
18511000-4
Ädelstenar till smycken
18511100-5
Diamanter
18511200-6
Rubiner
18511300-7
Smaragder
18511400-8
Opaler
18511500-9
Kvartskristaller
18511600-0
Turmaliner
18512000-1
Mynt och medaljer
18512100-2
Mynt
18512200-3
Medaljer
18513000-8
Smycken (varor)
18513100-9
Pärlor
18513200-0
Guldsmide
18513300-1
Varor av ädel metall
18513400-2
Varor av ädelstenar eller halvädelstenar
18513500-3
Silversmide
18520000-0
Ur
18521000-7
Fickur
18521100-8
Glas för armbandsur
18522000-4
Armbandsur
18523000-1
Stoppur
18530000-3
Presenter och priser
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
18600000-5
Pälsar och pälsartiklar
18610000-8
Pälsartiklar
18611000-5
Pälsskinn
18612000-2
Pälskläder
18613000-9
Artiklar av imitationspäls
18620000-1
Pälsar
18800000-7
Skodon
18810000-0
Skodon förutom sport- och skyddsskor
18811000-7
Vattentäta skodon
18812000-4
Skodon med gummi- eller plastdelar
18812100-5
Sandaler med ovanläder av gummi eller plast
18812200-6
Gummistövlar
18812300-7
Lågskor med ovanläder av gummi eller plast
18812400-8
Strandtofflor
18813000-1
Skodon med ovanläder av skinn
18813100-2
Sandaler
18813200-3
Tofflor
18813300-4
Lågskor
18814000-8
Skodon med ovanläder av textilmaterial
18815000-5
Stövlar
18815100-6
Kängor
18815200-7
Stövletter
18815300-8
Knästövlar
18815400-9
Lårhöga stövlar
18816000-2
Galoscher
18820000-3
Sportskor
18821000-0
Skidpjäxor
18821100-1
Längdåkningspjäxor
18822000-7
Gymnastikskor
18823000-4
Klätterskor
18824000-1
Fotbollsskor
18830000-6
Skyddsskor
18831000-3
Skor med stålhätta
18832000-0
Specialskor
18832100-1
Flygkängor
18840000-9
Skodelar
18841000-6
Ovanläder
18842000-3
Sulor
18843000-0
Klackar
18900000-8
Väskor, sadelvaror, säckar och påsar
18910000-1
Sadelvaror
18911000-8
Sadlar
18912000-5
Ridpiskor
18913000-2
Piskor
18920000-4
Resgods
L 74/29
L 74/30
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
18921000-1
Resväskor
18923000-5
Portmonnäer och plånböcker
18923100-6
Portmonnäer
18923200-7
Plånböcker
18924000-2
Koffertar
18925000-9
Vattenflaskhållare och hölster
18925100-0
Vattenflaskhållare
18925200-1
Hölster
18929000-7
Necessärer
18930000-7
Säckar och påsar
18931000-4
Resebagar
18931100-5
Ryggsäckar
18932000-1
Sportväskor
18933000-8
Post- och paketsäckar
18933100-9
Postväskor
18934000-5
Väskor/ränslar
18935000-2
Tvättpåsar
18936000-9
Textilpåsar
18937000-6
Förvaringssäckar
18937100-7
Förvaringspåsar
18938000-3
Vadderade kuvert
18939000-0
Handväskor
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19100000-7
Skinn
19110000-0
Sämskskinn
19120000-3
Skinn från nötboskap eller häst
19130000-6
Får-, getskinn eller svinläder
19131000-3
Får- eller lammskinn
19132000-0
Get- eller killingskinn
19133000-7
Svinläder
19140000-9
Läder från övriga djur, konstläder (fiberläder) och annat läder
19141000-6
Övrigt djurskinn
19142000-3
Konstläder
19143000-0
Läderimitation
19144000-7
Lackskinn
19160000-5
Klockarmband
19170000-8
Läderartiklar för maskiner eller mekaniska redskap
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
19210000-1
Väv
19211000-8
Syntetväv
19211100-9
Blandväv
19212000-5
Bomullsväv
19212100-6
Kuddvarstyg
19212200-7
Denim
19212300-8
Kanvas
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
19212310-1
Kanvasartiklar
19212400-9
Poplin
19212500-0
Vävda band
19212510-3
Bandstroppar
19220000-4
Ylletyger
19230000-7
Linnetyger
19231000-4
Linne
19240000-0
Specialtyger
19241000-7
Lugg
19242000-4
Frotté
19243000-1
Möbeltyger
19244000-8
Gardintyger
19245000-5
Fodertyger
19250000-3
Stickat eller virkat material
19251000-0
Trikåvaror
19251100-1
Luggvaror
19252000-7
Virkat material
19260000-6
Tyg
19270000-9
Fibertyger
19280000-2
Ull, hudar och skinn från djur
19281000-9
Ull
19282000-6
Djurskinn
19283000-3
Fågelskinn och fjädrar
19400000-0
Textilgarn och -tråd
19410000-3
Naturliga textilfibrer
19420000-6
Konstgjorda textilfibrer
19430000-9
Textilgarn och tråd av naturfibrer
19431000-6
Silkesgarn
19432000-3
Ullgarn
19433000-0
Bomullsgarn
19434000-7
Lingarn
19435000-4
Sytråd och garn av naturfibrer
19435100-5
Sytråd
19435200-6
Stickgarn
19436000-1
Garn av vegetabiliska textilfibrer
19440000-2
Syntetgarn eller -tråd
19441000-9
Syntetgarn
19442000-6
Syntettråd
19442100-7
Syntetisk sytråd
19442200-8
Syntetiskt stickgarn
19500000-1
Gummi- och plastmaterial
19510000-4
Gummiprodukter
19511000-1
Innerslangar, slitbanor och fälgband av gummi
19511100-2
Fälgband
19511200-3
Innerslangar
L 74/31
L 74/32
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
19511300-4
Slitbanor för däck
19512000-8
Ovulkade gummiartiklar
19513000-5
Gummerade textilier
19513100-6
Kordväv
19513200-7
Gummerad textiltejp
19514000-2
Gummiregenerat
19520000-7
Plastprodukter
19521000-4
Polystyrenprodukter
19521100-5
Polystyrenfolie
19521200-6
Polystyrenplattor
19522000-1
Harts
19522100-2
Epoxiharts
19522110-5
Rör av epoxiharts
19600000-2
Skinnrester, textil-, gummi- och plastavfall
19610000-5
Skinnrester
19620000-8
Textilavfall/spill
19630000-1
Gummiavfall
19640000-4
Sopsäckar och soppåsar av polyeten
19700000-3
Syntetgummi och syntetiska fibrer
19710000-6
Syntetgummi
19720000-9
Syntetiska fibrer
19721000-6
Syntetisk fiberkabel
19722000-3
Högstyrkegarn
19723000-0
Entrådigt texturgarn
19724000-7
Syntetiskt monofilament
19730000-2
Konstfibrer
19731000-9
Konstgjorda stapelfibrer
19732000-6
Polypropen
19733000-3
Konstgjort texturgarn
22000000-0
Trycksaker och tillhörande produkter
22100000-1
Tryckta böcker, broschyrer och foldrar
22110000-4
Tryckta böcker
22111000-1
Skolböcker
22112000-8
Textböcker
22113000-5
Biblioteksböcker
22114000-2
Lexikon, kartor och notböcker
22114100-3
Lexikon
22114200-4
Atlaser
22114300-5
Kartor
22114310-8
Fastighetskartor
22114311-5
Blåkopior
22114400-6
Tryckta noter
22114500-7
Uppslagsböcker
22120000-7
Publikationer
22121000-4
Tekniska publikationer
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
22130000-0
Adresskalendrar
22140000-3
Foldrar
22150000-6
Broschyrer
22160000-9
Häften
22200000-2
Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar
22210000-5
Tidningar
22211000-2
Facktidskrifter
22211100-3
Författningssamlingar
22212000-9
Tidskrifter
22212100-0
Periodiska publikationer
22213000-6
Veckotidningar
22300000-3
Vykort, gratulationskort och andra trycksaker
22310000-6
Vykort
22312000-0
Bilder
22313000-7
Avdragsbilder
22314000-4
Mönster
22315000-1
Fotografier
22320000-9
Gratulationskort
22321000-6
Julkort
22400000-4
Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev, reklamtrycksaker, kataloger och manualer
22410000-7
Frimärken
22411000-4
Julfrimärken
22412000-1
Nyutgivna frimärken
22413000-8
Samlarfrimärken
22414000-5
Frimärkshållare
22420000-0
Stämpelpapper
22430000-3
Sedlar
22440000-6
Checkblanketter
22450000-9
Trycksaker med säkerhetstryck
22451000-6
Pass
22452000-3
Postanvisningar
22453000-0
Bilskattemärken
22454000-7
Körkort
22455000-4
ID-kort
22455100-5
ID-armband
22456000-1
Licenser
22457000-8
Inträdeskort
22458000-5
Måttbeställda trycksaker
22459000-2
Biljetter
22459100-3
Reklamdekaler och -klistermärken
22460000-2
Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer
22461000-9
Kataloger
22461100-0
Listhållare
22462000-6
Reklammaterial
22470000-5
Manualer
L 74/33
L 74/34
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
22471000-2
Datormanualer
22472000-9
Instruktionsböcker
22473000-6
Tekniska handböcker
22500000-5
Tryckplåtar, tryckvalsar eller annat tryckmaterial
22510000-8
Offsetplåtar
22520000-1
Utrustning för torretsning
22521000-8
Utrustning för prägling
22600000-6
Bläck
22610000-9
Tryckfärg
22611000-6
Djuptrycksfärg
22612000-3
Tusch
22800000-8
Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga trycksaker av papper eller kartong
22810000-1
Register av papper eller kartong
22813000-2
Räkenskapsböcker
22814000-9
Kvittensböcker
22815000-6
Anteckningsböcker
22816000-3
Block
22816100-4
Anteckningsblock
22816200-5
Stenografiblock
22816300-6
Självhäftande block
22817000-0
Almanackor eller agendor
22819000-4
Adressböcker
22820000-4
Blanketter
22821000-1
Valsedlar
22822000-8
Blanketter och formulär
22822100-9
Affärsblanketter i löpande bana
22822200-0
Enskilda blanketter
22830000-7
Övningsböcker
22831000-4
Extrablad till skolanteckningsböcker
22832000-1
Övningspapper
22840000-0
Album för prover
22841000-7
Samlaralbum
22841100-8
Frimärkshäften
22841200-9
Album
22850000-3
Pärmar och tillbehör till dessa
22851000-0
Pärmar
22852000-7
Mappar
22852100-8
Arkivpärmar
22853000-4
Aktförvaringslådor
22900000-9
Diverse trycksaker
22990000-6
Tidningspapper, handgjort papper, annat papper och annan papp, obelagda och obestrukna, av sådana
slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål
22991000-3
Tidningspapper
22992000-0
Handgjort papper eller kartong
22993000-7
Ljuskänsligt, värmekänsligt eller termografiskt papper och kartong
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
22993100-8
Fotopapper
22993200-9
Värmekänsligt papper eller kartong
22993300-0
Termografiskt papper eller kartong
22993400-1
Wellpapp
24000000-4
Kemiska produkter
24100000-5
Gaser
24110000-8
Industrigaser
24111000-5
Väte, argon, ädelgaser, kväve och syre
24111100-6
Argon
24111200-7
Ädelgaser
24111300-8
Helium
24111400-9
Neon
24111500-0
Gaser för medicinskt bruk
24111600-1
Väte
24111700-2
Kväve
24111800-3
Flytande nitrogen
24111900-4
Syre
24112000-2
Oorganiska syreföreningar
24112100-3
Koldioxid
24112200-4
Kväveoxid
24112300-5
Gasformiga oorganiska syreföreningar
24113000-9
Flytande luft och tryckluft
24113100-0
Flytande luft
24113200-1
Tryckluft
24200000-6
Färgämnen och pigment
24210000-9
Oxider, peroxider och hydroxider
24211000-6
Zinkoxid och peroxid, titanoxid, färgämnen och pigment
24211100-7
Zinkoxid
24211200-8
Zinkperoxid
24211300-9
Titanoxid
24212000-3
Oxider och hydroxider av krom, mangan, magnesium, bly och koppar
24212100-4
Kromoxid
24212200-5
Manganoxid
24212300-6
Blyoxid
24212400-7
Kopparoxid
24212500-8
Magnesiumoxid
24212600-9
Hydroxider för förgämnen och pigment
24212610-2
Kromhydroxid
24212620-5
Manganhydroxid
24212630-8
Blyhydroxid
24212640-1
Kopparhydroxid
24212650-4
Magnesiumhydroxid
24213000-0
Släckt kalk
24220000-2
Garvextrakt, färgextrakt, tanniner och färgämnen
24221000-9
Färgextrakt
L 74/35
L 74/36
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
24222000-6
Garvextrakt
24223000-3
Tanniner
24224000-0
Färgmedel
24225000-7
Garvämnen
24300000-7
Basiska oorganiska och organiska kemikalier
24310000-0
Basiska oorganiska kemikalier
24311000-7
Kemiska grundämnen, oorganiska syror och föreningar
24311100-8
Metalloider
24311110-1
Fosfider
24311120-4
Karbider
24311130-7
Hydrider
24311140-0
Nitrider
24311150-3
Azider
24311160-6
Silicider
24311170-9
Borider
24311180-2
Raffinerat svavel
24311200-9
Halogen
24311300-0
Alkalimetaller
24311310-3
Kvicksilver
24311400-1
Klorväte, oorganiska syror, silicium- och svaveldioxid
24311410-4
Oorganiska syror
24311411-1
Svavelsyra
24311420-7
Fosforsyra
24311430-0
Polyfosforiska syror
24311440-3
Silikolfluorsyra
24311450-6
Svaveldioxid
24311460-9
Kiseldioxid
24311470-2
Klorväte
24311500-2
Hydroxider som basiska oorganiska kemikalier
24311510-5
Metalloxider
24311511-2
Svavelkis och järnoxider
24311520-8
Natriumhydroxid
24311521-5
Kaustiksoda
24311522-2
Flytande natriumkarbonat
24311600-3
Svavelföreningar
24311700-4
Svavel
24311800-5
Karbon
24311900-6
Klor
24312000-4
Metalliska halogener; fixernatronkloriter, klorater och perklorater
24312100-5
Metalliska halogener
24312110-8
Natriumhexafluorsilikat
24312120-1
Klorider
24312121-8
Aluminiumklorid
24312122-5
Ferriklorid
24312123-2
Polyaluminiumklorid
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
24312130-4
Aluminiumklorväte
24312200-6
Hypokloriter och klorater
24312210-9
Natriumklorit
24312220-2
Natriumhypoklorit
24313000-1
Sulfider, sulfater; nitrater, fosfater och karbonater
24313100-2
Sulfider, sulfiter och sulfater
24313110-5
Diverse sulfider
24313111-2
Vätesulfid
24313112-9
Polysulfider
24313120-8
Sulfater
24313121-5
Natriumtiosulfat
24313122-2
Järnvitriol
24313123-9
Aluminiumsulfat
24313124-6
Natriumsulfat
24313125-3
Järnsulfat
24313126-0
Kopparsulfat
24313200-3
Fosfinater, fosfonater, fosfater och polyfosfater
24313210-6
Natriumhexametafosfat
24313220-9
Fosfater
24313300-4
Karbonater
24313310-7
Natriumkarbonat
24313320-0
Natriumbikarbonat
24313400-5
Nitrater
24314000-8
Metallsalter
24314100-9
Kaliumpermanganat
24314200-0
Oxometalliska syror
24315000-5
Oorganiska kemikalier
24315100-6
Tungt vatten, andra isotoper och föreningar av dessa
24315200-7
Cyanid, cyanidoxid, fulminater, cyanater, silikater, borater, perborater, salter av oorganiska syror eller
peroxosyror
24315210-0
Cyanid
24315220-3
Cyanidoxid
24315230-6
Fulminater
24315240-9
Cyanater
24315300-8
Väteperoxid
24315400-9
Piezoelektrisk kvarts
24315500-0
Föreningar av sällsynta jordmetaller
24315600-1
Silikat
24315610-4
Natriumsilikat
24315700-2
Borater
24316000-2
Destillerat vatten
24317000-9
Syntetiska stenar
24317100-0
Syntetiska ädelstenar
24317200-1
Syntetiska halvädelstenar
24320000-3
Basiska organiska kemikalier
24321000-0
Kolväten
L 74/37
L 74/38
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
24321100-1
Mättade kolväten
24321110-4
Acykliska kolväten
24321111-1
Metan
24321112-8
Etylen
24321113-5
Propen
24321114-2
Buten
24321115-9
Acetylen
24321120-7
Cykliska kolväten
24321200-2
Omättade kolväten
24321210-5
Omättade acykliska kolväten
24321220-8
Omättade cykliska kolväten
24321221-5
Bensen
24321222-2
Toluen
24321223-9
o-Xylener
24321224-6
m-Xylener
24321225-3
Styren
24321226-0
Etylbensen
24321300-3
Klorerade derivat av acykliska kolväten
24321310-6
Tetrakloreten
24321320-9
Koltetraklorid
24322000-7
Alkoholer, fenoler, fenolalkoholer och halogenerade, sulfonerade, nitrerade eller nitrosaterade derivat av
dessa; industriella fettalkoholer
24322100-8
Industriella fettalkoholer
24322200-9
Monohydriska alkoholer
24322210-2
Metanol
24322220-5
Etanol
24322300-0
Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat
24322310-3
Etylenglykol
24322320-6
Alkoholderivat
24322400-1
Fenoler; fenolalkoholer och fenolderivat
24322500-2
Alkohol
24322510-5
Etylalkohol
24323000-4
Monokarboxyliska industrifettsyror
24323100-5
Sura oljor från raffinering
24323200-6
Karbonsyror
24323210-9
Ättiksyra
24323220-2
Perättiksyra
24323300-7
Omättade monokarbonsyror
24323310-0
Metakrylsyraestrar
24323320-3
Estrar av akrylsyra
24323400-8
Aromatiska polykarbon- och karbonsyror
24324000-1
Organiska föreningar med kvävefunktioner
24324100-2
Aminofunktionsföreningar
24324200-3
Aminoföreningar med syrefunktion
24324300-4
Ureiner
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
24324400-5
Föreningar med kvävefunktioner
24325000-8
Organiska svavelföreningar
24326000-5
Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt organiska föreningar
24326100-6
Aldehydfunktionsföreningar
24326200-7
Keton- och kinonfunktionsföreningar
24326300-8
Organiska peroxider
24326310-1
Etylenoxid
24326320-4
Etrar
24327000-2
Diverse kemiska produkter
24327100-3
Vegetabiliska derivat för infärgning
24327200-4
Träkol
24327300-5
Oljor och produkter utvunna genom destillering av högtempererad stenkolstjära, beck- och becktjära
24327310-8
Stenkolstjära
24327311-5
Kreosot
24327320-1
Beck
24327330-4
Trätjärebeck
24327400-6
Hartsprodukter
24327500-7
Avlut från framställning av trämassa
24400000-8
Konstgödsel och kväveföreningar
24410000-1
Kvävehaltiga gödningsmedel
24411000-8
Salpetersyra
24411100-9
Natriumnitrat
24412000-5
Nitrersyra
24413000-2
Ammoniak
24413100-3
Flytande ammoniak
24413200-4
Ammoniumklorid
24413300-5
Ammoniumsulfat
24420000-4
Fosforgödselmedel
24421000-1
Mineraliska fosforgödselmedel
24422000-8
Kemiska fosforgödselmedel
24430000-7
Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel
24440000-0
Diverse gödselmedel
24450000-3
Agrokemiska produkter
24451000-0
Pesticider
24452000-7
Insekticider
24453000-4
Herbicider
24454000-1
Auxinherbicider
24455000-8
Desinfektionsmedel
24456000-5
Rodenticider
24457000-2
Fungicider
24500000-9
Plaster i obearbetad form
24510000-2
Polymerer av eten, i obearbetad form
24520000-5
Polymerer av propen, i obearbetad form
24530000-8
Polymerer av styren, i obearbetad form
24540000-1
Vinylpolymerer i obearbetad form
L 74/39
L 74/40
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
24541000-8
Polymerer av vinylacetat, i obearbetad form
24542000-5
Akrylpolymerer i obearbetad form
24550000-4
Polyestrar i obearbetad form
24560000-7
Polyamider i obearbetad form
24570000-0
Karbamidhartser i obearbetad form
24580000-3
Aminohartser i obearbetad form
24590000-6
Silikoner i primärform
24600000-0
Sprängämnen
24610000-3
Tillverkade sprängämnen
24611000-0
Krut
24611100-1
Fasta drivmedel
24612000-7
Diverse sprängämnen
24612100-8
Dynamit
24612200-9
Trinitroglycerin
24612300-0
Nitroglycerin
24613000-4
Signalljus, regnraketer, dimsignaler och pyrotekniska artiklar
24613100-5
Skrämselskott för fåglar
24613200-6
Fyrverkerier
24615000-8
Stubiner, tändhattar, tändare, elsprängkapslar
24900000-3
Finkemikalier och andra kemikalier
24910000-6
Lim
24911000-3
Gelatiner
24911200-5
Bindemedel
24920000-9
Eteriska oljor
24930000-2
Fotokemikalier
24931000-9
Fotoplåtar och film
24931200-1
Fotografiska emulsioner
24931210-4
Framkallningsvätska
24931220-7
Fotofixermedel
24931230-0
Framkallningsvätska för röntgenbilder
24931240-3
Fixermedel för röntgenbilder
24931250-6
Odlingssubstrat
24931260-9
Bildförstärkare
24950000-8
Kemiska preparat
24951000-5
Fetter och smörjmedel
24951100-6
Smörjmedel
24951110-9
Borrslam
24951120-2
Silikonfett
24951130-5
Borrvätskor
24951200-7
Oljetillsatser
24951210-0
Pulver för brandsläckare
24951220-3
Brandsläckningsmedel
24951230-6
Brandsläckningspatroner
24951300-8
Hydraulvätskor
24951310-1
Avisningsmedel
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
24951311-8
Frostskyddsmedel
24951400-9
Kemiskt modifierade fetter och oljor
24952000-2
Modelleringsmassa
24952100-3
Dentalvax
24953000-9
Appreturmedel
24954000-6
Aktivt kol
24954100-7
Nytt aktivt kol
24954200-8
Regenererat aktivt kol
24955000-3
Kemiska toaletter
24956000-0
Peptoner och proteinsubstanser
24957000-7
Kemiska tillsatser
24957100-8
Färdiga bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor
24957200-9
Tillsatser för cement, bruk eller betong
24958000-4
Kemiska produkter för olje- och gasindustrin
24958100-5
Borrhålskemikalier
24958200-6
Flockningsmedel
24958300-7
Slamkemikalier
24958400-8
Gelampuller för förladdning av sprängämnen
24959000-1
Aerosoler och kemikalier i skivform
24959100-2
Aerosoler
24959200-3
Kemiska grundämnen i skivform
24960000-1
Olika slag av kemiska produkter
24961000-8
Kylarvätskor
24962000-5
Vattenreningskemikalier
24963000-2
Rostskyddsmedel
24964000-9
Glycerol
24965000-6
Enzymer
30000000-9
Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
30100000-0
Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler
30110000-3
Ordbehandlingsmaskiner
30111000-0
Ordbehandlare
30120000-6
Utrustning för kopiering och offsettryckning
30121000-3
Utrustning för fotokopiering och termokopiering
30121100-4
Fotokopieringsmaskiner
30121200-5
Utrustning för fotokopiering
30121300-6
Reproutrustning
30121400-7
Dupliceringsmaskiner
30121410-0
Telefon-/faxomkopplare
30121420-3
Digitala sändare
30121430-6
Digitala dupliceringsmaskiner
30122000-0
Offsetmaskiner för kontorsbruk
30122100-1
System för digital offsettryckning
30122200-2
Utrustning för digital offsettryckning
30123000-7
Kontors- och företagsmaskiner
30123100-8
Maskiner för biljettkontroll
L 74/41
L 74/42
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
30123200-9
Bankomater
30123300-0
Stencilduplikatorer
30123400-1
Falsmaskiner
30123500-2
Perforeringsmaskiner
30123600-3
Mynthanteringsmaskiner
30123610-6
Myntsorteringsmaskiner
30123620-9
Mynträkningsmaskiner
30123630-2
Myntinslagningsmaskiner
30124000-4
Delar och tillbehör till kontorsmaskiner
30124100-5
Fixeringsenheter
30124110-8
Olja för fixeringsenhet
30124120-1
Rengöringsvals för fixeringsenhet
30124130-4
Lampor för fixeringsenhet
30124140-7
Rengöringsdyna för fixeringsenhet
30124150-0
Filter för fixeringsenhet
30124200-6
Fixeringsenhetskit
30124300-7
Trumma till kontorsmaskiner
30124400-8
Häftklammerkassetter
30124500-9
Skannertillbehör
30124510-2
Stämpelverktyg
30124520-5
Dokumentmatare för skanner
30124530-8
Transparensadapter för skanner
30125000-1
Delar och tillbehör till kopiatorer
30125100-2
Kolpulverpatroner
30125110-5
Toner för laserskrivare/faxmaskiner
30125120-8
Toner för fotokopieringsmaskiner
30125130-1
Toner för datacentraler samt forsknings- och dokumentationscentrum
30130000-9
Utrustning för postkontor
30131000-6
Postrumsutrustning
30131100-7
Vikmaskiner för papper eller kuvert
30131200-8
Kuverteringsmaskiner
30131300-9
Adresseringsmaskiner
30131400-0
Frankeringsmaskiner
30131500-1
Automatiska brevöppnare
30131600-2
Automatiska brevförslutare
30131700-3
Poststämplingsmaskiner
30131800-4
Frimärksfästare
30132000-3
Sorteringsutrustning
30132100-4
Postsorteringsutrustning
30132200-5
Sedelräknare
30132300-6
Sorteringsmaskiner
30133000-0
Postutrustning
30133100-1
Maskiner för massutskick
30140000-2
Räknare och räknemaskiner
30141000-9
Räknare
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
30141100-0
Miniräknare
30141200-1
Bordsräknare
30141300-2
Skrivande räknare
30141400-3
Additionsmaskiner
30142000-6
Räknemaskiner och kassaapparater
30142100-7
Räknemaskiner
30142200-8
Kassaapparater
30144000-0
Maskiner med räkneverk
30144100-1
Portofrankeringsmaskiner
30144200-2
Biljettmaskiner
30144300-3
Räkneverk för fordon
30144400-4
Automatisk avgiftsbetalning
30145000-7
Delar och tillbehör till räknare
30145100-8
Räknerullar
30150000-5
Skrivmaskiner
30151000-2
Elektriska skrivmaskiner
30152000-9
Delar och tillbehör till skrivmaskiner
30160000-8
Magnetkort
30161000-5
Kreditkort
30162000-2
Aktiva kort
30163000-9
Betalkort
30163100-0
Bensinkort
30170000-1
Märkningsmaskiner
30171000-8
Datum- och prismärkare
30172000-5
Maskiner för tryckning av ID-kort
30173000-2
Etiketteringsmaskiner
30174000-9
Maskiner för tillverkning av etiketter
30175000-6
Textningsutrustning
30176000-3
Märkapparater för märktejp
30177000-0
Automatiska märkningssystem
30178000-7
Halvautomatiska märkningssystem
30179000-4
Hållare för etikettrullar
30180000-4
Maskiner för endossering och utskrift av checkar
30181000-1
Maskiner för endossering av checkar
30182000-8
Checkskrivare
30190000-7
Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel
30191000-4
Kontorsutrustning, exkl. möbler
30191100-5
Arkiveringsutrustning
30191110-8
Kartoteksnurror
30191120-1
Tidningsställ
30191130-4
Skrivskivor
30191140-7
Tillbehör för personlig identifiering
30191200-6
Stordiaprojektorer
30191400-8
Dokumentförstörare
30192000-1
Kontorsmateriel
L 74/43
L 74/44
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
30192100-2
Radergummin
30192110-5
Bläck- och tryckfärgsprodukter
30192111-2
Stämpeldynor
30192112-9
Tryckfärg för tryckpressar och skrivare
30192113-6
Bläckpatroner
30192121-5
Kulspetspennor
30192122-2
Reservoarpennor
30192123-9
Fiberpennor
30192124-6
Filtpennor
30192125-3
Markeringspennor
30192126-0
Specialpennor
30192127-7
Pennställ
30192130-1
Blyertspennor
30192131-8
Blyertspennor med stift som vrids eller trycks fram
30192132-5
Blyertsstift
30192133-2
Pennvässare
30192134-9
Pennhållare
30192150-7
Datumstämplar
30192151-4
Sigillstämplar
30192152-1
Sifferstämplar
30192153-8
Textstämplar
30192154-5
Stämpeldynkassetter
30192155-2
Stämpelställ
30192160-0
Raderare
30192170-3
Anslagstavlor
30192200-3
Måttband
30192300-4
Färgband
30192310-7
Färgband för skrivmaskiner
30192320-0
Färgband till skrivare
30192330-3
Färgband på spole till räknemaskin
30192340-6
Färgband till faxmaskiner
30192350-9
Färgband till kassaapparater
30192400-5
Repromateriel
30192500-6
Transparanger
30192600-7
Rittavlor
30192700-8
Skriv- och kontorsmateriel
30192800-9
Självhäftande etiketter
30192900-0
Korrigeringsmedel
30192910-3
Korrigeringsband
30192920-6
Korrigeringsvätska
30192930-9
Korrigeringspennor
30192940-2
Patroner till korrigeringspennor
30192950-5
Elektriska raderapparater
30193000-8
Pärmar, mappar o. d.
30193100-9
Lådinsatser
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
30193200-0
Brevkorgar och tidskriftssamlare
30193300-1
Hängarkiv
30193400-2
Bokstöd
30193500-3
Broschyrställ
30193600-4
Almanacksställ
30193700-5
Arkivlåda
30193800-6
Memohållare
30193900-7
Manushållare
30194000-5
Material för ritkontor
30194100-6
Kurvmallar
30194200-7
Klisterprickar, ritbordstejp och ritfilm
30194210-0
Klisterprickar och ritbordstejp
30194220-3
Ritfilm
30194300-8
Ritningskit och ritpapper
30194310-1
Ritningskit
30194320-4
Ritningspapper
30194400-9
Överdrag för ritbord
30194500-0
Bokstavsschabloner
30194600-1
Gradskivor
30194700-2
Schabloner
30194800-3
T-linjaler och trianglar
30194810-6
T-linjaler
30194820-9
Trianglar
30194900-4
Skriv- eller ritbordsunderlägg
30195000-2
Tavlor
30195100-3
Planeringstavlor och tillbehör
30195200-4
Elektroniska (interaktiva) skrivtavlor och tillbehör
30195300-5
Namn-/informationstavlor med utbytbara bokstäver och tillbehör
30195400-6
Skrivtavlor och tillbehör
30195500-7
Griffeltavlor och tillbehör
30195600-8
Anslagstavlor och tillbehör
30195700-9
Tavelrengöringsmedel och tillbehör
30195800-0
Hängskenor eller bärlister
30195900-1
Whiteboardtavlor och magnettavlor
30195910-4
Skrivtavlor (whiteboardtavlor)
30195911-1
Tillbehör till whiteboardtavlor
30195912-8
Stativ till whiteboardtavlor
30195913-5
Stativ till blädderblock
30195920-7
Magnettavlor
30195921-4
Tavelsuddar för magnettavlor
30196000-9
Planeringssystem
30196100-0
Möteskalendrar
30196200-1
Agendor och lösblad
30196300-2
Förslagslåda
30197000-6
Mindre kontorsartiklar
L 74/45
L 74/46
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
30197100-7
Häftklamrar och häftstift
30197110-0
Häftklamrar
30197120-3
Nubb
30197130-6
Häftstift
30197200-8
Ringpärmar och gem
30197210-1
Ringpärmar
30197220-4
Gem
30197221-1
Gemhållare
30197300-9
Brevknivar, häftapparater och hålslag
30197310-2
Brevknivar
30197320-5
Häftapparater
30197321-2
Klammerborttagare
30197330-8
Hålslag
30197400-0
Frimärksfuktare
30197500-1
Sigillvax
30197510-4
Tillbehör till sigillvax
30197600-2
Förädlat papper och kartong
30197610-5
Kartongpapper och -papp
30197620-8
Skrivpapper
30197621-5
Blädderblock
30197630-1
Tryckpapper
30197640-4
Självkopierande eller övrigt kopieringspapper
30197641-1
Termografiskt papper
30197642-8
Kopieringspapper och elektrografiskt papper
30197643-5
Kopieringspapper
30197644-2
Elektrografiskt papper
30197645-9
Kort för tryckning
30198000-3
Lotterimaskiner
30198100-4
Spelautomater
30199000-0
Pappersvaror och övriga föremål
30199100-1
Karbonpapper, stencildupliceringspapper och självkopierande papper
30199110-4
Karbonpapper
30199120-7
Självkopierande papper
30199130-0
Papper utan karbon
30199140-3
Stencildupliceringspapper
30199200-2
Kuvert, korrespondenskort och brevkort
30199210-5
Korrespondenskort
30199220-8
Brevkort
30199230-1
Kuvert
30199240-4
Brevset
30199300-3
Mönstrat eller perforerat papper
30199310-6
Mönstrat eller perforerat tryckpapper
30199320-9
Mönstrat eller perforerat skrivpapper
30199330-2
Papper i löpande bana till skrivare
30199340-5
Blanketter i löpande bana
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
30199400-4
Gummerat papper eller adhesivpapper
30199410-7
Självhäftande papper
30199500-5
Arkivlådor, brevkorgar, förvaringslådor och liknande föremål
30199600-6
Registerblad
30199700-7
Tryckt kontorsmateriel utom formulär
30199710-0
Tryckta kuvert
30199711-7
Tryckta fönsterkuvert
30199712-4
Tryckta kuvert utan fönster
30199713-1
Tryckta kuvert för röntgenbilder
30199720-3
Brevpapper
30199730-6
Visitkort
30199731-3
Visitkortsfodral
30199740-9
Kort med tryckt hälsning
30199750-2
Kuponger
30199760-5
Etiketter
30199761-2
Streckkodsetiketter
30199762-9
Adresslappar
30199763-6
Stöldskyddsmärken
30199770-8
Lunchkuponger
30199780-1
Skrivunderlägg
30199790-4
Tidtabeller
30199791-1
Planeringskalendrar
30199792-8
Kalendrar
30199793-5
Kalenderställ
30200000-1
Datorer och datamateriel
30210000-4
Databehandlingsmaskiner (maskinvara)
30211000-1
Stordator
30211100-2
Superdator
30211200-3
Maskinvara för stordatorer
30211300-4
Dataplattformar
30211400-5
Konfigurationer
30211500-6
Centralenhet (CPU) eller processorer
30212000-8
Maskinvara för minidatorer
30212100-9
Centralenheter för minidatorer
30213000-5
Persondatorer
30213100-6
Bärbara datorer
30213200-7
Portföljdator
30213300-8
Stationär dator
30213400-9
Centralenheter för persondatorer
30213500-0
Handdatorer
30214000-2
Arbetsstationer
30215000-9
Maskinvara för mikrodatorer
30215100-0
Centralenheter för mikrodatorer
30216000-6
Magnetiska eller optiska läsare
30216100-7
Optiska läsare
L 74/47
L 74/48
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
30216110-0
Bildläsare
30216120-3
Utrustning för optisk teckenläsning
30216130-6
Streckkodsläsare
30216200-8
Magnetkortsläsare
30216300-9
Hålkortsläsare
30220000-7
Utrustning för digital kartografi
30221000-4
Digitala fastighetskartor
30230000-0
Datorrelaterad utrustning
30231000-7
Datorskärmar och manöverenheter
30231100-8
Dataterminaler
30231200-9
Manöverenheter
30231300-0
Bildskärmar
30231310-3
Platta bildskärmar
30231320-6
Pekskärmar
30232000-4
Kringutrustning
30232100-5
Skrivare och kurvskrivare
30232110-8
Lasertryckare
30232120-1
Matrisskrivare
30232130-4
Färgskrivare
30232140-7
Kurvskrivare
30232150-0
Bläckstråleskrivare
30232600-0
Dataomvandlare
30232700-1
Centralstyrenhet
30233000-1
Lagringsmedier och läsenheter
30233100-2
Minnesenheter
30233110-5
Magnetkortsenheter
30233120-8
Magnetbandsenheter
30233130-1
Skivminnesenheter
30233131-8
Diskettenheter
30233132-5
Fasta skivminnen
30233140-4
Direktminnen
30233141-1
Redundant anordning av oberoende skivminnen (RAID)
30233150-7
Optiska skivminnesenheter
30233151-4
Cd-läsare och/eller cd-brännare
30233152-1
Dvd-läsare och/eller dvd-brännare
30233153-8
Cd- och dvd-läsare och/eller -brännare
30233160-0
Strömbandskassetter
30233161-7
Kassetthanteringsutrustning
30233170-3
Karusellenheter
30233180-6
Lagringsenhet med flashminne
30233190-9
Styrenhet för skivminne
30233300-4
Smartkortläsare
30233310-7
Fingeravtrycksläsare
30233320-0
Kombinerade smartkort- och fingeravtrycksläsare
30234000-8
Lagringsmedier
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
30234100-9
Magnetskiva
30234200-0
Optiska skivminnen
30234300-1
Cd-skivor
30234400-2
Dvd-skivor
30234500-3
Minnesmedier
30234600-4
Flashminne
30234700-5
Magnetband
30236000-2
Diverse datautrustning
30236100-3
Utrustning för minnesutbyggnad
30236110-6
RAM-minne (Random Access Memory)
30236111-3
DRAM-minne (Dynamic Random Access Memory)
30236112-0
SRAM-minne (Static Random Access Memory)
30236113-7
SDRAM-minne (Synchronous Dynamic Random Access Memory)
30236114-4
RDRAM-minne (Rambus Dynamic Random Access Memory)
30236115-1
SGRAM-minne (Synchronous Graphic Random Access Memory)
30236120-9
ROM-minne (Read-Only Memory)
30236121-6
PROM-minne (Programmable Read-Only Memory)
30236122-3
EPROM-minne (Erasable Programmable Read-Only Memory)
30236123-0
EEPROM-minne (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory)
30236200-4
Utrustning för databehandling
30237000-9
Delar och tillbehör till datorer
30237100-0
Delar till datorer
30237110-3
Gränssnitt
30237120-6
Datorkontakter
30237121-3
Seriella infraröda portar
30237130-9
Datakort
30237131-6
Elektroniska kort
30237132-3
USB-kort
30237133-0
PCMCIA-adaptrar och -gränssnitt (Personal Computer Memory Card International Association)
30237134-7
Grafikacceleratorkort
30237135-4
Nätverkskort
30237136-1
Ljudkort
30237140-2
Moderkort
30237200-1
Datortillbehör
30237210-4
Antireflexskärmar
30237220-7
Musmattor
30237230-0
Fickminnen
30237240-3
Webbkamera
30237250-6
Artiklar för datorrengöring
30237251-3
Datorrengöringsset
30237252-0
Tryckluft för rengöring
30237253-7
Skyddsöverdrag för datorutrustning
30237260-9
Väggfästen för bildskärmar
30237270-2
Datorväskor
30237280-5
Tillbehör för kraftförsörjning
L 74/49
L 74/50
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
30237290-8
Handledsstöd för tangentbord
30237295-3
Tangentbordsskydd
30237300-2
Datormateriel
30237310-5
Typsnittskassetter
30237320-8
Disketter
30237330-1
DAT-kassetter (Digital Audio Tape)
30237340-4
DLT-kassetter (Digital Linear Tape)
30237350-7
Datakassetter
30237360-0
LTO-kassetter (Linear Tape-Open)
30237370-3
Inspelningskassetter
30237380-6
Cd-rom
30237400-3
Tillbehör för datainmatning
30237410-6
Datormus
30237420-9
Styrspakar
30237430-2
Ljuspennor
30237440-5
Pekbollar
30237450-8
Tabletter
30237460-1
Tangentbord till datorer
30237461-8
Programmerbara tangentbord
30237470-4
Tangentbord för blindskrift
30237475-9
Elektriska sensorer
30237480-7
Indataenheter
30238000-6
Utrustning för biblioteksautomation
31000000-6
Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
31100000-7
Elektriska motorer, generatorer och transformatorer
31110000-0
Elektriska motorer
31111000-7
Adaptorer
31120000-3
Generatorer
31121000-0
Generatoraggregat
31121100-1
Generatoraggregat med kompressionständningsmotorer
31121110-4
Kraftomvandlare
31121111-1
Kommutatorer
31121200-2
Generatoraggregat med gnisttändningsmotorer
31121300-3
Vindkraftsgeneratorer
31121310-6
Väderkvarnar
31121320-9
Vindturbiner
31121330-2
Vindturbingeneratorer
31121331-9
Turbinrotorer
31121340-5
Vindkraftpark
31122000-7
Generatoranläggningar
31122100-8
Bränsleceller
31124000-1
Ångturbingenerator och tillbehör
31124100-2
Turbingeneratoraggregat
31124200-3
Styrutrustning för turbingenerator
31126000-5
Likströmsgeneratorer
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
31127000-2
Nödgenerator
31128000-9
Turbogenerator
31130000-6
Växelströmsgenerator
31131000-3
Enfasmotorer
31131100-4
Drivanordningar
31131200-5
Anoder
31132000-0
Flerfasmotorer
31140000-9
Kyltorn
31141000-6
Vattenkylare
31150000-2
Ballast för urladdningslampor eller urladdningsrör
31151000-9
Statiska omvandlare
31153000-3
Likriktare
31154000-0
Kontinuerlig strömförsörjning
31155000-7
Växelriktare
31156000-4
Diskontinuerlig strömförsörjning
31157000-1
Induktorer
31158000-8
Laddningsanordningar
31158100-9
Batteriladdningsdon
31158200-0
Överladdare
31158300-1
Turboladdare
31160000-5
Delar till elektriska motorer, generatorer och transformatorer
31161000-2
Delar till elektriska motorer och generatorer
31161100-3
Magnetiseringssystem
31161200-4
Gaskylningssystem
31161300-5
Generatorrotorer
31161400-6
Primärvattensystem
31161500-7
Tätoljesystem
31161600-8
Kylvattensystem för statorer
31161700-9
Delar till ånggeneratorer
31161800-0
Delar till gasgeneratorer
31161900-1
System för spänningsreglering
31162000-9
Delar till transformatorer, induktorer och strömriktare
31162100-0
Delar till kondensorer
31170000-8
Transformatorer
31171000-5
Dielektriska vätsketransformatorer
31172000-2
Spänningstransformatorer
31173000-9
Instrumenttransformator
31174000-6
Kraftförsörjningstransformatorer
31200000-8
Eldistributions- och reglerutrustning
31210000-1
Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar
31211000-8
Paneler och säkringslådor
31211100-9
Kopplingspaneler
31211110-2
Kontrollpaneler
31211200-0
Säkringslådor
31211300-1
Säkringar
L 74/51
L 74/52
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
31211310-4
Strömbrytare
31211320-7
Säkringsblock
31211330-0
Säkringsledningar
31211340-3
Säkringsclips
31212000-5
Effektbrytare
31212100-6
Effektbrytare för kontaktledningar
31212200-7
Multimetrar
31212300-8
Magnetbrytare
31212400-9
Ministrömbrytare
31213000-2
Distributionsutrustning
31213100-3
Distributionslådor
31213200-4
Distributionstransformatorer
31213300-5
Kabeldistributionsskåp
31213400-6
Distributionssystem
31214000-9
Ställverk
31214100-0
Brytare
31214110-3
Frånskiljare
31214120-6
Jordfelsbrytare
31214130-9
Säkerhetsbrytare
31214140-2
Strömbrytare med dimmerfunktion
31214150-5
Valsströmbrytare
31214160-8
Tryckströmbrytare
31214170-1
Vippströmbrytare
31214180-4
Skjutomkopplare
31214190-7
Gränslägesbrytare
31214200-1
Brytarkontakter
31214300-2
Kopplingsutrustning för placering utomhus
31214400-3
Säkringslastbrytare
31214500-4
Elektriska kopplingstavlor
31214510-7
Fördelningstavlor
31214520-0
Kopplingstavla för medelspänning
31215000-6
Spänningsbegränsare
31216000-3
Åskavledare
31216100-4
Blixtskyddsutrustning
31216200-5
Blixtledare
31217000-0
Överspänningsskydd
31218000-7
Samlingsskenor
31219000-4
Skyddslådor
31220000-4
Kretskomponenter
31221000-1
Elektriska reläer
31221100-2
Effektreläer
31221200-3
Reläer för allmän användning
31221300-4
Kabelskoreläer
31221400-5
Växelspänningsreläer
31221500-6
Kvicksilverreläer
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
31221600-7
Tidreläer
31221700-8
Maximalreläer
31223000-5
Lamphållare
31224000-2
Kopplingar och kontaktelement
31224100-3
Stickproppar och uttag
31224200-4
Koaxialkontakter
31224300-5
Kopplingsdosor
31224400-6
Anslutningskablar
31224500-7
Terminaler
31224600-8
Avbländningsljus
31224700-9
Förgreningsdosor
31224800-0
Kabelskarvningsset
31224810-3
Förlängningssladdar
31230000-7
Delar till eldistributions- eller reglerutrustning
31300000-9
Isolerad metalltråd och kabel
31310000-2
Huvudledningar
31311000-9
Nätanslutningar
31320000-5
Kraftledningskablar
31321000-2
Kraftledningar
31321100-3
Starkströmsluftledningar
31321200-4
Låg- och medelspänningskabel
31321210-7
Lågspänningskabel
31321220-0
Medelspänningskabel
31321300-5
Högspänningskabel
31321400-6
Undervattenskabel
31321500-7
Submarin kabel
31321600-8
Skärmkabel
31321700-9
Signalkabel
31330000-8
Koaxialkablar
31340000-1
Kabeltillbehör, isolerade
31341000-8
Kabelrullar, isolerade
31342000-5
Trunkkablar, isolerade
31343000-2
Kabelskarvar, isolerade
31344000-9
Packboxar, isolerade
31350000-4
Elektriska ledare för databruk och kontroll
31351000-1
Elektriska ledare för behörighetskontrollsystem
31400000-0
Ackumulatorer, primärceller och primärbatterier
31410000-3
Primärceller
31411000-0
Alkaliska batterier
31420000-6
Primärbatterier
31421000-3
Blybatterier
31422000-0
Batterienheter
31430000-9
Elektriska ackumulatorer
31431000-6
Blyackumulatorer
31432000-3
Nickelkadmiumackumulatorer
L 74/53
L 74/54
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
31433000-0
Nickel-järnackumulatorer
31434000-7
Litiumbatterier
31440000-2
Batterier
31500000-1
Belysningsarmatur och elektriska lampor
31510000-4
Elektriska glödlampor
31511000-1
Slutna strålkastarenheter
31512000-8
Volframglödlampor
31512100-9
Halogenlampor, linjära
31512200-0
Halogenlampor, 2-stift
31512300-1
Halogenlampor, dikroiska
31514000-2
Urladdningslampor
31515000-9
Ultravioletta lampor
31516000-6
Infraröda lampor
31517000-3
Båglampor
31518000-0
Signalljus
31518100-1
Strålkastarbelysning
31518200-2
Nödbelysningsutrustning
31518210-5
Stormlyktor
31518220-8
Ljusstav
31518300-3
Taklyktor
31518500-5
Kvartslampor
31518600-6
Strålkastare
31519000-7
Glödljuslampor och neonlampor
31519100-8
Glödljuslampor
31519200-9
Neonlampor
31520000-7
Lampor och belysningsarmatur
31521000-4
Lampor
31521100-5
Skrivbordslampor
31521200-6
Golvlampor
31521300-7
Bärbara elektriska lampor
31521310-0
Varningsljus
31521320-3
Ficklampor
31521330-6
Uppladdningsbara bärbara elektriska lampor
31522000-1
Julgransbelysning
31523000-8
Upplysta skyltar och namnskyltar
31523100-9
Neonreklamskyltar
31523200-0
Permanenta informationsskyltar
31523300-1
Upplysta namnskyltar
31524000-5
Tak- och väggarmatur
31524100-6
Takarmatur
31524110-9
Operationslampor
31524120-2
Takbelysning
31524200-7
Väggarmatur
31524210-0
Väggbelysning
31527000-6
Spotlights
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
31527200-8
Utomhusbelysning
31527210-1
Lanternor
31527260-6
Belysningssystem
31527270-9
Plattformsbelysning
31527300-9
Belysning för hushållsbruk
31527400-0
Undervattenslampor
31530000-0
Delar till lampor och belysningsutrustning
31531000-7
Lampglober
31531100-8
Lampor och lysrör
31532000-4
Delar till lampor och belysningsarmatur
31532100-5
Rörlampor
31532110-8
Lysrörslampor
31532120-1
Kompaktlysrör
31532200-6
Cirkellampor
31532210-9
Cirkellysrör
31532300-7
Klotlampor
31532310-0
Kompaktlysrör i klotform
31532400-8
Lampsocklar
31532500-9
Tändapparater för lampor
31532510-2
Tändapparater för fluorescerande belysning
31532600-0
Lampreaktorer
31532610-3
Lysrörsreaktorer
31532700-1
Lampskärmar
31532800-2
Lamparmar
31532900-3
Fluorescerande ljus
31532910-6
Lysrör
31532920-9
Glödlampor och lysrör
31600000-2
Elektrisk utrustning
31610000-5
Elutrustning för motorer och fordon
31611000-2
Installationsutrustning
31612000-9
Elinstallationshylsor för motorer
31612200-1
Startmotorer
31612300-2
Elektrisk signalutrustning för motorer
31612310-5
Blänkare
31620000-8
Akustisk eller visuell signalutrustning
31625000-3
Inbrotts- och brandlarm
31625100-4
Branddetektorer
31625200-5
Brandlarmssystem
31625300-6
Inbrottslarmssystem
31630000-1
Magneter
31640000-4
Elektriska maskiner och apparater med särfunktion
31642000-8
Elektronisk detektorapparatur
31642100-9
Metallrörsdetektorer
31642200-0
Mindetektorer
31642300-1
Plastdetektorer
L 74/55
L 74/56
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
31642400-2
Detektorer för icke-metalliska föremål
31642500-3
Detektorer för virke
31643000-5
Partikelacceleratorer
31643100-6
Linjära acceleratorer
31644000-2
Diverse utrustning för dataregistrering
31645000-9
Flipperautomater
31650000-7
Isoleringsarmatur
31651000-4
Eltejp
31660000-0
Kolelektroder
31670000-3
Eldelar till maskiner eller apparater
31671000-0
Glashöljen och katodstrålerör
31671100-1
Glashöljen
31671200-2
Katodstrålerör
31680000-6
Elektrisk utrustning och tillbehör
31681000-3
Eltillbehör
31681100-4
Elkontakter
31681200-5
Elektriska pumpar
31681300-6
Elektriska kretsar
31681400-7
Elkomponenter
31681410-0
Elmateriel
31681500-8
Uppladdare
31682000-0
Elektricitetsmateriel
31682100-1
Eldosor
31682110-4
Höljen till eldosor
31682200-2
Instrumentbrädor
31682210-5
Instrumenterings- och styrsystem
31682220-8
Blandningspaneler
31682230-1
Grafiska avläsningstavlor
31682300-3
Medelspänningsutrustning
31682310-6
Medelspänningspaneler
31682400-4
Elektrisk utrustning för luftledningar och luftkablar
31682410-7
Luftkablar med bärlina
31682500-5
Reservelektricitetsaggregat
31682510-8
Reservkraftssystem
31682520-1
Nödstoppssystem
31682530-4
Reservkraftstillförsel
31682540-7
Utrustning till undercentraler
31700000-3
Elektroniska, elektromekaniska och elektrotekniska varor
31710000-6
Elektronisk utrustning
31711000-3
Elektronisk materiel
31711100-4
Elektroniska komponenter
31711110-7
Sändaremottagare
31711120-0
Transorer
31711130-3
Resistorer
31711131-0
Elektriska motstånd
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
31711140-6
Elektroder
31711150-9
Elektriska kondensatorer
31711151-6
Fasta kondensatorer
31711152-3
Variabla eller reglerbara kondensatorer
31711154-0
Kondensatorbanker
31711155-7
Kondensatornät
31711200-5
Elektroniska resultattavlor
31711300-6
Elektroniska system för tidsregistrering
31711310-9
System för närvaroregistrering
31711400-7
Elektronrör och radiorör
31711410-0
Katodstrålerör för TV-apparater
31711411-7
Bildrör
31711420-3
Mikrovågsrör och mikrovågsutrustning
31711421-0
Magnetroner
31711422-7
Mikrovågsutrustning
31711423-4
Radiolänksutrustning
31711424-1
Klystroner
31711430-6
Vakuumlikriktare
31711440-9
Mottagar- eller förstärkarrör
31711500-8
Delar till elektroniska sammansättningar
31711510-1
Delar till elektriska kondensatorer
31711520-4
Delar till elektriska motstånd, reostater och potentiometrar
31711530-7
Delar till elektronrör
31712000-0
Mikroelektroniska maskiner, apparater och mikrosystem
31712100-1
Mikroelektroniska maskiner och apparater
31712110-4
Elektroniska integrerade kretsar och komponentblock
31712111-1
Telefonkort
31712112-8
SIM-kort
31712113-5
Kort med integrerade kretsar
31712114-2
Integrerade elektroniska kretsar
31712115-9
Komponentblock
31712116-6
Mikroprocessorer
31712117-3
Integrerade kretspaket
31712118-0
Socklar eller fästen för integrerade kretsar
31712119-7
Kretslock
31712200-2
Mikrosystem
31712300-3
Tryckta kretskort
31712310-6
Tryckta kretskort med komponenter
31712320-9
Tryckta kretskort utan komponenter
31712330-2
Halvledare
31712331-9
Fotoelektromotoriska celler
31712332-6
Tyristorer
31712333-3
Dubbeldioder (diacs)
31712334-0
Dubbelriktade tyristorer (triacs)
31712335-7
Optiskt kopplade isolatorer
L 74/57
L 74/58
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
31712336-4
Kristalloscillatorer
31712340-5
Dioder
31712341-2
Lysdioder
31712342-9
Mikrovågs- eller småsignaldioder
31712343-6
Zenerdioder
31712344-3
Schottkydioder
31712345-0
Tunneldioder
31712346-7
Ljuskänsliga dioder
31712347-4
Effektdioder eller fotodioder
31712348-1
Laserdioder
31712349-8
Radiofrekvensdioder (RF-dioder)
31712350-8
Transistorer
31712351-5
Ljuskänsliga transistorer
31712352-2
Fälteffekttransistorer (FET)
31712353-9
MOS-transistor (Metal Oxide Field Effect Transistors, MOSFET)
31712354-6
Transistorchips
31712355-3
Bipolära darlington- eller radiofrekvenstransistorer
31712356-0
Unijunctiontransistorer
31712357-7
Bipolära transistorer med isolerad grind (IGBT)
31712358-4
Fälteffekttransistor av skikttyp (JFET)
31712359-1
Bipolära skikttransistorer (BJT)
31712360-1
Monterade piezoelektriska kristaller
31720000-9
Elektromekanisk utrustning
31730000-2
Elektroteknisk utrustning
31731000-9
Elektrotekniska varor
31731100-0
Moduler
32000000-3
Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
32200000-5
Överföringsutrustning för radiotelefoni, radiotelegrafi, radiosändning och television
32210000-8
Utrustning för radio- och TV-sändning
32211000-5
Utrustning för produktion av radio- och TV-program
32220000-1
TV-sändare utan mottagare
32221000-8
Radiofyrar
32222000-5
Kodare för videosignaler
32223000-2
Bildsändare
32224000-9
TV-sändare
32230000-4
Radiosändare med mottagare
32231000-1
Utrustning för interntelevision
32232000-8
Videokonferensutrustning
32233000-5
Radiofrekvensförstärkare
32234000-2
Interntelevision
32235000-9
Slutet övervakningssystem
32236000-6
Radiotelefoner
32237000-3
Walkie-talkies
32240000-7
TV-kameror
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
32250000-0
Mobiltelefoner
32251000-7
Biltelefoner
32251100-8
Handsfree-utrustning
32252000-4
GSM-telefoner
32252100-5
Mobiltelefoner med handsfree
32252110-8
Mobiltelefoner med handsfree (trådlöst)
32260000-3
Utrustning för dataöverföring
32270000-6
Digital överföringsutrustning
32300000-6
TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare
32310000-9
Rundradiomottagare
32320000-2
TV-utrustning och audiovisuell utrustning
32321000-9
Storbildsprojektorer
32321100-0
Film- och videoutrustning
32321200-1
Audiovisuell utrustning
32321300-2
Audiovisuellt material
32322000-6
Multimedieutrustning
32323000-3
Videomonitorer
32323100-4
Färgskärmar
32323200-5
Svartvita skärmar
32323300-6
Videoutrustning
32323400-7
Utrustning för videoavspelning
32323500-8
TV-övervakningssystem
32324000-0
TV-apparater
32324100-1
Färg-TV-apparater
32324200-2
Svartvita TV-apparater
32324300-3
Televisionsutrustning
32324310-6
Satellitantenner
32324400-4
TV-antenner
32324500-5
Kanalväljare
32324600-6
Digital-tv-boxar
32330000-5
Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning
32331000-2
Skivtallrikar
32331100-3
Grammofoner
32331200-4
Kassettbandspelare
32331300-5
Utrustning för ljudåtergivning
32331500-7
Inspelare
32331600-8
MP3-spelare
32332000-9
Bandstationer
32332100-0
Diktafoner
32332200-1
Telefonsvarare
32332300-2
Ljudbandspelare
32333000-6
Videobandspelare eller videoavspelare
32333100-7
Videobandspelare
32333200-8
Videokameror
L 74/59
L 74/60
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
32333300-9
Videoavspelare
32333400-0
Videospelare
32340000-8
Mikrofoner och högtalare
32341000-5
Mikrofoner
32342000-2
Högtalare
32342100-3
Hörlurar
32342200-4
Öronsnäckor
32342300-5
Mikrofoner och högtalarenheter
32342400-6
Ljudanordningar
32342410-9
Ljudutrustning
32342411-6
Minihögtalare
32342412-3
Högtalarsystem
32342420-2
Studiomixer
32342430-5
Ljudkompressorer
32342440-8
Röstbrevsystem
32342450-1
Röstbandspelare
32343000-9
Förstärkare
32343100-0
Ljudfrekvensförstärkare
32343200-1
Megafoner
32344000-6
Mottagarapparater för radiotelefoni eller radiotelegrafi
32344100-7
Bärbara mottagare för anrop och personsökning
32344110-0
Röstregistreringssystem
32344200-8
Radiomottagare
32344210-1
Radioutrustning
32344220-4
Personsökare
32344230-7
Radiostationer
32344240-0
Radiomast
32344250-3
Radioanläggningar
32344260-6
Radioutrustning och multiplexerad utrustning
32344270-9
Radio- och telefonövervakningssystem
32344280-2
Bärbara radioapparater
32350000-1
Delar till ljud- och videoutrustning
32351000-8
Tillbehör till ljud- och videoutrustning
32351100-9
Videoredigeringsutrustning
32351200-0
Skärmar
32351300-1
Tillbehör till audioutrustning
32351310-4
Ljudkassetter
32352000-5
Antenner och reflektorer
32352100-6
Delar till radio- och radarutrustning
32352200-7
Reservdelar och tillbehör till radar
32353000-2
Ljudinspelningar
32353100-3
Grammofonskivor
32353200-4
Musikkassetter
32354000-9
Filmprodukter
32354100-0
Radiologifilm
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
32354110-3
Röntgenfilm
32354120-6
Diazofilm
32354200-1
Kinematografisk film
32354300-2
Fotofilm
32354400-3
Polaroidfilm
32354500-4
Videofilmer
32354600-5
Videokassetter
32354700-6
Videoband
32354800-7
Krympfilm
32360000-4
Snabbtelefoner
32400000-7
Nät
32410000-0
Lokalt nät
32411000-7
Stafettnät
32412000-4
Kommunikationsnät
32412100-5
Telekommunikationsnät
32412110-8
Internetnätverk
32412120-1
Intranetnätverk
32413000-1
Integrerat nät
32413100-2
Nätreläer
32415000-5
Ethernet-nät
32416000-2
Flertjänstnät (ISDN-nät)
32416100-3
ISDX-nät
32417000-9
Multimedianät
32418000-6
Radionät
32420000-3
Nätutrustning
32421000-0
Nätkablar
32422000-7
Nätkomponenter
32423000-4
Nätnav
32424000-1
Nätinfrastruktur
32425000-8
Nätoperativsystem
32426000-5
Network publishing-system
32427000-2
Nätsystem
32428000-9
Nätuppgradering
32429000-6
Telenätsutrustning
32430000-6
Globalt nät
32440000-9
Fjärrmät- och terminalutrustning
32441000-6
Fjärrmätutrustning
32441100-7
Övervakningssystem för fjärrmätning
32441200-8
Fjärrmät- och styrutrustning
32441300-9
Telematiksystem
32442000-3
Terminalutrustning
32442100-4
Uttagsplintar
32442200-5
Anslutningsboxar
32442300-6
Terminalemulatorer
32442400-7
Anslutningsplintar
L 74/61
L 74/62
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
32500000-8
Telekommunikationsmateriel
32510000-1
Trådlös telekommunikationsutrustning
32520000-4
Telekablar och telekommunikationsutrustning
32521000-1
Telekommunikationskablar
32522000-8
Telekommunikationsutrustning
32523000-5
Telekommunikationsanläggningar
32524000-2
Telekommunikationssystem
32530000-7
Satellitbunden kommunikationsutrustning
32531000-4
Satellitkommunikationsutrustning
32532000-1
Parabolantenner
32533000-8
Jordstationer
32534000-5
Satellitplattformar
32540000-0
Växlar
32541000-7
Växelutrustning
32542000-4
Växelbord
32543000-1
Telefonväxlar
32544000-8
Utrustning för automatiska abonnentväxlar
32545000-5
System för automatiska abonnentväxlar
32546000-2
Digital kopplingsutrustning
32546100-3
Digitala telefonväxlar
32547000-9
Vakuumbrytaranläggningar
32550000-3
Telefonutrustning
32551000-0
Telekablar och tillhörande utrustning
32551100-1
Telefonförbindelser
32551200-2
Telefonstationer
32551300-3
Telefoner med hörlurar
32551400-4
Telefonnät
32551500-5
Telefonkablar
32552000-7
Elektrisk utrustning för ledningstelefoni eller ledningstelegrafi
32552100-8
Telefonapparater
32552110-1
Trådlösa telefoner
32552120-4
Hjälptelefoner
32552130-7
Telefonautomater
32552140-0
Utrustning till telefonautomater
32552150-3
Telefoner för synskadade
32552160-6
Telefoner för hörselskadade
32552200-9
Bildskärmsenheter
32552300-0
Telefon- eller telegrafväxlar
32552310-3
Digitala telefonstationer
32552320-6
Multiplexorer
32552330-9
Telefonkontrollapparater
32552400-1
Signalomvandlare för tonfrekvenser
32552410-4
Modem
32552420-7
Frekvensomvandlare
32552430-0
Kodningsutrustning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
32552500-2
Text-TV-apparater
32552510-5
Text-TV-terminaler
32552520-8
Teletext-utrustning
32552600-3
Porttelefoner
32553000-4
Delar till elektriska telefon- eller telegrafapparater
32560000-6
Fiberoptiska material
32561000-3
Fiberoptiska kopplingar
32562000-0
Optiska fiberkablar
32562100-1
Fiberoptiska informationskablar
32562200-2
Optiska telekablar
32562300-3
Fiberoptiska kablar för dataöverföring
32570000-9
Kommunikationsutrustning
32571000-6
Kommunikationsinfrastruktur
32572000-3
Kommunikationskablar
32572100-4
Kommunikationskablar med multipla elektriska ledare
32572200-5
Kommunikationskablar med koaxiala ledare
32572300-6
Kommunikationskablar för speciella applikationer
32573000-0
Kommunikationsstyrsystem
32580000-2
Datautrustning
32581000-9
Datakommunikationsutrustning
32581100-0
Datatransmissionskablar
32581110-3
Datatransmissionskablar med multipla elektriska ledare
32581120-6
Datatransmissionskablar med koaxiala ledare
32581130-9
Datatransmissionskablar för speciella applikationer
32581200-1
Faxutrustning
32581210-4
Tillbehör och komponenter till faxutrustning
32582000-6
Databärare
32583000-3
Data- och röstmedia
32584000-0
Datalagringsmedia
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33100000-1
Medicinsk utrustning
33110000-4
Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
33111000-1
Röntgenapparatur
33111100-2
Röntgenbord
33111200-3
Röntgenlaboratorier
33111300-4
Framkallningsapparatur för röntgenfilm
33111400-5
Apparatur för röntgenfluoroskopi
33111500-6
Tandröntgen
33111600-7
Apparatur för radiografi
33111610-0
Apparatur för MR-undersökning
33111620-3
Gammakameror
33111640-9
Termografer
33111650-2
Mammografiapparatur
33111660-5
Bentäthetsmätare
33111700-8
Angiografilaboratorium
L 74/63
L 74/64
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33111710-1
Angiografimateriel
33111720-4
Apparatur för angiografi
33111721-1
Digital angiografiutrustning
33111730-7
Materiel för angioplastik
33111740-0
Utrustning för angioplastik
33111800-9
Anläggning för röntgendiagnostik
33112000-8
Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler
33112100-9
Ekokardiograf
33112200-0
Ultraljudsapparat
33112300-1
Ultraljudsscanners
33112310-4
Färgdoppler
33112320-7
Dopplerutrustning
33112330-0
Utrustning för ekoencefalografi
33112340-3
Ekokardiografer
33113000-5
MRT-utrustning
33113100-6
MR-scanners
33113110-9
MR-kameror
33114000-2
Utrustning för spektroskopi
33115000-9
Utrustning för tomografi
33115100-0
Datortomografer (”CT scanner”)
33115200-1
Datortomografer (”CAT scanner”)
33120000-7
System för registrering och undersökningsutrustning
33121000-4
System för ambulatorisk långtidsregistrering
33121100-5
EEG-apparater
33121200-6
Scintigrafiutrustning
33121300-7
EMG-apparater
33121400-8
Audiometrar
33121500-9
EKG
33122000-1
Oftalmologisk utrustning
33123000-8
Utrustning för kardiovaskulära ändamål
33123100-9
Tensiometer
33123200-0
EKG-apparater
33123210-3
Apparatur för hjärtövervakning
33123220-6
Apparatur för kardioangiografi
33123230-9
Kardiografer
33124000-5
Utrustning och artiklar för diagnostik och radiodiagnostik
33124100-6
Diagnostisk utrustning
33124110-9
Diagnostiska system
33124120-2
Utrustning för ultraljudsdiagnostik
33124130-5
Diagnostiska artiklar
33124131-2
Reagensremsor
33124200-7
Röntgendiagnostisk utrustning
33124210-0
Röntgendiagnostiska artiklar
33125000-2
Utrustning för urologisk undersökning
33126000-9
Utrustning för stomatologi
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33127000-6
Utrustning för immunanalys
33128000-3
Medicinsk laser för annat än kirurgi
33130000-0
Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
33131000-7
Tandläkarinstrument
33131100-8
Tandkirurgiska instrument
33131110-1
Dentaltänger, dentala operationsborstar och dentala sårhakar
33131111-8
Dentaltänger
33131112-5
Dentala operationsborstar
33131113-2
Dentala sårhakar
33131114-9
Dentala putsningsinstrument
33131120-4
Enheter för dental kryokirurgi, dentala djupmätare, dentalelevatorer och dentalslevar
33131121-1
Enheter för dental kryokirurgi
33131122-8
Dentala djupmätare
33131123-5
Dentalelevatorer
33131124-2
Dentalslevar
33131130-7
Fingertutor för tandläkare och dentalpincetter
33131131-4
Fingertutor för tandläkare
33131132-1
Dentalpincetter
33131140-0
Dentala speglar och brotschar
33131141-7
Dentala speglar
33131142-4
Dentala brotschar
33131150-3
Dentala rotspetsplockare, tandstensskrapor och dentalvågar
33131151-0
Dentala rotspetsplockare
33131152-7
Dentala tandstensskrapor
33131153-4
Dentalvågar
33131160-6
Dentalsaxar och dentalknivar
33131161-3
Dentalsaxar
33131162-0
Dentalknivar
33131170-9
Dentalspatlar, pincetter för dentalt bruk och dentala vaxcarverinstrument
33131171-6
Dentalspatlar
33131172-3
Pincetter för dentalt bruk
33131173-0
Dentala vaxcarverinstrument
33131200-9
Suturnålar för tandläkarbruk
33131300-0
Engångsinstrument för tandläkarbruk
33131400-1
Sond för tandläkarbruk
33131500-2
Instrument för tandutdragning
33131510-5
Tandborrar
33131600-3
Instrument för tandfyllning
33132000-4
Tandimplantat
33133000-1
Tillbehör för tandavtryck
33134000-8
Tillbehör för endodonti
33135000-5
Utrustning för tandreglering
33136000-2
Roterande instrument och slipinstrument
33137000-9
Tillbehör för profylaktisk tandvård
33138000-6
Produkter för tandproteser och tandreglering
L 74/65
L 74/66
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33138100-7
Tandproteser
33140000-3
Medicinska förbrukningsartiklar
33141000-0
Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar
33141100-1
Förbandsartiklar; clips, suturer och ligaturer
33141110-4
Förbandsartiklar
33141111-1
Klisterbandage
33141112-8
Plåster
33141113-4
Bandage
33141114-2
Gasbinda
33141115-9
Vadd för medicinskt bruk
33141116-6
Omläggningsset
33141117-3
Bomullsvadd
33141118-0
Torkar och suddar
33141119-7
Kompresser
33141120-7
Clips, suturer och ligaturer
33141121-4
Kirurgiska suturer
33141122-1
Kirurgiska häftklammer
33141123-8
Behållare för skarpa föremål
33141124-5
Skyddsomslag för vassa föremål
33141125-2
Kirurgisk suturmateriel
33141126-9
Ligaturer
33141127-6
Resorberbara hemostatika
33141128-3
Suturnålar
33141200-2
Katetrar
33141210-5
Ballongkatetrar
33141220-8
Kanyler
33141230-1
Dilatator
33141240-4
Katetertillbehör
33141300-3
Utrustning för venpunktering och blodprovstagning
33141310-6
Injektionssprutor
33141320-9
Nålar för medicinskt bruk
33141321-6
Anestesinålar
33141322-3
Artärnålar
33141323-0
Biopsinålar
33141324-7
Dialysnålar
33141325-4
Fistelnålar
33141326-1
Nålar för radiologiska procedurer
33141327-8
Ventilerade nålar
33141328-5
Epiduralnålar
33141329-2
Amniocentesnålar
33141400-4
Avbitartång och bisturi; operationshandskar
33141410-7
Avbitartång och bisturi
33141411-4
Skalpeller och knivblad
33141420-0
Operationshandskar
33141500-5
Hematologiska förbrukningsartiklar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33141510-8
Blodprodukter
33141520-1
Plasmaderivat
33141530-4
Koaguleringsmedel
33141540-7
Albumin
33141550-0
Heparin
33141560-3
Organ från människa
33141570-6
Blod från människa
33141580-9
Djurblod
33141600-6
Uppsamlingsbehållare och -påsar, dränageset och dylikt
33141610-9
Uppsamlingspåse
33141613-0
Blodpåsar
33141614-7
Plasmapåsar
33141615-4
Urinpåsar
33141620-2
Utrustning för medicinskt bruk för specifika ändamål i förpackningar (sets)
33141621-9
Inkontinensset
33141622-6
Aidsförebyggande set
33141623-3
Förstaförbandslådor
33141624-0
Infusionsaggregat
33141625-7
Diagnoskits
33141626-4
Doseringsutrustning
33141630-5
Blodplasmafilter
33141640-8
Drän
33141641-5
Sonder
33141642-2
Tillbehör till drän
33141700-7
Ortopediska artiklar
33141710-0
Kryckor
33141720-3
Gånghjälpmedel
33141730-6
Halskragar
33141740-9
Ortopediska skodon
33141750-2
Ledproteser
33141760-5
Skenor
33141770-8
Artiklar för behandling av frakturer, spikar och plattor
33141800-8
Förbrukningsartiklar för tandvård
33141810-1
Tandfyllningsmaterial
33141820-4
Tänder
33141821-1
Porslinständer
33141822-8
Akryltänder
33141830-7
Cementbas
33141840-0
Hemostatika för tandläkarbruk
33141850-3
Hygienartiklar för tandvård
33141900-9
Blodlansetter
33150000-6
Apparatur för radioterapi, mekanoterapi, elektroterapi och sjukgymnastik
33151000-3
Apparatur och utrustning för radioterapi
33151100-4
Apparatur för gammaterapi
33151200-5
Apparatur för röntgenbehandling
L 74/67
L 74/68
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33151300-6
Spektrografer
33151400-7
Artiklar för radioterapi
33152000-0
Kuvöser
33153000-7
Litotriptor
33154000-4
Utrustning för mekanoterapi
33155000-1
Utrustning för fysisk behandling
33156000-8
Utrustning för psykologiska tester
33157000-5
Utrustning för gasbehandling och annan andningsstödjande utrustning
33157100-6
Masker för inhalation av medicinska gaser
33157110-9
Syrgasmask
33157200-7
Syrgasutrustning
33157300-8
Syrgastält
33157400-9
Andningsapparater för medicinskt bruk
33157500-0
Tryckkammare
33157700-2
Gasbefuktare
33157800-3
Utrustning för syrgastillförsel
33157810-6
Utrustning för syrgasbehandling
33158000-2
Elektrisk, elektromagnetisk och mekanisk behandling
33158100-3
Elektromagnetisk utrustning
33158200-4
Apparatur för elektroterapi
33158210-7
Stimulator
33158300-5
Medicinsk UV-utrustning
33158400-6
Utrustning för mekanisk terapi
33158500-7
Medicinsk IR-utrustning
33159000-9
System för klinisk kemi
33160000-9
Operationsteknik
33161000-6
Utrustning för elektrokirurgi
33162000-3
Apparatur och instrument för operationssalar
33162100-4
Utrustning för operationssalar
33162200-5
Operationsinstrument
33163000-0
Tält för medicinskt bruk
33164000-7
Laparoskopiutrustning
33164100-8
Kolposkop
33165000-4
Utrustning för kryokirurgi och kryoterapi
33166000-1
Utrustning för dermatologiskt bruk
33167000-8
Operationsbelysning
33168000-5
Apparatur för endoskopi och endokirurgi
33168100-6
Endoskop
33169000-2
Kirurgiska instrument
33169100-3
Kirurgisk laser
33169200-4
Kirurgiska korgar
33169300-5
Kirurgiska brickor
33169400-6
Kirurgiska behållare
33169500-7
Kirurgiska spårbarhetssystem
33170000-2
Anestesi och återupplivning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33171000-9
Instrument för anestesi och återupplivning
33171100-0
Anestesiinstrument
33171110-3
Anestesimask
33171200-1
Instrument för återupplivning
33171210-4
Återupplivningsmask
33171300-2
Epiduralset
33172000-6
Apparatur för anestesi och återupplivning
33172100-7
Anestesiutrustning
33172200-8
Utrustning för återupplivning
33180000-5
Funktionellt stöd
33181000-2
Dialysapparater
33181100-3
Apparatur för hemodialys
33181200-4
Dialysfilter
33181300-5
Individuell övervakningsapparatur för hemodialys
33181400-6
Flerpatientsutrustning för hemodialys
33181500-7
Förbrukningsartiklar för vård av njursjuka
33181510-0
Njurdialysvätska
33181520-3
Förbrukningsartiklar för njurdialys
33182000-9
Apparatur för understöd av hjärtfunktioner
33182100-0
Defibrillator
33182200-1
Apparatur för hjärtstimulering
33182210-4
Pacemaker
33182220-7
Hjärtklaffar
33182230-0
Hjärtkammare
33182240-3
Delar och tillbehör till pacemakrar
33182241-0
Batterier till pacemakrar
33182300-2
Utrustning för hjärtkirurgi
33182400-3
Röntgenanläggning för hjärtundersökning
33183000-6
Ortopediska hjälpmedel
33183100-7
Ortopediska implantat
33183200-8
Ortopediska proteser
33183300-9
Utrustning för osteosyntes
33184000-3
Proteser
33184100-4
Kirurgiska implantat
33184200-5
Kärlproteser
33184300-6
Hjärtproteser
33184400-7
Bröstproteser
33184410-0
Invärtes bröstproteser
33184420-3
Utvärtes bröstproteser
33184500-8
Koronara endoproteser
33184600-9
Ögonproteser
33185000-0
Hörapparater
33185100-1
Delar och tillbehör till hörapparater
33185200-2
Cochlea-implantat
33185300-3
Otorhinolaryngologiskt implantat (ÖNH)
L 74/69
L 74/70
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33185400-4
Larynxprotes
33186000-7
Utrustning för extrakorporeal cirkulation
33186100-8
Oxygenator
33186200-9
Blod- och vätskevärmare
33190000-8
Diverse medicinktekniska produkter
33191000-5
Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
33191100-6
Steriliseringsapparat
33191110-9
Autoklaver
33192000-2
Möbler för sjukvårdsändamål
33192100-3
Sjukbäddar
33192110-6
Ortopediska sängar
33192120-9
Sjukhussängar
33192130-2
Inställbara sängar med motor
33192140-5
Terapisoffor för psykiatrisk behandling
33192150-8
Behandlingsbritsar
33192160-1
Bårar
33192200-4
Bord för medicinska ändamål
33192210-7
Undersökningsbord
33192230-3
Operationsbord
33192300-5
Möbler för medicinska ändamål, utom sängar och bord
33192310-8
Sträck- och upphängningsanordningar för sjukhussängar
33192320-1
Upphängningsanordningar för urinpåsar
33192330-4
Infusionsflaskhållare
33192340-7
Möbler för operationssalar utom bord
33192350-0
Medicinskt odlingsskåp
33192400-6
Arbetsutrustning för tandläkare
33192410-9
Tandläkarstolar
33192500-7
Provrör
33192600-8
Lyftanordningar för vårdsektorn
33193000-9
Invalidfordon, rullstolar och tillhörande utrustning
33193100-0
Invalidfordon och rullstolar
33193110-3
Invalidfordon
33193120-6
Rullstolar
33193121-3
Motordrivna rullstolar
33193200-1
Delar och tillbehör till invalidfordon och rullstolar
33193210-4
Delar och tillbehör till invalidfordon
33193211-1
Motorer för invalidfordon
33193212-8
Styranordningar för invalidfordon
33193213-5
Reglage för invalidfordon
33193214-2
Chassi för invalidfordon
33193220-7
Delar och tillbehör till rullstolar
33193221-4
Dynor till rullstolar
33193222-1
Ramar till rullstolar
33193223-8
Säten till rullstolar
33193224-5
Hjul till rullstolar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33193225-2
Däck till rullstolar
33194000-6
Apparatur och instrument för transfusion och infusion
33194100-7
Utrustning för infusion
33194110-0
Infusionspumpar
33194120-3
Infusionsartiklar
33194200-8
Utrustning för transfusion
33194210-1
Utrustning för blodtransfusion
33194220-4
Artiklar för blodtransfusion
33195000-3
Patientövervakningssystem
33195100-4
Monitorer
33195110-7
Andningsmonitorer
33195200-5
Övervakningscentral
33196000-0
Medicinska hjälpmedel
33196100-1
Hjälpmedel för äldre personer
33196200-2
Hjälpmedel för funktionshindrade personer
33197000-7
Medicinsk datautrustning
33198000-4
Sjukvårdsartiklar av papper
33198100-5
Papperskompresser
33198200-6
Steriliseringspåsar eller -förpackningar av papper
33199000-1
Sjukvårdskläder
33600000-6
Läkemedel
33610000-9
Läkemedel för matsmältningsorgan och ämnesomsättning
33611000-6
Medel vid syrarelaterade symtom
33612000-3
Medel vid funktionella mag-tarmsymtom
33613000-0
Laxantia
33614000-7
Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer
33615000-4
Diabetesmedel
33615100-5
Insulin
33616000-1
Vitaminer
33616100-2
Provitaminer
33617000-8
Mineralämnen
33620000-2
Läkemedel för blod, blodbildande organ samt hjärta och kretslopp
33621000-9
Läkemedel för blod och blodbildande organ
33621100-0
Antikoagulantia
33621200-1
Hemostatika
33621300-2
Medel vid anemier
33621400-3
Blodsubstitut och infusionsvätskor
33622000-6
Läkemedel för hjärta och kretslopp
33622100-7
Medel vid hjärtsjukdomar
33622200-8
Antihypertensiva medel
33622300-9
Diuretika
33622400-0
Medel vid hemorrojder och varicer
33622500-1
Antihemorrojdalia utvärtes medel
33622600-2
Beta-receptorblockerande medel
33622700-3
Kalciumantagonister
L 74/71
L 74/72
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33622800-4
Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet
33630000-5
Hudläkemedel och läkemedel som verkar på rörelseapparaten
33631000-2
Hudläkemedel
33631100-3
Antimykotika för dermatologiskt bruk
33631110-6
Salicylsyra
33631200-4
Hudskyddande och uppmjukande medel
33631300-5
Medel mot psoriasis
33631400-6
Antibiotika och kemoterapeutika för dermatologiskt bruk
33631500-7
Kortikosteroider för dermatologiskt bruk samt dermatologiska medel
33631600-8
Antiseptika och desinfektionsmedel
33631700-9
Medel mot akne
33632000-9
Läkemedel som verkar på rörelseapparaten
33632100-0
Antiinflammatoriska och antireumatiska medel
33632200-1
Muskelavslappnande medel
33632300-2
Giktmedel
33640000-8
Läkemedel som verkar på urin- och könsorgan; hormoner
33641000-5
Läkemedel som verkar på urin- och könsorgan; könshormoner
33641100-6
Antiinfektiva och antiseptiska medel för gynekologiskt bruk
33641200-7
Övriga medel för gynekologiskt bruk
33641300-8
Könshormoner och modulatorer som verkar på könsorganen
33641400-9
Preventivmedel
33641410-2
Orala preventivmedel
33641420-5
Kemiska preventivmedel
33642000-2
Hormonpreparat för systemiskt bruk exkl. könshormoner
33642100-3
Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger
33642200-4
Kortikosteroider för systemiskt bruk
33642300-5
Tyreoideahormoner och antityreoida substanser
33650000-1
Antiinfektiva medel för systemiskt bruk, vacciner, cytostatika/cytotoxiska medel, samt immunmodulerande medel
33651000-8
Antiinfektiva medel för systemiskt bruk
33651100-9
Antibakteriella medel för systemiskt bruk
33651200-0
Antimykotika för systemiskt bruk
33651300-1
Medel mot mykobakterier
33651400-2
Virushämmande medel för systemiskt bruk
33651500-3
Immunserum och immunglobuliner
33651510-6
Antiserum
33651520-9
Antikroppar
33651600-4
Vacciner
33651610-7
Vacciner mot difteri, kikhosta och stelkramp
33651620-0
Vacciner mot difteri och stelkramp
33651630-3
BCG-vacciner (torkade)
33651640-6
Vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund
33651650-9
Vacciner mot tyfus
33651660-2
Influensavaccin
33651670-5
Poliovaccin
33651680-8
Vacciner mot hepatit B
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33651690-1
Vaccin för veterinärmedicin
33652000-5
Cytostatika/cytotoxiska medel och immunmodulerande medel
33652100-6
Cytostatika/cytotoxiska medel
33652200-7
Läkemedel för endokrin terapi
33652300-8
Immunsuppressiva medel
33660000-4
Läkemedel som verkar på nervsystemet och sinnesorganen
33661000-1
Läkemedel som verkar på nervsystemet
33661100-2
Anestetika
33661200-3
Analgetika
33661300-4
Antiepileptika
33661400-5
Medel vid parkinsonism
33661500-6
Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel
33661600-7
Psykoanaleptika
33661700-8
Övriga medel med verkan på nervsystemet
33662000-8
Läkemedel som verkar på sinnesorganen
33662100-9
Medel vid ögonsjukdomar
33670000-7
Läkemedel som verkar på andningsorganen
33673000-8
Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar
33674000-5
Hostmedel
33675000-2
Antihistaminer för systemiskt bruk
33680000-0
Farmaceutiska artiklar
33681000-7
Nappar, bröstkupor och liknande babyartiklar
33682000-4
Gummiplattor
33683000-1
Gummikuddar
33690000-3
Varia
33691000-0
Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel
33691100-1
Medel mot protozoer
33691200-2
Medel vid maskinfektion
33691300-3
Medel mot ektoparasiter inkl skabbmedel, insektsdödande och repellerande medel
33692000-7
Farmaceutiska lösningar
33692100-8
Infusionslösningar
33692200-9
Produkter för parenteral nutrition
33692210-2
Parenterala näringslösningar
33692300-0
Enteral nutrition
33692400-1
Perfusionslösningar
33692500-2
Injektionslösningar
33692510-5
Intravenösa vätskor
33692600-3
Galeniska lösningar
33692700-4
Glukoslösningar
33692800-5
Dialyslösningar
33693000-4
Övriga terapeutiska medel
33693100-5
Toxiner
33693200-6
Nikotinsubstitut
33693300-7
Beroendebehandlingar
33694000-1
Diagnostiska medel
L 74/73
L 74/74
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33695000-8
Övriga icke-terapeutiska medel
33696000-5
Reagens och kontrastmedel
33696100-6
Blodgruppsreagenser
33696200-7
Blodprovsreagenser
33696300-8
Kemiska reagenser
33696400-9
Isotopreagenser
33696500-0
Laboratoriereagenser
33696600-1
Reagenser för elektrofores
33696700-2
Reagenser för urologi
33696800-3
Kontrastmedel
33697000-2
Läkemedelsberedningar utom förbrukningsartiklar för tandvård
33697100-3
Emenaberedningar
33697110-6
Benuppbyggnadscement
33698000-9
Kliniska produkter
33698100-0
Mikrobiologiska kulturer
33698200-1
Körtlar och körtelextrakt
33698300-2
Peptiska substanser
33700000-7
Hygienartiklar
33710000-0
Parfymer, toalettartiklar och kondomer
33711000-7
Parfymer och toalettartiklar
33711100-8
Eau-de-toilette
33711110-1
Deodoranter
33711120-4
Antitranspirationsmedel
33711130-7
Eau-de-cologne
33711140-0
Dofter
33711150-3
Rosenvatten
33711200-9
Kosmetika
33711300-0
Manikyr- eller pedikyrprodukter
33711400-1
Skönhetsmedel
33711410-4
Bomullstops
33711420-7
Makeup-set
33711430-0
Engångsservetter
33711440-3
Cerat
33711450-6
Tatueringar
33711500-2
Hudvårdsprodukter
33711510-5
Solskyddsmedel
33711520-8
Duschtvål
33711530-1
Duschmössor
33711540-4
Parafarmaceutiska krämer och lotion
33711600-3
Hårvårdsprodukter
33711610-6
Schampon
33711620-9
Kammar
33711630-2
Peruker
33711640-5
Hygienkit
33711700-4
Artiklar för mun- och tandhygien
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33711710-7
Tandborstar
33711720-0
Tandkräm
33711730-3
Tandpetare
33711740-6
Munvatten
33711750-9
Munspray
33711760-2
Tandtråd
33711770-5
Nappar för spädbarn
33711780-8
Rengöringstabletter för tandproteser
33711790-1
Tandvårdskit
33711800-5
Rakprodukter
33711810-8
Rakcremer
33711900-6
Tvål
33712000-4
Kondomer
33713000-1
Fotvårdsprodukter
33720000-3
Rakhyvlar och manikyr- eller pedikyrset
33721000-0
Rakhyvlar
33721100-1
Rakblad
33721200-2
Rakapparater
33722000-7
Manikyr- eller pedikyrset
33722100-8
Manikyrset
33722110-1
Manikyrredskap
33722200-9
Pedikyrset
33722210-2
Pedikyrredskap
33722300-0
Hårspännen
33730000-6
Ögonvårdsprodukter och korrigerande linser
33731000-3
Kontaktlinser
33731100-4
Korrigerande linser
33731110-7
Intraokulära linser
33731120-0
Glasögonlinser
33732000-0
Lösningar för kontaktlinser
33733000-7
Solglasögon
33734000-4
Glasögon
33734100-5
Bågar och skalmar till glasögon
33734200-6
Glasögonglas
33735000-1
Korgglasögon
33735100-2
Skyddsglasögon
33735200-3
Bågar och skalmar till skyddsglasögon
33740000-9
Hand- och nagelvårdsprodukter
33741000-6
Handvårdsprodukter
33741100-7
Handrengöringsmedel
33741200-8
Handkräm eller kroppslotion
33741300-9
Handsteriliseringsmedel
33742000-3
Nagelvårdsprodukter
33742100-4
Nagelklippare
33742200-5
Nagellack
L 74/75
L 74/76
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33750000-2
Babyvårdsprodukter
33751000-9
Engångsblöjor
33752000-6
Amningsinlägg
33760000-5
Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter
33761000-2
Toalettpapper
33762000-9
Pappersnäsdukar
33763000-6
Pappershanddukar
33764000-3
Pappersservetter
33770000-8
Sanitetspapper
33771000-5
Sanitetsartiklar av papper
33771100-6
Dambindor eller tamponger
33771200-7
Pappersblöjor
33772000-2
Förbrukningsvaror av papper
33790000-4
Laboratorieglas, hygieniskt eller farmaceutiskt glas
33791000-1
Hygienglas
33792000-8
Apoteksglas
33793000-5
Laboratorieglas
33900000-9
Utrustning och tillbehör för obduktion och bårhus
33910000-2
Patologiska dissektionsinstrument och tillbehör
33911000-9
Obduktionssaxar
33912000-6
Dissektionskit för obduktion
33912100-7
Dissektionspincetter för obduktion
33913000-3
Kulsonder för obduktion
33914000-0
Obduktionstråd, obduktionsnålar eller snittklämmor för obduktion
33914100-1
Obduktionstråd
33914200-2
Obduktionsnålar
33914300-3
Snittklämmor för obduktion
33915000-7
Venledare för obduktion
33916000-4
Obduktionssågblad eller tillbehör
33916100-5
Obduktionssågar
33917000-1
Dissektionsbräden eller underlägg
33918000-8
Väskor för kirurgiska obduktionsinstrument eller tillbehör
33919000-5
Instrumentrullar för kirurgiska obduktionsinstrument eller tillbehör
33920000-5
Utrustning och tillbehör för obduktion
33921000-2
Bendammsinsamlare
33922000-9
Likpåsar för transport
33923000-6
Huvudstöd, kroppsbräden och hängvågar för obduktion
33923100-7
Huvudstöd för obduktion
33923200-8
Kroppsbräden för obduktion
33923300-9
Hängvågar för obduktion
33924000-3
Infektionssjukdomskit för obduktion
33925000-0
Identifieringsetiketter eller handledsband för obduktion
33926000-7
Vakuumsugar eller slangar för vätskesamling vid obduktion
33927000-4
Rektaltermometrar för obduktion
33928000-1
Fingeruträtare för obduktion
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
33929000-8
Vävnadskonstruktionskit för lik
33930000-8
Obduktionsmöbler
33931000-5
Makroarbetsstationer för obduktion eller tillbehör
33932000-2
Obduktionsvaskar eller tillbehör
33933000-9
Obduktionsbord eller tillbehör
33933100-0
Obduktionsbord
33934000-6
Obduktionsbord o. d. för djur
33935000-3
Dissektionsbord o. d. för djur
33936000-0
Arbetsstationer för balsamering eller tillbehör
33937000-7
Fallströmsarbetsstationer för obduktion eller tillbehör
33940000-1
Utrustning och tillbehör för transport och förvaring av lik och kadaver
33941000-8
Förvaringsställ för kadaver
33942000-5
Kadavertransportörer
33943000-2
Saxlyftarvagnar för kadaver
33944000-9
Kylda skåp och frysar för bårhus
33945000-6
Kylrum för bårhus
33946000-3
Obduktionsvagnar
33947000-0
Kadaverbrickor
33948000-7
Kadaverlyftare eller flyttutrustning
33949000-4
Behållare för liktransport
33950000-4
Utrustning och tillbehör för klinisk rättsmedicin
33951000-1
Fingeravtrycks- eller avtrycksmaterial för obduktion
33952000-8
Förruttnelseförebyggande masker
33953000-5
Bloddetektionskit för obduktion eller tillbehör
33954000-2
Insamlingskit för biologiskt bevismaterial
33960000-7
Utrustning och tillbehör för balsamering
33961000-4
Kavitetsinjektorer för balsamering
33962000-1
Vendränslangar för balsamering
33963000-8
Balsameringsvätskor eller kemiska behandlingsmedel
33964000-5
Injektionsslangar för balsamering
33965000-2
Balsameringsvaskar eller tillbehör
33966000-9
Balsameringskit
33967000-6
Injektionsnålar för balsamering
33968000-3
Ögonhättor
33970000-0
Utrustning och tillbehör för bårhus
33971000-7
Bårhusutstyrslar
33972000-4
Bårhuspaket
33973000-1
Bårhussvepen
33974000-8
Bårhusaspiratorer
33975000-5
Härdningsmedel för bårhus
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34100000-8
Motorfordon
34110000-1
Personbilar
34111000-8
Herrgårdsvagnar och bilar av sedanmodell
34111100-9
Herrgårdsvagnar
L 74/77
L 74/78
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
34111200-0
Bilar av sedanmodell
34113000-2
Fyrhjulsdrivna fordon
34113100-3
Jeepar
34113200-4
Terrängfordon
34113300-5
Fordon för terrängkörning
34114000-9
Specialfordon
34114100-0
Utryckningsfordon
34114110-3
Räddningsfordon
34114120-6
Paramedicinska fordon
34114121-3
Ambulanser
34114122-0
Patientfordon
34114200-1
Polisbilar
34114210-4
Fordon för fångtransport
34114300-2
Färdtjänstfordon
34114400-3
Minibussar
34115000-6
Andra personbilar
34115200-8
Motorfordon för transport av färre än tio personer
34115300-9
Begagnade transportfordon
34120000-4
Motorfordon för transport av tio personer eller fler
34121000-1
Bussar
34121100-2
Bussar för kollektivtrafik
34121200-3
Ledade bussar
34121300-4
Tvåvåningsbussar
34121400-5
Låggolvsbussar
34121500-6
Långfärdsbussar
34130000-7
Motorfordon för godstransport
34131000-4
Pickupper
34132000-1
Snöskotrar
34133000-8
Ledade lastbilar
34133100-9
Tankrar
34133110-2
Tankbilar
34134000-5
Lastbilar med flak och tipptruckar
34134100-6
Lastbilar med flak
34134200-7
Tipptruckar
34136000-9
Skåpbilar
34136100-0
Lätta skåpbilar
34136200-1
Varuvagn av skåpbilsmodell
34137000-6
Begagnade lastfordon
34138000-3
Vägtraktorer
34139000-0
Chassier
34139100-1
Förarhyttschassier
34139200-2
Chassier med karosseri
34139300-3
Kompletta chassier
34140000-0
Tyngre motorfordon
34142000-4
Kranbilar och dumprar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
34142100-5
Lastbilar med hissflak
34142200-6
Skoplastare
34142300-7
Dumprar
34143000-1
Fordon för vinterväghållning
34144000-8
Motorfordon för särskilda syften
34144100-9
Mobila borrtorn
34144200-0
Beredskapsfordon
34144210-3
Brandfordon
34144211-0
Lastbilar med maskinstege
34144212-7
Brandbilar med vattentank
34144213-4
Brandbilar
34144220-6
Bärgningsfordon
34144300-1
Mobila broar
34144400-2
Fordon för väghållning
34144410-5
Slamsugare
34144420-8
Saltspridare
34144430-1
Gatsopningsfordon
34144431-8
Sopmaskiner med suganordning
34144440-4
Sandningsfordon
34144450-7
Sprinklerfordon
34144500-3
Fordon för avfall och avloppsvatten
34144510-6
Fordon för avfall
34144511-3
Sopbilar
34144512-0
Sopbilar med komprimator
34144520-9
Fordon för tömning av septiska tankar
34144700-5
Nyttofordon
34144710-8
Hjullastare
34144730-4
Fordon för flygplanstankning
34144740-7
Fordon för flygplansbogsering
34144750-0
Fraktfartyg
34144751-7
Grensletruckar
34144760-3
Bokbussar
34144800-6
Husvagnar
34144900-7
Elfordon
34144910-0
Elbussar
34150000-3
Simulatorer
34151000-0
Körsimulatorer
34152000-7
Träningssimulatorer
34200000-9
Karosser, släp- eller påhängsvagnar
34210000-2
Fordonskarosser
34211000-9
Busskarosser, ambulanskarosser och karosser för lastfordon
34211100-9
Busskarosser
34211200-9
Ambulanskarosser
34211300-9
Karosser för lastfordon
L 74/79
L 74/80
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
34220000-5
Släp-, påhängsvagnar och fraktcontainrar
34221000-2
Fraktcontainrar för särskilda ändamål
34221100-3
Mobila olycksfallsmottagningar
34221200-4
Mobila akutmottagningar
34221300-5
Enheter för kemiska olyckor
34223000-6
Släp- och påhängsvagnar
34223100-7
Påhängsvagnar
34223200-8
Tankfordon
34223300-9
Släpvagnar
34223310-2
Universalsläpvagnar
34223320-5
Hästtransportsläp
34223330-8
Mobila släpvagnsenheter
34223340-1
Släpvagnar för tankbilar
34223350-4
Släpvagnar med maskinstege
34223360-7
Tanksläpvagnar
34223370-0
Tippvagnar
34223400-0
Släp- och påhängsvagnar av husvagnstyp
34224000-3
Delar till släpvagnar, påhängsvagnar och övriga fordon
34224100-4
Delar till släpvagnar och påhängsvagnar
34224200-5
Delar till andra fordon
34300000-0
Delar och tillbehör till fordon och tillhörande motorer
34310000-3
Maskiner och maskindelar
34311000-0
Maskiner
34311100-1
Förbränningsmotorer för motorfordon och motorcyklar
34311110-4
Förbränningsmotorer med gnisttändning
34311120-7
Förbränningsmotorer med kompressionständning
34312000-7
Motordelar
34312100-8
Fläktremmar
34312200-9
Tändstift
34312300-0
Kylare till fordon
34312400-1
Kolvar
34312500-2
Packningar
34312600-3
Transportband av gummi
34312700-4
Drivremmar av gummi
34320000-6
Mekaniska reservdelar utom motorer och motordelar
34321000-3
Axlar och växellådor
34321100-4
Axlar
34321200-5
Växellådor
34322000-0
Bromsar och bromsdetaljer
34322100-1
Bromsutrustning
34322200-2
Skivbromsar
34322300-3
Bromsbelägg
34322400-4
Bromsklossar
34322500-5
Bromsbackar
34324000-4
Hjul, delar och tillbehör
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
34324100-5
Utrustning för utbalansering av hjul
34325000-1
Ljuddämpare och avgasrör
34325100-2
Ljuddämpare
34325200-3
Avgasrör
34326000-8
Domkrafter för fordon, kopplingar och delar därav
34326100-9
Kopplingar och delar därav
34326200-0
Domkrafter för fordon
34327000-5
Rattar, styrrör och styrhus
34327100-6
Rattar
34327200-7
Styrrör och styrhus
34328000-2
Provbänkar, utrustning för cabrioleter och säkerhetsbälten
34328100-3
Provbänkar
34328200-4
Utrustning för cabrioleter
34328300-5
Säkerhetsbälten
34330000-9
Reservdelar till lastfordon, skåpbilar och bilar
34350000-5
Däck till lätta och tunga fordon
34351000-2
Däck till lätta fordon
34351100-3
Bildäck
34352000-9
Extra kraftiga däck
34352100-0
Lastbilsdäck
34352200-1
Bussdäck
34352300-2
Däck till jordbruksmaskiner
34360000-8
Säten för civilflyg
34370000-1
Säten för motorfordon
34390000-7
Traktortillbehör
34400000-1
Motorcyklar, cyklar och sidovagnar
34410000-4
Motorcyklar
34411000-1
Delar och tillbehör till motorcyklar
34411100-2
Sidovagnar till motorcyklar
34411110-5
Delar och tillbehör till sidovagnar för motorcyklar
34411200-3
Motorcykeldäck
34420000-7
Skotrar och cyklar försedda med hjälpmotor
34421000-7
Motorskotrar
34422000-7
Cyklar försedda med hjälpmotor
34430000-0
Cyklar
34431000-7
Cyklar utan motor
34432000-4
Delar och tillbehör till cyklar
34432100-5
Cykeldäck
34500000-2
Fartyg och båtar
34510000-5
Fartyg
34511100-3
Patrulleringsfartyg
34512000-9
Fartyg och liknande båtar för passagerartrafik eller godstransport
34512100-0
Färjor
34512200-1
Kryssningsfartyg
34512300-2
Bulklastfartyg
L 74/81
L 74/82
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
34512400-3
Lastfartyg
34512500-4
Godsfartyg
34512600-5
Containerfartyg
34512700-6
Ro-ro-fartyg
34512800-7
Tankfartyg
34512900-8
Bilfartyg
34512950-3
Kylfartyg
34513000-6
Fiskefartyg, räddningsfartyg och andra specialfartyg
34513100-7
Fiskefartyg
34513150-2
Flytande fabriker
34513200-8
Bogserbåtar
34513250-3
Mudderverk
34513300-9
Sjövärdiga flytdockor
34513350-4
Dykfartyg
34513400-0
Flytkranar
34513450-5
Produktionsfartyg
34513500-1
Fartyg för seismiska undersökningar
34513550-6
Sjömätningsfartyg
34513600-2
Fartyg för föroreningsbekämpning
34513650-7
Brandsläckningsfartyg
34513700-3
Räddningsfartyg
34513750-8
Fyrskepp
34514000-3
Flytande eller sänkbara borr- eller produktionsplattformar
34514100-4
Borrskepp
34514200-5
Upphissningsrigg
34514300-6
Oljeborrplattformar
34514400-7
Flytande borrplattformar
34514500-8
Flytande produktionsanläggning
34514600-9
Halvt nedsänkbara riggar
34514700-0
Flyttbara plattformar
34514800-1
Offshoreplattform
34514900-2
Borrplattformar
34515000-0
Flytande konstruktioner
34515100-1
Markeringsbojar
34515200-2
Uppblåsbara flottar
34516000-7
Fendrar
34520000-8
Båtar
34521000-5
Specialbåtar
34521100-6
Bevakningsbåtar
34521200-7
Patrullbåtar för tullen
34521300-8
Patrullbåtar för polisen
34521400-9
Livbåtar
34522000-2
Nöjes- och sportbåtar
34522100-3
Segelbåtar
34522150-8
Katamaransegelbåtar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
34522200-4
Räddningsbåtar
34522250-9
Segeljollar
34522300-5
Småbåtar
34522350-0
Glasfiberjollar
34522400-6
Halvstyva jollar
34522450-1
Uppblåsbara båtar
34522500-7
Gummibåtar
34522550-2
Kanoter
34522600-8
Roddbåtar
34522700-9
Trampbåtar
34600000-3
Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar
34610000-6
Lok och tendrar
34611000-3
Lok
34612000-0
Tenderlok och linbanevagnar
34612100-1
Tenderlok
34612200-2
Linbanevagnar
34620000-9
Rullande materiel
34621000-6
Godsvagnar samt fordon för reparation och underhåll av järnväg
34621100-7
Godsvagnar
34621200-8
Fordon för reparation och underhåll av järnväg
34622000-3
Personvagnar för järnväg och spårväg samt trådbussar
34622100-4
Personvagnar för spårväg
34622200-5
Personvagnar för järnväg
34622300-6
Trådbussar
34622400-7
Järnvägsvagnar
34622500-8
Resgodsvagnar och andra specialvagnar
34630000-2
Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar
34631000-9
Delar till lok eller rullande materiel
34631100-0
Solida hjul
34631200-1
Buffertar och draganordningar
34631300-2
Tågsäten
34631400-3
Hjulaxlar och däck samt övriga lokdelar eller rullande materiel
34632000-6
Trafikledningsutrustning för järnvägar
34632100-7
Mekanisk signalutrustning
34632200-8
Elektrisk signalutrustning för järnväg
34632300-9
Elinstallationer för järnväg
34640000-5
Framdrivningselement
34700000-4
Flygplan och rymdfarkoster
34710000-7
Helikoptrar, flygplan, rymdfarkoster och andra motordrivna luftfartyg
34711000-4
Helikoptrar och flygplan
34711100-5
Flygplan
34711110-8
Flygplan med fasta vingar
34711200-6
Flygplan utan pilotmanövrering
34711300-7
Pilotmanövrerade flygplan
L 74/83
L 74/84
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
34711400-8
Specialflygplan
34711500-9
Helikoptrar
34712000-1
Rymdfarkoster, satelliter och uppskjutningsfordon
34712100-2
Rymdfarkoster
34712200-3
Satelliter
34712300-4
Startramper för rymdfarkoster
34720000-0
Ballonger, luftskepp och övriga flygplan utan motor
34721000-7
Glidflygplan och segelflygplan
34721100-8
Drakflyg
34722000-4
Ballonger och luftskepp
34722100-5
Ballonger
34722200-6
Luftskepp
34730000-3
Delar till flygplan, rymdskepp och helikoptrar
34731000-0
Flygplansdelar
34731100-1
Flygmotorer
34731200-2
Turbojetmotorer
34731300-3
Turbopropmotorer
34731400-4
Jetmotorer
34731500-5
Delar till flygmotorer
34731600-6
Delar till turbojet eller turbopropellrar
34731700-7
Helikopterdelar
34731800-8
Flygplansdäck
34740000-6
Utrustning för flygplan eller rymdfarkoster, träningsapparater, simulatorer samt tillhörande delar
34741000-3
Flygutrustning
34741100-4
Utrustning för flygplansuppskjutning
34741200-5
Flygkatapultsystem
34741300-6
Däcklåsutrustning
34741400-7
Flygsimulatorer
34741500-8
Markutrustning för pilotutbildning
34741600-9
Åksjukepåsar
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34910000-9
Häst- eller handdragna kärror och andra icke-mekaniskt drivna fordon, bagagevagnar och diverse
reservdelar
34911000-6
Häst- eller handdragna kärror och andra icke-mekaniskt drivna fordon
34911100-7
Vagnar
34912000-3
Bagagevagnar
34912100-4
Sittvagnar
34913000-0
Diverse reservdelar
34913100-1
Begagnade däck
34913200-2
Regummerade däck
34913300-3
Stötfångare
34913400-4
Fordonsklockor
34913500-5
Fordonslås
34913510-8
Cykellås
34913600-6
Fartygspropellrar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
34913700-7
Brandbilsstegar
34913800-8
Ankare
34920000-2
Vägutrustning
34921000-9
Utrustning för väghållning
34921100-0
Gatsopningsmaskiner
34921200-1
Sopmaskiner för start- och landningsbanor
34922000-6
Vägmarkeringsutrustning
34922100-7
Vägmarkeringar
34922110-0
Glaspärlor för vägmarkering
34923000-3
Vägtrafikledningsutrustning
34924000-0
Informationstavlor med uppdaterad information
34926000-4
Parkeringsledningssystem
34927000-1
Utrustning för avgiftsupptagning
34927100-2
Vägsalt
34928000-8
Vägtillbehör
34928100-9
Vägräcken
34928110-2
Mitträcken
34928120-5
Delar till räcken
34928200-0
Stängsel
34928210-3
Trästolpar
34928220-6
Stängselmaterial
34928230-9
Bullerplank
34928300-1
Säkerhetsbarriärer
34928310-4
Säkerhetsräcken
34928320-7
Bröstvärn
34928330-0
Lavinskydd
34928340-3
Snöstaket
34928400-2
Utrustning för allmän plats
34928410-5
Markeringsstolpar
34928420-8
Varningslampor för trafikfara
34928430-1
Fyrar
34928440-4
Busshållplatsstolpar
34928450-7
Pollare
34928460-0
Trafikkoner
34928470-3
Skyltning
34928471-0
Skyltmaterial
34928472-7
Skyltar
34928480-6
Soptunnor och papperskorgar
34928500-3
Gatubelysning
34928510-6
Stolpar för gatubelysning
34928520-9
Lyktstolpar
34928530-2
Gatulyktor
34929000-5
Vägmaterial för motorvägar
34930000-5
Marin utrustning
34931000-2
Anläggning till hamnar
L 74/85
L 74/86
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
34931100-3
Dockor (sjöfart)
34931200-4
Passagerarlandgångar
34931300-5
Passegerartrappor för ombordstigning på fartyg
34931400-6
Navigationssimulatorer
34931500-7
Sjötrafikledningsutrustning
34932000-9
Radaranläggningar
34933000-6
Navigationsutrustning
34934000-3
Propellerblad
34940000-8
Järnvägsmateriel
34941000-5
Räler och tillbehör till dessa
34941100-6
Stänger
34941200-7
Räler
34941300-8
Spårvägsskenor
34941500-0
Tvärstycken
34941600-1
Spårkorsningar
34941800-3
Spårväxlar
34942000-2
Signalutrustning
34942100-3
Signalmaster
34942200-4
Signallådor
34943000-9
Tågövervakningssystem
34944000-6
Uppvärmningssystem för spårväxlar
34945000-3
Spårriktningsmaskiner
34946000-0
Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår
34946100-1
Byggmaterial för järnvägsspår
34946110-4
Järnvägsräls
34946120-7
Järnvägsmaterial
34946121-4
Laskar och bottensyllar
34946122-1
Moträler
34946200-2
Tillbehör för järnvägsspår
34946210-5
Strömförande räls
34946220-8
Växeltungor, korsningsstycken, växelstag och växlar
34946221-5
Växeltungor
34946222-2
Korsningsstycken
34946223-9
Växelstag
34946224-6
Järnvägsväxlar
34946230-1
Rälssprintar, bottensyllar och syllar
34946231-8
Rälssprintar
34946232-5
Bottensyllar och syllar
34946240-4
Distansklossar och kilar
34947000-7
Syllar och delar av sliprar
34947100-8
Syllar
34947200-9
Delar av sliprar
34950000-1
Bärande utrustning
34951000-8
Arbetsbryggor
34951200-0
Utrustning för slamhantering
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
34951300-1
Slamtorkningsanläggning
34952000-5
Hydrauliska flakhissar
34953000-2
Ramper
34953100-3
Färjeramper
34953300-5
Passagerargångar
34954000-9
Landgångar
34955000-6
Flytdocka
34955100-7
Flytande förvaringsenhet
34960000-4
Flygplatsutrustning
34961000-1
Bagagehanteringssystem
34961100-2
Bagagehanteringsutrustning
34962000-8
Trafikreglerutrustning
34962100-9
Trafiktornsutrustning
34962200-0
Flygtrafikledning
34962210-3
Flygledningssimulering
34962220-6
Flygledningssystem
34962230-9
Flygledarutbildning
34963000-5
Instrumentlandningssystem (ILS)
34964000-2
Riktade radiofyrar som använder Doppler (DVOR)
34965000-9
Utrustning för avståndsmätning
34966000-6
Radiopejl (RDF) och oriktade radiofyrar (NDB)
34966100-7
Radiopejl (RDF)
34966200-8
Oriktade radiofyrar (NDB)
34967000-3
Kommunikationssystem på flygplats
34968000-0
Övervakningssystem på flygplats och system för flygplatsljus
34968100-1
Övervakningssystem på flygplats (SUR)
34968200-2
Ljussystem (PAPI)
34969000-7
Passagerarbryggor och passagerartrappor för flygplan
34969100-8
Passagerarbryggor för flygplan
34969200-9
Passagerartrappor för flygplan
34970000-7
Trafikregleringssystem
34971000-4
Hastighetskameror
34972000-1
Trafikmätare
34980000-0
Färdbiljetter
34990000-3
Regler-, säkerhets-, signal- och belysningsutrustning
34991000-0
Belysning för utomhusarbete
34992000-7
Skyltar och upplysta skyltar
34992100-8
Upplysta trafikskyltar
34992200-9
Vägskyltar
34992300-0
Gatuskyltar
34993000-4
Vägbelysning
34993100-5
Tunnelbelysning
34994000-1
Lampor för sjömärken
34994100-2
Lampor för riktmärken och belysning av floder
34995000-8
Lampor för flygledning och flygbelysning
L 74/87
L 74/88
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
34996000-5
Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för vägar
34996100-6
Trafikljus
34996200-7
Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för inre vattenvägar
34996300-8
Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för parkeringsanläggningar
34997000-2
Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för flygplatser
34997100-3
Färdskrivare för flygplan
34997200-4
Flygplatsbelysning
34997210-7
Belysning för start- och landningsbanor
34998000-9
Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för hamnar
34999000-6
Signalgeneratorer, signalfördelare för antenner och galvanotekniska maskiner
34999100-7
Signalgeneratorer
34999200-8
Signalfördelare för antenner
34999300-9
Galvanotekniska maskiner
34999400-0
Skalmodeller
34999410-3
Flygplansmodeller
34999420-6
Fartygsmodeller
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35100000-5
Nöd- och säkerhetsutrustning
35110000-8
Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning
35111000-5
Brandbekämpningsutrustning
35111100-6
Andningsapparater för brandsläckning
35111200-7
Material för brandbekämpning
35111300-8
Brandsläckare
35111310-1
Skumpatroner
35111320-4
Bärbara brandsläckare
35111400-9
Brandräddningsutrustning
35111500-0
Brandbekämpningssystem
35111510-3
Brandbekämpning, handverktyg
35111520-6
Brandbekämpning, skum och liknande medel
35112000-2
Räddnings- och nödutrustning
35112100-3
Livräddningsdockor
35112200-4
Nöddusch
35112300-5
Ögondusch
35113000-9
Säkerhetsutrustning
35113100-0
Säkerhetsutrustning för byggplatser
35113110-0
Skyddssystem för kärnreaktor
35122200-7
Utrustning för nukleärt och radiologiskt skydd, eller mot biologiska och kemiska agens
35113210-4
Kärnsäkerhetsutrustning
35113300-2
Säkerhetsanläggningar
35113400-3
Skydds- och säkerhetskläder
35113410-6
Kläder för biologiskt eller kemiskt skydd
35113420-9
Kläder för nukleärt och radiologiskt skydd
35113430-2
Säkerhetsvästar
35113440-5
Reflekterande västar
35113450-8
Skyddsöverdrag eller skyddskåpa
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
35113460-1
Skyddssockar eller skyddsstrumpor
35113470-4
Skyddsjackor och skyddsbyxor
35113480-7
Skyddsmuddar
35113490-0
Skyddsrock
35120000-1
Bevaknings- och säkerhetssystem
35121000-8
Säkerhetsmateriel
35121100-9
Sumrar
35121200-0
Sedeldetektor, äkthetskontroll
35121300-1
Säkerhetsinstallationer
35121400-2
Säkerhetspåsar
35121500-3
Förseglingar
35121600-4
Märken
35121700-5
Larmsystem
35121800-6
Konvexa övervakningsspeglar
35121900-7
Radardetektorer
35123000-2
Identifieringsutrustning för byggplats
35123100-3
Magnetiskt kortsystem
35123200-4
Flextidsutrustning
35123300-5
Närvarosystem
35123400-6
Passerkort
35123500-7
Videoidentifieringssystem
35124000-9
Metalldetektorer
35125000-6
Övervakningssystem
35125100-7
Sensorer
35125110-0
Biometriläsare
35125200-8
Stämpelklockor och liknande tidsregistreringssystem
35125300-2
Övervakningskameror
35126000-3
Utrustning för streckkodsläsning
35200000-6
Polisutrustning
35210000-9
Måltavlor
35220000-2
Kravallutrustning
35221000-9
Vattenkanoner
35230000-5
Handklovar
35240000-8
Sirener
35250000-1
Avskräckningsmedel mot hunddjur
35260000-4
Polisskyltar
35261000-1
Informationstavlor
35261100-2
Informationstavlor med uppdatering
35262000-8
Signalutrustning för trafikledning vid väg- och spårkorsningar
35300000-7
Vapen, ammunition och tillhörande delar
35310000-0
Diverse vapen
35311000-7
Svärd, värjor, bajonetter och lansar
35311100-8
Svärd
35311200-9
Värjor
35311300-0
Bajonetter
L 74/89
L 74/90
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
35311400-1
Lansar
35312000-4
Gaskanoner
35320000-3
Skjutvapen
35321000-0
Lätta skjutvapen
35321100-1
Eldhandvapen
35321200-2
Gevär
35321300-3
Automatvapen
35322000-7
Artilleri
35322100-8
Luftvärnsartilleri
35322200-9
Självgående artilleri
35322300-0
Draget artilleri
35322400-1
Granatkastare
35322500-2
Haubitsar
35330000-6
Ammunition
35331000-3
Ammunition för eldvapen och krigföring
35331100-4
Kulor
35331200-5
Artillerigranater
35331300-3
Granater
35331400-7
Landminor
35331500-8
Patroner
35332000-0
Ammunition för flottan
35332100-1
Torpeder
35332200-2
Sjöminor
35333000-7
Ammunition för luftvapnet
35333100-8
Bomber
35333200-9
Raketer
35340000-9
Delar till eldvapen och ammunition
35341000-6
Delar till lätta skjutvapen
35341100-7
Rörledningsarmatur av brons
35342000-3
Delar till raketavfyrningsramp
35343000-0
Delar till granatkastare
35400000-8
Militärfordon och tillhörande delar
35410000-1
Militära pansarfordon
35411000-8
Stridsvagnar
35411100-9
Huvudstridsvagnar (MBT)
35411200-0
Lätta stridsvagnar
35412000-5
Pansarstridsfordon
35412100-6
Pansarskyttefordon
35412200-7
Pansarbilar
35412300-8
Pansarskyttevagnar
35412400-9
Spanings- och övervakningsfordon
35412500-0
Befäls- och sambandsfordon
35420000-4
Delar till militärfordon
35421000-1
Mekaniska reservdelar till militärfordon
35421100-2
Motorer och motordelar till militärfordon
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
35422000-8
Elektroniska och elektriska reservdelar till militärfordon
35500000-9
Krigsfartyg och tillhörande delar
35510000-2
Krigsfartyg
35511000-9
Ytstridsfartyg
35511100-0
Hangarfartyg
35511200-1
Jagare och fregatter
35511300-2
Korvetter och patrullbåtar
35511400-3
Amfibiefartyg
35512000-6
Ubåtar
35512100-7
Kärnkraftsdriven strategisk ubåt
35512200-8
Kärnkraftsdriven attackubåt
35512300-9
Dieselelektrisk attackubåt
35512400-0
Obemannade undervattensfarkoster (UUV)
35513000-3
Minkrigföringsfartyg och hjälpfartyg
35513100-4
Minröjare/minsvepare
35513200-5
Hjälpfartyg för forskning
35513300-6
Hjälpfartyg för spaning
35513400-7
Hjälpfartyg: sjukhus, lastbåt, tanker eller roro
35520000-5
Delar till krigsfartyg
35521000-2
Skrov och mekaniska reservdelar till krigsfartyg
35521100-3
Motorer och motordelar till krigsfartyg
35522000-9
Elektroniska och elektriska reservdelar till krigsfartyg
35600000-0
Militärflygplan, robotar och rymdfarkoster
35610000-3
Militärflygplan
35611100-1
Jaktplan
35611200-2
Jaktbombplan/attackflygplan
35611300-3
Bombplan
35611400-4
Militära transportflygplan
35611500-5
Skolflygplan
35611600-6
Havsövervakningsplan
35611700-7
Tankflygplan
35611800-8
Spaningsplan
35612100-8
Stridshelikoptrar
35612200-9
Anti-ubåthelikoptrar
35612300-0
Hjälphelikoptrar
35612400-1
Militära transporthelikoptrar
35612500-2
Räddningshelikoptrar
35613000-4
Obemannade luftfartyg
35613100-5
Obemannade attackluftfartyg
35620000-6
Missiler
35621000-3
Strategiska robotar
35621100-4
Strategiska anti-ballistiska robotar
35621200-5
Interkontinentala ballistiska robotar
35621300-6
Ubåtsbaserade ballistiska robotar
35621400-7
Ballistiska medeldistansrobotar
L 74/91
L 74/92
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
35622000-0
Taktiska robotar
35622100-1
Jaktrobotar
35622200-2
Attackrobotar
35622300-3
Sjömålsrobotar
35622400-4
Anti-ubåtsraketer
35622500-5
Taktiska anti-ballistiska robotar
35622600-6
Fjärrstyrda pansarvärnsrobotar
35622700-7
Luftvärnsrobotar
35623000-7
Kryssningsrobotar
35623100-8
Luft-/mark-/sjöbaserade kryssningsrobotar
35630000-9
Militära rymdfarkoster
35631000-6
Militära satelliter
35631100-7
Kommunikationssatelliter
35631200-8
Observationssatelliter
35631300-9
Navigationssatelliter
35640000-2
Delar till flygvapnets utrustning
35641000-9
Skrov och mekaniska reservdelar till militär flyg- och rymdutrustning
35641100-0
Motorer och motordelar till militär flyg- och rymdutrustning
35642000-7
Elektroniska och elektriska reservdelar till militär flyg- och rymdutrustning
35700000-1
Elektroniska försvarssystem
35710000-4
Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)
35711000-1
Ledning, styrning och kommunikationssystem
35712000-8
Taktisk ledning, styrning och kommunikation
35720000-7
Underrättelseverksamhet, övervakning, målsökning och spaning (ISTAR)
35721000-4
Elektroniska underrättelsesystem
35722000-1
Radar
35723000-8
Luftvärnsradar
35730000-0
Elektroniska stridssystem och motåtgärder
35740000-3
Stridssimulatorer
35800000-2
Persedlar och annan utrusning
35810000-5
Persedlar
35811100-3
Branduniformer
35811200-4
Polisuniformer
35811300-5
Militära uniformer
35812000-9
Stridsuniformer
35812100-0
Kamouflagejackor
35812200-1
Stridsdräkter
35812300-2
Stridsutrustning
35813000-6
Militärhjälmar
35813100-7
Hjälmskydd
35814000-3
Gasmasker
35815000-0
Skottsäkra plagg
35815100-1
Skottsäkra västar
35820000-8
Annan utrusning
35821000-5
Flaggor
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
35821100-6
Flaggstång
37000000-8
Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör
37300000-1
Musikinstrument och delar till dessa
37310000-4
Musikinstrument
37311000-1
Tangentinstrument
37311100-2
Pianon
37311200-3
Dragspel
37311300-4
Orglar
37311400-5
Celestor
37312000-8
Bleckblåsinstrument
37312100-9
Trumpeter
37312200-0
Tromboner
37312300-1
Sousafoner
37312400-2
Saxofoner
37312500-3
Visselpipa
37312600-4
Horn
37312700-5
Saxhorn
37312800-6
Mellofoner
37312900-7
Althorn, barytonhorn, flygelhorn och valthorn
37312910-0
Althorn
37312920-3
Barytonhorn
37312930-6
Flygelhorn
37312940-9
Valthorn
37313000-5
Stränginstrument
37313100-6
Cembalor
37313200-7
Klavikorder
37313300-8
Gitarrer
37313400-9
Violiner
37313500-0
Harpor
37313600-1
Banjor
37313700-2
Mandoliner
37313800-3
Violonceller
37313900-4
Basar
37314000-2
Blåsinstrument
37314100-3
Klarinetter
37314200-4
Oboer
37314300-5
Kornetter och flöjter
37314310-8
Kornetter
37314320-1
Flöjter
37314400-6
Piccolaflöjter
37314500-7
Säckpipor
37314600-8
Munspel
37314700-9
Kazooer
37314800-0
Engelska horn
L 74/93
L 74/94
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
37314900-1
Okarinor
37315000-9
Musikinstrument med elektrisk förstärkning
37315100-0
Synthesizers
37316000-6
Slaginstrument
37316100-7
Cymbaler
37316200-8
Klockor (instrument)
37316300-9
Tamburiner
37316400-0
Kastanjetter
37316500-1
Trummor (instrument)
37316600-2
Xylophoner
37316700-3
Vibrafoner
37320000-7
Delar och tillbehör till musikinstrument
37321000-4
Tillbehör till musikinstrument
37321100-5
Metronomer
37321200-6
Rörblad
37321300-7
Tillbehör till stränginstrument
37321400-8
Instrumentsträngar eller plektrum
37321500-9
Tillbehör till slaginstrument
37321600-0
Musikinstrumentpåsar eller -fodral eller tillbehör
37321700-1
Musikinstrumentstativ eller notställ
37322000-1
Delar till musikinstrument
37322100-2
Stämskruvar
37322200-3
Speldosor eller -mekanismer
37322300-4
Munstycken
37322400-5
Dämmare
37322500-6
Ljudpinne
37322600-7
Taktpinnar
37322700-8
Putor till piccolaflöjt
37400000-2
Sportartiklar och -utrustning
37410000-5
Utrustning till utomhusidrott
37411000-2
Vintersportutrustning
37411100-3
Skid- och snowboardutrustning
37411110-6
Pjäxor
37411120-9
Skidor
37411130-2
Skidstavar
37411140-5
Bindningar
37411150-8
Snowboards
37411160-1
Skidkläder
37411200-4
Utrustning för skridskoåkning och ishockey
37411210-7
Hockeypuckar
37411220-0
Skridskor
37411230-3
Hockeyklubbor
37411300-5
Polarkläder och utrustning
37412000-9
Vattensportsutrustning
37412100-0
Vattenskidor
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
37412200-1
Dyk- och snorkelutrustning
37412210-4
Vikter
37412220-7
Lufttuber
37412230-0
Dykregulatorer
37412240-3
Dykinstrument eller tillbehör
37412241-0
Andningsapparater för dykare
37412242-7
Dykutrustning
37412243-4
Dykdräkter
37412250-6
Masker, fenor eller snorklar
37412260-9
Våtdräkter
37412270-2
Torrdräkter
37412300-2
Surf- och simutrustning och tillbehör
37412310-5
Wakeboards, kneeboards eller boogieboards
37412320-8
Vindsurfingutrustning
37412330-1
Surfbrädor
37412340-4
Simglasögon eller simfenor
37412350-7
Skärmseglingsutrustning
37413000-6
Jakt- eller fiskeartiklar
37413100-7
Fiskeredskap
37413110-0
Fiskespö
37413120-3
Fiskelina
37413130-6
Fiskerullar
37413140-9
Fiskedrag
37413150-2
Agn
37413160-5
Sänken
37413200-8
Jaktprodukter
37413210-1
Lockpipor
37413220-4
Vettar
37413230-7
Lerduvekastare
37413240-0
Gevärspipor
37414000-3
Campingutrustning
37414100-4
Liggunderlag
37414200-5
Isskåp
37414300-6
Reparationssatser för tält
37414600-9
Camping- eller friluftskök
37414700-0
Kylare för drycker
37414800-1
Överlevnadsoveraller
37415000-0
Friidrottsutrustning
37416000-7
Fritidsutrustning
37420000-8
Gymnastikutrustning
37421000-5
Gymnastikmattor
37422000-2
Räck, barrer och bommar för gymnastik
37422100-3
Räck och barrer för gymnastik
37422200-4
Gymnastikbommar
37423000-9
Rep, ringar eller klätterutrustning för gymnastik
L 74/95
L 74/96
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
37423100-0
Rep till gymnastik
37423200-1
Romerska ringar
37423300-2
Klätterutrustning för gymnastik
37424000-6
Hopputrustning för gymnastik
37425000-3
Trampoliner/studsmattor
37426000-0
Balansutrustning
37430000-1
Boxningsutrustning
37431000-8
Boxningsringar
37432000-5
Sandsäckar
37433000-2
Boxhandskar
37440000-4
Träningsutrustning
37441000-1
Utrustning för aerobisk träning
37441100-2
Löpmattor
37441200-3
Trappmaskiner
37441300-4
Träningscyklar
37441400-5
Roddmaskiner
37441500-6
Hopprep
37441600-7
Studsmattor för träning
37441700-8
Träningsbollar
37441800-9
Stepbrädor
37441900-0
Crosstrainer-maskiner
37442000-8
Vikt- och styrketräningsutrustning
37442100-8
Hantlar
37442200-8
Skivstänger
37442300-8
Muskelträningsmaskiner för under- och överkroppen
37442310-4
Muskelträningsmaskiner för underkroppen
37442320-7
Muskelträningsmaskiner för överkroppen
37442400-8
Ställ eller rack för vikter
37442500-8
Träningsvikter
37442600-8
Pilatesmaskiner
37442700-8
Greppstärkare (gripper)
37442800-8
Träningsband och -slangar
37442810-9
Träningsband
37442820-2
Träningsslangar
37442900-8
Universalträningsmaskiner
37450000-7
Utrustning för sporter på plan eller bana
37451000-4
Utrustning för sporter på plan
37451100-5
Basebollar
37451110-8
Basebollstaket
37451120-1
Basebollbaser
37451130-4
Basebollträn
37451140-7
Slaghjälpmedel för baseboll
37451150-0
Basebollhandskar
37451160-3
Skyddsutrustning för baseboll eller softboll
37451200-6
Landhockeyutrustning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
37451210-9
Landhockeybollar
37451220-2
Landhockeyklubbor
37451300-7
Bollar för amerikansk fotboll
37451310-0
Blockeringssköldar för amerikansk fotboll
37451320-3
Kicking tees för amerikansk fotboll
37451330-6
Tacklingsdockor
37451340-9
Utrustning för flaggfotboll
37451400-8
Lacrossebollar
37451500-9
Lacrosseklubbor
37451600-0
Kastmaskiner
37451700-1
Fotbollar
37451710-4
Linjemarkeringsutrustning för fotbollsplaner
37451720-7
Fotbollsskydd
37451730-0
Träningshjälpmedel för fotboll
37451800-2
Softbollar
37451810-5
Slagträn för softboll
37451820-8
Softbollhandskar
37451900-3
Handbollar
37451920-9
Handbollsutrustning för skolor
37452000-1
Utrustning för racketsporter och sporter på plan
37452100-2
Badmintonutrustning
37452110-5
Badmintonbollar eller fjäderbollar
37452120-8
Badmintonracketar
37452200-3
Basketbollar
37452210-6
Kompletta basketbolluppsättningar
37452300-4
Skyddsutrustning för floorhockey
37452400-5
Bollar till racketsporter, rackethandtag och -strängar
37452410-8
Bollar till racketsporter
37452420-1
Rackethandtag
37452430-4
Racketsträngar
37452500-6
Racketar
37452600-7
Squashutrustning
37452610-0
Squashbollar
37452620-3
Squashracketar
37452700-8
Tennisutrustning
37452710-1
Tennisbollar
37452720-4
Utrustning för tennisbanor
37452730-7
Tennisracketar
37452740-0
Träningshjälpmedel för tennis
37452800-9
Bollar och pålar till tetherballspel
37452810-2
Bollar till tetherballspel
37452820-5
Pålar till tetherballspel
37452900-0
Volleybollar
37452910-3
Volleybollställningar för gymnastiksalar
37452920-6
Förvaringsutrustning för volleybollar och nät
L 74/97
L 74/98
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
37453000-8
Utrustning för löpsporter
37453100-9
Kastspjut
37453200-0
Hoppribbor
37453300-1
Diskusar
37453400-2
Kulor för kulstötning
37453500-3
Stavar för stavhopp
37453600-4
Häckar
37453700-5
Stafettpinnar
37460000-0
Utrustning för prickskytte/prickkastning och bordsspel
37461000-7
Bordsspel och tillbehör
37461100-8
Airhockeybord eller tillbehör
37461200-9
Bollar till fotbollsspel
37461210-2
Ersättningsspelare till fotbollsspel
37461220-5
Fotbollsspel
37461300-0
Biljardköer
37461400-1
Shuffleboard
37461500-2
Bordtennisbord
37461510-5
Bordtennisbollar
37461520-8
Bordtennisracketar
37462000-4
Utrustning för prickskytte/prickkastning
37462100-5
Bågskytteutrustning
37462110-8
Armskydd för bågskytte
37462120-1
Pilar
37462130-4
Skyddsnät för bågskytte
37462140-7
Pilbågssträngar
37462150-0
Pilbågar
37462160-3
Bågskyttehandskar
37462170-6
Måltavleställ för bågskytte
37462180-9
Bågskyttetavlor
37462200-6
Dartpilar
37462210-9
Darttavlor
37462300-7
Kastmål
37462400-8
Utrustning för lerduveskytte
37470000-3
Golf- och bowlingutrustning
37471000-0
Golfutrustning
37471100-1
Golfbagar
37471200-2
Golfbollar
37471300-3
Golfklubbor
37471400-4
Golfpeggar
37471500-5
Golfklubbsskydd
37471600-6
Golfhandskar
37471700-7
Greenlagare
37471800-8
Golfkikare
37471900-9
Utrustning för träning av golfputtar
37472000-7
Bowlingutrustning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
37480000-6
Maskiner eller instrument för idrotts- och fritidsutrustning
37481000-3
Isbanemaskiner
37482000-0
Resultattavlor
37500000-3
Spel och leksaker; nöjesparksutrustning
37510000-6
Dockor
37511000-3
Dockskåp
37512000-0
Delar eller tillbehör till dockor
37513000-7
Handdockor och marionetter
37513100-8
Dockteatrar
37520000-9
Leksaker
37521000-6
Leksaksinstrument
37522000-3
Leksaker på hjul
37523000-0
Pussel
37524000-7
Spel
37524100-8
Pedagogiska spel
37524200-9
Brädspel
37524300-0
Klassiska spel
37524400-1
Samarbetsspel
37524500-2
Strategispel
37524600-3
Minnesspel
37524700-4
Speltillbehör
37524800-5
Lottospel
37524810-8
Lotterispel
37524900-6
Speluppsättningar
37525000-4
Ballonger och bollar
37526000-1
Leksakshinkar
37527000-8
Leksakståg och leksaksbilar
37527100-9
Leksakståg
37527200-0
Leksaksbilar
37528000-5
Leksaksvapen
37529000-2
Uppblåsbara leksaker och ridleksaker
37529100-3
Uppblåsbara leksaker
37529200-4
Ridleksaker
37530000-2
Artiklar för nöjesfält, spelbord eller sällskapsspel
37531000-9
Spelkort
37532000-6
Videospel
37533000-3
Biljardspel
37533100-4
Biljardbollar
37533200-5
Biljardkrita
37533300-6
Köläder
37533400-7
Biljardtrianglar
37533500-8
Biljardbord
37534000-0
Spelautomat med mynt eller polletter
37535000-7
Karuseller, gungor, skjutbanor och annan nöjesfältsutrustning
37535100-8
Gungor
L 74/99
L 74/100
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
37535200-9
Lekplatsutrustning
37535210-2
Gungor (lekplatser)
37535220-5
Klätterställningar
37535230-8
Karuseller
37535240-1
Rutschkanor
37535250-4
Gungbrädor
37535260-7
Ihåliga rör för lekplatser
37535270-0
Sandlådor
37535280-3
Utomhusbänkar
37535290-6
Utrustning för vägg- och repklättring
37535291-3
Klätterväggsutrustning
37535292-0
Repklättringsutrustning
37540000-5
Spelmaskiner
37800000-6
Hantverks- och konstmateriel
37810000-9
Konsthantverksmateriel
37820000-2
Konstmaterial
37821000-9
Penslar för konstnärsbruk
37822000-6
Ritpennor
37822100-7
Färgpennor
37822200-8
Ritkol
37822300-9
Tavelkritor
37822400-0
Pastellkritor
37823000-3
Fettäkta papper och övriga pappersvaror
37823100-4
Fettäkta papper
37823200-5
Kalkerpapper
37823300-6
Pergamyn
37823400-7
Transparent eller genomskinligt papper
37823500-8
Konst- och konsttryckspapper
37823600-9
Ritpapper
37823700-0
Kartpapper
37823800-1
Flerskiktspapper och kartong
37823900-2
Kraftliner
38000000-5
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38100000-6
Navigationsinstrument och meteorologiska instrument
38110000-9
Navigationsinstrument
38111000-6
Pejlingsutrustning
38111100-7
Kompasser
38111110-0
Tillbehör till kompasser
38112000-3
Sextanter
38112100-4
Navigations- och positionsbestämningssystem (GPS eller liknande)
38113000-0
Hydrofoner
38114000-7
Ekolod
38115000-4
Radarutrustning
38115100-5
Övervakningsradarutrustning
38120000-2
Meteorologiska instrument
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
38121000-9
Vindmätare
38122000-6
Barometrar
38123000-3
Utrustning för att registrera nederbörd eller avdunstning
38124000-0
Radiosonder
38125000-7
Nederbördsmätare
38126000-4
Utrustning för mätning vid markytan
38126100-5
Utrustning för att mäta nederbörd eller avdunstning vid markytan
38126200-6
Utrustning för mätning av solstrålning vid markytan
38126300-7
Utrustning för mätning av temperatur eller fuktighet vid markytan
38126400-8
Utrustning för mätning av vindar vid markytan
38127000-1
Väderstationer
38128000-8
Tillbehör till meteorologiska instrument
38200000-7
Geologiska och geofysiska instrument
38210000-0
Geologiska kompasser
38220000-3
Geologiska prospekteringsapparater
38221000-0
Geografiska informationssystem (GIS eller motsvarande)
38230000-6
Elektromagnetiska geofysiska instrument
38240000-9
Geofysiska instrument för gravitationsmätning
38250000-2
Geofysiska instrument med inducerad polarisation
38260000-5
Geofysiska instrument för fältstyrkemätning
38270000-8
Geofysiska instrument för resistivitetsmätning
38280000-1
Gravimetrar
38290000-4
Instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi eller hydrologi
38291000-1
Fjärrmätningsutrustning
38292000-8
Hydrografiska instrument
38293000-5
Seismisk utrustning
38294000-2
Teodoliter
38295000-9
Topografisk utrustning
38296000-6
Mätdon
38300000-8
Mätutrustning
38310000-1
Precisionsvågar
38311000-8
Elektroniska vågar och tillbehör
38311100-9
Elektroniska analysvågar
38311200-0
Elektroniska laboratorievågar
38311210-3
Kalibreringsvikter
38320000-4
Ritbord
38321000-1
Ritmaskiner
38322000-8
Pantografer
38323000-5
Räknestickor
38330000-7
Handhållna instrument för längdmätning
38331000-4
Vinkelhakar
38340000-0
Instrument för mängdmätning
38341000-7
Apparater för strålningsmätning
38341100-8
Elektronstrålemätare
38341200-9
Strålningsdosmätare
L 74/101
L 74/102
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
38341300-0
Instrument för mätning av elektricitetsmängder
38341310-3
Amperemetrar
38341320-6
Voltmetrar
38341400-1
GM-rör
38341500-2
Utrustning för övervakning av kontamination
38341600-3
Strålningsmonitorer
38342000-4
Oscilloskop
38342100-5
Oscillografer
38343000-1
Felövervakningsutrustning
38344000-8
Utrustning för övervakning av föroreningar
38400000-9
Instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper
38410000-2
Mätinstrument
38411000-9
Hydrometrar
38412000-6
Termometrar
38413000-3
Pyrometrar
38414000-0
Hygrometrar
38415000-7
Psykometrar
38416000-4
pH-mätare
38417000-1
Termokorsinstrument
38418000-8
Kalorimetrar
38420000-5
Instrument för mätning av flöde, nivå och tryck av vätskor eller gaser
38421000-2
Utrustning för flödesmätning
38421100-3
Vattenmätare
38421110-6
Genomströmningsmätare
38422000-9
Utrustning för nivåmätning
38423000-6
Utrustning för tryckmätning
38423100-7
Tryckmätare
38424000-3
Mät- och reglerutrustning
38425000-0
Flödesmekanisk utrustning
38425100-1
Manometrar
38425200-2
Viskosimetrar
38425300-3
Djupmätare
38425400-4
Utrustning för strukturmätning
38425500-5
Utrustning för koncentrationsmätning
38425600-6
Pyknometrar
38425700-7
Mätinstrument för ytspänning
38425800-8
Densitometrar
38426000-7
Coulometrar
38427000-4
Flödesmätare
38428000-1
Reometrar
38429000-8
Rotametrar
38430000-8
Detektions- och analysutrustning
38431000-5
Detektorer
38431100-6
Gasdetektorer
38431200-7
Rökdetektorer
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
38431300-8
Feldetektorer
38432000-2
Analysapparatur
38432100-3
Gasanalysatorer
38432200-4
Kromatografer
38432210-7
Gaskromatografer
38432300-5
Rökanalysatorer
38433000-9
Spektrometrar
38433100-0
Masspektrometer
38433200-1
Utrustning för emissionsmätning
38433210-4
Emissionsspektrometrar
38433300-2
Spektrumanalysator
38434000-6
Analysatorer
38434100-7
Expansionsanalysatorer
38434200-8
Ljudmätningsutrustning
38434210-1
Sonometrar
38434220-4
Ljudhastighetsmätare
38434300-9
Bullermätningsutrustning
38434310-2
Decibelmätare
38434400-0
Vibrationsanalysatorer
38434500-1
Biokemiska analysatorer
38434510-4
Cytometrar
38434520-7
Apparater för analys av blod
38434530-0
Mjölkanalysatorer
38434540-3
Biomedicinsk utrustning
38434550-6
Blodkroppsräknare
38434560-9
Kemianalysator
38434570-2
Hematologiska analysatorer
38434580-5
Immunoassay-analysatorer
38435000-3
Vätskedetektorer
38436000-0
Skakapparater och tillbehör
38436100-1
Skakapparater
38436110-4
Erlenmeyerkolvhållare för skakapparater
38436120-7
Erlenmeyerkolvklämmor för skakapparater
38436130-0
Ställ för separertrattar
38436140-3
Skakplatta med klämmor för erlenmeyerkolvar
38436150-6
Petriskålställ för skakapparater
38436160-9
Provrörsställ för skakapparater
38436170-2
Kolvadapter för skakapparater
38436200-2
Rotationsindunstare
38436210-5
Skyddsskärm för rotationsindunstare
38436220-8
Ångtemperatursensor för rotationsindunstare
38436230-1
Vakuumventil för rotationsindunstare
38436300-3
Inkuberade skakapparater
38436310-6
Värmeplattor för laboratorium
38436320-9
Värmeplattor för kolvar
L 74/103
L 74/104
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
38436400-4
Magnetomrörare
38436410-7
Värmeregulatorer för mekaniska skakapparater med värmeplattor
38436500-5
Mekaniska omrörare
38436510-8
Rotor för mekaniska omrörare
38436600-6
Nedsänkningshomogenisatorer
38436610-9
Dispergeringsutrustning för nedsänkningshomogenisatorer
38436700-7
Ultraljudhomogenisatorer
38436710-0
Prober till ultraljudshomogenisatorer
38436720-3
Omformare till ultraljudshomogenisatorer
38436730-6
Genomströmningskammare för ultraljudshomogenisatorer
38436800-8
Homogenisatorer med roterande blad
38437000-7
Pipetter för laboratorier och tillbehör
38437100-8
Pipetter
38437110-1
Pipettspetsar
38437120-4
Pipettställ
38500000-0
Apparater för kontroll och provning
38510000-3
Mikroskop
38511000-0
Elektronmikroskop
38511100-1
Svepelektronmikroskop
38511200-2
Transmissionselektronmikroskop
38512000-7
Jon- och molekylmikroskop
38512100-8
Jonmikroskop
38512200-9
Molekylmikroskop
38513000-4
Inverterade mikroskop och metallmikroskop
38513100-5
Inverterade mikroskop
38513200-6
Metallmikroskop
38514000-1
Mörkfältsmikroskop och svepsondmikroskop
38514100-2
Mörkfältsmikroskop
38514200-3
Svepsondmikroskop
38515000-8
Fluorescens- och polarisationsmikroskop
38515100-9
Polarisationsmikroskop
38515200-0
Fluorescensmikroskop
38516000-5
Monokulära och binokulära optiska flerlinsmikroskop
38517000-2
Akustiska mikroskop och projektionsmikroskop
38517100-3
Akustiska mikroskop
38517200-4
Projektionsmikroskop
38518000-9
Vidvinkel- och stereomikroskop
38518100-0
Vidvinkelmikroskop
38518200-1
Stereomikroskop
38519000-6
Diverse delar till mikroskop
38519100-7
Belysning för mikroskop
38519200-8
Objektiv till mikroskop
38519300-9
Kamera eller videokamera till mikroskop
38519310-2
Mikroskopkamera
38519320-5
Mikroskopvideokamera
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
38519400-0
Automatiskt objektbord till mikroskop
38519500-1
Ersättningslampor till laboratoriemikroskop
38519600-2
Okular, kondensorer, kollektorer, okulartuber, objektbord och dammskydd till mikroskop
38519610-5
Okular till mikroskop
38519620-8
Kondensorer till mikroskop
38519630-1
Mikroskopkollektorer
38519640-4
Okulartuber till mikroskop
38519650-7
Objektbord till mikroskop
38519660-0
Dammskydd till mikroskop
38520000-6
Skannrar
38521000-3
Tryckskannrar
38522000-0
Kromatografisk skanner
38527100-6
Dosimetrar för joniseringskammare
38527200-7
Dosimetrar
38527300-8
Sekundärsystem med standarddosimetrar
38527400-9
Fantomdosimetrar
38530000-9
Diffraktionsapparater
38540000-2
Maskiner och apparater för provning och mätning
38541000-9
Lödbarhetsprovare
38542000-6
Servohydrauliska testapparater
38543000-3
Gasdetektorutrustning
38544000-0
Utrustning för narkotikaspårning
38545000-7
Gasanalysset
38546000-4
Sprängämnesdetektorer
38546100-5
Bombdetektorer
38547000-1
Dosimetrisystem
38548000-8
Instrument till fordon
38550000-5
Mätare
38551000-2
Energimätare
38552000-9
Elektroniska mätare
38553000-6
Magnetismmätare
38554000-3
Elmätare
38560000-8
Volymräknare
38561000-5
Varvräknare
38561100-6
Hastighetsmätare för fordon
38561110-9
Takometrar
38561120-2
Taxametrar
38562000-2
Stroboskop
38570000-1
Regler- och styrinstrument
38571000-8
Hastighetsbegränsare
38580000-4
Icke-medicinsk utrustning som för sin funktion är beroende av strålning
38581000-1
Utrustning för bagagegenomlysning
38582000-8
Röntgenutrustning för kontroll
38600000-1
Optiska instrument
38620000-7
Polariserande material
L 74/105
L 74/106
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
38621000-4
Fiberoptiska apparater
38622000-1
Speglar
38623000-8
Optiska filter
38624000-5
Synhjälpmedel
38630000-0
Astronomiska och optiska instrument
38631000-7
Kikare
38632000-4
Glasögon för användning på natten
38633000-1
Kikarsikten
38634000-8
Optiska mikroskop
38635000-5
Teleskop
38636000-2
Optiska specialinstrument
38636100-3
Lasrar
38636110-6
Industrilasrar
38640000-3
Vätskekristallsanordningar
38641000-0
Periskop
38650000-6
Fotoutrustning
38651000-3
Kameror
38651100-4
Kameralinser
38651200-5
Kamerahus
38651300-6
Kameror för beredning av tryckplåtar eller tryckvalsar
38651400-7
Polaroidkameror
38651500-8
Filmkameror
38651600-9
Digitalkameror
38652000-0
Filmprojektorer
38652100-1
Projektorer
38652110-4
Diaprojektorer
38652120-7
Videoprojektorer
38652200-2
Förstorare
38652300-3
Bildförsvagare
38653000-7
Apparater för fotolaboratorier
38653100-8
Blixtljus
38653110-1
Fotoblixtar
38653111-8
Fotoblixtar i kubform
38653200-9
Förstoringsapparater
38653300-0
Apparater och utrustning för framkallning av film
38653400-1
Filmdukar
38654000-4
Mikrofilms- och mikroficheutrustning
38654100-5
Mikrofilmsutrustning
38654110-8
Mikrofilmsläsare
38654200-6
Mikroficheutrustning
38654210-9
Microficheläsare
38654300-7
Mikromediumutrustning
38654310-0
Mikromediumläsare
38700000-2
Klockregister och liknande; parkeringsmätare
38710000-5
Klockregister
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
38720000-8
Tidskrivare
38730000-1
Parkeringsmätare
38731000-8
Stafettnätsmätare
38740000-4
Tidur
38750000-7
Kopplingsur
38800000-3
Utrustning för industriell processtyrning och utrustning för fjärrkontroll
38810000-6
Utrustning för industriell processtyrning
38820000-9
Utrustning för fjärrkontroll
38821000-6
Apparatur för radiofjärrkontroll
38822000-3
Fjärrstyrda larmanordningar
38900000-4
Diverse mät- och provinstrument
38910000-7
Utrustning för hygienövervakning och -testning
38911000-4
Manuella kit med provstickor
38912000-1
Automatiska kit med provstickor
38920000-0
Sånings- och matningsutrustning
38921000-7
Analysutrustning för sädeskorn
38922000-4
Fröräknare
38923000-1
Analysutrustning för foder
38930000-3
Fuktmätare
38931000-0
Temperatur- och luftfuktighetsmätare
38932000-7
Fuktighetsmätare
38940000-6
Instrument för nukleär utvärdering
38941000-7
Alfaräknare
38942000-7
Alfa-betaräknare
38943000-7
Betaräknare
38944000-7
Beta-gammaräknare
38945000-7
Gammaräknare
38946000-7
Toppvärdesspänningsmätare (KVP-mätare)
38947000-7
Apparater för mikroanalys av röntgenstrålning
38950000-9
Utrustning för polymeraskedjereaktion (PCR)
38951000-6
Utrustning för polymeraskedjereaktion i realtid (PCR)
38960000-2
Alkolås
38970000-5
Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39100000-3
Möbler
39110000-6
Säten, stolar och relaterade produkter, och tillhörande delar
39111000-3
Säten
39111100-4
Snurrstolar
39111200-5
Teaterfåtöljer
39111300-6
Katapultstolar
39112000-0
Stolar
39112100-1
Matsalsstolar
39113000-7
Diverse säten och stolar
39113100-8
Fåtöljer
L 74/107
L 74/108
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
39113200-9
Soffor
39113300-0
Sittbänkar
39113400-1
Däcksstolar
39113500-2
Stolar utan ryggstöd
39113600-3
Bänkar
39113700-4
Fotstöd
39114000-4
Delar till säten
39114100-5
Stoppning
39120000-9
Bord, skåp, skrivbord och bokhyllor
39121000-6
Skrivbord och bord
39121100-7
Skrivbord
39121200-8
Bord
39122000-3
Skåp och bokhyllor
39122100-4
Skåp
39122200-5
Bokhyllor
39130000-2
Kontorsmöbler
39131000-9
Kontorshyllor
39131100-0
Arkivhyllor
39132000-6
Registersystem
39132100-7
Dokumentskåp
39132200-8
Kartotekskåp
39132300-9
Hängmappar
39132400-0
Roterande registersystem
39132500-1
Rullvagnar för kontor
39133000-3
Montrar
39134000-0
Datormöbler
39134100-1
Datorbord
39135000-7
Sorteringsbord
39135100-8
Sorteringsfack
39136000-4
Klädhängare
39137000-1
Vattenavhärdare
39140000-5
Möbler för hemmet
39141000-2
Köksmöbler
39141100-3
Skåp och hyllor
39141200-4
Bänkskivor
39141300-5
Förvaringsskåp
39141400-6
Färdigmonterade kök
39141500-7
Dragskåp
39142000-9
Trädgårdsmöbler
39143000-6
Sovrumsmöbler, matsalsmöbler och vardagsrumsmöbler
39143100-7
Sovrumsmöbler
39143110-0
Sängar och sängkläder samt särskilda hemtextilier
39143111-7
Sängbottnar
39143112-4
Madrasser
39143113-1
Hemtextilier för särskilda ändamål
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
39143114-8
Elektriska värmefiltar
39143115-5
Gummilakan
39143116-2
Barnsängar
39143120-3
Sovrumsmöbler utom sängar och sängkläder
39143121-0
Garderober
39143122-7
Byråar
39143123-4
Nattduksbord
39143200-8
Matsalsmöbler
39143210-1
Matbord
39143300-9
Vardagsrumsmöbler
39143310-2
Kaffebord
39144000-3
Badrumsmöbler
39145000-0
Inredning för vinkällare
39150000-8
Diverse möbler och utrustning
39151000-5
Diverse möbler
39151100-6
Ställ
39151200-7
Arbetsbänkar
39151300-8
Modulmöbler
39152000-2
Flyttbara bokhyllor
39153000-9
Konferensmöbler
39153100-0
Bokställ
39154000-6
Utställningsutrustning
39154100-7
Utställningsmontrar och -diskar
39155000-3
Biblioteksmöbler
39155100-4
Biblioteksutrustning
39156000-0
Salongs- och receptionsmöbler
39157000-7
Delar till möbler
39160000-1
Skolmöbler
39161000-8
Förskolemöbler
39162000-5
Skolutrustning
39162100-6
Undervisningsutrustning
39162110-9
Undervisningsmaterial
39162200-7
Hjälpmedel och apparater för undervisning
39170000-4
Butiksmöbler
39171000-1
Glasmontrar
39172000-8
Diskar
39172100-9
Serveringsdiskar
39173000-5
Förvaringsenheter
39174000-2
Butiksskyltar
39180000-7
Laboratoriemöbler
39181000-4
Laboratoriebänkar
39190000-0
Tapeter och övrig beklädnad
39191000-7
Väggbeklädnad av papper eller väggpapp
39191100-8
Tapeter
39192000-4
Textiltapeter
L 74/109
L 74/110
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
39193000-1
Golvbeläggning av papper eller golvpapp
39200000-4
Inredning
39220000-0
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
39221000-7
Köksutrustning
39221100-8
Köksgeråd
39221110-1
Porslin
39221120-4
Koppar och glas
39221121-1
Te- eller kaffekoppar
39221122-8
Muggar
39221123-5
Dricksglas
39221130-7
Matbehållare
39221140-0
Vattenbehållare
39221150-3
Termosflaskor
39221160-6
Brickor
39221170-9
Torkställ
39221180-2
Köksredskap
39221190-5
Diskställ
39221200-9
Bordsservis
39221210-2
Tallrikar
39221220-5
Kärl
39221230-8
Fat
39221240-1
Skålar
39221250-4
Glaskaraffer
39221260-7
Kokkärl
39222000-4
Produkter för catering
39222100-5
Engångsartiklar för catering
39222110-8
Engånsgbestick och -tallrikar
39222120-1
Engångskoppar
39222200-6
Matbrickor
39223000-1
Skedar, gafflar
39223100-2
Skedar
39223200-3
Gafflar
39224000-8
Kvastar och borstar och diverse andra artiklar
39224100-9
Kvastar
39224200-0
Borstar
39224210-3
Målarpenslar
39224300-1
Kvastar och borstar och andra artiklar för hushållsändamål
39224310-4
Toalettborstar
39224320-7
Tvättsvampar
39224330-0
Hinkar
39224340-3
Soptunnor
39224350-6
Sopskyfflar
39225000-5
Tändare, artiklar av brännbart material, pyrotekniska produkter, tändstickor och flytande bränsle eller
gasbränsle
39225100-6
Cigarrettändare
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
39225200-7
Pyrofora legeringar
39225300-8
Tändstickor
39225400-9
Gas för tändare
39225500-0
Pyrotekniska produkter
39225600-1
Stearinljus
39225700-2
Flaskor, burkar och småflaskor
39225710-5
Flaskor
39225720-8
Burkar
39225730-1
Småflaskor
39226000-2
Damejeanner, dryckesbackar, kolvar och bobiner
39226100-3
Dryckesbackar
39226200-4
Damejeanner och kolvar
39226210-7
Damejeanner
39226220-0
Kolvar (vätskor)
39226300-5
Spolar eller bobiner
39227000-9
Synålar, strumpstickor och fingerborgar
39227100-0
Synålar eller strumpstickor
39227110-3
Synålar
39227120-6
Strumpstickor
39227200-1
Fingerborgar
39230000-3
Produkter för särskilda ändamål
39234000-1
Kompostbehållare
39235000-8
Polletter
39236000-5
Sprutboxar
39237000-2
Snökäppar
39240000-6
Bestick
39241000-3
Knivar och saxar
39241100-4
Knivar
39241110-7
Bordsknivar
39241120-0
Köksknivar
39241130-3
Bruksknivar
39241200-5
Saxar
39254000-7
Urmakeriprodukter
39254100-8
Klockor
39254110-1
Väckarklockor
39254120-4
Väggur
39254130-7
Glas för klockor
39260000-2
Brevkorgar och skrivbordsutrustning
39261000-9
Brevkorgar
39263000-3
Skrivbordsutrustning
39263100-4
Skrivbordsset
39264000-0
Tillbehör för ringpärmar eller mappar
39265000-7
Hakar och hyskor
39270000-5
Artiklar för religiöst bruk
39290000-1
Diverse inredning
L 74/111
L 74/112
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
39291000-8
Tvätterimateriel
39292000-5
Griffeltavlor eller andra skriv- eller rittavlor eller skriv- eller ritredskap
39292100-6
Skrivtavlor (svarta tavlor)
39292110-9
Tavelsvampar
39292200-7
Griffeltavlor
39292300-8
Ritmateriel
39292400-9
Skrivmateriel
39292500-0
Linjaler
39293000-2
Konstgjorda produkter
39293100-3
Konstgjord frukt
39293200-4
Konstgjorda blommor
39293300-5
Konstgräs
39293400-6
Konstgjord gräsmatta
39293500-7
Bijouterier
39294000-9
Apparater och utrustning för demonstrationsändamål
39294100-0
Informations- och marknadsföringsprodukter
39295000-6
Paraplyer, parasoller; promenadkäppar och sittkäppar
39295100-7
Parasoller
39295200-8
Paraplyer
39295300-9
Sittkäppar
39295400-0
Promenadkäppar
39295500-1
Delar, beslag och tillbehör till paraplyer, parasoller, promenadkäppar och liknande artiklar
39296000-3
Begravningsmateriel
39296100-4
Kistor
39297000-0
Utrustning för kaserner
39298000-7
Statyetter, prydnadsföremål; foto- eller tavelramar samt speglar
39298100-8
Fotoramar
39298200-9
Tavelramar
39298300-0
Blomvaser
39298400-1
Statyetter
39298500-2
Prydnadsföremål
39298600-3
Glober
39298700-4
Troféer
39298800-5
Akvarier
39298900-6
Diverse inredningsartiklar
39298910-9
Julgran
39299000-4
Glasvaror
39299100-5
Glasampuller
39299200-6
Säkerhetsglas
39299300-7
Glasspeglar
39300000-5
Diverse utrustning
39310000-8
Cateringutrustning
39311000-5
Lättare cateringutrustning
39312000-2
Utrustning för matberedning
39312100-3
Skärmaskiner för kött
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
39312200-4
Utrustning för personalmatsalar och lunchrum
39313000-9
Hotellutrustning
39314000-6
Utrustning för industrikök
39315000-3
Restaurangutrustning
39330000-4
Desinfektionsutrustning
39340000-7
Utrustning för gasnät
39341000-4
Gastrycksutrustning
39350000-0
Utrustning för avloppsrening
39360000-3
Förseglingsutrustning
39370000-6
Vattenanläggningar
39500000-7
Textilvaror
39510000-0
Hushållstextilier
39511000-7
Filtar och reseplädar
39511100-8
Filtar
39511200-9
Reseplädar
39512000-4
Sänglinne
39512100-5
Lakan
39512200-6
Påslakan
39512300-7
Madrassöverdrag
39512400-8
Duntäcken
39512500-9
Örngott
39512600-0
Bolstervar
39513000-1
Bordslinne
39513100-2
Bordsdukar
39513200-3
Bordsservetter
39514000-8
Badrums- och kökslinne
39514100-9
Handdukar
39514200-0
Kökshanddukar
39514300-1
Rullhanddukar
39514400-2
Handduksautomater
39514500-3
Tvättlappar
39515000-5
Gardiner, draperier, gardinkappor och rullgardiner
39515100-6
Gardiner
39515110-9
Tyngre gardiner
39515200-7
Draperier
39515300-8
Gardinkappor
39515400-9
Rullgardiner
39515410-2
Jalusier för inomhusbruk
39515420-5
Rullgardiner av textilmaterial
39515430-8
Persienner
39515440-1
Vertikala persienner
39516000-2
Inredningsartiklar
39516100-3
Inredningstextilier
39516110-6
Kuddar
39516120-9
Huvudkuddar
L 74/113
L 74/114
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
39518000-6
Sjukhuslinne
39518100-7
Operationsdukar
39518200-8
Operationslakan
39520000-3
Konfektionssydda textilier
39522000-7
Presenningar, båtsegel, segelbrädor eller flottar, markiser, jalusier, tält- och campingprodukter
39522100-8
Presenningar, markiser och jalusier
39522110-1
Presenningar
39522120-4
Solsegel
39522130-7
Markiser
39522200-9
Kamouflagemönstrade överdrag
39522400-1
Segel
39522500-2
Textilier för campingbruk
39522510-5
Luftmadrasser
39522520-8
Tältsängar
39522530-1
Tält
39522540-4
Sovsäckar
39522541-1
Fjäder- eller dunsovsäckar
39523000-4
Fallskärmar
39523100-5
Styrbara fallskärmar
39523200-6
Rotochutes
39525000-8
Diverse konfektionssydda textilier
39525100-9
Dammtrasor
39525200-0
Tygfilter
39525300-1
Flytvästar
39525400-2
Brandfiltar
39525500-3
Myggnät
39525600-4
Disktrasor
39525700-5
Livbälten
39525800-6
Trasor
39525810-9
Putsdukar
39530000-6
Större och mindre mattor
39531000-3
Mattor
39531100-4
Knutna mattor
39531200-5
Vävda matttor
39531300-6
Tuftade mattor
39531310-9
Mattplattor/bitar
39531400-7
Heltäckningsmattor
39532000-0
Dörrmattor
39533000-7
Mindre mattor
39534000-4
Industrimattor
39540000-9
Diverse tågvirke, rep, segelgarn och nät
39541000-6
Tågvirke, rep, segelgarn och nät
39541100-7
Segelgarn, tågvirke och rep
39541110-0
Rep
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
39541120-3
Tågvirke
39541130-6
Snöre
39541140-9
Segelgarn
39541200-8
Textilnät
39541210-1
Knutna nät
39541220-4
Lyftband
39542000-3
Lump
39550000-2
Artiklar av fibertyg
39560000-5
Diverse textilier
39561000-2
Tyll, spets, band, kantband och broderier
39561100-3
Band, kantband
39561110-6
Band
39561120-9
Textilband
39561130-2
Textiletiketter och -märken
39561131-9
Textiletiketter
39561132-6
Textilmärken
39561133-3
Insignier
39561140-5
Prydnadsband
39561141-2
Flätade snoddar
39561142-9
Epåletter
39561200-4
Nättyg
39562000-9
Filttyg
39563000-6
Textilvadd, garn, tyg och artiklar för tekniskt bruk
39563100-7
Textilvadd
39563200-8
Metallgarn
39563300-9
Metalltrådsväv
39563400-0
Impregnerade textilier, belagd väv eller vävplast
39563500-1
Textilartiklar för tekniskt bruk
39563510-4
Textilslangar
39563520-7
Textila transportremmar
39563530-0
Ventilationskanaler
39563600-2
Kviltvaror
39700000-9
Hushållsapparater
39710000-2
Elektriska hushållsapparater
39711000-9
Elektriska hushållsapparater för livsmedel
39711100-0
Kylskåp och frysar
39711110-3
Kylfrysar
39711120-6
Frysar
39711121-3
Frysboxar
39711122-0
Hushållsfrysar
39711123-7
Frysskåp
39711124-4
Industrifrysar
39711130-9
Kylskåp
39711200-1
Matberedare
39711210-4
Stavmixrar
L 74/115
L 74/116
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
39711211-1
Mixrar
39711300-2
Elektrotermiska apparater
39711310-5
Elektriska kaffebryggare
39711320-8
Elektriska tekokare
39711330-1
Elektriska brödrostar
39711340-4
Tallriksvärmare
39711350-7
Våffeljärn
39711360-0
Ugnar
39711361-7
Elektriska ugnar
39711362-4
Mikrovågsugnar
39711400-3
Grillar, spishällar, värmeplattor och kokplattor
39711410-6
Ugnar för grillning på spett
39711420-9
Spishällar
39711430-2
Värmeplattor
39711440-5
Kokplattor
39711500-4
Konservöppnare
39712000-6
Elektriska hushållsapparater för personhygien
39712100-7
Hårklippningsmaskiner
39712200-8
Hårvårdsapparater
39712210-1
Hårtorkar
39712300-9
Handtorkar
39713000-3
Elektriska hushållsapparater för rengöring; strykjärn
39713100-4
Diskmaskiner
39713200-5
Tvätt- och torkmaskiner
39713210-8
Tvättpelare
39713211-5
Tork- och pressenheter
39713300-6
Avfallskomprimatorer
39713400-7
Golvvårdsmaskiner
39713410-0
Skurmaskiner
39713420-3
Polermaskiner
39713430-6
Dammsugare
39713431-3
Tillbehör till dammsugare
39713500-8
Elektriska strykjärn
39713510-1
Ångstrykjärn
39714000-0
Fläkt- eller cirkulationshuvar
39714100-1
Ventilatorer
39714110-4
Frånluftsfläktar
39715000-7
Vattenvärmare och byggnadsuppvärmning; sanitär utrustning
39715100-8
Elektriska vattenvärmare av förrådstyp eller andra vattenvärmare samt doppvärmare
39715200-9
Värmeutrustning
39715210-2
Centralvärmeutrustning
39715220-5
Elektriska uppvärmningsmotstånd
39715230-8
Elektrisk utrustning för jorduppvärmning
39715240-1
Elektrisk utrustning för byggnadsuppvärmning
39715300-0
VA-utrustning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
39716000-4
Delar till elektriska hushållsapparater
39717000-1
Fläktar och luftkonditioneringsapparater
39717100-2
Fläktar
39717200-3
Luftkonditioneringsapparater
39720000-5
Icke-elektriska hushållsapparater
39721000-2
Hushållsutrustning för matlagning eller uppvärmning
39721100-3
Hushållsapparater för matlagning
39721200-4
Gasolkylskåp
39721300-5
Icke-elektriska luftvärmare eller varmluftsfläktar
39721310-8
Luftvärmare
39721320-1
Lufttorkar
39721321-8
Tryckluftstorkar
39721400-6
Icke-elektriska vattenvärmare av förrådstyp och andra icke-elektriska vattenvärmare
39721410-9
Gasapparater
39721411-6
Gasvärmare
39722000-9
Delar till spisar, tallriksvärmare och hushållsapparater
39722100-0
Ugnsdelar
39722200-1
Spisdelar
39722300-2
Delar till tallriksvärmare
39800000-0
Rengörings- och polermedel
39810000-3
Doftprodukter och vaxer
39811000-0
Doft- och rumdeodoriseringsprodukter
39811100-1
Luftfräschare
39811110-4
Behållare för luftfräschare
39811200-2
Luftrenare
39811300-3
Luktborttagningsmedel
39812000-7
Polermedel och krämer
39812100-8
Bonvax
39812200-9
Skokräm
39812300-0
Vax för polering
39812400-1
Sopspån
39812500-2
Beläggningsmaterial
39813000-4
Skurmedel och -pulver
39820000-6
Organiska ytaktiva medel
39821000-3
Rengöringsmedel med ammoniak
39822000-0
Rengöringsmedel med kaustiksoda
39830000-9
Rengöringsmedel
39831000-6
Tvättmedel
39831100-7
Fettlösare
39831200-8
Tvätt, disk och rengöringsmedel
39831210-1
Maskindiskmedel
39831220-4
Avfettningsmedel
39831230-7
Produkter för nedbrytning av fett
39831240-0
Rengöringssammansättningar
39831250-3
Sköljmedel
L 74/117
L 74/118
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
39831300-9
Golvrengöringsmedel
39831400-0
Skärmrengörare
39831500-1
Bilrengöringsmedel
39831600-2
Toalettrengöringsmedel
39831700-3
Tvålautomater
39832000-3
Diskmedel
39832100-4
Pulverdiskmedel
39833000-0
Dammskyddsmedel
39834000-7
Rengöringsmedel för smycken
41000000-9
Uppsamlat och renat vatten
41100000-0
Naturligt vatten
41110000-3
Dricksvatten
41120000-6
Odrickbart vatten
42000000-6
Industrimaskiner
42100000-0
Maskiner för produktion och användning av mekanisk energi
42110000-3
Turbiner och motorer
42111000-0
Motorer
42111100-1
Utombordsmotorer
42112000-7
Turbininstallationer
42112100-8
Ångturbiner
42112200-9
Vattenturbiner
42112210-2
Vattenhjul
42112300-0
Gasturbiner
42112400-1
Turbinutrustning
42112410-4
Turbininstrument
42113000-4
Turbindelar
42113100-5
Delar till ångturbiner
42113110-8
Bottenplattor
42113120-1
Höljen
42113130-4
Luftkylningssystem för kondensatorer
42113150-0
Smörjoljesystem
42113160-3
Fuktavskiljare
42113161-0
Avfuktare
42113170-6
Rotationsutrustning
42113171-3
Rotorer
42113172-0
Blad
42113190-2
Baxningsutrustning
42113200-6
Delar till vattenturbiner
42113300-7
Delar till gasturbiner
42113310-0
Luftintagssystem
42113320-3
Gasinsprutningsmoduler
42113390-4
Bränngassystem
42113400-8
Delar till vattenhjul
42120000-6
Pumpar och kompressorer
42121000-3
Hydrauliska eller pneumatiska drivmotorer och motorer
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
42121100-4
Hydrauliska eller pneumatiska cylindrar
42121200-5
Hydrauliska maskiner
42121300-6
Tryckluftsmaskiner
42121400-7
Hydrauliska motorer
42121500-8
Tryckluftsmotorer
42122000-0
Pumpar
42122100-1
Vätskepumpar
42122110-4
Pumpar för brandsläckning
42122120-7
Tankningsutrustning för helikoptrar
42122130-0
Vattenpumpar
42122160-9
Kylpumpar
42122161-6
Kylvattenpumpar
42122170-2
Smörjoljepumpar
42122180-5
Bränslepumpar
42122190-8
Betongpumpar
42122200-2
Oscillerande deplacementpumpar för vätskor
42122210-5
Hydrauliska pumpenheter
42122220-8
Avloppspumpar
42122230-1
Doseringspumpar
42122300-3
Tryckstegringspumpar för vätskor
42122400-4
Centrifugalpumpar och vätskeelevatorer
42122410-7
Pumpar för medicinskt bruk
42122411-4
Nutritionspumpar
42122419-0
Perfusionspumpar
42122420-0
Vätskeelevatorer
42122430-3
Centrifugalpumpar
42122440-6
Rotationspumpar
42122450-9
Vakuumpumpar
42122460-2
Luftpumpar
42122480-8
Pumphjul
42122500-5
Laboratoriepumpar och tillbehör
42122510-8
Peristaltiska pumpar
42123000-7
Kompressorer
42123100-8
Gaskompressorer
42123200-9
Rotationskompressorer
42123300-0
Kompressorer för kylutrustning
42123400-1
Luftkompressorer
42123410-4
Monterade luftkompressorer
42123500-2
Turbokompressorer
42123600-3
Oscillerande deplacementkompressorer
42123610-6
Tryckluftsaggregat
42123700-4
Centrifugalkompressorer
42123800-5
Kompressorer till civilflyg
42124000-4
Delar till pumpar, kompressorer eller motorer
42124100-5
Delar till motorer
L 74/119
L 74/120
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
42124130-4
Delar till tryckluftsmotorer
42124150-0
Delar till hydrauliska drivmotorer
42124170-6
Delar till reaktionsmotorer
42124200-6
Delar till pumpar eller vätskeelevatorer
42124210-9
Delar till bränsle-, hand- och betongpumpar
42124211-6
Delar till bränslepumpar
42124212-3
Delar till handpumpar
42124213-0
Delar till betongpumpar
42124220-2
Delar till oscillerande deplacementpumpar
42124221-9
Delar till pumpenheter
42124222-6
Delar till doseringspumpar
42124230-5
Delar till roterande kolvcentrifugalpumpar
42124290-3
Delar till centrifugalpumpar
42124300-7
Delar till luft- eller vakuumpumpar, luft- eller gaskompressorer
42124310-0
Delar till luftpumpar
42124320-3
Delar till vakuumpumpar
42124330-6
Delar till luftkompressorer
42124340-9
Delar till gaskompressorer
42130000-9
Kranar, ventiler och liknande anordningar
42131000-6
Kranar och ventiler
42131100-7
Funktionsindelade ventiler
42131110-0
Radiatorventiler för centralvärme
42131120-3
Slussventiler
42131130-6
Temperaturregulatorer
42131140-9
Reducer-, regler-, back- eller säkerhetsventiler
42131141-6
Reducerventiler
42131142-3
Reglerventiler
42131143-0
Flödesstyrande ventiler
42131144-7
Processtyrningsventiler
42131145-4
Spärrventiler
42131146-1
Backventiler
42131147-8
Säkerhetsventiler
42131148-5
Stängventiler
42131150-2
Vattentornsventiler
42131160-5
Vattenposter
42131170-8
Tryckventiler till gascylindrar
42131200-8
Konstruktionsindelade ventiler
42131210-1
Knivventiler
42131220-4
Vattenutsläppsventiler
42131230-7
Slussventiler
42131240-0
Kägelventiler
42131250-3
Nålventiler
42131260-6
Kulventiler
42131270-9
Kikventiler
42131280-2
Vridspjällventiler
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
42131290-5
Membranventiler
42131291-2
Slidventiler
42131292-9
Klaffventiler
42131300-9
Ventilpaket med instrument och övriga ventilpaket
42131310-2
Ventilträd för oljeplattformar
42131320-5
Chokeförgreningsrör
42131390-6
Ventilpaket
42131400-0
Sanitetsarmatur
42132000-3
Delar till kranar och ventiler
42132100-4
Manöverdon för ventiler
42132110-7
Elektriska manöverdon för ventiler
42132120-0
Hydrauliska manöverdon för ventiler
42132130-3
Pneumatiska manöverdon för ventiler
42132200-5
Krandelar
42132300-6
Ventildelar
42140000-2
Växlar, växellådor och drivelement
42141000-9
Vanliga växlar, växellådor och drivelement
42141100-0
Transmissionsaxlar, kamaxlar och vevaxlar
42141110-3
Transmissionsaxlar
42141120-6
Kamaxlar
42141130-9
Vevaxlar
42141200-1
Lagerhus
42141300-2
Växlar och växellådor
42141400-3
Svänghjul och remskivor
42141410-6
Vinschar
42141500-4
Kopplingar
42141600-5
Taljor
42141700-6
Axelkopplingar
42141800-7
Kardanknutar
42142000-6
Delar till växellådor och drivelement
42142100-7
Delar till växellådor
42142200-8
Delar till drivelement
42150000-5
Kärnreaktorer och delar till dessa
42151000-2
Kärnreaktorer
42152000-9
Delar till kärnreaktorer
42152100-0
Kylsystem för reaktorer
42152200-1
Delar till kärnreaktortankar
42160000-8
Panncentraler
42161000-5
Varmvattenpannor
42162000-2
Ångpannor
42163000-9
Ånggeneratorer
42164000-6
Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer
42165000-3
Kondensorer för ångpannor
42200000-8
Maskiner för beredning av livsmedel, drycker och tobak samt tillhörande delar
42210000-1
Maskinell utrustning för livsmedels-, dryckes- och tobaksberedning
L 74/121
L 74/122
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
42211000-8
Mejerimaskiner
42211100-9
Mjölkseparatorer
42212000-5
Maskiner för beredning av spannmål eller torkade grönsaker
42213000-2
Maskiner för framställning av alkoholhaltiga drycker eller fruktdrycker
42214000-9
Ugnar, torkar för jordbruksprodukter och utrustning för matlagning eller uppvärmning
42214100-0
Ugnar för matlagning
42214110-3
Grillar
42214200-1
Torkar för jordbruksprodukter
42215000-6
Maskiner för industriell beredning eller framställning av mat eller dryck
42215100-7
Skärmaskiner för livsmedel
42215110-0
Skärmaskiner för bröd
42215120-3
Baconskivare
42215200-8
Maskinell utrustning för matberedning
42215300-9
Pastamaskiner
42216000-3
Maskiner för beredning av tobak
42220000-4
Delar till maskiner för livsmedels-, dryckes- och tobaksberedning
42221000-1
Delar till maskiner för livsmedelsframställning
42221100-2
Delar till mejerimaskiner
42221110-5
Delar till mjölkningsmaskiner
42222000-8
Delar till maskiner för dryckesberedning
42223000-5
Delar till maskiner för tobaksberedning
42300000-9
Industri- eller laboratorieugnar och förbränningsugnar
42310000-2
Ugnsbrännare
42320000-5
Ugnar för förbränning av avfall
42330000-8
Smältugnar
42340000-1
Ugnar, ej för hushållsbruk
42341000-8
Kommersiella ugnar
42350000-4
Krematorieugnar
42390000-6
Delar till ugnsbrännare eller ugnar
42400000-0
Lyft- och hanteringsutrustning samt delar till sådan utrustning
42410000-3
Lyft- och hanteringsutrustning
42411000-0
Taljor och lyftblock
42412000-7
Gruvspel, vinschar och nockspel för användning under jord
42412100-8
Vinschverk och vinschar för användning under jord
42412110-1
Vinschverk för gruvor
42412120-4
Vinschar för användning under jord
42412200-9
Nockspel
42413000-4
Domkrafter och fordonsvinschar
42413100-5
Inbyggda lyftanordningar
42413200-6
Hydrauliska domkrafter
42413300-7
Pneumatiska domkrafter
42413400-8
Mekaniska domkrafter
42413500-9
Fordonsvinschar
42414000-1
Lyftkranar, mobila lyftramar och truckar med kran
42414100-2
Lyftkranar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
42414110-5
Hamnkranar
42414120-8
Kajkranar
42414130-1
Staplingskranar
42414140-4
Containerkranar
42414150-7
Tornkranar
42414200-3
Traverskranar
42414210-6
Löpkranar
42414220-9
Rullbroar
42414300-4
Portala svingkranar
42414310-7
Mobila lyftramar
42414320-0
Svingkranar på sockel
42414400-5
Bilburna kranar
42414410-8
Truckkranar
42414500-6
Brokranar
42415000-8
Gaffeltruckar, truckar, plattformstruckar
42415100-9
Lyfttruckar
42415110-2
Gaffeltruckar
42415200-0
Truckar
42415210-3
Truckar med hanteringsutrustning
42415300-1
Plattformstruckar
42415310-4
Fordon utan förare
42415320-7
Utrustning till utryckningsfordon
42416000-5
Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper
42416100-6
Hissar
42416110-9
Lyftanordningar för badkar
42416120-2
Varuhissar
42416130-5
Mekaniska hissar
42416200-7
Skophissar
42416210-0
Soptransporthissar
42416300-8
Hissverk
42416400-9
Rulltrappor
42416500-0
Rullramper
42417000-2
Hissar och transportörer
42417100-3
Pneumatiska elevatorer eller transportörer
42417200-4
Transportörer
42417210-7
Skoptransportörer eller skopelevatorer med kontinuerlig drift
42417220-0
Bandtransportörer eller bandelevatorer med kontinuerlig drift
42417230-3
Armerade gruvtransportörer
42417300-5
Utrustning till transportörer
42417310-8
Transportband
42418000-9
Lyft-, hanterings-, lastnings- eller lossningsmaskiner
42418100-0
Gruvvagnsinskjutare och traverser
42418200-1
Utrustning för enskenetåg och skidliftar
42418210-4
Hängbanor
42418220-7
Stolliftar
L 74/123
L 74/124
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
42418290-8
Skidliftsutrustning
42418300-2
Utrustning för avlägsnande av toppen på flamtorn
42418400-3
Karusellförvarings- och arkiveringsmaskiner
42418500-4
Mekanisk hanteringsutrustning
42418900-8
Last- eller hanteringsmaskiner
42418910-1
Lastningsutrustning
42418920-4
Lossningsutrustning
42418930-7
Sidolastare
42418940-0
Containerlastare
42419000-6
Delar till lyft- och hanteringsutrustning
42419100-7
Delar till kranar
42419200-8
Delar till truckar
42419500-1
Delar till hissar, skophissar eller rulltrappor
42419510-4
Hissdelar
42419520-7
Delar till skophissar
42419530-0
Delar till rulltrappor
42419540-3
Delar till rullramper
42419800-4
Delar till transportörer
42419810-7
Delar till transportband
42419890-1
Delar till skoptransportörer
42419900-5
Delar till vinschar och annan lyft- eller hanteringsutrustning
42420000-6
Skopor och gripanordningar till kranar eller grävmaskiner
42500000-1
Kyl- och ventilationsutrustning
42510000-4
Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning samt filtreringsapparater
42511000-1
Värmeväxlare och kondensorer för luft eller andra gaser
42511100-2
Värmeväxlare
42511110-5
Värmepumpar
42511200-3
Kondensorer för luft eller andra gaser
42512000-8
Installationer för luftkonditionering
42512100-9
Fönsterklimatapparater
42512200-0
Rumsklimatapparater
42512300-1
Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter
42512400-2
Luftkonditioneringssystem för fordon
42512500-3
Delar till klimatapparater
42512510-6
Spjäll
42512520-9
Luftgaller
42513000-5
Kyl- och frysutrustning
42513100-6
Frysutrustning
42513200-7
Avkylningsutrustning
42513210-0
Kylmontrar
42513220-3
Kyldiskar
42513290-4
Kommersiell kylutrustning
42514000-2
Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser
42514200-4
Elektrostatiska luft- och gasrenare
42514300-5
Filtreringsapparater
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
42514310-8
Luftfilter
42514320-1
Gasfilter
42515000-9
Fjärrvärmepanna
42520000-7
Ventilationsutrustning
42521000-4
Rökfläktar
42522000-1
Fläktar, ej för hushållsbruk
42522100-2
Fläktdelar
42530000-0
Delar till kyl- och frysutrustning samt värmepumpar
42531000-7
Delar till kylutrustning
42532000-4
Delar till frysutrustning
42533000-1
Delar till värmepumpar
42600000-2
Verktygsmaskiner
42610000-5
Verktygsmaskiner som drivs med laser och fleroperationsmaskiner
42611000-2
Specialverktygsmaskiner
42612000-9
Fleroperationsmaskiner
42612100-0
Horisontalaxlade fleroperationsmaskiner
42612200-1
Vertikalaxlade fleroperationsmaskiner
42620000-8
Svarvar, borr- och fräsmaskiner
42621000-5
Svarvar
42621100-6
CNC-svarv
42622000-2
Gäng- eller tappgängmaskiner
42623000-9
Fräsmaskiner
42630000-1
Verktygsmaskiner för metallbearbetning
42631000-8
Verktygsmaskiner för ytbehandling av metaller
42632000-5
NC-maskiner för metall
42633000-2
Böjnings-, fals-, rikt- eller plattningsmaskiner
42634000-9
Smidesmaskiner
42635000-6
Sänksmidesmaskiner
42636000-3
Pressar
42636100-4
Hydrauliska pressar
42637000-0
Maskinverktyg för borrning eller fräsning av metall
42637100-1
Maskinverktyg för drillborrning i metall
42637200-2
Maskinverktyg för metallborrning
42637300-3
Maskinverktyg för metallfräsning
42638000-7
Fleroperationsmaskiner för metallbearbetning
42640000-4
Verktygsmaskiner för bearbetning av hårda material utom metaller
42641000-1
Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramik, betong eller glas
42641100-2
Verktygsmaskiner för bearbetning av sten
42641200-3
Verktygsmaskiner för bearbetning av keramik
42641300-4
Verktygsmaskiner för bearbetning av betong
42641400-5
Verktygsmaskiner för glasbearbetning
42642000-8
Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, ben, kork, hårdgummi eller hårdplast
42642100-9
Verktygsmaskiner för träbearbetning
42642200-0
Verktygsmaskiner för bearbetning av ben
42642300-1
Verktygsmaskiner för bearbetning av kork
L 74/125
L 74/126
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
42642400-2
Verktygsmaskiner för bearbetning av hårdgummi
42642500-3
Verktygsmaskiner för bearbetning av hårdplast
42650000-7
Pneumatiska eller motordrivna handverktyg
42651000-4
Pneumatiska handverktyg
42652000-1
Handhållna elektromekaniska verktyg
42660000-0
Verktyg för lödning, hårdlödning och svetsning; maskiner och utrustning för anlöpning och
varmsprutning
42661000-7
Utrustning för mjuk- och hårdlödning
42661100-8
Utrustning för mjuklödning
42661200-9
Utrustning för hårdlödning
42662000-4
Svetsutrustning
42662100-5
Elektrisk svetsutrustning
42662200-6
Oelektrisk svetsutrustning
42663000-1
Anlöpningsmaskiner
42664000-8
Smältningsutrustning
42664100-9
Gelatineringsutrustning för plast
42665000-5
Metallsprutningsutrustning
42670000-3
Delar och tillbehör till verktygsmaskiner
42671000-0
Verktygshållare
42671100-1
Redskapsbärare för laboratorier
42671110-4
Provrörsställ för vattenbad
42672000-7
Hållare för arbetsstycken
42673000-4
Delningstillbehör och specialtillbehör till verktygsmaskiner
42674000-1
Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för metallbearbetning
42675000-8
Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av hårdämnen
42675100-9
Delar till kedjesågar
42676000-5
Delar till handverktyg
42677000-2
Delar till pneumatiska verktyg
42700000-3
Maskiner för tillverkning av textilier, kläder och läderartiklar
42710000-6
Textilmaskiner
42711000-3
Maskiner för beredning av syntettyger
42712000-0
Spinnmaskiner för textilier
42713000-7
Vävmaskiner
42714000-4
Stickmaskiner
42715000-1
Symaskiner
42716000-8
Tvätt-, kemtvätts- och torkmaskiner
42716100-9
Tvättanläggningar
42716110-2
Utrustning för tvätt
42716120-5
Tvättmaskiner
42716130-8
Kemtvättmaskiner
42716200-0
Torkmaskiner
42717000-5
Utrustning för strykning och vikning av tvätt
42717100-6
Utrustning för vikning av tvätt
42718000-2
Maskiner för appretering av textilier
42718100-3
Strykmaskiner
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
42718200-4
Strykpressar
42720000-9
Delar till maskiner för tillverkning av textilier och kläder
42800000-4
Maskiner för pappers- och kartongtillverkning
42810000-7
Delar till maskiner för pappers- eller kartongtillverkning
42900000-5
Diverse allmänna maskiner och specialmaskiner
42910000-8
Destillations-, filtrerings- eller rektifikationsapparater
42912000-2
Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor
42912100-3
Maskiner och apparater för filtrering av vätskor
42912110-6
Filtreringsapparater för borrslam
42912120-9
Virvelrenare
42912130-2
Apparater för filtrering eller rening av drycker
42912300-5
Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten
42912310-8
Vattenfiltreringsapparater
42912320-1
Avluftningsutrustning
42912330-4
Vattenreningsutrustning
42912340-7
Avsaltningsutrustning
42912350-0
Utrustning till filtreringsanläggning
42913000-9
Olje-, bensin- och luftintagsfilter till dieselmotorer
42913300-2
Oljefilter
42913400-3
Bensinfilter
42913500-4
Luftintagsfilter
42914000-6
Återvinningsutrustning
42920000-1
Maskiner för rengöring av flaskor, paketering, vägning och sprutning
42921000-8
Maskiner för rengöring, påfyllning, paketering eller inslagning av flaskor eller andra förvaringskärl
42921100-9
Maskiner för rengöring eller torkning av flaskor eller andra förvaringskärl
42921200-0
Maskiner för påfyllning eller tillslutning av flaskor, burkar eller andra behållare
42921300-1
Paketerings- eller inslagningsmaskiner
42921310-4
Bandningsmaskiner
42921320-7
Paketeringsmaskiner
42921330-0
Inslagningsmaskiner
42923000-2
Maskiner för vägning och vågar
42923100-3
Maskiner för vägning
42923110-6
Balansvågar
42923200-4
Vågar
42923210-7
Butiksvågar
42923220-0
Vågar för löpande vägning av varor
42923230-3
Kontrollvågar
42924200-1
Ång- eller sandblästringsmaskiner
42924300-2
Sprututrustning
42924310-5
Sprutpistoler
42924700-6
Mekanisk utrustning för sprutning eller dispergering
42924710-9
Gasdispergeringsutrustning
42924720-2
Saneringsutrustning
42924730-5
Apparater för tryckvattenrening
L 74/127
L 74/128
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
42924740-8
Högtryckstvättaggregat
42924790-3
Luktmaskeringsutrustning
42930000-4
Centrifuger, kalandrar eller varuautomater
42931000-1
Centrifuger
42931100-2
Laboratoriecentrifuger och tillbehör
42931110-5
Golvcentrifuger
42931120-8
Bordscentrifuger
42931130-1
Centrifuginsatser
42931140-4
Rotationsutrustning för centrifuger
42932000-8
Kalandrar
42932100-9
Valsar
42933000-5
Varuautomater
42933100-6
Automater för försäljning av hygienartiklar
42933200-7
Frimärksautomater
42933300-8
Automater för försäljning av varor
42940000-7
Maskiner för värmebehandling av material
42941000-4
Maskiner för värmebehandling av gas
42942000-1
Ugnar och tillbehör
42942200-3
Vakuumugnar
42943000-8
Termostatbad och tillbehör
42943100-9
Kylslingor
42943200-0
Ultraljudbad
42943210-3
Dopptermostater
42943300-1
Doppkylare
42943400-2
Kylcirkulatorer och kyl-/värmecirkulatorer
42943500-3
Cirkulationskylare
42943600-4
Cirkulationstermostatbad för höga temperaturer
42943700-5
Värmecirkulatorer
42943710-8
Lock till termostatbad
42950000-0
Delar till universalmaskiner
42952000-4
Centrifugdelar
42953000-1
Delar till kalandrar
42954000-8
Delar till valsar
42955000-5
Delar till filtreringsutrustning
42956000-2
Delar till reningsutrustning
42957000-9
Delar till sprutmaskiner
42958000-6
Vikter till vågar
42959000-3
Diskmaskiner för storkök
42960000-3
Manöver- och styrsystem, tryckeriutrustning, grafisk utrustning, utrustning för kontorsautomatisering
och informationsbehandlingsutrustning
42961000-0
Manöver- och styrsystem
42961100-1
Passerkontrollsystem
42961200-2
SCADA eller motsvarande system
42961300-3
Hyrningssystem för fordon
42961400-4
Utskickssystem
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
42962000-7
Tryckeriutrustning och grafisk utrustning
42962100-8
Filmframkallningssystem
42962200-9
Tryckpress
42962300-0
Grafiska arbetsstationer
42962400-1
Hektografer
42962500-2
Ingraveringsmaskiner
42963000-4
Myntpräglingsutrustning
42964000-1
Utrustning för kontorsautomatisering
42965000-8
Informationsbehandlingsutrustning
42965100-9
Driftssystem för lager
42965110-2
Upplagssystem
42967000-2
Kontrollenhet
42967100-3
Digital fjärrkontrollenhet
42968000-9
Automater
42968100-0
Dryckesautomater
42968200-1
Automater för hygienartiklar
42968300-2
Toalettpappershållare
42970000-6
Delar till diskmaskiner och maskiner för rengöring, påfyllning, paketering eller inslagning
42971000-3
Diskmaskinsdelar
42972000-0
Delar till rengöringsmaskiner
42973000-7
Delar till påfyllningsmaskiner
42974000-4
Delar till paketeringsmaskiner
42975000-1
Delar till inslagningsmaskiner
42980000-9
Gasgeneratorer
42981000-6
Ozongeneratorer
42990000-2
Diverse specialmaskiner
42991000-9
Pappers-, tryckeri- och bokbinderimaskiner samt delar till dessa
42991100-0
Bokbinderimaskiner
42991110-3
Bokhäftningsmaskiner
42991200-1
Tryckpressar
42991210-4
Offsetmaskiner
42991220-7
Sättmaskiner
42991230-0
Maskiner för biljettryckning
42991300-2
Fotosättningssystem
42991400-3
Torkar för trä, pappersmassa, papper eller kartong
42991500-4
Delar till tryckpressar eller bokbindningsmaskiner
42992000-6
Elektriska varor för specialbruk
42992100-7
Faraday-bur
42992200-8
Ekofritt rum
42992300-9
Elektromagnetiskt absorberande material
42993000-3
Maskiner för den kemiska industrin
42993100-4
Klorineringsanläggningar
42993200-5
Doseringsanläggning
42994000-0
Maskiner för bearbetning av gummi eller plast
42994100-1
Maskiner för tillverkning av plastfönster och plastkarmar
L 74/129
L 74/130
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
42994200-2
Maskiner för bearbetning av plast
42994220-8
Lamineringstillbehör
42994230-1
Lamineringsmaskiner
42995000-7
Diverse rengöringsmaskiner
42995100-8
Tvättrörslinje
42995200-9
Maskiner för strandrengöring
42996000-4
Maskiner för avloppsrening
42996100-5
Renskärare
42996110-8
Silningsdesintegratorer för avloppsrening
42996200-6
Slampressar
42996300-7
Skrapor
42996400-8
Blandare
42996500-9
Avloppssiktar
42996600-0
Syresättningsutrustning
42996700-1
Snabbfällare
42996800-2
Sedimenteringsbassänger
42996900-3
Slambehandlingsutrustning
42997000-1
Rörledningsutrustning
42997100-2
Maskiner för besiktning av insidan av rörledningar
42997200-3
Maskiner för rengöring av insidan av rörledningar
42997300-4
Industrirobotar
42998000-8
Lyftanordning för lastpallar
42998100-9
Flyttanordning för lastpallar
42999000-5
Dammsugare och golvbonare för industriellt bruk
42999100-6
Industridammsugare
42999200-7
Industriella golvboningsmaskiner
42999300-8
Delar till industridammsugare
42999400-9
Delar till industriella golvboningsmaskiner
43000000-3
Maskiner för brytning och byggnadsarbeten
43100000-4
Maskiner för brytning
43120000-0
Maskiner för kol- eller stenbrytning, tunnelsprängning samt borr- eller avsänkningsmaskiner
43121000-7
Borrhålsmaskiner
43121100-8
Verktyg för borrhålsdrift
43121200-9
Kopplingsutrustning för stigarledningar
43121300-0
Utrustning för färdigställande av borrhål
43121400-1
Utrustning för borrhålsingrepp
43121500-2
Utrustning för borrhålsprovning
43121600-3
Säkerhetsutrustning mot utblåsning
43122000-4
Kol- eller stenbrytningsmaskiner
43123000-1
Maskiner för tunnelsprängning
43124000-8
Borraggregat
43124100-9
Bergborrmaskiner för tunneldrivning
43124900-7
Bergborrmaskiner
43125000-5
Avsänkningsutrustning
43130000-3
Borrutrustning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
43131000-0
Produktionsplattformar till havs
43131100-1
Offshore-utrustning
43131200-2
Borrenheter till havs
43132000-7
Oljeborrningsutrustning
43132100-8
Borrmaskiner
43132200-9
Borrplattform
43132300-0
Borrar
43132400-1
Pipeline-utrustning
43132500-2
Rörupphängningsanordningar
43133000-4
Utrustning till oljeplattformar
43133100-5
Glidenheter
43133200-6
Moduler monterade på medar
43134000-1
Utrustning för oljefält
43134100-2
Undervattenspumpar
43135000-8
Undervattensutrustning
43135100-9
Undervattensreglersystem
43136000-5
Borrhålsutrustning
43140000-6
Mobila stämpar
43200000-5
Schakt- och grävmaskiner samt tillhörande delar
43210000-8
Schaktmaskiner
43211000-5
Bulldozrar
43212000-2
Vinkelschaktare
43220000-1
Väghyvlar och planriktmaskiner
43221000-8
Väghyvlar
43230000-4
Vägskrapor
43240000-7
Stampmaskiner
43250000-0
Frontlastare
43251000-7
Frontlastare med skopa
43252000-4
Frontlastare utan skopa
43260000-3
Gräv-, last- och gruvmaskiner
43261000-0
Mekaniska skovlar
43261100-1
Lastmaskiner
43262000-7
Maskinell utrustning för schaktning
43262100-8
Mekaniska grävmaskiner
43300000-6
Maskiner och utrustning för byggnadsarbeten
43310000-9
Maskiner för väg- och vattenbyggnadsarbeten
43311000-6
Pålkranar
43312000-3
Vägbeläggningsmaskiner
43312100-4
Planavjämnare
43312200-5
Flisare
43312300-6
Stenläggningsmaskiner
43312400-7
Vägvältar
43312500-8
Mekaniska vältar
43313000-0
Snöplogar och snöslungor
43313100-1
Snöplogar
L 74/131
L 74/132
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
43313200-2
Snöslungor
43314000-7
Påluppdragare
43315000-4
Kompaktorer
43316000-1
Kabelläggningsmaskiner
43320000-2
Utrustning för bygg- och anläggningsarbeten
43321000-9
Utrustning för broupphängning
43322000-6
Demonteringsutrustning
43323000-3
Bevattningsutrustning
43324000-0
Dräneringsutrustning
43324100-1
Utrustning till simbassänger
43325000-7
Park- och lekplatsutrustning
43325100-8
Utrustning för skötsel av grönområden
43327000-1
Prefabricerad utrustning
43328000-8
Hydrauliska anläggningar
43328100-9
Hydraulisk utrustning
43329000-5
Utrustningsenheter
43400000-7
Maskiner för mineralbearbetning och formmaskiner
43410000-0
Maskiner för mineralbearbetning
43411000-7
Sorterings- och siktmaskiner
43412000-4
Bitumen- och grusblandare
43413000-1
Betong- eller murbruksblandare
43413100-2
Cementblandare
43414000-8
Slipmaskiner
43414100-9
Kolkrossar
43415000-5
Gjutformar
43420000-3
Formmaskiner
43500000-8
Bandburna fordon
43600000-9
Delar till maskiner för brytning och byggnadsarbeten
43610000-2
Delar till borrmaskiner
43611000-9
Delar till drillborrmaskiner för brunnsborrning
43611100-0
Bropluggar
43611200-1
Borrkronor för industriellt bruk
43611300-2
Borrmuffar
43611400-3
Järnfästen för borrar
43611500-4
Rotationsbord
43611600-5
Upphängningsanordningar för slamledningar
43611700-6
Fästningsutrustning
43612000-6
Delar till brunnsborrmaskiner
43612100-7
Upphängningsanordningar för foderrör
43612200-8
Utrustning för rörupphängning
43612300-9
Spänningsutrustning för stigarledningar
43612400-0
Borrhålshuvuden
43612500-1
Fästningsutrustning för stigarledningar
43612600-2
Styrsystem för borrhålshuvuden
43612700-3
Brunnshuvudutrustning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
43612800-4
Ben till oljeborrplattformar
43613000-3
Delar till kol- eller stenbrytningsmaskiner
43613100-4
Delar till kolbrytningsmaskiner
43613200-5
Delar till stenbrytningsmaskiner
43614000-0
Delar till maskiner för tunnelsprängning
43620000-5
Delar till maskiner för mineralbearbetning
43630000-8
Delar till avsänkningsmaskiner
43640000-1
Delar till maskinell utrustning för schaktning
43700000-0
Maskiner för metallurgi och tillhörande delar
43710000-3
Metallvalsar
43711000-0
Delar till metallvalsar
43720000-6
Gjutmaskiner
43721000-3
Delar till gjutmaskiner
43800000-1
Verkstadsutrustning
43810000-4
Träförädlingsutrustning
43811000-1
Sandningsmaskiner
43812000-8
Sågutrustning
43820000-7
Utrustning för skotillverkning
43830000-0
Maskinverktyg
43840000-3
Smidesverktyg
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44111000-1
Byggnadsmaterial
44111100-2
Tegel
44111200-3
Cement
44111210-6
Borrcement
44111300-4
Keramik
44111400-5
Målarfärg och väggbeklädnadsmaterial
44111500-6
Isolatorer och isolationsarmatur
44111510-9
Isolatorer
44111511-6
Elektriska isolatorer
44111520-2
Värmeisoleringsmaterial
44111530-5
Elisolationsmaterial
44111540-8
Isolerrutor
44111600-7
Golvplattor
44111700-8
Tegelplattor
44111800-9
Murbruk (byggnadsarbeten)
44111900-0
Keramikplattor
44112000-8
Diverse byggnadskonstruktioner
44112100-9
Skyddskonstruktion
44112110-2
Delar till skyddskonstruktion
44112120-5
Profiler
44112200-0
Golvbeläggningar
L 74/133
L 74/134
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
44112210-3
Hårda golv
44112220-6
Undergolv
44112230-9
Linoleum
44112240-2
Parkett
44112300-1
Mellanväggar
44112310-4
Skiljeväggar
44112400-2
Yttertak
44112410-5
Taklag
44112420-8
Takbjälkar
44112430-1
Takstol
44112500-3
Taktäckningsmaterial
44112510-6
Takspån
44112600-4
Ljudisolering
44112700-5
Bjälkar
44113000-5
Vägbyggnadsmaterial
44113100-6
Gatläggningsmaterial
44113120-2
Gångbaneplattor
44113130-5
Trottoarsten
44113140-8
Gatsten
44113200-7
Sten för anläggning av trottoarer
44113300-8
Asfalterat material
44113310-1
Asfalterat vägmaterial
44113320-4
Asfalterad gatsten
44113330-7
Asfalteringsmaterial
44113500-0
Glaspärlor
44113600-1
Bitumen och asfalt
44113610-4
Bitumen
44113620-7
Asfalt
44113700-2
Vägreparationsmaterial
44113800-3
Vägbeläggningsmaterial
44113810-6
Ytbehandling
44113900-4
Material för vägunderhåll
44113910-7
Material för vinterväghållning
44114000-2
Betong
44114100-3
Färdigblandad betong
44114200-4
Betongvaror
44114210-7
Betongpålar
44114220-0
Rör och kopplingar av betong
44114250-9
Betongplattor
44115000-9
Byggnadsarmatur
44115100-0
Byggrör
44115200-1
Sanitets- och värmematerial
44115210-4
Sanitetsmaterial
44115220-7
Värmematerial
44115310-5
Jalusier
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
44115400-3
Taklampor
44115500-4
Sprinklersystem
44115600-5
Trapphissar
44115700-6
Utomhusjalusier
44115710-9
Skärmtak
44115800-7
Inomhusarmatur
44115810-0
Löpskenor och förhängen
44115811-7
Löpskenor
44115900-8
Solskydd
44130000-0
Avloppshuvudledningar
44131000-7
Avloppsbrunnar
44132000-4
Kulvertelement
44133000-1
Duktila ändisoleringar av järn
44134000-8
Knärör
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44141000-0
Ledningar
44141100-1
Elledningar
44142000-7
Stommar
44143000-4
Pallar
44144000-1
Stolpar
44160000-9
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
44161000-6
Ledningsrör
44161100-7
Gasledningar
44161110-0
Gasnät
44161200-8
Huvudvattenledningar
44161400-0
Undervattensledningar
44161410-3
Havsledningar
44161500-1
Högtrycksledningar
44161600-2
Lågtrycksledningar
44161700-3
Skrapanordningar för rörledningar
44161710-6
Avskjutningsanordningar för rörskrapor
44161720-9
Mottagaranordningar för rörskrapor
44161730-2
Pig traps (slusstationer)
44162000-3
Rörsystem
44162100-4
Rörledningsmaterial
44162200-5
Distributionsrör
44162300-6
Utloppsledningar för avlopp
44162400-7
Förglasade manhål av keramik
44162500-8
Rörledningar för dricksvatten
44163000-0
Rörledningar och armatur
44163100-1
Rörledningar
44163110-4
Avloppsledningar
44163111-1
Avloppsrör
44163112-8
Dräneringssystem
44163120-7
Fjärrvärmeledningar
L 74/135
L 74/136
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
44163121-4
Värmeledningar
44163130-0
Kloakledningar
44163140-3
Ång- och vattenrör
44163150-6
Lågtrycksrör
44163160-9
Distributionsrör och tillbehör
44163200-2
Rörledningsarmatur
44163210-5
Rörklämmor
44163230-1
Rörkopplingar
44163240-4
Rörskarvar
44163241-1
Isolerade fattningar
44164000-7
Foderrör och rörledningar
44164100-8
Foderrör
44164200-9
Rörsystem
44164300-0
Rörmaterial
44164310-3
Rör och armatur
44165000-4
Slangar, stigrör och muffar
44165100-5
Slangar
44165110-8
Borrslangar
44165200-6
Stigrör
44165210-9
Stigarledningar
44165300-7
Muffar
44166000-1
Borrör och foderrör för olja
44167000-8
Diverse rörledningsarmatur
44167100-9
Fasta kopplingar
44167110-2
Flänsar
44167111-9
Flänsanslutningar
44167200-0
Skruvtvingar och medbringarklackar
44167300-1
Knärör, T-rör och rörledningsarmatur
44167400-2
Rörböjar
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44171000-9
Plattor (byggindustri)
44172000-6
Plåtar (byggindustri)
44173000-3
Band (byggindustri)
44174000-0
Folie
44175000-7
Paneler
44176000-4
Film
44190000-8
Diverse byggmaterial
44191000-5
Diverse byggmaterial av trä
44191100-6
Plywood
44191200-7
Trälaminat
44191300-8
Spånskivor
44191400-9
Träfiberplattor
44191500-0
Komprimerat trä
44191600-1
Sammansatt parkettstav
44192000-2
Diverse annat byggmaterial
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
44192100-3
PVC-skum
44192200-4
Spik
44200000-2
Konstruktionsprodukter
44210000-5
Konstruktioner och konstruktionsdelar
44211000-2
Monteringshus
44211100-3
Mobila byggnader och modulbyggnader
44211110-6
Stugor
44211200-4
Elskåp
44211300-5
Fältsjukhus
44211400-6
Fältkök
44211500-7
Drivhus
44212000-9
Konstruktionsprodukter och konstruktionsdelar utom monterade eller monteringsfärdiga byggnader
44212100-0
Bro
44212110-3
Brosektioner
44212120-6
Brokonstruktioner
44212200-1
Torn, fackverksmaster, lyftkranar och ledningsmaster
44212210-4
Tornkranar
44212211-1
Borrtorn
44212212-8
Stationära borrtorn
44212220-7
Ledningsmaster, stolpar och pålar
44212221-4
Ledningsmaster
44212222-1
Ledningsmaster för eldistribution
44212223-8
Stöd för ledningsmaster
44212224-5
Stolpar för luftledningar
44212225-2
Ledningsstolpar
44212226-9
Elstolpar
44212227-6
Pålar
44212230-0
Torn
44212233-1
Vattentorn
44212240-3
Balkar
44212250-6
Master
44212260-9
Radio- och televisionsmaster
44212261-6
Radiomaster
44212262-3
Televisionsmaster
44212263-0
Fackverksmaster
44212300-2
Konstruktioner och delar
44212310-5
Byggnadsställning
44212311-2
Valvribbor
44212312-9
Strävpelare
44212313-6
Stöd
44212314-3
Rörkonsoler
44212315-0
Utrustning för byggnadsställningar
44212316-7
Valvfästen
44212317-4
Ställningskonstruktioner
44212318-1
Stöd för rörledningar
L 74/137
L 74/138
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
44212320-8
Diverse konstruktioner
44212321-5
Busskurer
44212322-2
Telefonhytter
44212329-1
Skyddsskärmar
44212380-6
Konstruktionsdelar
44212381-3
Beklädnad
44212382-0
Dammluckor
44212383-7
Slussportar
44212390-9
Slussar
44212391-6
Slussluckor
44212400-3
Sponter
44212410-6
Spontväggar
44212500-4
Vinkelstänger och profiler
44212510-7
Vinkelstänger
44212520-0
Profiljärn
44220000-8
Inredningssnickerier
44221000-5
Fönster, dörrar och liknande föremål
44221100-6
Fönster
44221110-9
Fönsterkarmar
44221111-6
Dubbelfönster
44221120-2
Fönsterdörrar
44221200-7
Dörrar
44221210-0
Blinddörrar
44221211-7
Dörrkarmar
44221212-4
Nätdörrar
44221213-1
Dörrtrösklar
44221220-3
Branddörrar
44221230-6
Skjutdörrar
44221240-9
Garageportar
44221300-8
Grindar
44221310-1
Dörrgrindar
44221400-9
Luckor
44221500-0
Trösklar
44230000-1
Byggnadssnickerier
44231000-8
Monteringsfärdigt plank
44232000-5
Trätakstol
44233000-2
Trappor
44300000-3
Kabel, lina och tillhörande produkter
44310000-6
Metalltrådsprodukter
44311000-3
Ståltrådskabel
44312000-0
Stängseltråd
44312300-3
Taggtråd
44313000-7
Metallnät
44313100-8
Metalltrådsstängsel
44313200-9
Metallduk
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
44315000-1
Valstråd
44315100-2
Svetstillbehör
44315200-3
Svetsmaterial
44315300-4
Material för mjuk- och hårdlödning
44315310-7
Material för mjuklödning
44315320-0
Material för hårdlödning
44316000-8
Järnhandelsartiklar
44316100-9
Smidesstäd
44316200-0
Fältsmedja
44316300-1
Galler
44316400-2
Järnvaror
44316500-3
Smide
44316510-6
Grovsmide
44317000-5
Järn- eller stålslings
44318000-2
Ledare
44320000-9
Kabel och tillhörande produkter
44321000-6
Kabel
44322000-3
Kabeltillbehör
44322100-4
Kanalisationsrör
44322200-5
Kabelanslutningar
44322300-6
Kabelrör
44322400-7
Kabelfästen
44330000-2
Stavar, stänger, profiler och tråd som används inom byggindustrin
44331000-9
Stavar
44332000-6
Stänger (byggindustri)
44333000-3
Metalltråd
44334000-0
Byggprofiler
44400000-4
Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål
44410000-7
Badrums- och köksartiklar
44411000-4
Sanitetsgods
44411100-5
Kranar/tappar
44411200-6
Badkar
44411300-7
Tvättställ
44411400-8
Duschkar
44411600-0
Bidéer
44411700-1
Toalettsitsar, toalettlock, toalettskålar och toalettcisterner
44411710-4
Toalettsitsar
44411720-7
Toalettlock
44411740-3
Toalettstolar
44411750-6
Toalettcisterner
44411800-2
Urinoarer
44420000-0
Varor som används för byggnadsändamål
44421000-7
Armerade eller förstärkta kassaskåp och dörrar
44421300-0
Kassaskåp
44421500-2
Armerade eller förstärkta dörrar
L 74/139
L 74/140
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
44421600-3
Värdeförvaringsskåp
44421700-4
Lådor och skåp
44421710-7
Skåp för effektförvaring
44421720-0
Förvaringsskåp
44421721-7
Bankfack
44421722-4
Säkerhetsboxar
44421780-8
Dokumentlådor
44421790-1
Kassalådor
44422000-4
Brevlådor
44423000-1
Diverse artiklar
44423100-2
Ringklockor
44423200-3
Stegar
44423220-9
Hopfällbara trappstegar
44423230-2
Trappstegar
44423300-4
Godshanteringsutrustning
44423330-3
Lastpallar
44423340-6
Stållina för godshantering
44423400-5
Skyltar och liknande föremål
44423450-0
Namnskyltar
44423460-3
Adresskyltar
44423700-8
Gatubrunnselement
44423710-1
Skyddslock
44423720-4
Gränslådor
44423730-7
Brunnsbeslag
44423740-0
Brunnslock
44423750-3
Dräneringslock
44423760-6
Inspektionsluckor
44423790-5
Stegjärn för gatubrunnar
44423800-9
Metallstämplar
44423810-2
Gummistämplar
44423850-4
Formar
44423900-0
Galvaniska anoder
44424000-8
Mätarhöljen och tejp
44424100-9
Mätarhöljen
44424200-0
Självhäftande tejp
44424300-1
Reflexband
44425000-5
Ringar, packningar, band, stavar och injekteringstätning
44425100-6
Gummiringar
44425110-9
Självhäftande förstärkningsringar
44425200-7
Gummipackningar
44425300-8
Gummiband
44425400-9
Injekteringstätning
44425500-0
Plaststavar
44430000-3
Pansarbeklädnad
44431000-0
Täckplattor
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
44440000-6
Lager
44441000-3
Mikropärlor
44442000-0
Rullager
44450000-9
Olegerat stål
44451000-6
Myntrondeller
44452000-3
Myntbehållare för automater
44460000-2
Stämpor och gruvstöttor
44461000-9
Stämpor
44461100-0
Gruvstöttor
44462000-6
Gruvstag
44464000-0
Larvkättingar
44470000-5
Gjutjärnsprodukter
44480000-8
Diverse brandskyddsutrustning
44481000-5
Plattformsstegar
44481100-6
Brandstegar
44482000-2
Brandskyddsanordningar
44482100-3
Brandslangar
44482200-4
Brandposter
44500000-5
Verktyg, lås, nycklar, gångjärn, fästen, kedjor och fjädrar
44510000-8
Verktyg
44511000-5
Handverktyg
44511100-6
Spadar och skovlar
44511110-9
Spadar
44511120-2
Skovlar
44511200-7
Grepar
44511300-8
Bredhackor, hackor, räfsor och strandkrattor
44511310-1
Bredhackor
44511320-4
Spetshackor
44511330-7
Hackor
44511340-0
Räfsor
44511341-7
Strandkrattor
44511400-9
Yxor
44511500-0
Handsågar
44511510-3
Blad till handsågar
44512000-2
Diverse handverktyg
44512100-3
Stämjärn
44512200-4
Tänger
44512210-7
Kniptänger
44512300-5
Hammare
44512400-6
Spännklovar
44512500-7
Skiftnycklar
44512600-8
Redskap för vägarbeten
44512610-1
Kilar för genomborrning av gatubeläggning
44512700-9
Filar eller raspar
44512800-0
Skruvmejslar
L 74/141
L 74/142
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
44512900-1
Borrskär, skruvmejselskär och andra tillbehör
44512910-4
Borrskär
44512920-7
Skruvmejselskär
44512930-0
Stålhållare
44512940-3
Verktygsuppsättningar
44513000-9
Pedalmanövrerade verktyg
44514000-6
Verktygshandtag och verktygsdelar
44514100-7
Verktygshandtag
44514200-8
Verktygsdelar
44520000-1
Lås, nycklar och gångjärn
44521000-8
Diverse hänglås och lås
44521100-9
Lås
44521110-2
Dörrlås
44521120-5
Elektroniskt säkerhetslås
44521130-8
Högsäkerhetslås
44521140-1
Möbellås
44521200-0
Hänglås och kedjor
44521210-3
Hänglås
44522000-5
Haspar, låsdelar och nycklar
44522100-6
Haspar
44522200-7
Nycklar
44522300-8
Delar till hänglås
44522400-9
Låsdelar
44523000-2
Gångjärn, armatur och beslag
44523100-3
Gångjärn
44523200-4
Armatur
44523300-5
Beslag
44530000-4
Fästen för industriellt bruk
44531000-1
Gängade fästen
44531100-2
Träskruv
44531200-3
Skruvhakar och skruvringar
44531300-4
Självgängande skruv
44531400-5
Bult
44531500-6
Flänsskarvar
44531510-9
Bult och skruv
44531520-2
Träbult och träskruv med sexkanthuvud
44531600-7
Muttrar
44531700-8
Gängade föremål av järn eller stål
44532000-8
Ogängade fästen
44532100-9
Nitar
44532200-0
Brickor av metall
44532300-1
Saxsprint
44532400-2
Stållaskar
44533000-5
Kopparfästen
44540000-7
Kedjor
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
44541000-4
Ledade kedjor
44542000-1
Kedjedelar
44550000-0
Fjädrar
44600000-6
Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
44610000-9
Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl
44611000-6
Tankar
44611100-7
Luftcylindrar
44611110-0
Tryckluftscylindrar
44611200-8
Andningsapparater
44611400-0
Lagringstankar
44611410-3
Oljetankar
44611420-6
Slamtankar
44611500-1
Vattentankar
44611600-2
Reservoarer
44612000-3
Behållare för kondenserad gas
44612100-4
Gascylindrar
44612200-5
Gastuber
44613000-0
Stora containrar
44613110-4
Silor
44613200-2
Kylbehållare
44613210-5
Vattenkammare
44613300-3
Standardcontainrar
44613400-4
Förvaringsbehållare
44613500-5
Vattencontainrar
44613600-6
Behållare på hjul
44613700-7
Avfallsskopor/sophissar
44613800-8
Avfallscontainrar
44614000-7
Metallfat
44614100-8
Lagerbehållare
44614300-0
Containerlagringssystem
44614310-3
Staplingsmaskiner
44615000-4
Tryckkärl
44615100-5
Tryckkärl av stål
44616000-1
Metalltunnor
44616200-3
Avfallstunnor
44617000-8
Lådor
44617100-9
Kartonger
44617200-0
Mätarhus
44617300-1
Prefabricerade lådor
44618000-5
Lätta behållare, korkar, kapsyler, kar och lock
44618100-6
Lätta förpackningar
44618300-8
Korkar, proppar, kapsyler och lock
44618310-1
Korkar
44618320-4
Proppar
44618330-7
Lock till behållare
L 74/143
L 74/144
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
44618340-0
Lock
44618350-3
Plastkapsyler
44618400-9
Konservburkar
44618420-5
Livsmedelskonserver
44618500-0
Kar
44619000-2
Andra behållare
44619100-3
Askar
44619200-4
Kabeltrummor
44619300-5
Backar
44619400-6
Trätunnor
44619500-7
Pallboxar
44620000-2
Värmeledningselement och centralvärmepannor samt delar
44621000-9
Element och värmepannor
44621100-0
Element
44621110-3
Värmeledningselement
44621111-0
Värmeledningselement, ej eluppvärmda
44621112-7
Delar till värmeledningselement
44621200-1
Värmepannor
44621210-4
Varmvattensberedare
44621220-7
Centralvärmepannor
44621221-4
Delar till centralvärmepannor
44622000-6
Värmeåtervinningsanläggningar
44622100-7
Värmeåtervinningsutrustning
44800000-8
Färger, fernissor och mastix
44810000-1
Färger
44811000-8
Vägmarkeringsfärg
44812000-5
Konstnärsfärger
44812100-6
Emaljer och glasyrer
44812200-7
Oljefärg och vattenburen färg
44812210-0
Oljefärg
44812220-3
Vattenburen färg
44812300-8
Skolfärger
44812310-1
Färglådor
44812320-4
Skyltfärger
44812400-9
Material för målning och tapetsering
44820000-4
Fernissor
44830000-7
Mastix, fyllnadsmedel, kitt och lösningsmedel
44831000-4
Mastix, spackel och kitt
44831100-5
Mastix
44831200-6
Fyllnadsmedel
44831300-7
Kitt
44831400-8
Injekteringsbruk
44832000-1
Lösningsmedel
44832100-2
Färgborttagningsmedel
44832200-3
Förtunningsmedel
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
44900000-9
Sten för byggnation, kalksten, gips och skiffer
44910000-2
Sten för byggnation
44911000-9
Marmor och kalkhaltig byggnadssten
44911100-0
Marmor
44911200-1
Travertin
44912000-6
Diverse byggnadssten
44912100-7
Granit
44912200-8
Sandsten
44912300-9
Basalt
44912400-0
Kantsten
44920000-5
Kalksten, gips och krita
44921000-2
Kalksten och gips
44921100-3
Gips
44921200-4
Bränd kalk
44921210-7
Kalkmjöl
44921300-5
Kalksten
44922000-9
Krita och dolomit
44922100-0
Krita
44922200-1
Dolomit
44930000-8
Skiffer
45000000-7
Anläggningsarbete
45100000-8
Förberedande anläggningsarbeten
45110000-1
Rivning av byggnader och schaktning
45111000-8
Rivning och förberedande anläggningsarbeten
45111100-9
Rivning
45111200-0
Förberedande anläggningsarbeten och rivning
45111210-3
Sprängning och tillhörande bergrensning
45111211-0
Sprängning
45111212-7
Bergrensning
45111213-4
Tomtrivning
45111214-1
Röjning vid sprängningsarbete
45111220-6
Röjning av ris och buskar
45111230-9
Markstabilisering
45111240-2
Dränering
45111250-5
Markundersökningar
45111260-8
Förberedande anläggningsarbeten för gruvdrift
45111290-7
Förarbeten till anläggningsarbeten
45111291-4
Tomtindelning
45111300-1
Demonteringsarbeten
45111310-4
Demonteringsarbeten vid militäranläggningar
45111320-7
Demonteringsarbeten vid säkerhetsanläggningar
45112000-5
Grävning och schaktning
45112100-6
Dikesgrävning
45112200-7
Borttagning av jordskikt
45112210-0
Borttagning av övre jordskikt
L 74/145
L 74/146
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45112300-8
Utfyllnad och annat landåtervinningsarbete
45112310-1
Utfyllnad
45112320-4
Landåtervinning
45112330-7
Återställande av tomt
45112340-0
Marksanering
45112350-3
Återvinning av impediment
45112360-6
Återställande av mark
45112400-9
Grävning
45112410-2
Gravgrävning
45112420-5
Utgrävning av källare
45112440-1
Terrassering av sluttningar
45112441-8
Anläggning av terrasser
45112450-4
Arkeologiska utgrävningar
45112500-0
Schaktning
45112600-1
Igensättning
45112700-2
Landskapsplanering
45112710-5
Utformning av grönområden
45112711-2
Utformning av parker
45112712-9
Utformning av trädgårdar
45112713-6
Utformning av takträdgårdar
45112714-3
Utformning av kyrkogårdar
45112720-8
Utformning av idrottsplatser och grönområden
45112721-5
Utformning av golfbanor
45112722-2
Utformning av ridområden
45112723-9
Utformning av lekplatser
45112730-1
Utformning av vägmiljöer
45112740-4
Utformning av den yttre miljön kring flygplatser
45113000-2
Tomtarbeten
45120000-4
Provborrning och borrning
45121000-1
Provdrillborrning
45122000-8
Provborrning
45200000-9
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000-2
Byggnadsanläggning
45211000-9
Anläggningsarbeten för flerfamiljshus
45211100-0
Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder
45211200-1
Byggnation av servicehus
45211300-2
Byggnation av bostäder
45211310-5
Byggnation av badrum
45211320-8
Byggnation av veranda
45211340-4
Byggnation av flerfamiljshus
45211341-1
Byggnation av lägenheter
45211350-7
Byggnation av byggnader med flera funktioner
45211360-0
Byggnation i samband med stadsplanering
45211370-3
Bygg- och anläggningsarbeten för bastur
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45212000-6
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och
restaurangverksamhet
45212100-7
Byggnadsarbete i samband med fritidsanläggningar
45212110-0
Byggnation av fritidscenter
45212120-3
Byggnation av temapark
45212130-6
Byggnation av nöjespark
45212140-9
Fritidsanläggning
45212150-2
Byggnation av biograf
45212160-5
Byggnation av kasino
45212170-8
Byggnation av nöjesbyggnad
45212171-5
Byggnation av nöjescenter
45212172-2
Byggnation av rekreationscenter
45212180-1
Byggnation av biljettkontor
45212190-4
Solskyddskonstruktioner
45212200-8
Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar
45212210-1
Byggnation av idrottsanläggningar för en enda idrottsgren
45212211-8
Byggnation av skridskobana
45212212-5
Anläggningsarbete för simbassäng
45212213-2
Anläggande av idrottsmarkeringar
45212220-4
Byggnation av idrottsanläggningar för flera idrottsgrenar
45212221-1
Anläggningsarbete för anläggningar för idrottsplatser
45212222-8
Byggnation av gymnastiksal
45212223-5
Byggnation av vintersportanläggningar
45212224-2
Byggnation av stadion
45212225-9
Byggnation av sporthall
45212230-7
Byggnation av omklädningsrum
45212290-5
Reparation och underhåll av idrottsanläggningar
45212300-9
Anläggningsarbeten för konst- och kulturbyggnader
45212310-2
Bygg- och anläggningsarbeten: utställningsbyggnader
45212311-9
Byggnation av konstgalleri
45212312-6
Byggnation av mässhall
45212313-3
Byggnation av museum
45212314-0
Byggnadsarbeten: historiska monument eller minnesmärken
45212320-5
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för konstnärlig verksamhet
45212321-2
Byggnation av hörsal
45212322-9
Byggnation av teater
45212330-8
Byggnation av bibliotek
45212331-5
Byggnation av multimediebibliotek
45212340-1
Byggnation av föreläsningssal
45212350-4
Byggnader av särskilt historiskt eller arkitektoniskt intresse
45212351-1
Byggnadsarbeten: fornminnen
45212352-8
Byggnation av industrimonument
45212353-5
Byggnadsarbeten: slott
45212354-2
Byggnadsarbeten: borgar
45212360-7
Byggnation av byggnader för religionsutövning
L 74/147
L 74/148
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45212361-4
Byggnation av kyrka
45212400-0
Hotell- och restaurangbyggnader
45212410-3
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för inkvartering
45212411-0
Byggnation av hotell
45212412-7
Byggnation av gästhem
45212413-4
Byggnation av övernattningslokaler
45212420-6
Bygg- och anläggningsarbeten: restauranger o d
45212421-3
Byggnation av restaurang
45212422-0
Byggnation av matsal
45212423-7
Byggnation av kafeteria
45212500-1
Ombyggnad av kök eller restaurang
45212600-2
Byggnation av paviljong
45213000-3
Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning
till transport
45213100-4
Anläggningsarbeten för kommersiella byggnader
45213110-7
Byggnation av butiksbyggnader
45213111-4
Byggnation av köpcenter
45213112-1
Byggnation av butiker
45213120-0
Byggnation av postkontor
45213130-3
Byggnation av bank
45213140-6
Byggnation av salutorg
45213141-3
Byggnation av saluhall
45213142-0
Anläggning av plats för torghandel
45213150-9
Byggnation av kontorsbyggnad
45213200-5
Anläggningsarbeten för magasin och industribyggnader
45213210-8
Kylutrymmen
45213220-1
Anläggningsarbeten för magasin
45213221-8
Byggnation av magasinutrymmen
45213230-4
Byggnation av slakteri
45213240-7
Byggnation av lantbruksbyggnader
45213241-4
Byggnation av lada
45213242-1
Byggnation av ladugårdar
45213250-0
Anläggningsarbeten för industribyggnader
45213251-7
Byggnation av industrienheter
45213252-4
Byggnation av verkstäder
45213260-3
Byggnation av förråd
45213270-6
Bygg- och anläggningsarbeten: återvinningsanläggning
45213280-9
Bygg- och anläggningsarbeten: komposteringsanläggning
45213300-6
Byggnader för transport
45213310-9
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport
45213311-6
Byggnation av busstation
45213312-3
Byggnation av parkeringshus
45213313-0
Byggnation av byggnad för rastplatser
45213314-7
Byggnation av bussgarage
45213315-4
Byggnation av busskur
15.3.2008
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
CPV-kod
Benämning
45213316-1
Anläggning av gångbana
45213320-2
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport
45213321-9
Byggnation av järnvägsstation
45213322-6
Byggnation av järnvägsterminal
45213330-5
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till lufttransport
45213331-2
Byggnation av flygplatsbyggnader
45213332-9
Byggnation av kontrolltorn för flygplats
45213333-6
Anläggning av incheckningsdiskar på flygplats
45213340-8
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till transport på vatten
45213341-5
Byggnation av färjeterminal
45213342-2
Byggnation av roro-terminal
45213350-1
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till olika transportsätt
45213351-8
Byggnation av hangarer för underhåll
45213352-5
Byggnation av servicedepå
45213353-2
Installation av passagerarbroar
45213400-7
Installation av personalrum
45214000-0
Bygg- och anläggningsarbeten: undervisnings- och forskningsbyggnader
45214100-1
Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
45214200-2
Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
45214210-5
Byggnation av låg- och mellanstadieskola
45214220-8
Byggnation av högstadie- och gymnasieskola
45214230-1
Byggnation av särskola
45214300-3
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för högre utbildning
45214310-6
Byggnation av yrkesskola
45214320-9
Byggnation av fackskola
45214400-4
Bygg- och anläggningsarbeten: universitetsbyggnader
45214410-7
Byggnation av fackhögskola
45214420-0
Byggnation av föreläsningssal av amfiteatertyp
45214430-3
Byggnation av språklaboratorium
45214500-5
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fortbildning
45214600-6
Bygg- och anläggningsarbeten: forskningsbyggnader
45214610-9
Byggnation av laboratoriebyggnad
45214620-2
Byggnation av forsknings- och provningsanstalter
45214630-5
Vetenskapliga inrättningar
45214631-2
Installation av renrum
45214640-8
Byggnation av meteorologistationer
45214700-7
Bygg- och anläggningsarbeten: studentbostäder
45214710-0
Byggnation av entréhall
45214800-8
Anläggning av träningslokaler
45215000-7
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och
offentliga toaletter
45215100-8
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälsovård
45215110-1
Byggnation av spa/hälsohem
45215120-4
Byggnation av specialvårdsbyggnader
45215130-7
Byggnation av klinik
L 74/149
L 74/150
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45215140-0
Byggnation av sjukhusinrättningar
45215141-7
Byggnation av operationssal
45215142-4
Byggnation av intensivvårdsavdelning
45215143-1
Byggnation av rum för röntgendiagnostik
45215144-8
Byggnation av lokaler för screening
45215145-5
Byggnation av fluoroskopirum
45215146-2
Byggnation av patologilaboratorium
45215147-9
Byggnation av rättsmedicinskt laboratorium
45215148-6
Byggnation av kateterrum
45215200-9
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för socialtjänsten
45215210-2
Bygg- och anläggningsarbeten: vård- och servicehem
45215212-6
Byggnation av ålderdomshem
45215213-3
Byggnation av vårdhem
45215214-0
Byggnation av hem
45215215-7
Byggnation av barnhem
45215220-5
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för socialtjänsten, utom vård- och servicehem
45215221-2
Byggnation av dagcenter
45215222-9
Byggnation av kommunalhus
45215300-0
Bygg- och anläggningsarbete för krematorier
45215400-1
Kyrkogård
45215500-2
Offentliga toaletter
45216000-4
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten samt militärbyggnader
45216100-5
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten
45216110-8
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten
45216111-5
Byggnation av polisstation
45216112-2
Byggnation av domstolsbyggnad
45216113-9
Byggnation av fängelse
45216114-6
Parlamentsbyggnader och andra byggnader med samlingssalar
45216120-1
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för brand- och räddningstjänst
45216121-8
Byggnation av brandstation
45216122-5
Byggnation av ambulansstation
45216123-2
Byggnation av fjällräddningsstation
45216124-9
Byggnation av livbåtsstation
45216125-6
Byggnation av byggnad för utryckningstjänst
45216126-3
Byggnation av byggnad för kustbevakning
45216127-0
Byggnation av station för räddningstjänst
45216128-7
Byggnation av fyrtorn
45216129-4
Skyddsrum
45216200-6
Bygg- och anläggningsarbeten: militärbyggnader och -anläggningar
45216220-2
Byggnation av militärbunker
45216230-5
Byggnation av militärt skyddsrum
45216250-1
Skyttegravsbyggande
45217000-1
Byggnation av tälthallar
45220000-5
Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45221000-2
Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
45221100-3
Anläggningsarbeten för broar
45221110-6
Byggnation av bro
45221111-3
Byggnation av vägbro
45221112-0
Byggnation av järnvägsbro
45221113-7
Byggnation av gångbro
45221114-4
Konstruktionsarbeten för järnbroar
45221115-1
Konstruktionsarbeten för stålbroar
45221117-5
Konstruktion av fordonsvåg
45221118-2
Byggnation av rörledningsbro
45221119-9
Byggnadsarbeten: brorenovering
45221120-9
Byggnation av viadukt
45221121-6
Byggnation av vägviadukt
45221122-3
Byggnation av järnvägsviadukt
45221200-4
Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar
45221210-7
Täckta eller delvis täckta schakt
45221211-4
Vägtunnlar
45221213-8
Täckta eller delvis täckta järnvägsschakt
45221214-5
Täckta eller delvis täckta vägschakt
45221220-0
Kulvertar
45221230-3
Schakt
45221240-6
Anläggningsarbeten för tunnlar
45221241-3
Byggnation av vägtunnel
45221242-0
Byggnation av järnvägstunnel
45221243-7
Byggnation av gångtunnel
45221244-4
Byggnation av kanaltunnel
45221245-1
Byggnadsarbeten: undervattenstunnel under flod
45221246-8
Byggnadsarbeten: undervattenstunnel under sjö eller hav
45221247-5
Tunneldrivning
45221248-2
Byggnadsarbeten: tunnelförstärkningar
45221250-9
Arbete under jorden utom tunnlar, schakt och gångtunnlar
45222000-9
Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar
45222100-0
Byggnation av avfallsanläggning
45222110-3
Byggnation av avfallsupplag
45222200-1
Tekniskt arbete för militäranläggningar
45222300-2
Tekniskt arbete för säkerhetsanläggningar
45223000-6
Byggnads- och anläggningsarbeten
45223100-7
Montering av metallkonstruktioner
45223110-0
Installation av metallkonstruktioner
45223200-8
Konstruktionsarbete
45223210-1
Byggnadsverk av stål
45223220-4
Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme
45223300-9
Byggnation av parkeringsplats
45223310-2
Byggnation av underjordiskt garage
45223320-5
Byggnation av infartsparkering
L 74/151
L 74/152
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45223400-0
Byggnation av radarstation
45223500-1
Konstruktioner av armerad betong
45223600-2
Byggnation av kennel
45223700-3
Anläggning av rastplats
45223710-6
Anläggning av rastplats vid motorväg
45223720-9
Byggnation av bensinstationer
45223800-4
Montering och uppförande av prefabricerade strukturer
45223810-7
Elementbygge
45223820-0
Prefabricerade delar och komponenter
45223821-7
Prefabricerade element
45223822-4
Fabrikstillverkade betongelement
45230000-8
Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar,
flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45231000-5
Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
45231100-6
Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231110-9
Rörläggningsarbete
45231111-6
Upptagning och omläggning av rörledningar
45231112-3
Installation av rörsystem
45231113-0
Omläggning av rörledningar
45231200-7
Anläggningsarbete för olje- och gasledningar
45231210-0
Konstruktionsarbeten för oljeledningar
45231220-3
Konstruktionsarbeten för gasledningar
45231221-0
Byggnadsarbeten: huvudgasledningar
45231222-7
Gasklockor
45231223-4
Arbeten avseende gasförsörjning
45231300-8
Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45231400-9
Anläggningsarbeten för kraftledningar
45231500-0
Arbeten för tryckluftsledningar
45231510-3
Arbeten för tryckluftsledningar för postutdelning
45231600-1
Anläggningsarbete för kommunikationsledningar
45232000-2
Anläggnings- och tillhörande arbeten för rörledningar och kablar
45232100-3
Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar
45232120-9
Bevattningsanläggning
45232121-6
Byggnadsarbeten: bevattningsledningar
45232130-2
Byggnadsarbeten: regnvattenledningar
45232140-5
Byggnadsarbeten: fjärrvärmehuvudledningar
45232141-2
Värmecentral
45232142-9
Byggnation av värmeöverföringscentral
45232150-8
Arbeten för vattenledningar
45232151-5
Byggnadsarbeten: renovering av huvudvattenledning
45232152-2
Byggnation av pumpstation
45232153-9
Konstruktionsarbeten för vattentorn
45232154-6
Konstruktionsarbeten för vattentorn för dricksvatten
45232200-4
Arbeten för kraftledningar
45232210-7
Anläggning av luftledningar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45232220-0
Byggnation av undercentral
45232221-7
Transformatorunderstation
45232300-5
Uppförande och tillhörande arbeten för telefon- och kommunikationsledningar
45232310-8
Anläggningsarbeten för telefonledningar
45232311-5
Hjälplinjer för akutsamtal längs vägar
45232320-1
Kabeltelevisionsledningar
45232330-4
Montering av antenner
45232331-1
Arbeten som rör radio och TV
45232332-8
Arbeten som rör telekommunikationer
45232340-7
Anläggningsarbeten för mobila basstationer
45232400-6
Anläggningsarbeten för avlopp
45232410-9
Underhållsarbeten för avlopp
45232411-6
Anläggningsarbeten för spillvattenledning
45232420-2
Anläggningsarbete för avloppsledningar
45232421-9
Reningsverk
45232422-6
Anläggning för slambehandling
45232423-3
Byggnation av avloppspumpstationer
45232424-0
Anläggningsarbeten för avloppsmynning
45232430-5
Vattenrening
45232431-2
Pumpstation för spillvatten
45232440-8
Anläggningsarbeten för avloppsledningar
45232450-1
Anläggningsarbeten för dränering
45232451-8
Dränerings- och markanläggningar
45232452-5
Dräneringsarbeten
45232453-2
Anläggningsarbeten för avloppstrummor
45232454-9
Anläggningsarbeten för regnvattenbassänger
45232460-4
Sanitetsanläggningar
45232470-7
Avfallsdepå
45233000-9
Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
45233100-0
Anläggning av huvudvägar och andra vägar
45233110-3
Anläggningsarbeten för motorvägar
45233120-6
Vägbygge
45233121-3
Riksväg
45233122-0
Anläggningsarbeten för förbifartsleder
45233123-7
Anläggningsarbeten för landsvägar
45233124-4
Anläggningsarbeten för huvudvägar
45233125-1
Anläggningsarbeten för vägkorsningar
45233126-8
Anläggningsarbeten för planskilda korsningar
45233127-5
Anläggningsarbeten för t-korsningar
45233128-2
Anläggningsarbeten för rondeller
45233129-9
Anläggningsarbeten för fyrvägskors
45233130-9
Anläggningsarbeten för allmänna vägar
45233131-6
Anläggningsarbeten för viadukter
45233139-3
Underhåll av allmänna vägar
45233140-2
Vägarbeten
L 74/153
L 74/154
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45233141-9
Väghållning
45233142-6
Vägreparationer
45233144-0
Anläggningsarbeten för övergångsbroar
45233150-5
Trafikdämpande arbeten
45233160-8
Banor och andra metallunderlag
45233161-5
Anläggningsarbeten för gångbanor
45233162-2
Anläggningsarbeten för cykelvägar
45233200-1
Diverse ytbehandling
45233210-4
Ytbehandling av allmänna vägar
45233220-7
Ytbehandling av vägar
45233221-4
Vägmarkeringsarbeten
45233222-1
Vägbeläggningsarbeten
45233223-8
Nybeläggning av körbana
45233224-5
Anläggningsarbeten för körbanor med två körfält
45233225-2
Anläggningsarbeten för körbanor med ett körfält
45233226-9
Anläggningsarbeten för tillfartsvägar
45233227-6
Anläggningsarbeten för ramper
45233228-3
Ytbeläggningsarbete
45233229-0
Underhåll av vägrenar
45233250-6
Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar
45233251-3
Nybeläggning
45233252-0
Ytbehandling av gator
45233253-7
Ytbehandling av gångvägar
45233260-9
Anläggningsarbeten för gångvägar
45233261-6
Anläggningsarbeten för gångviadukter
45233262-3
Anläggningsarbeten för gågator
45233270-2
Målning av markeringar för parkeringsplats
45233280-5
Uppförande av vägräcken
45233290-8
Montering av vägmärken
45233291-5
Montering av pollare
45233292-2
Montering av säkerhetsutrustning
45233293-9
Montering av vägutrustning
45233294-6
Installation av trafiksignaler
45233300-2
Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar
45233310-5
Grundläggning av allmänna vägar
45233320-8
Grundläggning av vägar
45233330-1
Grundläggning av gator
45233340-4
Grundläggning av gångvägar
45234000-6
Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem
45234100-7
Anläggningsarbeten för järnvägar
45234110-0
Arbeten för intercity-linjer
45234111-7
Anläggningsarbeten för stadsjärnväg
45234112-4
Anläggningsarbeten för bangård
45234113-1
Demolering av spår
45234114-8
Anläggningsarbeten för järnvägsbank
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45234115-5
Arbeten med järnvägssignaler
45234116-2
Spåranläggning
45234120-3
Arbeten för stadsjärnväg
45234121-0
Spårvägsarbeten
45234122-7
Tunnelbanearbeten
45234123-4
Järnvägsarbeten delvis under jord
45234124-1
Tunnelbanetrafik
45234125-8
Tunnelbanestation
45234126-5
Anläggningsarbete för spårvägslinje
45234127-2
Anläggningsarbeten: spårvagnsstallar
45234128-9
Anläggningsarbeten: spårvägsperronger
45234129-6
Spårläggning för stadsjärnvägar
45234130-6
Anläggningsarbeten avseende ballast
45234140-9
Anläggningsarbeten: plankorsningar
45234160-5
Anläggningsarbeten för kontaktledningar
45234170-8
Anläggningsarbeten: undercentraler för lok
45234180-1
Anläggningsarbeten för järnvägsverkstäder
45234181-8
Anläggningsarbeten för spårsektionering
45234200-8
Linbanesystem
45234210-1
Linbanesystem med kabiner
45234220-4
Konstruktionsarbeten för skidliftar
45234230-7
Konstruktionsarbeten för stolliftar
45234240-0
Bergbana
45234250-3
Konstruktionsarbeten för linbanor
45235000-3
Anläggningsarbete för flygfält, startbanor och manöverområde
45235100-4
Anläggningsarbeten för flygplatser
45235110-7
Anläggningsarbeten för flygfält
45235111-4
Anläggningsarbeten för överbyggnad på flygfält
45235200-5
Anläggningsarbete för startbanor
45235210-8
Nybeläggning av flygfält
45235300-6
Anläggningsarbeten för flygmanöverområden
45235310-9
Anläggningsarbeten för förbindelsebana
45235311-6
Anläggningsarbeten för överbyggnad på förbindelsebana
45235320-2
Anläggningsarbete för hangarplattor
45236000-0
Markanläggning
45236100-1
Mark- och grundarbeten: diverse idrottsanläggningar
45236110-4
Markanläggning för idrottsplatser
45236111-1
Markanläggning för golfbana
45236112-8
Markanläggning för tennisbana
45236113-5
Markanläggning för kapplöpningsbana
45236114-2
Markanläggning för löparbanor
45236119-7
Reparationsarbeten på idrottsplatser
45236200-2
Markanläggning för fritidsanläggningar
45236210-5
Markanläggning för lekplats
45236220-8
Markanläggning för djurpark
L 74/155
L 74/156
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45236230-1
Markanläggning för trädgårdar
45236250-7
Markanläggning för parker
45236290-9
Reparationsarbeten i rekreationsområden
45236300-3
Markanläggning för begravningsplatser
45237000-7
Anläggningsarbeten för scener
45240000-1
Anläggningsarbete för vattenprojekt
45241000-8
Hamnanläggningsarbeten
45241100-9
Anläggningsarbeten för kajer
45241200-0
Anläggningsarbete på plats för offshore-terminal
45241300-1
Anläggningsarbeten för pir
45241400-2
Anläggningsarbeten för docka
45241500-3
Anläggningsarbeten för lastbrygga
45241600-4
Installation av hamnbelysningsutrustning
45242000-5
Anläggningsarbete för fritidsanläggningar vid vatten
45242100-6
Anläggningsarbete för vattensportanläggningar
45242110-9
Anläggningsarbeten för sjösättningsramper
45242200-7
Anläggningsarbeten för marinor
45242210-0
Anläggningsarbeten för hamnar för större nöjesbåtar
45243000-2
Kustförsvarsverk
45243100-3
Stenrasskydd
45243110-6
Stabilisering av klippor
45243200-4
Anläggningsarbete för vågbrytare
45243300-5
Anläggningsarbete för fördämningar
45243400-6
Strandkonsolidering
45243500-7
Anläggningsarbete för skyddsvallar
45243510-0
Anläggning av fördämningar
45243600-8
Anläggningsarbete för kajmur
45244000-9
Marina anläggningsarbeten
45244100-0
Marina anläggningar
45244200-1
Bryggor
45245000-6
Muddrings- och pumparbeten för installation av avloppsreningsverk
45246000-3
Vattenreglering och översvämningsskydd
45246100-4
Anläggningsarbete av flodvallar
45246200-5
Skyddsarbeten för flodstränder
45246400-7
Anläggning för översvämningsskydd
45246410-0
Underhåll av översvämningsskydd
45246500-8
Anläggningsarbeten för promenader
45246510-1
Anläggningsarbeten för strandpromenader
45247000-0
Anläggningsarbete för dammar, kanaler, bevattningskanaler och akvedukter
45247100-1
Anläggningsarbete för farleder
45247110-4
Kanalbygge
45247111-1
Anläggningsarbeten för bevattningskanaler
45247112-8
Anläggningsarbeten för avloppskanaler
45247120-7
Vattenvägar utom kanaler
45247130-0
Anläggningsarbeten för akvedukter
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45247200-2
Anläggningsarbete för dammar och liknande permanenta anläggningar
45247210-5
Anläggningsarbeten för dammar
45247211-2
Anläggningsarbeten för dammvallar
45247212-9
Armering av dammar
45247220-8
Anläggningsarbeten för dammbyggnader
45247230-1
Anläggningsarbeten för dikning
45247240-4
Anläggningsarbeten för permanenta fördämningar
45247270-3
Anläggningsarbeten för regleringsmagasin
45248000-7
Anläggningsarbete för hydraulmekaniska konstruktioner
45248100-8
Anläggningsarbeten för kanalslussar
45248200-9
Anläggningsarbeten för torrdockor
45248300-0
Konstruktionsarbeten för flytdockor
45248400-1
Anläggningsarbeten för landningsbryggor
45248500-2
Anläggningsarbeten för rörliga fördämningar
45250000-4
Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruv- och produktionsanläggningar samt byggnader inom
olje- och gasindustrin
45251000-1
Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk och värmekraftverk
45251100-2
Anläggningsarbete för kraftverk
45251110-5
Anläggningsarbeten för kärnkraftverk
45251111-2
Konstruktionsarbeten för kärnreaktorer
45251120-8
Anläggningsarbeten för vattenkraftverk
45251140-4
Anläggningsarbeten för värmekraftverk
45251141-1
Anläggningsarbeten för geotermiska kraftverk
45251142-8
Anläggningsarbeten för vedeldade kraftverk
45251143-5
Anläggningsarbeten för tryckluftskompressoranläggningar
45251150-7
Konstruktionsarbeten för kyltorn
45251160-0
Vindkraftanläggningar
45251200-3
Anläggningsarbeten för värmeanläggningar
45251220-9
Anläggningsarbeten för mottryckskraftverk
45251230-2
Anläggningsarbeten för ånganläggningar
45251240-5
Anläggningsarbeten för elanläggning driven med avfallsgas
45251250-8
Anläggningsarbeten för fjärrvärmecentral
45252000-8
Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar
45252100-9
Byggnation av anläggning för behandling av avlopp
45252110-2
Byggnation av mobil anläggning
45252120-5
Byggnation av anläggning för behandling av vatten
45252121-2
Sedimenteringsanläggningar
45252122-9
Rötkammare
45252123-6
Filteranläggningar
45252124-3
Muddrings- och pumpningsarbeten
45252125-0
Stenfyllningsarbeten
45252126-7
Byggnation av reningsanläggning för dricksvatten
45252127-4
Byggnation av avloppsreningsverk
45252130-8
Utrustning till anläggning för avloppsrening
45252140-1
Byggnation av anläggning för slamavvattning
L 74/157
L 74/158
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45252150-4
Byggnation av anläggning för kolhantering
45252200-0
Utrustning till reningsverk
45252210-3
Byggnation av vattenreningsverk
45252300-1
Byggnation av avfallsförbränningsanläggning
45253000-5
Anläggningsarbete för kemisk industri
45253100-6
Byggnation av avsaltningsanläggning
45253200-7
Byggnation av avsvavlingsanläggning
45253300-8
Byggnation av destillations- eller rektifikationsanläggning
45253310-1
Byggnation av vattendestillationsanläggning
45253320-4
Byggnation av alkoholdestillationsanläggningar
45253400-9
Anläggningsarbete för petrokemisk industri
45253500-0
Anläggningsarbete för farmaceutisk industri
45253600-1
Byggnation av avjoniseringsanläggning
45253700-2
Byggnation av rötanläggning
45253800-3
Byggnation av komposteringsanläggning
45254000-2
Anläggningsarbete för gruvdrift och tillverkning
45254100-3
Anläggningsarbete för gruvdrift
45254110-6
Anläggningsarbeten: gruvlavar
45254200-4
Anläggningsarbete för tillverkningsindustri
45255000-9
Anläggningsarbeten för olje- och gasindustrin
45255100-0
Byggnadsarbeten för produktionsplattformar
45255110-3
Anläggningsarbeten för brunnar
45255120-6
Byggnation av plattformsanläggningar
45255121-3
Byggnation av toppsidesanläggningar
45255200-1
Anläggningsarbeten för oljeraffinaderier
45255210-4
Anläggningsarbeten för oljeterminaler
45255300-2
Anläggningsarbeten för gasterminaler
45255400-3
Framställning
45255410-6
Offshore-framställning
45255420-9
Framställning på land
45255430-2
Demolering av oljeplattformar
45255500-4
Borrning och prospektering
45255600-5
Brunnsarbeten med rörspiral
45255700-6
Byggnation av kolförgasningsanläggning
45255800-7
Anläggningsarbeten för gasverk
45259000-7
Reparation och underhåll av anläggningar
45259100-8
Reparation och underhåll av anläggning för avloppsvatten
45259200-9
Reparation och underhåll av reningsverk
45259300-0
Reparation och underhåll av värmeverk
45259900-6
Modernisering av anläggning
45260000-7
Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg
45261000-4
Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande arbeten
45261100-5
Taklagsarbete
45261200-6
Takläggning och takmålning
45261210-9
Takläggningsarbete
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45261211-6
Läggning av taktegel
45261212-3
Läggning av takskiffer
45261213-0
Läggning av takplåt
45261214-7
Läggning av asfaltpapp
45261215-4
Läggning av solcellsplattor
45261220-2
Målning av tak och övrig ytbehandling
45261221-9
Målning av tak
45261222-6
Cementering av tak
45261300-7
Plåtslageri och uppförande av stuprännor
45261310-0
Plåtslageri
45261320-3
Uppförande av stuprännor
45261400-8
Spontning
45261410-1
Takisoleringsarbeten
45261420-4
Vattentätning
45261900-3
Reparation och underhåll av tak
45261910-6
Takreparation
45261920-9
Takunderhåll
45262000-1
Bygg- och anläggningsarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, med undantag för
takarbeten
45262100-2
Arbete på byggnadsställning
45262110-5
Nedmontering av byggnadsställning
45262120-8
Uppförande av byggnadsställning
45262200-3
Grundläggning och brunnsborrning
45262210-6
Grundläggning
45262211-3
Pålslagning
45262212-0
Stödkonstruktioner vid schaktarbeten
45262213-7
Slitsmurteknik
45262220-9
Brunnsborrning
45262300-4
Betongarbeten
45262310-7
Arbete med armerad betong
45262311-4
Uppförande av betongstommar
45262320-0
Putsning och avjämning
45262321-7
Golvavjämning
45262330-3
Betongreparationer
45262340-6
Injektering
45262350-9
Arbeten med oarmerad betong
45262360-2
Cementarbete
45262370-5
Betongbeklädnadsarbeten
45262400-5
Uppförande av stålkonstruktioner
45262410-8
Uppförande av stålkonstruktioner för byggnader
45262420-1
Uppförande av stålstrukturer
45262421-8
Förtöjningsarbeten till havs
45262422-5
Undervattensborrning
45262423-2
Tillverkning på däck
45262424-9
Modultillverkning till havs
45262425-6
Tillverkning av plattformsstöd
L 74/159
L 74/160
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45262426-3
Påltillverkning
45262500-6
Murning och tegelläggning
45262510-9
Stenarbeten
45262511-6
Stenhuggning
45262512-3
Arbeten i bearbetad sten
45262520-2
Tegelläggning
45262521-9
Murverk av fasadtegel
45262522-6
Murning
45262600-7
Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
45262610-0
Industriskorstenar
45262620-3
Stödmurar
45262630-6
Anläggning av ugnar
45262640-9
Miljömässiga byggnadsförbättringar
45262650-2
Beklädnadsarbeten
45262660-5
Asbestsaneringsarbete
45262670-8
Metallbearbetning
45262680-1
Svetsning
45262690-4
Renovering av byggnader
45262700-8
Ombyggnadsarbete
45262710-1
Underhåll av fresker
45262800-9
Ut- och tillbyggnadsarbeten
45262900-0
Balkongarbeten
45300000-0
Byggnadsinstallationsarbeten
45310000-3
Installation av elektriska ledningar och armatur
45311000-0
Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten
45311100-1
Indragning av elektriska ledningar
45311200-2
Elektriska kopplingsarbeten
45312000-7
Installation av larmsystem och antenner
45312100-8
Installation av brandlarmssystem
45312200-9
Installation av inbrottssystem
45312300-0
Installation av antenner
45312310-3
Åskskyddsanordningar
45312311-0
Installation av åskledare
45312320-6
Installation av TV-antenner
45312330-9
Installation av radioantenner
45313000-4
Installation av hissar och rulltrappor
45313100-5
Hissinstallationer
45313200-6
Installation av rulltrappor
45313210-9
Installation av rullbandramper
45314000-1
Installation av telekommunikationsutrustning
45314100-2
Installation av telefonstationer
45314120-8
Installation av telefonväxlar
45314200-3
Installation av telefonlinjer
45314300-4
Kabelutrustning
45314310-7
Kabelläggning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45314320-0
Installation av datakablar
45315000-8
Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader
45315100-9
Eltekniska installationer
45315200-0
Turbinanläggningar
45315300-1
Anläggningar för elförsörjning
45315400-2
Högspänningsanläggningar
45315500-3
Medelspänningsanläggningar
45315600-4
Lågspänningsanläggningar
45315700-5
Installationsarbeten för kopplingsstationer
45316000-5
Installation av belysnings- och signalsystem
45316100-6
Installation av utomhusbelysning
45316110-9
Installation av vägbelysning
45316200-7
Installation av signalutrustning
45316210-0
Installation av trafikregleringssystem
45316211-7
Installation av upplysta vägmärken
45316212-4
Installation av trafikljus
45316213-1
Installation av utrustning för trafikdirigering
45316220-3
Installation av signalutrustning för flygplatser
45316230-6
Installation av signalutrustning för hamnar
45317000-2
Övriga elinstallationsarbeten
45317100-3
Elinstallationer för pumputrustning
45317200-4
Elinstallation av transformatorer
45317300-5
Elinstallation av utrustning för eldistribution
45317400-6
Elinstallation av filtreringsutrustning
45320000-6
Isoleringsarbeten
45321000-3
Värmeisoleringsarbeten
45323000-7
Ljudisoleringsarbeten
45324000-4
Elementbyggnad med torra fogar
45330000-9
Rörmokeriarbeten
45331000-6
Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45331100-7
Installation av centralvärme
45331110-0
Installation av varmvattenberedare
45331200-8
Installation av ventilation och luftkonditionering
45331210-1
Installation av ventilation
45331211-8
Installation av ventilation utomhus
45331220-4
Installation av luftkonditionering
45331221-1
Installation av partiell luftkonditionering
45331230-7
Installation av kylutrustning
45331231-4
Installation av kyl- och frysanläggningar
45332000-3
VA- och dräneringsarbeten
45332200-5
VA-arbeten
45332300-6
Läggning av avloppsledningar
45332400-7
Montering av sanitetsgods och rör
45333000-0
Gasinstallationer
45333100-1
Installation av gasregleringsutrustning
L 74/161
L 74/162
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45333200-2
Installation av gasmätare
45340000-2
Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning
45341000-9
Montering av räcken
45342000-6
Uppförande av stängsel
45343000-3
Installation av brandskydd
45343100-4
Brandsäkringsarbeten
45343200-5
Installation av brandbekämpningsutrustning
45343210-8
Installation av koldioxidanläggningar
45343220-1
Installation av brandsprutor
45343230-4
Installation av sprinklersystem
45350000-5
Maskintekniska installationer
45351000-2
Maskintekniska installationsarbeten
45400000-1
Färdigställande byggnadsarbeten
45410000-4
Stuckarbeten
45420000-7
Snickerimonteringar
45421000-4
Snickeriarbeten
45421100-5
Montering av dörrar, fönster och tillhörande element
45421110-8
Montering av dörr- och fönsterkarmar
45421111-5
Montering av dörrkarmar
45421112-2
Montering av fönsterkarmar
45421120-1
Montering av trösklar
45421130-4
Montering av dörrar och fönster
45421131-1
Montering av dörrar
45421132-8
Montering av fönster
45421140-7
Inmontering och installation av byggnadsdelar av metall utom dörrar och fönster
45421141-4
Montering av avskiljningar
45421142-1
Montering av luckor
45421143-8
Monteringar av persienner
45421144-5
Monteringar av markiser
45421145-2
Montering av rullgaller och jalusier
45421146-9
Montering av undertak
45421147-6
Montering av galler
45421148-3
Montering av grindar
45421150-0
Montering av snickerier, ej i metall
45421151-7
Montering av kompletta kök
45421152-4
Montering av skiljeväggar
45421153-1
Montering av väggfasta möbler
45421160-3
Arbete med beslag
45422000-1
Timmer- och snickeriarbeten
45422100-2
Träarbeten
45430000-0
Golvbeläggning och väggbeklädnad
45431000-7
Golv- och plattläggning
45431100-8
Läggning av golvplattor
45431200-9
Montering av väggplattor
45432000-4
Golvläggning och -beläggning samt tapetsering
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
45432100-5
Golvläggning och beläggning
45432110-8
Golvläggning
45432111-5
Läggning av mjuka golv
45432112-2
Stenläggning
45432113-9
Läggning av parkettgolv
45432114-6
Läggning av trägolv
45432120-1
Installationsgolv
45432121-8
Datorgolv
45432130-4
Golvbeläggning
45432200-6
Väggbeklädnad och tapetsering
45432210-9
Väggbeklädnad
45432220-2
Tapetsering
45440000-3
Målning och glassättning
45441000-0
Glassättning
45442000-7
Påstrykning av skyddsöverdrag
45442100-8
Målning
45442110-1
Målning av byggnader
45442120-4
Målning och påstrykning av skyddsöverdrag på konstruktioner
45442121-1
Målning av byggnadsverk
45442180-2
Ommålning
45442190-5
Färgborttagning
45442200-9
Påstrykning av rostskyddsöverdrag
45442210-2
Galvaniseringsarbeten
45442300-0
Ytbehandlingsarbeten
45443000-4
Fasadarbeten
45450000-6
Övriga färdigställande byggnadsarbeten
45451000-3
Ornamentering
45451100-4
Montering av ornament
45451200-5
Panelning
45451300-6
Vinterträdgårdar
45452000-0
Utvändig rengöring av byggnader
45452100-1
Rengöring av fasader genom blästring
45453000-7
Reparation och renovering
45453100-8
Renoveringsarbeten
45454000-4
Ombyggnadstjänster
45454100-5
Restaureringsarbeten
45500000-2
Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad,
med maskinskötare
45510000-5
Uthyrning av kranar med maskinskötare
45520000-8
Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare
48000000-8
Programvara och informationssystem
48100000-9
Programvara för särskild industri
48110000-2
Programvara för kassasystem
48120000-5
Programvara för styrning av luftfartyg
48121000-2
Programvara för flygledning
48130000-8
Programvara för markstöd och provning för luftfart
L 74/163
L 74/164
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
48131000-5
Programvara för markstöd för luftfart
48132000-2
Programvara för provning för luftfart
48140000-1
Programvara för trafikledning för järnvägstrafik
48150000-4
Programvara för industristyrning
48151000-1
Datorstyrsystem
48160000-7
Programvara för bibliotek
48161000-4
Administrativt bibliotekssystem
48170000-0
Programvara för kontroll av överensstämmelse
48180000-3
Medicinsk programvara
48190000-6
Programvara för undervisning
48200000-0
Programvara för nätverk, Internet och intranät
48210000-3
Programvara för nätverk
48211000-0
Programvara för plattformskompatibilitet
48212000-7
Programvara för optisk jukeboxserver
48213000-4
Programvara för operativsystemutvidgningar
48214000-1
Programvara för nätverksoperativsystem
48215000-8
Programvara för nätverksutvecklare
48216000-5
Programvara för terminalemulering
48217000-2
Programvara för transaktionsbehandling
48217100-3
Programvara för transaktionsbehandling för stordatorer
48217200-4
Programvara för transaktionsbehandling för minidatorer
48217300-5
Programvara för transaktionsbehandling för mikrodatorer
48218000-9
Programvara för licenshantering
48219000-6
Diverse programvara för nätverk
48219100-7
Programvara för nätbrygga
48219200-8
Programvara för cd-server
48219300-9
Programvara för administration
48219400-0
Programvara för transaktionsserver
48219500-1
Programvara för växel eller router
48219600-2
Programvara för multiplexer
48219700-3
Programvara för kommunikationsserver
48219800-4
Programvara för brygga
48220000-6
Programvara för Internet och intranät
48221000-3
Programvara för Internetläsning
48222000-0
Programvara för webbserver
48223000-7
Programvara för elektronisk post
48224000-4
Programvara för webbredigering
48300000-1
Programvara för dokumentredigering, ritning, bildhantering, schemaläggning och produktivitet
48310000-4
Programvara för dokumentredigering
48311000-1
Programvara för dokumenthantering
48311100-2
Dokumenthanteringssystem
48312000-8
Programvara för elektronisk publicering
48313000-5
Programvara för optisk teckenigenkänning
48313100-6
Optiskt lässystem
48314000-2
Programvara för taligenkänning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
48315000-9
Programvara för trycksaksproduktion
48316000-6
Programvara för presentation
48317000-3
Programvara för ordbehandling
48318000-0
Programvara för skanner
48319000-7
Programvara för stavningskontroll
48320000-7
Programvara för ritning och bildbehandling
48321000-4
Programvara för datorstödd konstruktion (CAD)
48321100-5
System för datorstödd konstruktion (CAD)
48322000-1
Programvara för grafik
48323000-8
Programvara för datorstödd tillverkning (CAM)
48324000-5
Programvara för diagram
48325000-2
Programvara för formhantering
48326000-9
Kartprogramvara
48326100-0
Digitalt kartläggningssystem
48327000-6
Programvara för ritning och målning
48328000-3
Programvara för bildbehandling
48329000-0
Bildbehandlings- och arkiveringssystem
48330000-0
Programvara för schemaläggning och produktivitet
48331000-7
Programvara för projektledning
48332000-4
Programvara för schemaläggning
48333000-1
Programvara för kontakthantering
48400000-2
Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer
48410000-5
Programvara för investeringshantering och deklaration
48411000-2
Programvara för investeringshantering
48412000-9
Programvara för deklaration
48420000-8
Programvara och programsviter för fastighetsförvaltning
48421000-5
Programvara för fastighetsförvaltning
48422000-2
Programsviter
48430000-1
Programvara för lagerförvaltning
48440000-4
Programvara för finansiell analys och redovisning
48441000-1
Programvara för finansiell analys
48442000-8
Programvara för finansiella system
48443000-5
Programvara för redovisning
48444000-2
Redovisningssystem
48444100-3
Faktureringssystem
48445000-9
Programvara för kundhantering
48450000-7
Programvara för tidsredovisning eller personal
48451000-4
Programvara för affärsresursplanering
48460000-0
Programvara för analys, forskning, matematik eller prognos
48461000-7
Programvara för analys eller forskning
48462000-4
Programvara för matematik eller prognos
48463000-1
Programvara för statistik
48470000-3
Programvara för auktioner
48480000-6
Programvara för försäljning, marknadsföring och affärsunderrättelser
48481000-3
Programvara för försäljning eller marknadsföring
L 74/165
L 74/166
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
48482000-0
Programvara för affärsunderrättelser
48490000-9
Programvara för upphandling
48500000-3
Programvara för kommunikation och multimedia
48510000-6
Programvara för kommunikation
48511000-3
Programvara för persondatorkommunikation
48512000-0
Programvara för interaktiv röststyrning
48513000-7
Programvara för modem
48514000-4
Programvara för fjärrtillgång
48515000-1
Programvara för videokonferens
48516000-8
Programvara för utbyte
48517000-5
IT-programvara
48518000-2
Emuleringsprogramvara
48519000-9
Programvara för minneshantering
48520000-9
Programvara för multimedia
48521000-6
Programvara för musik- eller ljudredigering
48522000-3
Programvara för virtuellt tangentbord
48600000-4
Programvara för databas och operativsystem
48610000-7
Databassystem
48611000-4
Programvara för databas
48612000-1
Databashanteringssystem
48613000-8
Elektronisk databehandling
48614000-5
Datainsamlingssystem
48620000-0
Operativsystem
48621000-7
Operativsystem för stordatorer
48622000-4
Operativsystem för minidatorer
48623000-1
Operativsystem för mikrodatorer
48624000-8
Operativsystem för persondatorer
48625000-5
Operativsystem med öppen källkod
48626000-2
Programvara för kluster
48627000-9
Realtidsoperativsystem
48628000-9
Mikrokanalsarkitektur
48700000-5
Verktygsprogram
48710000-8
Programvara för säkerhetskopiering eller återställning
48720000-1
Programvara för streckkodning
48730000-4
Säkerhetsprogramvara
48731000-1
Programvara för filsäkerhet
48732000-8
Programvara för datasäkerhet
48740000-7
Programvara för översättning
48750000-0
Programvara för laddning av lagringsmedier
48760000-3
Virusskydd
48761000-0
Antivirusprogramvara
48770000-6
Allmänna verktygsprogram samt komprimerings- och utskriftsprogram
48771000-3
Allmänna verktygsprogram
48772000-0
Komprimeringsprogram
48773000-7
Utskriftsprogram
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
48773100-8
Utskriftshanterare
48780000-9
Programvara för system, lagring och innehållshantering
48781000-6
Programvara för systemhantering
48782000-3
Programvara för lagerhantering
48783000-0
Programvara för innehållshantering
48790000-2
Programvara för versionskontroll
48800000-6
Informationssystem och servrar
48810000-9
Informationssystem
48811000-6
System för elektronisk post
48812000-3
Ekonomiska informationssystem
48813000-0
System för passagerarinformation
48813100-1
Offentliga databaser
48813200-2
System för passagerarinformation i realtid
48814000-7
Medicinska informationssystem
48814100-8
Sjukvårdssystem
48814200-9
Patientadministrativt system
48814300-0
Operationsadministrativt system
48814400-1
Informationssystem för klinik
48814500-2
Datorstött patientsystem
48820000-2
Servrar
48821000-9
Nätservrar
48822000-6
Datorservrar
48823000-3
Nätminne
48824000-0
Nätcentraler för skrivare
48825000-7
Webbservrar
48900000-7
Diverse programvara och datorsystem
48910000-0
Datorspel, barnvänliga titlar och skärmsläckare
48911000-7
Datorspel
48912000-4
Barnvänliga titlar
48913000-1
Skärmsläckare
48920000-3
Programvara för kontorsautomation
48921000-0
Automationssystem
48930000-6
Programvara för utbildning och underhållning
48931000-3
Programvara för utbildning
48932000-0
Programvara för underhållning
48940000-9
Programvara för formgivning och kalendrar
48941000-6
Programvara för formgivning
48942000-3
Programvara för kalendrar
48950000-2
Båtlokaliseringssystem och högtalaranläggningar
48951000-9
Båtlokaliseringssystem
48952000-6
Högtalaranläggningar
48960000-5
Drivrutiner och systemprogramvara
48961000-2
Ethernetdrivrutiner
48962000-9
Drivrutiner för grafikkort
48970000-8
Programvara för printshoppar
L 74/167
L 74/168
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
48971000-5
Programvara för adressbokframställning
48972000-2
Programvara för etikettering
48980000-1
Programmeringsspråk och verktyg
48981000-8
Programvara för kompilatorer
48982000-5
Programvara för konfigurationshantering
48983000-2
Programvara för utveckling
48984000-9
Verktyg för grafiska användargränssnitt
48985000-6
Programmeringsspråk
48986000-3
Programvara för programprovning
48987000-0
Programvara för felsökning
48990000-4
Programvara för kalkylprogram och utvidgningar
48991000-1
Kalkylprogram
50000000-5
Reparation och underhåll
50100000-6
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning
50110000-9
Reparations- och underhållstjänster av motorfordon och tillhörande utrustning
50111000-6
Skötsel, reparation och underhåll av bilpark
50111100-7
Förvaltning av vagnpark
50111110-0
Stödtjänster till vagnparker
50112000-3
Reparation och underhåll av bilar
50112100-4
Reparation av bilar
50112110-7
Karossreparationer
50112111-4
Plåtskadereparationer
50112120-0
Vindrutebyten
50112200-5
Underhåll av bilar
50112300-6
Biltvätt och liknande tjänster
50113000-0
Reparation och underhåll av bussar
50113100-1
Reparation av bussar
50113200-2
Underhåll av bussar
50114000-7
Reparation och underhåll av lastbilar
50114100-8
Reparation av lastbilar
50114200-9
Underhåll av lastbilar
50115000-4
Reparation och underhåll av motorcyklar
50115100-5
Reparation av motorcyklar
50115200-6
Underhåll av motorcyklar
50116000-1
Underhåll och reparation av specialdelar till fordon
50116100-2
Reparation av elsystem
50116200-3
Reparation och underhåll av fordonsbromsar och bromsdelar
50116300-4
Reparation och underhåll av växellådor till fordon
50116400-5
Reparation och underhåll av transmission för fordon
50116500-6
Reparation av däck, inklusive montering och balansering
50116510-9
Regummering av däck
50116600-7
Reparation och underhåll av startmotorer
50117000-8
Ombyggnad och renovering av fordon
50117100-9
Ombyggnad av motorfordon
50117200-0
Ombyggnad av ambulanser
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
50117300-1
Renovering av fordon
50118000-5
Utryckningsservice för bilar
50118100-6
Bärgning av bilar
50118110-9
Bortforsling av fordon
50118200-7
Bärgning av nyttofordon
50118300-8
Bärgning av bussar
50118400-9
Bärgning av motorfordon
50118500-0
Bärgning av motorcyklar
50190000-3
Skrotning av fordon
50200000-7
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning
50210000-0
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan och annan utrustning
50211000-7
Reparation och underhåll av flygplan
50211100-8
Underhåll av flygplan
50211200-9
Reparation av flygplan
50211210-2
Reparation och underhåll av flygplansmotorer
50211211-9
Underhåll av flygplansmotorer
50211212-6
Reparation av flygplansmotorer
50211300-0
Renovering av flygplan
50211310-3
Renovering av flygplansmotorer
50212000-4
Reparation och underhåll av helikoptrar
50220000-3
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning
50221000-0
Reparation och underhåll av lokomotiv
50221100-1
Reparation och underhåll av växellådor för lokomotiv
50221200-2
Reparation och underhåll av transmission för lokomotiv
50221300-3
Reparation och underhåll av hjulsatser för lokomotiv
50221400-4
Reparation och underhåll av bromsar och bromsdelar för lokomotiv
50222000-7
Reparation och underhåll av vagnpark
50222100-8
Reparation och underhåll av stötdämpare
50223000-4
Renovering av lokomotiv
50224000-1
Renovering av vagnpark
50224100-2
Renovering av säten till vagnpark
50224200-3
Renovering av passagerarvagnar
50225000-8
Renovering av järnvägsspår
50229000-6
Skrotning av vagnpark
50230000-6
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning
50232000-0
Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
50232100-1
Underhåll av gatubelysning
50232110-4
Färdigställande av offentliga belysningsanläggningar
50232200-2
Underhåll av trafikljus
50240000-9
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning
50241000-6
Reparation och underhåll av skepp
50241100-7
Reparation av fartyg
50241200-8
Reparation av färjor
L 74/169
L 74/170
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
50242000-3
Ombyggnad av skepp
50243000-0
Skrotning av skepp
50244000-7
Renovering av skepp och båtar
50245000-4
Modernisering av båtar
50246000-1
Underhåll av hamnanläggningar
50246100-2
Torrdockstjänster
50246200-3
Underhåll av bojar
50246300-4
Reparation och underhåll av flytkonstruktioner
50246400-5
Reparation och underhåll av flytplattformar
50300000-8
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning
50310000-1
Underhåll och reparation av kontorsmaskiner
50311000-8
Underhåll och reparation av räknemaskiner för kontor
50311400-2
Underhåll och reparation av räknedosor och räknemaskiner
50312000-5
Underhåll och reparation av datautrustning
50312100-6
Underhåll och reparation av stordatorer
50312110-9
Underhåll av stordatorer
50312120-2
Reparation av stordatorer
50312200-7
Underhåll och reparation av minidatorer
50312210-0
Underhåll av minidatorer
50312220-3
Reparation av minidatorer
50312300-8
Underhåll och reparation av datanätutrustning
50312310-1
Underhåll av datanätutrustning
50312320-4
Reparation av datornätutrustning
50312400-9
Underhåll och reparation av mikrodatorer
50312410-2
Underhåll av mikrodatorer
50312420-5
Reparation av mikrodatorer
50312600-1
Underhåll och reparation av IT-utrustning
50312610-4
Underhåll av IT-utrustning
50312620-7
Reparation av IT-utrustning
50313000-2
Underhåll och reparation av repromaskiner
50313100-3
Reparation av fotokopiatorer
50313200-4
Underhåll av fotokopiatorer
50314000-9
Reparation och underhåll av telefaxmaskiner
50315000-6
Reparation och underhåll av automatiska telefonsvarare
50316000-3
Underhåll och reparation av biljettautomater
50317000-0
Underhåll och reparation av maskiner för biljettkontroll
50320000-4
Reparation och underhåll av persondatorer
50321000-1
Reparation av persondatorer
50322000-8
Underhåll av persondatorer
50323000-5
Underhåll och reparation av kringutrustning till datorer
50323100-6
Underhåll av kringutrustning till datorer
50323200-7
Reparation av kringutrustning till datorer
50324000-2
Stödtjänster avseende persondatorer
50324100-3
Systemunderhåll
15.3.2008
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
CPV-kod
Benämning
50324200-4
Förebyggande underhåll
50330000-7
Underhåll av telekommunikationsutrustning
50331000-4
Reparation och underhåll av telekommunikationslinjer
50332000-1
Underhåll av telekommunikationsinfrastruktur
50333000-8
Underhåll av radiokommunikationsutrustning
50333100-9
Reparation och underhåll av radiosändare
50333200-0
Reparation och underhåll av radiotelefoniapparatur
50334000-5
Reparation och underhåll av trådtelefoni- och trådtelegrafiutrustning
50334100-6
Reparation och underhåll av trådtelefoniutrustning
50334110-9
Underhåll av telefonnät
50334120-2
Modernisering av telefonväxlar
50334130-5
Reparation och underhåll av telefonväxlar
50334140-8
Reparation och underhåll av telefonapparater
50334200-7
Reparation och underhåll av trådtelegrafiutrustning
50334300-8
Reparation och underhåll av trådtelexutrustning
50334400-9
Underhåll av kommunikationssystem
50340000-0
Reparation och underhåll av audiovisuell och optisk utrustning
50341000-7
Reparation och underhåll av televisionsutrustning
50341100-8
Reparation och underhåll av videotextutrustning
50341200-9
Reparation och underhåll av televisionssändare
50342000-4
Reparation och underhåll av ljudutrustning
50343000-1
Reparation och underhåll av videoutrustning
50344000-8
Reparation och underhåll av optisk utrustning
50344100-9
Reparation och underhåll av fotoutrustning
50344200-0
Reparation och underhåll av kinematografisk utrustning
50400000-9
Reparation och underhåll av medicinsk utrustning och precisionsutrustning
50410000-2
Reparation och underhåll av mät-, test- och kontrollapparater
50411000-9
Reparation och underhåll av mätapparater
50411100-0
Reparation och underhåll av vattenmätare
50411200-1
Reparation och underhåll av gasmätare
50411300-2
Reparation och underhåll av elmätare
50411400-3
Reparation och underhåll av varvräknare
50411500-4
Reparation och underhåll av industriell tidsmätande utrustning
50412000-6
Reparation och underhåll av testapparater
50413000-3
Reparation och underhåll av kontrollapparater
50413100-4
Reparation och underhåll av gasdetektorutrustning
50413200-5
Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning
50420000-5
Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning
50421000-2
Reparation och underhåll av medicinsk utrustning
50421100-3
Reparation och underhåll av rullstolar
50421200-4
Reparation och underhåll av röntgenutrustning
50422000-9
Reparation och underhåll av kirurgisk utrustning
50430000-8
Reparation och underhåll av precisionsutrustning
50431000-5
Reparation och underhåll av armbandsur
50432000-2
Reparation och underhåll av klockor
L 74/171
L 74/172
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
50433000-9
Kalibrering
50500000-0
Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner
50510000-3
Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar och metallbehållare
50511000-0
Reparation och underhåll av pumpar
50511100-1
Reparation och underhåll av vätskepumpar
50511200-2
Reparation och underhåll av gaspumpar
50512000-7
Reparation och underhåll av ventiler
50513000-4
Reparations- och underhållstjänster avseende kranar/tappar
50514000-1
Reparation och underhåll av metallbehållare
50514100-2
Reparation och underhåll av tankar
50514200-3
Reparation och underhåll av reservoarer
50514300-4
Reparation av muffar
50530000-9
Reparation och underhåll av maskiner
50531000-6
Reparation och underhåll av icke-elektriska maskiner
50531100-7
Reparation och underhåll av varmvattenberedare
50531200-8
Underhåll av gasapparater
50531300-9
Reparation och underhåll av kompressorer
50531400-0
Reparations- och underhållstjänster avseende kranar
50531500-1
Reparation och underhåll av lyftkranar
50531510-4
Nedmontering av borrtorn
50532000-3
Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning
50532100-4
Reparation och underhåll av elektriska motorer
50532200-5
Reparation och underhåll av transformatorer
50532300-6
Reparation och underhåll av generatorer
50532400-7
Reparation och underhåll av elektrisk distributionsutrustning
50600000-1
Reparation och underhåll av säkerhets- och försvarsmateriel
50610000-4
Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning
50620000-7
Reparation och underhåll av skjutvapen och ammunition
50630000-0
Reparation och underhåll av militärfordon
50640000-3
Reparation och underhåll av örlogsfartyg
50650000-6
Reparation och underhåll av militära luftfartyg, robotar och rymdfarkoster
50660000-9
Reparation och underhåll av elektroniska system för militärt bruk
50700000-2
Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
50710000-5
Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader
50711000-2
Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader
50712000-9
Reparation och underhåll av maskinteknisk utrustning i byggnader
50720000-8
Reparation och underhåll av centralvärme
50721000-5
Färdigställande av värmeanläggningar
50730000-1
Reparation och underhåll av kylargrupper
50740000-4
Reparation och underhåll av hissar
50750000-7
Underhåll av hissar
50760000-0
Reparation och underhåll av offentliga toaletter
50800000-3
Diverse reparationer och underhåll
50810000-6
Lagning av smycken
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
50820000-9
Lagning av personliga lädervaror
50821000-6
Lagning av kängor
50822000-3
Lagning av skor
50830000-2
Lagning av kläder och textilier
50840000-5
Reparation och underhåll av vapen och vapensystem
50841000-2
Reparation och underhåll av vapen
50842000-9
Reparation och underhåll av vapensystem
50850000-8
Reparation och underhåll av möbler
50860000-1
Reparation och underhåll av musikinstrument
50870000-4
Reparation och underhåll av lekplatsutrustning
50880000-7
Reparation och underhåll av hotell- och restaurangutrustning
50881000-4
Reparation och underhåll av hotellutrustning
50882000-1
Reparation och underhåll av restaurangutrustning
50883000-8
Reparation och underhåll av cateringutrustning
50884000-5
Reparation och underhåll av campingutrustning
51000000-9
Installation (utom programvara)
51100000-3
Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning
51110000-6
Installation av elektrisk utrustning
51111000-3
Installation av elektriska motorer, generatorer och transformatorer
51111100-4
Installation av elektriska motorer
51111200-5
Installation av generatorer
51111300-6
Installation av transformatorer
51112000-0
Installation av eldistributions- och kontrollapparater
51112100-1
Installation av eldistributionsutrustning
51112200-2
Installation av elkontrollutrustning
51120000-9
Installation av maskinteknisk utrustning
51121000-6
Montering av fitnessutrustning
51122000-3
Montering av flaggstänger
51130000-2
Installation av ånggeneratorer, turbiner, kompressorer och brännare
51131000-9
Installation av ånggeneratorer
51133000-3
Installation av turbiner
51133100-4
Installation av gasturbiner
51134000-0
Installation av kompressorer
51135000-7
Installation av brännugnar
51135100-8
Installation av brännare
51135110-1
Installation av ugnar för förbränning av avfall
51140000-5
Installation av motorer
51141000-2
Installation av petroleummotorer
51142000-9
Installation av dieselmotorer
51143000-6
Installation av järnvägsmotorer
51144000-3
Installation av fordonsmotorer
51145000-0
Installation av båtmotorer
51146000-7
Installation av flygplansmotorer
51200000-4
Installation av mät-, kontroll-, test- och navigeringsutrustning
51210000-7
Installation av mätutrustning
L 74/173
L 74/174
SV
Europeiska unionens officiella tidning
CPV-kod
Benämning
51211000-4
Installation av tidmätningsutrustning
51212000-1
Installation av tidsregistreringsutrustning
51213000-8
Installation av tidtagningsutrustning
51214000-5
Installation av parkeringsmätare
51215000-2
Installation av meteorologisk utrustning
51216000-9
Installation av geologisk utrustning
51220000-0
Installation av kontrollutrustning
51221000-7
Installation av anordning för automatisk incheckning på flygplats
51230000-3
Installation av testutrustning
51240000-6
Installation av navigeringsutrustning
51300000-5
Installation av kommunikationsutrustning
51310000-8
Installation av radio-, televisions-, ljud- och videoutrustning
51311000-5
Installation av radioutrustning
51312000-2
Installation av televisionsutrustning
51313000-9
Installation av ljudutrustning
51314000-6
Installation av videoutrustning
51320000-1
Installation av radio och televisionssändare
51321000-8
Installation av radiosändare
51322000-5
Installation av televisionssändare
51330000-4
Installation av radiotelefoniapparatur
51340000-7
Installation av trådtelefoniutrustning
51350000-0
Installation av trådtelegrafiutrustning
51400000-6
Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning
51410000-9
Installation av medicinsk utrustning
51411000-6
Installation av utrustning för bildåtergivning
51412000-3
Installation av utrustning för tandvård och underspecialiteter
51413000-0
Installation av radioterapiutrustning
51414000-7
Installation av utrustning för mekanoterapi
51415000-4
Installation av elektroterapiutrustning
51416000-1
Installation av utrustning för sjukgymnastik
51420000-2
Installation av kirurgisk utrustning
51430000-5
Installation av laboratorieutrustning
51500000-7
Installation av maskiner och utrustning
51510000-0
Installation av universalmaskiner och utrustning
51511000-7
Installation av lyft- och hanteringsutrustning, utom hissar och rulltrappor
51511100-8
Montering av lyftutrustning
51511110-1
Montering av kranar
51511200-9
Montering av hanteringsutrustning
51511300-0
Installation av hängställningar och fasadhissar
51511400-1
Installation av transportanläggningar för gods och dokument
51514000-8
Installation av diverse universalmaskiner
51514100-9
Installation av maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor
51514110-2
Installation av maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten
51520000-3
Installation av jordbruks- och skogsbruksmaskiner
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
51521000-0
Installation av jordbruksmaskiner
51522000-7
Installation av skogsbruksmaskiner
51530000-6
Installation av verktygsmaskiner
51540000-9
Installation av maskiner och utrustning för speciella ändamål
51541000-6
Installation av maskiner för gruvdrift, stenbrott, byggnation och metallurgi
51541100-7
Installation av maskiner för gruvdrift
51541200-8
Installation av maskiner för stenbrott
51541300-9
Installation av maskiner för byggnation
51541400-0
Installation av maskiner för metallurgi
51542000-3
Installation av maskiner för mat-, dryckes- och tobaksframställning
51542100-4
Installation av maskiner för matframställning
51542200-5
Installation av maskiner för dryckesframställning
51542300-6
Installation av maskiner för framställning av tobak
51543000-0
Installation av maskiner för tillverkning av textilier, kläder och lädervaror
51543100-1
Installation av maskiner för tillverkning av textilier
51543200-2
Installation av maskiner för tillverkning av kläder
51543300-3
Installation av maskiner för tillverkning av lädervaror
51543400-4
Installation av tvätt-, kemtvätts- och torkmaskiner
51544000-7
Installation av maskiner för tillverkning av papper och papp
51544100-8
Installation av maskiner för tillverkning av papper
51544200-9
Installation av maskiner för tillverkning av papp
51545000-4
Installation av offentliga brevlådor
51550000-2
Installation av vapensystem
51600000-8
Installation av datorer och kontorsutrustning
51610000-1
Installation av datorer och databehandlingsutrustning
51611000-8
Installation av datorer
51611100-9
Installation av maskinvara
51611110-2
Installation av bildskärmar som visar flygplanens avgångs- och ankomsttider
51611120-5
Installation av bildskärmar som visar tågens avgångs- och ankomsttider
51612000-5
Installation av databehandlingsutrustning
51620000-4
Installation av kontorsutrustning
51700000-9
Installation av brandskyddsutrustning
51800000-0
Installation av metallbehållare
51810000-3
Installation av tankar
51820000-6
Installation av reservoarer
51900000-1
Installation av styr- och reglersystem
55000000-0
Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster
55100000-1
Hotelltjänster
55110000-4
Hotellinkvartering
55120000-7
Mötes- och konferenstjänster på hotell
55130000-0
Andra hotelltjänster
55200000-2
Camping och andra korttidsinkvarteringar (ej hotell)
55210000-5
Vandrarhemstjänster
55220000-8
Campingplatstjänster
L 74/175
L 74/176
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
55221000-5
Campingtjänster för husvagnar
55240000-4
Semesteranläggningar och semesterhem
55241000-1
Semesteranläggningar
55242000-8
Tjänster i samband med semesterhem
55243000-5
Barnkolonier
55250000-7
Uthyrning av möblerade korttidsinkvarteringar
55260000-0
Tjänster i samband med sovvagnar
55270000-3
Uthyrning av rum inklusive frukost
55300000-3
Restaurang- och serveringstjänster
55310000-6
Restaurangserveringstjänster
55311000-3
Serveringstjänster för särskild kundgrupp
55312000-0
Allmänna serveringstjänster
55320000-9
Måltidsservering
55321000-6
Matberedning
55322000-3
Tillagning av måltider
55330000-2
Kafeteriaverksamhet
55400000-4
Dryckesservering
55410000-7
Barskötsel
55500000-5
Matsalstjänster och catering
55510000-8
Matsalstjänster
55511000-5
Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp
55512000-2
Drift av matsal
55520000-1
Catering
55521000-8
Catering för privata hushåll
55521100-9
Hemkörning av mat
55521200-0
Måltidsleveranser
55522000-5
Catering för transportföretag
55523000-2
Catering för övriga företag eller övriga institutioner
55523100-3
Servering av skolmåltider
55524000-9
Skolbespisning
55900000-9
Detaljhandelstjänster
60000000-8
Transporter (utom avfallstransport)
60100000-9
Vägtransporter
1
60112000-6 ( )
Kollektivtrafik på väg
60120000-5
Taxitjänster
60130000-8
(1)
Passagerartransport på väg för särskilda ändamål
60140000-1
(1)
Icke-reguljär passagerartransport
60150000-4
Passagerartransport med fordon dragna av djur
60160000-7
Posttransport på väg
60161000-4
Pakettransporter
60170000-0
Uthyrning av fordon för personbefordran med förare
60171000-7
Uthyrning av personbilar med förare
60172000-4
Uthyrning av bussar och långfärdsbussar med förare
60180000-3
Uthyrning av fordon för godstransport med förare
60181000-0
Uthyrning av lastbilar med förare
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
60182000-7
Uthyrning av industriella fordon med förare
60183000-4
Uthyrning av skåpbilar (vans) med förare
60200000-0 (1)
Järnvägstransport
60210000-3 (1)
Kollektivtrafik med tåg
60220000-6
Posttransport på järnväg
60300000-1
Pipelinetransport
60400000-2
Flygtransport
60410000-5
Reguljär flygtrafik
60411000-2
Reguljärt postflyg
60420000-8
Icke-reguljär flygtrafik
60421000-5
Icke-reguljärt postflyg
60423000-9
Flygchartring
60424000-6
Uthyrning av utrustning för lufttransport med besättning
60424100-7
Uthyrning av flygplan med besättning
60424110-0
Uthyrning av flygplan med fasta vingar med besättning
60424120-3
Uthyrning av helikoptrar med besättning
60440000-4
Flygning och tillhörande tjänster
60441000-1
Besprutning från luften
60442000-8
Bekämpning av skogsbränder från luften
60443000-5
Flygräddning
60443100-6
Flyg- och sjöräddning
60444000-2
Drift av flygplan
60444100-3
Tjänster tillhandahållna av piloter
60445000-9
Flygtjänster
60500000-3
Rymdtransporter
60510000-6
Uppskjutning av satelliter
60520000-9
Experimentell nyttolast
60600000-4
Transport på vattenvägar
60610000-7
Färjetransport
60620000-0
Postbefordran på vatten
60630000-3
Kabelläggning med fartyg
60640000-6
Sjöfartstjänster
60650000-9
Uthyrning av utrustning för sjötransport med besättning
60651000-6
Uthyrning av fartyg med besättning
60651100-7
Uthyrning av sjögående farkoster med besättning
60651200-8
Uthyrning av farkoster med besättning för sjöfart på inre vattenvägar
60651300-9
Miljösanering med fartyg
60651400-0
Tjänster avseende lastfartyg för tunga transporter
60651500-1
Tjänster tillhandahållna av hjälpfartyg
60651600-2
Leveranser till havs med fartyg
60653000-0
Uthyrning av båtar med besättning
63000000-9
Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
63100000-0
Godshantering, lagring och tillhörande tjänster
63110000-3
Godshantering
63111000-0
Containerhantering
L 74/177
L 74/178
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
63112000-7
Bagagehantering
63112100-8
Hantering av passagerarbagage
63112110-1
Bagagehämtning
63120000-6
Lagring och magasinering
63121000-3
Lagring och hämtning
63121100-4
Lagring
63121110-7
Lagring av gas
63122000-0
Magasinering
63500000-4
Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och turistbyråer
63510000-7
Resebyråtjänster och liknande tjänster
63511000-4
Organisering av paketresor
63512000-1
Försäljning av färdbiljetter och förmedling av paketresor
63513000-8
Turistinformation
63514000-5
Turistguidning
63515000-2
Resetjänster
63516000-9
Reseledartjänster
63520000-0
Transportförmedling
63521000-7
Fraktförmedling
63522000-4
Skeppsklarering
63523000-1
Hamntjänster och spedition
63524000-8
Utfärdande av transporthandlingar
63700000-6
Kringtjänster för land-, sjö- och lufttransporter
63710000-9
Kringtjänster för landtransporter
63711000-6
Kringtjänster för järnvägstransporter
63711100-7
Tågövervakning
63711200-8
Mobila verkstäder
63712000-3
Kringtjänster för vägtransporter
63712100-4
Busstationstjänster
63712200-5
Drift av allmän väg
63712210-8
Tjänster i samband med vägavgifter
63712300-6
Bro- och tunneldrift
63712310-9
Brodrift
63712311-6
Tjänster i samband med broavgifter
63712320-2
Tunneldrift
63712321-9
Tjänster i samband med tunnelavgifter
63712400-7
Parkeringstjänster
63712500-8
Fordonsvägning
63712600-9
Tankning
63712700-0
Trafikkontroll
63712710-3
Trafikövervakning
63720000-2
Stödtjänster för sjötransport
63721000-9
Drift av hamnar och farleder och tillhörande tjänster
63721100-0
Bunkringstjänster
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
63721200-1
Hamndrift
63721300-2
Drift av farleder
63721400-3
Tankning av fartyg
63721500-4
Drift av passagerarterminaler
63722000-6
Lotsning
63723000-3
Kajplatstjänster
63724000-0
Navigering
63724100-1
Positionsbestämning till havs
63724110-4
Postitionsbestämning med hjälp av fyrskepp
63724200-2
Fyrskeppstjänster
63724300-3
Positionsbestämning med hjälp av bojar
63724310-6
Bojmarkering
63724400-4
Fyrtjänster
63725000-7
Bärgning och upptagning
63725100-8
Fartygsbärgning
63725200-9
Tjänster utförda av beredskapsfartyg
63725300-0
Bärgning av strandade fartyg
63726000-4
Diverse stödtjänster vid sjötransport
63726100-5
Fartygsregistrering
63726200-6
Isbrytning
63726300-7
Förvaring av fartyg
63726400-8
Befraktning av fartyg
63726500-9
Upptagning av fartyg
63726600-0
Tjänster för fartygsdrift
63726610-3
Tjänster för sjösättning av fartyg
63726620-6
Tjänster utförda av fjärrstyrda fordon
63726700-1
Fiskefartygstjänster
63726800-2
Forskningsfartygstjänster
63726900-3
Ankringstjänster
63727000-1
Bogsering och påskjutning av fartyg
63727100-2
Bogseringstjänster
63727200-3
Påskjutningstjänster
63730000-5
Diverse kringtjänster för luftfart
63731000-2
Flygplatsdrift
63731100-3
Samordning av slot-tider
63732000-9
Flygledartjänster
63733000-6
Flygplanstankning
63734000-3
Hangartjänster
64000000-6
Post- och telekommunikationstjänster
64100000-7
Post- och budtjänster
64110000-0
Postgång
64111000-7
Posttjänster för tidningar och tidskrifter
64112000-4
Posttjänster för brev
L 74/179
L 74/180
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
64113000-1
Posttjänster för paket
64114000-8
Postkassörstjänster
64115000-5
Förhyrning av postbox
64116000-2
Poste restante-tjänster
64120000-3
Budtjänster
64121000-0
Budtjänster med olika transportmedel
64121100-1
Postutdelning
64121200-2
Paketutlämning
64122000-7
Internpost
64200000-8
Telekommunikationstjänster
64210000-1
Telefon- och dataöverföring
64211000-8
Tjänster för offentliga telefoner
64211100-9
Lokaltelefoni
64211200-0
Långdistanstelefoni
64212000-5
Mobiltelefontjänster
64212100-6
SMS-tjänster
64212200-7
EMS-tjänster (Enhanced Messaging Service)
64212300-8
MMS-tjänster
64212400-9
WAP-tjänster
64212500-0
GPRS-tjänster
64212600-1
EDGE-tjänster (Enhanced Data for GSM Evolution)
64212700-2
UMTS-tjänster
64212800-3
Betaltelefoni
64212900-4
Telefonkortstjänster
64213000-2
Gemensamma nättjänster för företag
64214000-9
Särskilda nättjänster för företag
64214100-0
Förhyrning av satellitförbindelser
64214200-1
Telefonväxeltjänster
64214400-3
Förhyrning av fasta kommunikationsförbindelser
64215000-6
IP-telefoni
64216000-3
Elektroniska meddelande- och informationstjänster
64216100-4
Elektroniska meddelanden
64216110-7
Elektronisk dataväxling
64216120-0
Elektronisk post
64216130-3
Telextjänster
64216140-6
Telegramtjänster
64216200-5
Elektroniska informationstjänster
64216210-8
Mervärdesinformation
64216300-6
Teletexttjänster
64220000-4
Telekommunikationstjänster utom telefon- och dataöverföringstjänster
64221000-1
Kopplingstjänster
64222000-8
Tjänster för distansarbete
64223000-5
Personsökning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
64224000-2
Telekonferenstjänster
64225000-9
Luft-till-jordkommunikation
64226000-6
Telematiktjänster
64227000-3
64228000-0
Integrerade telekommunikationstjänster
(2)
Överföring av TV- och radiosändningar
2
Överföring av TV-sändningar
2
64228200-2 ( )
Överföring av radiosändningar
65000000-3
El-, vatten- och energiverk
65100000-4
Vattendistribution och tillhörande tjänster
65110000-7
Vattendistribution
65111000-4
Dricksvattendistribution
65120000-0
Drift av vattenreningsanläggning
65121000-7
Avmineralisering av vatten
65122000-0
Avsaltning av vatten
65123000-3
Avhärdning av vatten
65130000-3
Drift av vattenförsörjningsanläggning
65200000-5
Gasdistribution och tillhörande tjänster
65210000-8
Gasdistribution
65300000-6
Eldistribution och tillhörande tjänster
65310000-9
Eldistribution
65320000-2
Drift av elektriska anläggningar
65400000-7
Andra energikällor – försörjning och distribution
65410000-0
Drift av kraftverk
65500000-8
Mätaravläsning
64228100-1 ( )
66000000-0
66100000-1
Finans- och försäkringstjänster
(3)
Bank- och investeringstjänster
66110000-4 (3)
Banktjänster
66111000-1 (3)
Centralbankstjänster
66112000-8 (3)
Inlåningstjänster
3
Kreditgivning
3
Mikrokreditgivning
66113000-5 ( )
66113100-6 ( )
66114000-2
(3)
Finansiell leasing
66115000-9
(3)
Internationell betalningsförmedling
3
Investment banking och tillhörande tjänster
3
66121000-4 ( )
Sammanslagningar och förvärv
66122000-1 (3)
Företagsfinansiering och riskkapital
66130000-0 (3)
Fondkommission och liknande värdepappers- och varumäklingstjänster
66131000-7 (3)
Tjänster avseende värdepappershandel
66131100-8 (3)
Pensionsinvesteringar
66120000-7 ( )
3
Varuförmedling
3
Hantering och clearing
3
Aktieförvaltning
66132000-4 ( )
66133000-1 ( )
66140000-3 ( )
66141000-0
(3)
Förvaltning av pensionsfonder
L 74/181
L 74/182
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
66150000-6 (3)
66151000-3
(3)
Finansmarknad – drift
3
Elektronisk detaljhandel
3
Finansmarknad – tillsyn
66151100-4 ( )
66152000-0 ( )
66160000-9
Administrativa tjänster avseende finansmarknaden
(3)
Notariats- och depåtjänster
3
Notariatstjänster
3
66162000-3 ( )
Depåtjänster
66170000-2 (3)
Finansiell rådgivning, hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster
66171000-9 (3)
Finansiell rådgivning
66172000-6 (3)
Hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster
66161000-6 ( )
3
66180000-5 ( )
66190000-8
(3)
Valutaväxling
Låneförmedling
66500000-5
Försäkrings- och pensionstjänster
66510000-8
Försäkringar
66511000-5
Livförsäkringar
66512000-2
Olycksfalls- och sjukförsäkringar
66512100-3
Olycksfallsförsäkringar
66512200-4
Sjukförsäkringar
66512210-7
Frivilliga sjukförsäkringar
66512220-0
Sjukförsäkringar – oftast privat tecknade
66513000-9
Rättshjälps- och allriskförsäkringar
66513100-0
Rättsskyddsförsäkringar
66513200-1
Allriskförsäkringar för byggsektorn
66514000-6
Fraktförsäkringar och försäkringar med anknytning till transport
66514100-7
Försäkringar med anknytning till transport
66514110-0
Motorfordonsförsäkringar
66514120-3
Sjö-, luftfarts- och andra transportförsäkringar
66514130-6
Järnvägsförsäkringar
66514140-9
Flygplansförsäkringar
66514150-2
Fartygsförsäkringar
66514200-8
Fraktförsäkringar
66515000-3
Skadeförsäkringar
66515100-4
Brandförsäkringar
66515200-5
Sakförsäkringar
66515300-6
Väderförsäkringar och försäkringar mot ekonomisk förlust
66515400-7
Väderrelaterade försäkringar
66515410-0
Försäkringar mot finansiella förluster
66515411-7
Försäkringar mot ekonomisk förlust
66516000-0
Ansvarsförsäkringar
66516100-1
Ansvarsförsäkringar för motorfordon
66516200-2
Ansvarsförsäkringar för flygplan
66516300-3
Ansvarsförsäkringar för fartyg
66516400-4
Allmänna ansvarsförsäkringar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
66516500-5
Försäkringstjänster avseende yrkesmässigt ansvar
66517000-7
Kredit- och borgensförsäkringar
66517100-8
Kreditförsäkringar
66517200-9
Borgensförsäkringar
66517300-0
Riskhanteringsförsäkringar
66518000-4
Försäkringsmäkleri och försäkringsbyråtjänster
66518100-5
Försäkringsmäkleri
66518200-6
Tjänster utförda av försäkringsbolag
66518300-7
Reglering av försäkringskrav
66519000-1
Försäkring av tekniska anläggningar, kompletterande försäkringar, skadereglering, skadeavveckling,
aktuarietjänster (försäkringsmatematiska) och bärgningsförsäkringar
66519100-2
Försäkringar för olje- eller gasplattformar
66519200-3
Försäkring av tekniska anläggningar
66519300-4
Kompletterande försäkringar
66519310-7
Försäkringsrådgivning
66519400-5
Skadereglering
66519500-6
Skadeavveckling
66519600-7
Försäkringsmatematiska tjänster
66519700-8
Administration i samband med bärgning
66520000-1
Pensionstjänster
66521000-8
Individuella pensionsförsäkringar
66522000-5
Gruppensionsförsäkringar
66523000-2
Förvaltningsrådgivning för pensionsfond
66523100-3
Förvaltning av pensionsfond
66600000-6
Finansförvaltning
66700000-7
Återförsäkringar
66710000-0
Livåterförsäkringar
66720000-3
Hälso- och olycksfallsåterförsäkringar
70000000-1
Tjänster avseende fast egendom
70100000-2
Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom
70110000-5
Exploatering av fastigheter
70111000-2
Exploatering av bostadsfastigheter
70112000-9
Exploatering av andra fastigheter än bostadsfastigheter
70120000-8
Köp och försäljning av fastigheter
70121000-5
Försäljning eller köp av byggnad
70121100-6
Försäljning av byggnad
70121200-7
Köp av byggnad
70122000-2
Försäljning eller köp av mark
70122100-3
Försäljning av mark
70122110-6
Försäljning av herrelös egendom
70122200-4
Köp av tomt/mark
70122210-7
Köp av herrelös egendom
70123000-9
Försäljning av fastigheter
L 74/183
L 74/184
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
70123100-0
Försäljning av bostadsfastigheter
70123200-1
Försäljning av andra fastigheter än bostadsfastigheter
70130000-1
Uthyrning av egen fast egendom
70200000-3
Uthyrning eller leasing av egen fast egendom
70210000-6
Uthyrning eller leasing av bostäder
70220000-9
Uthyrning eller leasing av egendom annan än bostäder
70300000-4
Diverse fastighetsmäkleri på arvodes- eller kontraktsbasis
70310000-7
Uthyrning eller försäljning av byggnad
70311000-4
Uthyrning eller försäljning av bostadshus
70320000-0
Uthyrning eller försäljning av mark
70321000-7
Uthyrning av mark
70322000-4
Uthyrning eller försäljning av herrelös egendom
70330000-3
Fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis
70331000-0
Tjänster för bostadshus
70331100-1
Förvaltning av institutioner
70332000-7
Tjänster avseende fast egendom som inte används för bostadsändamål
70332100-8
Fysisk planering
70332200-9
Förvaltning av affärsfastigheter
70332300-0
Tjänster avseende industriell egendom
70333000-4
Bostadstjänster
70340000-6
Tjänster avseende vistelse med tidsdelning (time sharing)
71000000-8
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71200000-0
Arkitekttjänster
71210000-3
Arkitektoniska konsulttjänster
71220000-6
Arkitektonisk formgivning
71221000-3
Arkitekttjänster avseende byggnader
71222000-0
Arkitekttjänster avseende utomhusarbeten
71222100-1
Kartläggning av tätortsområden
71222200-2
Kartläggning av landsbygdsområden
71223000-7
Arkitekttjänster avseende utbyggnader
71230000-9
Organisering av arkitektonisk formgivningstävling
71240000-2
Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71241000-9
Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys
71242000-6
Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning
71243000-3
Utkast till planer (system och integration)
71244000-0
Kostnadsberäkning, kostnadsövervakning
71245000-7
Tillståndsplaner, arbetsritningar och specifikationer
71246000-4
Fastställande och angivande av kvantiteter inom byggverksamhet
71247000-1
Övervakning av byggnadsarbete
71248000-8
Projektövervakning och dokumentation
71250000-5
Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster
71251000-2
Arkitekt- och byggmätningstjäster
71300000-1
Ingenjörstjänster
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
71310000-4
Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71311000-1
Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
71311100-2
Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad
71311200-3
Konsulttjänster för transportsystem
71311210-6
Konsulttjänster för vägar
71311220-9
Vägingenjörstjänster
71311230-2
Järnvägsingenjörstjänster
71311240-5
Flygplatsingenjörstjänster
71311300-4
Konsulttjänster för infrastruktur
71312000-8
Byggnadsteknisk rådgivning
71313000-5
Miljötekniska konsulttjänster
71313100-6
Konsulttjänster för bullerkontroll
71313200-7
Konsulttjänster för ljudisolering och akustik
71313400-9
Miljökonsekvensbedömning för bygg- och anläggningsarbeten
71313410-2
Riskbedömning för bygg- och anläggningsarbeten
71313420-5
Miljönormer för bygg- och anläggningsarbeten
71313430-8
Analys av miljöindikatorer för bygg- och anläggningsarbeten
71313440-1
Tjänster avseende miljökonsekvensbedömning (MKB) för bygg- och anläggningsarbeten
71313450-4
Miljöövervakning för bygg- och anläggningsarbeten
71314000-2
Energi och tillhörande tjänster
71314100-3
Tjänster på elområdet
71314200-4
Energiförvaltning
71314300-5
Konsulttjänster för energibesparing
71314310-8
Tjänster avseende värmeisolering av byggnader
71315000-9
Byggnadsteknik
71315100-0
Byggnadsmaterialrådgivning
71315200-1
Byggkonsulttjänster
71315210-4
Rådgivning i samband med byggnadsteknik
71315300-2
Byggmätning
71315400-3
Byggnadsinspektion
71315410-6
Inspektion av ventilationssystem
71316000-6
Konsulttjänster för telekommunikation
71317000-3
Konsulttjänster för skydd mot och kontroll av faror
71317100-4
Konsulttjänster för skydd och kontroll av eldsvåda och explosion
71317200-5
Hälso- och säkerhetstjänster
71317210-8
Konsulttjänster för hälsa och säkerhet
71318000-0
Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning
71318100-1
Ljustekniska tjänster
71319000-7
Sakkunnig juridisk hjälp
71320000-7
Byggtekniska konstruktionstjänster
71321000-4
Tekniska konstruktionstjänster för maskintekniska och elektriska installationer i byggnader
71321100-5
Byggnadsekonomiska tjänster
71321200-6
Konstruktion av värmesystem
L 74/185
L 74/186
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
71321300-7
Konsulttjänster inom VA
71321400-8
Konsulttjänster inom ventilation
71322000-1
Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation
71322100-2
Kostnadskalkylering (byggnadsekonomi) för väg- och vattenarbeten
71322200-3
Konstruktion av rörledningar
71322300-4
Konstruktion av broar
71322400-5
Konstruktion av dammar
71322500-6
Teknisk konstruktion av trafikanläggningar
71323000-8
Teknisk konstruktion av process- och produktionsindustrin
71323100-9
Konstruktion av elnät
71323200-0
Teknisk konstruktion av anläggning
71324000-5
Byggnadsekonomisk kalkylering
71325000-2
Konstruktion av grundkonstruktion
71326000-9
Kompletterande byggnadstjänster
71327000-6
Bärverksprojektering
71328000-3
Kontroll av bärverksprojektering
71330000-0
Diverse byggnadstekniska tjänster
71331000-7
Tjänster för borrslamsteknik
71332000-4
Geotekniska ingenjörstjänster
71333000-1
Maskintekniska ingenjörstjänster
71334000-8
Maskin- och eltekniska ingenjörstjänster
71335000-5
Tekniska undersökningar
71336000-2
Stödtjänster tillhandahållna av ingenjörer
71337000-9
Korrosionstekniska tjänster
71340000-3
Integrerade byggtekniska tjänster
71350000-6
Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster
71351000-3
Geologisk, geofysisk och övrig vetenskaplig prospektering
71351100-4
Förbehandling av härddjup och analystjänster
71351200-5
Geologisk och geofysisk rådgivning
71351210-8
Geofysiska konsulttjänster
71351220-1
Geologisk rådgivning
71351300-6
Mikropaleontologiska analyser
71351400-7
Petrofysiska tolkningar
71351500-8
Markundersökningstjänster
71351600-9
Väderprognosticering
71351610-2
Meteorologi
71351611-9
Klimatologi
71351612-6
Hydrometeorologi
71351700-0
Vetenskaplig prospektering
71351710-3
Geofysisk prospektering
71351720-6
Geofysikaliska undersökningar av arkeologiska utgrävningar
71351730-9
Geologisk prospektering
71351800-1
Topografiska tjänster och vattenprospektering med slagruta
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
71351810-4
Topografiska tjänster
71351811-1
Topografiska undersökningar av arkeologiska utgrävningar
71351820-7
Vattenprospektering med slagruta
71351900-2
Geologi, oceanografi och hydrologi
71351910-5
Geologi
71351911-2
Fotogeologi
71351912-9
Stratigrafisk geologi
71351913-6
Geologisk undersökning
71351914-3
Arkeologiska tjänster
71351920-2
Oceanografi och hydrologi
71351921-2
Oceanografi i flodmynningar (bräckvatten)
71351922-2
Fysisk oceanografi
71351923-2
Batymetriska undersökningar
71351924-2
Undervattensutforskningar
71352000-0
Mätningar under markytan
71352100-1
Seismiska tjänster
71352110-4
Seismografiska mätningar
71352120-7
Seismisk datafångst
71352130-0
Seismisk datainsamling
71352140-3
Seismisk behandling
71352300-3
Magnetometriska mätningar
71353000-7
Markmätningar
71353100-8
Hydrografiska mätningar
71353200-9
Dimensionella mätningar
71354000-4
Kartframställning
71354100-5
Digital kartläggning
71354200-6
Flygkartstjänster
71354300-7
Undersökning avseende fastighetsbok
71354400-8
Hydrografiska tjänster
71354500-9
Marina mätningar
71355000-1
Mätningstjänster
71355100-2
Bildmätningstjänster
71355200-3
Landmätning
71356000-8
Tekniska tjänster
71356100-9
Tekniska kontroller
71356200-0
Tekniskt bistånd
71356300-1
Tekniska stödtjänster
71356400-2
Tekniska planeringstjänster
71400000-2
Stadsplanering och landskapsvård
71410000-5
Stadsplanering
71420000-8
Landskapsarkitektur
71421000-5
Trädgårdsarkitektur
71500000-3
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
L 74/187
L 74/188
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
71510000-6
Tomtundersökningstjänster
71520000-9
Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten
71521000-6
Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats
71530000-2
Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71540000-5
Byggteknisk ledning
71541000-2
Byggteknisk projektledning
71550000-8
Smedtjänster
71600000-4
Teknisk provning, analys och konsulttjänster
71610000-7
Provning och analys av sammansättning och renhet
71620000-0
Analystjänster
71621000-7
Teknisk analys eller konsulttjänster
71630000-3
Teknisk besiktning och provning
71631000-0
Teknisk besiktning
71631100-1
Inspektion av maskiner
71631200-2
Bilbesiktning
71631300-3
Teknisk byggnadsinspektion
71631400-4
Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
71631420-0
Inspektion av sjösäkerhet
71631430-3
Läckageprovning
71631440-6
Flödeskontroll
71631450-9
Brobesiktning
71631460-2
Dammbesiktning
71631470-5
Inspektion av järnvägsspår
71631480-8
Vägbesiktning
71631490-1
Banbesiktning
71632000-7
Teknisk provning
71632100-8
Ventilkontroll
71632200-9
Oförstörande provning
71700000-5
Övervakning och kontroll
71730000-4
Industriinspektion
71731000-1
Industriell kvalitetskontroll
71800000-6
Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
71900000-7
Laboratorietjänster
72000000-5
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72100000-6
Rådgivning för maskinvara
72110000-9
Rådgivning för val av maskinvara
72120000-2
Rådgivning för driftsstörning
72130000-5
Konsulttjänster vid planering av dataanläggning
72140000-8
Konsulttjänster för leveranskontroll av maskinvara
72150000-1
Konsulttjänster för loggning och maskinvara
72200000-7
Programmering av mjukvara samt rådgivning
72210000-0
Programmering av programpaket
72211000-7
Programmering av system- och användarprogram
15.3.2008
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
CPV-kod
Benämning
72212000-4
Programmering av tillämpningsprogram
72212100-0
Programvaruutvecklingstjänster för särskild industri
72212110-3
Programvaruutvecklingstjänster för kassasystem
72212120-6
Programvaruutvecklingstjänster för styrning av luftfartyg
72212121-3
Programvaruutvecklingstjänster för flygledning
72212130-9
Programvaruutvecklingstjänster för markstöd och provning för luftfart
72212131-6
Programvaruutvecklingstjänster för markstöd för luftfart
72212132-3
Programvaruutvecklingstjänster för provning för luftfart
72212140-2
Programvaruutvecklingstjänster för trafikledning för järnvägstrafik
72212150-5
Programvaruutvecklingstjänster för industristyrning
72212160-8
Programvaruutvecklingstjänster för bibliotek
72212170-1
Programvaruutvecklingstjänster för kontroll av överensstämmelse
72212180-4
Medicinska programvaruutvecklingstjänster
72212190-7
Programvaruutvecklingstjänster för undervisning
72212200-1
Programvaruutvecklingstjänster för nätverk, Internet och intranät
72212210-4
Programvaruutvecklingstjänster för nätverk
72212211-1
Programvaruutvecklingstjänster för plattformskompatibilitet
72212212-8
Programvaruutvecklingstjänster för optisk jukeboxserver
72212213-5
Programvaruutvecklingstjänster för operativsystemsutvidgningar
72212214-2
Programvaruutvecklingstjänster för nätverksoperativsystem
72212215-9
Programvaruutvecklingstjänster för nätverksutvecklare
72212216-6
Programvaruutvecklingstjänster för terminalemulering
72212217-3
Programvaruutvecklingstjänster för transaktionsbehandling
72212218-0
Programvaruutvecklingstjänster för licenshantering
72212219-7
Diverse programvaruutvecklingstjänster för nätverk
72212220-7
Programvaruutvecklingstjänster för Internet och intranät
72212221-4
Programvaruutvecklingstjänster för Internetläsning
72212222-1
Programvaruutvecklingstjänster för webbservrar
72212223-8
Programvaruutvecklingstjänster för elektronisk post
72212224-5
Programvaruutvecklingstjänster för webbredigering
72212300-2
Programvaruutvecklingstjänster för dokumentredigering, ritning, bildhantering, schemaläggning och
produktivitet
72212310-5
Programvaruutvecklingstjänster för dokumentredigering
72212311-2
Programvaruutvecklingstjänster för dokumenthantering
72212312-9
Programvaruutvecklingstjänster för elektronisk publicering
72212313-6
Programvaruutvecklingstjänster för optisk teckenigenkänning
72212314-3
Programvaruutvecklingstjänster för taligenkänning
72212315-0
Programvaruutvecklingstjänster för trycksaksproduktion
72212316-7
Programvaruutvecklingstjänster för presentation
72212317-4
Programvaruutvecklingstjänster för ordbehandling
72212318-1
Programvaruutvecklingstjänster för skanner
72212320-8
Programvaruutvecklingstjänster för ritning och bildbehandling
72212321-5
Programvaruutvecklingstjänster för datorstödd konstruktion (CAD)
72212322-2
Programvaruutvecklingstjänster för grafik
L 74/189
L 74/190
SV
Europeiska unionens officiella tidning
CPV-kod
Benämning
72212323-9
Programvaruutvecklingstjänster för datorstödd tillverkning (CAM)
72212324-6
Programvaruutvecklingstjänster för diagram
72212325-3
Programvaruutvecklingstjänster för formhantering
72212326-0
Programvaruutvecklingstjänster för kartor
72212327-7
Programvaruutvecklingstjänster för ritning och målning
72212328-4
Programvaruutvecklingstjänster för bildbehandling
72212330-1
Programvaruutvecklingstjänster för schemaläggning och produktivitet
72212331-8
Programvaruutvecklingstjänster för projektledning
72212332-5
Programvaruutvecklingstjänster för schemaläggning
72212333-2
Programvaruutvecklingstjänster för kontakthantering
72212400-3
Programvaruutvecklingstjänster för affärstransaktioner och personliga affärer
72212410-6
Programvaruutvecklingstjänster för investeringshantering och deklaration
72212411-3
Programvaruutvecklingstjänster för investeringshantering
72212412-0
Programvaruutvecklingstjänster för deklaration
72212420-9
Programvaruutvecklingstjänster och programsviter för fastighetsförvaltning
72212421-6
Programvaruutvecklingstjänster för fastighetsförvaltning
72212422-3
Programvaruutvecklingstjänster för programsviter
72212430-2
Programvaruutvecklingstjänster för lagerförvaltning
72212440-5
Programvaruutvecklingstjänster för finansiell analys och redovisning
72212441-2
Programvaruutvecklingstjänster för finansiell analys
72212442-9
Programvaruutvecklingstjänster för finansiella system
72212443-6
Programvaruutvecklingstjänster för redovisning
72212445-0
Programvaruutvecklingstjänster för kundhantering
72212450-8
Programvaruutvecklingstjänster för tidsredovisning eller personal
72212451-5
Programvaruutvecklingstjänster för affärsresursplanering
72212460-1
Programvaruutvecklingstjänster för analys, forskning, matematik eller prognos
72212461-8
Programvaruutvecklingstjänster för analys eller forskning
72212462-5
Programvaruutvecklingstjänster för matematik eller prognos
72212463-2
Programvaruutvecklingstjänster för statistik
72212470-4
Programvaruutvecklingstjänster för auktioner
72212480-7
Programvaruutvecklingstjänster för försäljning, marknadsföring och affärsunderrättelser
72212481-4
Programvaruutvecklingstjänster för försäljning eller marknadsföring
72212482-1
Programvaruutvecklingstjänster för affärsunderrättelser
72212490-0
Programvaruutvecklingstjänster för upphandling
72212500-4
Programvaruutvecklingstjänster för kommunikation och multimedia
72212510-7
Programvaruutvecklingstjänster för kommunikation
72212511-4
Programvaruutvecklingstjänster för persondatorkommunikation
72212512-1
Programvaruutvecklingstjänster för interaktiv röststyrning
72212513-8
Programvaruutvecklingstjänster för modem
72212514-5
Programvaruutvecklingstjänster för fjärrtillgång
72212515-2
Programvaruutvecklingstjänster för videokonferens
72212516-9
Programvaruutvecklingstjänster för utbyte
15.3.2008
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
CPV-kod
Benämning
72212517-6
Programvaruutvecklingstjänster för IT
72212518-3
Programvaruutvecklingstjänster för emulering
72212519-0
Programvaruutvecklingstjänster för minneshantering
72212520-0
Programvaruutvecklingstjänster för multimedia
72212521-7
Programvaruutvecklingstjänster för musik- eller ljudredigering
72212522-4
Programvaruutvecklingstjänster för virtuellt tangentbord
72212600-5
Programvaruutvecklingstjänster för databas och operativsystem
72212610-8
Programvaruutvecklingstjänster för databas
72212620-1
Programvaruutvecklingstjänster för operativsystem för stordatorer
72212630-4
Programvaruutvecklingstjänster för operativsystem för minidatorer
72212640-7
Programvaruutvecklingstjänster för operativsystem för mikrodatorer
72212650-0
Programvaruutvecklingstjänster för operativsystem för persondatorer
72212660-3
Programvaruutvecklingstjänster för kluster
72212670-6
Programvaruutvecklingstjänster för realtidsoperativsystem
72212700-6
Verktygsprogram för programvaruutvecklingstjänster
72212710-9
Programvaruutvecklingstjänster för säkerhetskopiering eller återställning
72212720-2
Programvaruutvecklingstjänster för streckkodning
72212730-5
Programvaruutvecklingstjänster för säkerhet
72212731-2
Programvaruutvecklingstjänster för filsäkerhet
72212732-9
Programvaruutvecklingstjänster för datasäkerhet
72212740-8
Programvaruutvecklingstjänster för översättning
72212750-1
Programvaruutvecklingstjänster för laddning av lagringsmedier
72212760-4
Programvaruutvecklingstjänster för virusskydd
72212761-1
Programvaruutvecklingstjänster för antivirus
72212770-7
Programvaruutvecklingstjänster för allmänna verktygsprogram samt komprimerings- och utskriftsprogram
72212771-4
Programvaruutvecklingstjänster för allmänna verktygsprogram
72212772-1
Programvaruutvecklingstjänster för utskriftsprogram
72212780-0
Programvaruutvecklingstjänster för system-, lagrings- och innehållshantering
72212781-7
Programvaruutvecklingstjänster för systemhantering
72212782-4
Programvaruutvecklingstjänster för lagringshantering
72212783-1
Programvaruutvecklingstjänster för innehållshantering
72212790-3
Programvaruutvecklingstjänster för versionskontroll
72212900-8
Programvaruutvecklingstjänster för diverse programvara och datorsystem
72212910-1
Programvaruutvecklingstjänster för datorspel, barnvänliga titlar och skärmsläckare
72212911-8
Programvaruutvecklingstjänster för datorspel
72212920-4
Programvaruutvecklingstjänster för kontorsautomation
72212930-7
Programvaruutvecklingstjänster för utbildning och underhållning
72212931-4
Programvaruutvecklingstjänster för utbildning
72212932-1
Programvaruutvecklingstjänster för underhållning
72212940-0
Programvaruutvecklingstjänster för formgivning och kalendrar
72212941-7
Programvaruutvecklingstjänster för formgivning
72212942-4
Programvaruutvecklingstjänster för kalendrar
72212960-6
Programvaruutvecklingstjänster för drivrutiner och system
L 74/191
L 74/192
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
72212970-9
Programvaruutvecklingstjänster för printshoppar
72212971-6
Programvaruutvecklingstjänster för adressbokframställning
72212972-3
Programvaruutvecklingstjänster för etikettering
72212980-2
Programvaruutvecklingstjänster för programmeringsspråk och programmeringsverktyg
72212981-9
Programvaruutvecklingstjänster för kompilatorer
72212982-6
Programvaruutvecklingstjänster för konfigurationshantering
72212983-3
Programvaruutvecklingstjänster för utveckling
72212984-0
Programvaruutvecklingstjänster för programprovning
72212985-7
Programvaruutvecklingstjänster för felsökning
72212990-5
Programvaruutvecklingstjänster för kalkylprogram och utvidgningar
72212991-2
Programvaruutvecklingstjänster för kalkylprogram
72220000-3
Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72221000-0
Konsulttjänster för företagsanalys
72222000-7
Strategisk granskning och planering av informationssystem eller informationsteknik
72222100-8
Strategisk granskning av informationssystem eller informationsteknik
72222200-9
Strategisk planering av informationssystem eller informationsteknik
72222300-0
IT-tjänster
72223000-4
Granskning av informationstekniska krav
72224000-1
Konsulttjänster för projektledning
72224100-2
Planering av systemimplementation
72224200-3
Planering av system för kvalitetssäkring
72225000-8
Värdering och granskning av kvalitetssäkring av system
72226000-5
Konsulttjänster för leveranskontroll av systemprogram
72227000-2
Konsulttjänster för dataanalys
72228000-9
Konsulttjänster för integration av maskinvara
72230000-6
Utveckling av kundanpassad programvara
72231000-3
Utveckling av programvara för militär användning
72232000-0
Utveckling av transaktionsbehandlingsprogram och kundanpassad programvara
72240000-9
Systemanalys och programmering
72241000-6
Specificering av kritiska konstruktionsmål
72242000-3
Konstruktionsmodellering
72243000-0
Programmeringstjänster
72244000-7
Prototyptjänster
72245000-4
Analys och programmering av kontraktssystem
72246000-1
Konsulttjänster för system
72250000-2
System- och stödtjänster
72251000-9
Återhämtningstjänster efter driftsstörning
72252000-6
Dataarkivering
72253000-3
Helpdesk- och stödtjänster
72253100-4
Helpdesk-tjänster
72253200-5
Stödtjänster för system
72254000-0
Programvaruprovning
72254100-1
Systemprovning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
72260000-5
Programrelaterade tjänster
72261000-2
Stödtjänster för programvara
72262000-9
Utveckling av programvara
72263000-6
Programimplementation
72264000-3
Programkopiering
72265000-0
Programkonfigurering
72266000-7
Programkonsulttjänster
72267000-4
Underhåll och reparation av programvara
72267100-0
Underhåll av IT-programvara
72267200-1
Reparation av IT-programvara
72268000-1
Tillhandahållande av programvara
72300000-8
Datatjänster
72310000-1
Behandling av data
72311000-8
Datatabulering
72311100-9
Datakonvertering
72311200-0
Satsbearbetningstjänster
72311300-1
Datortidsdelningstjänster
72312000-5
Datainmatning
72312100-6
Dataredigering
72312200-7
Optisk teckenläsning
72313000-2
Datafångsttjänster
72314000-9
Datainsamlings- och kollateringstjänster
72315000-6
Hantering av datanät och stödtjänster
72315100-7
Stödtjänster för datanät
72315200-8
Tjänster för hantering av datanät
72316000-3
Dataanalys
72317000-0
Datalagring
72318000-7
Dataöverföring
72319000-4
Tillhandahållande av data
72320000-4
Databastjänster
72321000-1
Mervärdestjänster för databas
72322000-8
Datahantering
72330000-2
Standardiserings- och klassificeringstjänster för innehåll eller data
72400000-4
Internettjänster
72410000-7
Leverantörstjänster
72411000-4
Internetleverantörer
72412000-1
E-postleverantörer
72413000-8
Webbsideutformningstjänster
72414000-5
Leverantörer av webbsökmotorer
72415000-2
Webbvärdtjänster
72416000-9
Programuthyrare
72417000-6
Internetdomännamn
72420000-0
Internetutvecklingstjänster
L 74/193
L 74/194
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
72421000-7
Programutvecklingstjänster för Internet- eller intranätsklienter
72422000-4
Programutvecklingstjänster för Internet- eller intranätsservrar
72500000-0
Datortjänster
72510000-3
Administrativa tjänster för datorer
72511000-0
Program för nätadministration
72512000-7
Dokumenthanteringstjänster
72513000-4
Kontorsautomatisering
72514000-1
Drift av dataanläggning
72514100-2
Förvaltning av anläggning och datordrift
72514200-3
Förvaltning av dataanläggning för datasystemutveckling
72514300-4
Drift av dataanläggning för underhåll av datasystem
72540000-2
Datoruppgraderingstjänster
72541000-9
Utbyggnad av datorer
72541100-0
Minnesutbyggnad
72590000-7
Professionella datorrelaterade tjänster
72591000-4
Utveckling av servicenivåavtal
72600000-6
Datorstöd och rådgivningstjänster
72610000-9
Datastöd
72611000-6
Tekniskt datastöd
72700000-7
Datanätstjänster
72710000-0
Tjänster för lokalt datanät
72720000-3
Tjänster för globalt nät
72800000-8
Tjänster för datorloggning och -provning
72810000-1
Loggning
72820000-4
Datorprovning
72900000-9
Tjänster för säkerhetskopiering och katalogkonvertering
72910000-2
Säkerhetskopiering
72920000-5
Katalogkonvertering
73000000-2 (4)
FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
73100000-3
Forskning och experimentell utveckling
73110000-6
Forskning
73111000-3
Forskningslaboratorietjänster
73112000-0
Marin forskning
73120000-9
Experimentell utveckling
73200000-4
FoU-rådgivning
73210000-7
Forskningsrådgivning
73220000-0
Utvecklingsrådgivning
73300000-5
Planering och genomförande av forskning och utveckling
73400000-6
FoU-tjänster med avseende på säkerhets- och försvarsmateriel
73410000-9
Militär forskning och teknik
73420000-2
Förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration
73421000-9
Utveckling av säkerhetsutrustning
73422000-6
Utveckling av skjutvapen och ammunition
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
73423000-3
Utveckling av militärfordon
73424000-0
Utveckling av örlogsfartyg
73425000-7
Utveckling av militära luftfartyg, robotar och rymdfarkoster
73426000-4
Utveckling av elektroniska system för militärt bruk
73430000-5
Test och utvärdering
73431000-2
Test och utvärdering av säkerhetsutrustning
73432000-9
Test och utvärdering av skjutvapen och ammunition
73433000-6
Test och utvärdering av militärfordon
73434000-3
Test och utvärdering av örlogsfartyg
73435000-0
Test och utvärdering av militära luftfartyg, robotar och rymdfarkoster
73436000-7
Test och utvärdering av elektroniska system för militärt bruk
75000000-6
Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster
75100000-7
Statsförvaltning
75110000-0
Allmänna offentliga tjänster
75111000-7
Verkställande och lagstiftande tjänster
75111100-8
Verkställande tjänster
75111200-9
Lagstiftande tjänster
75112000-4
Administration inom företagsverksamhet
75112100-5
Administration för utvecklingsprojekt
75120000-3
Administrativa byråtjänster
75121000-0
Utbildningsadministration
75122000-7
Hälsovårdsförvaltning
75123000-4
Fastighetsförvaltning
75124000-1
Administration avseende rekreation, kultur och religion
75125000-8
Administration avseende turism
75130000-6
Statliga stödtjänster
75131000-3
Statliga tjänster
75131100-4
Allmänna personaltjänster för staten
75200000-8
Samhällstjänster
75210000-1
Utrikespolitiska och andra tjänster
75211000-8
Utrikespolitiska tjänster
75211100-9
Diplomattjänster
75211110-2
Konsulattjänster
75211200-0
Tjänster för ekonomiskt bistånd till utlandet
75211300-1
Tjänster för militärt bistånd till utlandet
75220000-4
Försvarstjänster
75221000-1
Militära försvarstjänster
75222000-8
Civilförsvarstjänster
75230000-7
Rättstjänster
75231000-4
Tjänster med avseende på rättsverksamhet
75231100-5
Domstolsanknutna tjänster
75231200-6
Tjänster i samband med kvarhållande i häkte och rehabilitering av brottslingar
75231210-9
Tjänster i samband med frihetsberövande
L 74/195
L 74/196
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
75231220-2
Fångvaktartjänster
75231230-5
Fängelsetjänster
75231240-8
Skyddstillsyn
75240000-0
Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning
75241000-7
Tjänster för allmän säkerhet
75241100-8
Polistjänster
75242000-4
Allmän lag och ordning
75242100-5
Tjänster för allmän ordning
75242110-8
Utmätning
75250000-3
Brandkårs- och räddningstjänster
75251000-0
Brandkårstjänster
75251100-1
Brandsläckning
75251110-4
Brandskyddstjänster
75251120-7
Bekämpning av skogsbränder
75252000-7
Räddningstjänster
75300000-9
Obligatorisk socialförsäkring
75310000-2
Bidragstjänster
75311000-9
Sjukersättning
75312000-6
Föräldrapenning
75313000-3
Sjukpension
75313100-4
Sjukbidrag
75314000-0
Arbetslöshetsunderstöd
75320000-5
Pensionsförsäkring för statstjänstemän
75330000-8
Familjebidrag
75340000-1
Barnbidrag
76000000-3
Tjänster för olje- och gasindustrin
76100000-4
Tjänster utförda av fackmän för gasindustrin
76110000-7
Tjänster i samband med gasutvinning
76111000-4
Tjänster för omförgasning
76120000-0
Dyktjänster för gasutvinning
76121000-7
Dykning vid undervattensbrunnar
76200000-5
Tjänster utförda av fackmän för oljeindustrin
76210000-8
Tjänster i samband med oljeutvinning
76211000-5
Tjänster för rörupphängning
76211100-6
Fodring
76211110-9
Provning av bassängfoder
76211120-2
Tjänster avseende bassängfoder på brunnsplatsen
76211200-7
Slamloggning
76300000-6
Borrtjänster
76310000-9
Borrtjänster vid gasutvinning
76320000-2
Borrtjänster till havs
76330000-5
Turbinborrningstjänster
76331000-2
Spiralborrning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
76340000-8
Djupborrning
76400000-7
Tjänster för positionering av riggar
76410000-0
Borrhålsfodring och rörläggning
76411000-7
Borrhålsfodring
76411100-8
Brunnsbemanning
76411200-9
Brunnsplanering
76411300-0
Brunnhylsfräsning
76411400-1
Slutförande av brunnsfodring
76420000-3
Borrcementeringstjänster
76421000-0
Fodring med cement
76422000-7
Cementering av pluggar
76423000-4
Skumtätning
76430000-6
Brunnsborrnings- och framställningstjänster
76431000-3
Brunnsborrningstjänster
76431100-4
Kontroll av brunnsborrning
76431200-5
Tjänster avseende öppning av brunnsborrning
76431300-6
Tjänster avseende nedläggning av brunnsborrning
76431400-7
Borrning av hål för placering av drivrör
76431500-8
Övervakning av brunnsborrning
76431600-9
Riggövervakning vid brunnsborrning
76440000-9
Brunnsloggning
76441000-6
Loggning av fodrade brunnar
76442000-3
Loggning av öppen brunn
76443000-0
Annan loggning
76450000-2
Förvaltningstjänster i samband med borrhål
76460000-5
Stödtjänster avseende borrhål
76470000-8
Provning av borrhål
76471000-5
Provning av brunnsspräckning
76472000-2
Inspektion eller provning av utrustning på brunnsplatsen
76473000-9
Provning av brunnsutrustning
76480000-1
Rörläggning
76490000-4
Tjänster för färdigställande av borrhål
76491000-1
Borrhålspluggning
76492000-8
Borrhålspositionering
76500000-8
Tjänster på land och till havs
76510000-1
Tjänster på land
76520000-4
Tjänster till havs
76521000-1
Installationer till havs
76522000-8
Hjälpfartygstjänster till havs
76530000-7
Borrhålstjänster
76531000-4
Borrhålsloggning
76532000-1
Pumpning vid fastkilning
76533000-8
Registrering av fastkilning
L 74/197
L 74/198
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
76534000-5
Underfräsning vid fastkilning
76535000-2
Öppning av fastkilning
76536000-9
Vibrationskontroll vid fastkilning
76537000-6
Tjänster avseende verktyg för losstagning av fastkilad borr
76537100-7
Frigöring av fastkilad borrutrustning på oljefält
76600000-9
Besiktning av rörledningar
77000000-0
Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
77100000-1
Jordbrukstjänster
77110000-4
Tjänster förknippade med jordbruksproduktion
77111000-1
Uthyrning av jordbruksmaskiner med maskinskötare
77112000-8
Uthyrning av slåttermaskiner eller jordbruksutrustning med maskinskötare
77120000-7
Komposteringstjänster
77200000-2
Skogstjänster
77210000-5
Skogsavverkning
77211000-2
Tjänster i samband med skogsavverkning
77211100-3
Timmerblädning
77211200-4
Forsling av virke i skogen
77211300-5
Trädröjning
77211400-6
Trädfällning
77211500-7
Trädvård
77211600-8
Sådd av träd
77220000-8
Virkesimpregnering
77230000-1
Tjänster förknippade med skogsbruk
77231000-8
Skogsskötsel
77231100-9
Skötseltjänster för skogsresurser
77231200-0
Kontroll av skogsskadedjur och -insekter
77231300-1
Skogsförvaltning
77231400-2
Skogsinventering
77231500-3
Skogsövervakning eller -utvärdering
77231600-4
Skogsplantering
77231700-5
Skogsutbredning
77231800-6
Skötsel av skogsplantskolor
77231900-7
Sektorindelad skogsplanering
77300000-3
Trädgårdstjänster
77310000-6
Plantering och skötsel av grönområden
77311000-3
Skötsel av trädgårdar och parker
77312000-0
Ogräsröjning
77312100-1
Ogräsbekämpning
77313000-7
Parkskötsel
77314000-4
Markskötsel
77314100-5
Anläggning av gräsmattor
77315000-1
Sådd
77320000-9
Skötsel av idrottsplatser
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
77330000-2
Arrangering av blomsteruppsättningar
77340000-5
Beskärning av träd och klippning av häckar
77341000-2
Beskärning av träd
77342000-9
Klippning av häckar
77400000-4
Zoologiska tjänster
77500000-5
Boskapsskötsel
77510000-8
Förvaltning av viltbestånd
77600000-6
Jakttjänster
77610000-9
Gillring av fällor
77700000-7
Tjänster i samband med fiske
77800000-8
Vattenbruk
77810000-1
Havsbruk
77820000-4
Ostronodling
77830000-7
Skaldjursodling
77840000-0
Räkodling
77850000-3
Fiskodling
77900000-9
Biodling
79000000-4
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
79100000-5
Juridiska tjänster
79110000-8
Juridisk rådgivning och representation
79111000-5
Juridisk rådgivning
79112000-2
Juridisk representation
79112100-3
Partsrepresentation
79120000-1
Rådgivning avseende patent och upphovsrätt
79121000-8
Rådgivning avseende upphovsrätt
79121100-9
Rådgivning avseende upphovsrätt för programvara
79130000-4
Tjänster avseende juridisk dokumentation och certifiering
79131000-1
Dokumentationstjänster
79132000-8
Certifieringstjänster
79132100-9
Certifieringstjänster för elektroniska signaturer
79140000-7
Juridisk rådgivning och informationstjänster
79200000-6
Redovisning, revision och skattemässiga tjänster
79210000-9
Redovisning och revision
79211000-6
Redovisning
79211100-7
Bokföring
79211110-0
Lönehantering
79211120-3
Försäljnings- och inköpsregistrering
79211200-8
Sammanställning av bokslut
79212000-3
Revision
79212100-4
Finansiell revision
79212110-7
Rankning med avseende på bolagsstyrning
79212200-5
Internrevision
79212300-6
Tjänster i samband med i lag föreskriven revision
L 74/199
L 74/200
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
79212400-7
Revision i samband med bedrägeri
79212500-8
Tjänster i samband med räkenskapsgranskning
79220000-2
Fiskala tjänster
79221000-9
Skatterådgivning
79222000-6
Tjänster i samband med förberedelse av självdeklaration
79223000-3
Tullmäklartjänster
79300000-7
Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik
79310000-0
Marknadsundersökningar
79311000-7
Undersökningar
79311100-8
Utformning av undersökningar
79311200-9
Genomförande av undersökningar
79311210-2
Telefonundersökningar
79311300-0
Undersökningsanalys
79311400-1
Ekonomiska undersökningar
79311410-4
Ekonomisk konsekvensanalys
79312000-4
Marknadstestning
79313000-1
Resultatuppföljning
79314000-8
Genomförbarhetsstudie
79315000-5
Sociala undersökningar
79320000-3
Opinionsundersökningar
79330000-6
Statistiktjänster
79340000-9
Reklam och marknadsföring
79341000-6
Reklam
79341100-7
Reklamrådgivning
79341200-8
Managementtjänster avseende reklam
79341400-0
Reklamkampanjer
79341500-1
Flygreklam
79342000-3
Marknadsföring
79342100-4
Direktreklam
79342200-5
Säljfrämjande åtgärder
79342300-6
Kundservice
79342310-9
Kundundersökningar
79342311-6
Undersökning av kundtillfredställelse
79342320-2
Kundvård
79342321-9
Kundlojalitetsprogram
79342400-7
Auktionstjänster
79342410-4
Elektronisk auktion
79400000-8
Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79410000-1
Företags- och organisationsrådgivning
79411000-8
Allmän organisationsrådgivning
79411100-9
Konsulttjänster för företagsutveckling
79412000-5
Finansiella konsulttjänster
79413000-2
Konsulttjänster för marknadsföring
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
79414000-9
Konsulttjänster för personalförvaltning
79415000-6
Konsulttjänster för produktionsledning
79415200-8
Rådgivning avseende design
79416000-3
Public relations
79416100-4
Managementtjänster avseende public relations
79416200-5
Konsulttjänster för public relations
79417000-0
Konsulttjänster för säkerhet
79418000-7
Konsulttjänster för upphandling
79419000-4
Utvärderingskonsulttjänster
79420000-4
Managementtjänster
79421000-1
Projektledning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
79421100-2
Projektövervakning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
79421200-3
Projektutformning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
5
79422000-8 ( )
Medling och förlikning
79430000-7
Krishantering
79500000-9
Kontorshjälp
79510000-2
Telefonsvarartjänster
79511000-9
Telefonupplysningar
79512000-6
Teletjänstcentral
79520000-5
Reprotjänster
79521000-2
Kopieringstjänster
79530000-8
Översättartjänster
79540000-1
Tolktjänster
79550000-4
Maskinskrivning, ordbehandling och desktop publishing-tjänster
79551000-1
Maskinskrivning
79552000-8
Ordbehandling
79553000-5
Desktop publishing-tjänster
79560000-7
Arkivering
79570000-0
Sammanställning av adressregister och utskick
79571000-7
Utskick
6
79600000-0 ( )
Rekryteringstjänster
(6)
Personalförmedling
79610000-3
79611000-0
Jobbsökningstjänster
79612000-7
Platsförmedling av kontorspersonal
79613000-4
Omflyttning av personal
79620000-6 (6)
Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
79621000-3
Förmedling av kontorspersonal
79622000-0
Tillhandahållande av hemtjänstpersonal
79623000-7
Förmedling av handelsanställda eller industriarbetare
79624000-4
Förmedling av vårdpersonal
79625000-1
Förmedling av läkare
79630000-9
Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning
79631000-6
Personaltjänster och lönehantering
L 74/201
L 74/202
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
79632000-3
Utbildning av personal
79633000-0
Personalutveckling
79634000-7
Yrkesvägledning
79635000-4
Bedömningstjänster vid rekrytering
79700000-1
Undersöknings- och säkerhetstjänster
79710000-4
Säkerhetstjänster
79711000-1
Larmövervakningstjänster
79713000-5
Vakttjänster
79714000-2
Övervakningstjänster
79714100-3
Eftersökning
79714110-6
Uppspårning av försvunna
79715000-9
Patrullering
79716000-6
Utfärdande av ID-kort
79720000-7
Utredning
79721000-4
Detektivtjänster
79722000-1
Grafologi
79723000-8
Avfallsanalys
79800000-2
Tryckning och tillhörande tjänster
79810000-5
Tryckning
79811000-2
Digitaltryckning
79812000-9
Sedeltryckning
79820000-8
Trycktjänster
79821000-5
Sluttryckning
79821100-6
Korrekturläsning
79822000-2
Sättning
79822100-3
Tryckplåtsproduktion
79822200-4
Fotogravering
79822300-5
Sättningstjänster
79822400-6
Litografiska tjänster
79822500-7
Grafisk formgivning
79823000-9
Tryckning och leverans
79824000-6
Tryckning och distribution
79900000-3
Diverse företags- och övriga tjänster
79910000-6
Kapitalförvaltning
79920000-9
Paketering och tillhörande tjänster
79921000-6
Paketering
79930000-2
Specialdesign
79931000-9
Inredningstjänster
79932000-6
Inredningsdesign
79933000-3
Stödtjänster avseende design
79934000-0
Möbeldesign
79940000-5
Inkasso
79941000-2
Inkassering av avgifter
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
79950000-8
Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser
79951000-5
Organisering av seminarier
79952000-2
Evenemang
79952100-3
Anordnande av kulturevenemang
79953000-9
Festivalarrangemang
79954000-6
Festarrangemang
79955000-3
Anordnande av modevisningar
79956000-0
Anordnande av mässor och utställningar
79957000-7
Anordnande av auktioner
79960000-1
Foto- och tillhörande tjänster
79961000-8
Fototjänster
79961100-9
Annonsfotografering
79961200-0
Flygfotografering
79961300-1
Specialfotografering
79961310-4
Borrhålsfotografering
79961320-7
Undervattensfotografering
79961330-0
Mikrofilmning
79961340-3
Röntgenfotografering
79961350-6
Ateljéfotografering
79962000-5
Fotoframkallning
79963000-2
Restaurering, kopiering och retuschering av foton
79970000-4
Förlagstjänster
79971000-1
Bokbindning och färdigbearbetning
79971100-2
Färdigbearbetning av böcker
79971200-3
Bokbindning
79972000-8
Ordboksutgivning
79972100-9
Utgivning av ordböcker på regionala språk
79980000-7
Prenumerationstjänster
79990000-0
Diverse företagstjänster
79991000-7
Lagerhantering
79992000-4
Receptionstjänster
79993000-1
Tjänster för servicesystem och drift av anläggning
79993100-2
Tjänster för drift av anläggning
79994000-8
Kontraktsadministration
79995000-5
Biblioteksadministration
79995100-6
Arkiveringstjänster
79995200-7
Katalogisering
79996000-2
Företagsadministration
79996100-3
Dokumenthantering
79997000-9
Affärsresetjänster
79998000-6
Coachning
79999000-3
Skanning och fakturering
79999100-4
Skanning
L 74/203
L 74/204
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
79999200-5
Fakturering
80000000-4
Undervisning och utbildning
80100000-5
Grundskoleundervisning
80110000-8
Förskoleundervisning
80200000-6
Högstadie- och gymnasieundervisning
80210000-9
Teknisk och yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå
80211000-6
Teknisk undervisning på högstadie- och gymnasienivå
80212000-3
Yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå
80300000-7
Högre utbildning
80310000-0
Undervisning i ungdomsskola
80320000-3
Medicinsk utbildning
80330000-6
Säkerhetsutbildning
80340000-9
Speciella undervisningstjänster
80400000-8
Vuxen- och annan undervisning
80410000-1
Diverse skoltjänster
80411000-8
Trafikskoletjänster
80411100-9
Tjänster för körkortsprov
80411200-0
Körlektioner
80412000-5
Flygutbildning
80413000-2
Seglarskoletjänster
80414000-9
Dykskoletjänster
80415000-6
Skidskoletjänster
80420000-4
E-lärande
80430000-7
Vuxenundervisning på universitetsnivå
80490000-5
Drift av undervisningsanstalt
80500000-9
Utbildningstjänster
80510000-2
Specialutbildning
80511000-9
Personalutbildning
80512000-6
Hunddressyr
80513000-3
Ridskoletjänster
80520000-5
Utbildningslokaler/system
80521000-2
Utbildningsprogram
80522000-9
Utbildningsseminarier
80530000-8
Yrkesutbildning
80531000-5
Industriell och teknisk yrkesutbildning
80531100-6
Industriell yrkesutbildning
80531200-7
Teknisk yrkesutbildning
80532000-2
Chefsutbildning
80533000-9
Introduktion och utbildning av datoranvändare
80533100-0
Datautbildning
80533200-1
Datakurser
80540000-1
Miljöutbildning
80550000-4
Säkerhetsövningar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
80560000-7
Övningar i sjukvård och första hjälpen
80561000-4
Vårdutbildning
80562000-1
Första hjälpen-utbildning
80570000-0
Personlighetsutvecklande utbildning
80580000-3
Tillhandahållande av språkkurser
80590000-6
Handledning
80600000-0
Utbildning med avseende på försvars- och säkerhetsmateriel
80610000-3
Utbildning och simulering: säkerhetsutrustning
80620000-6
Utbildning och simulering: skjutvapen och ammunition
80630000-9
Utbildning och simulering: militärfordon
80640000-2
Utbildning och simulering: örlogsfartyg
80650000-5
Utbildning och simulering: luftfartyg, robotar och rymdfarkoster
80660000-8
Utbildning och simulering: elektroniska system för militärt bruk
85000000-9
Hälso- och sjukvård samt socialvård
85100000-0
Hälsovårdstjänster
85110000-3
Sjukhustjänster och tillhörande tjänster
85111000-0
Sjukhustjänster
85111100-1
Kirurgisk sjukhusvård
85111200-2
Läkarvård på sjukhus
85111300-3
Gynekologisk sjukhusvård
85111310-6
Provrörsbefruktning
85111320-9
Förlossningsvård
85111400-4
Sjukhusrehabilitering
85111500-5
Mentalvård på sjukhus
85111600-6
Ortopediska tjänster
85111700-7
Syrgasbehandling
85111800-8
Patologiska tjänster
85111810-1
Blodanalys
85111820-4
Bakteriologisk analys
85111900-9
Sjukhusdialys
85112000-7
Stödtjänster på sjukhus
85112100-8
Leverans av sänglinne till sjukhus
85112200-9
Öppenvård
85120000-6
Läkarvård och tillhörande tjänster
85121000-3
Läkarmottagningstjänster
85121100-4
Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
85121200-5
Medicinska specialisttjänster
85121210-8
Gynekologisk vård eller förlossningsvård
85121220-1
Njursjukvård eller specialistvård för sjukdomar i nervsystemet
85121230-4
Hjärtsjukvård eller specialiserad lungsjukvård
85121231-1
Hjärtsjukvård
85121232-8
Specialiserad lungsjukvård
85121240-7
Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård
L 74/205
L 74/206
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
85121250-0
Gastroenterologisk eller geriatrisk vård
85121251-7
Gastroenterologisk vård
85121252-4
Geriatrisk vård
85121270-6
Psykiatrisk eller psykologisk vård
85121271-3
Hem för vård av psykiskt störda personer
85121280-9
Ögonsjukvård, hudsjukvård eller ortopedisk vård
85121281-6
Ögonsjukvård
85121282-3
Hudsjukvård
85121283-0
Ortopedisk vård
85121290-2
Pediatrisk eller urologisk vård
85121291-9
Pediatrisk vård
85121292-6
Urologisk vård
85121300-6
Kirurgiska specialisttjänster
85130000-9
Tandläkarvård och tillhörande tjänster
85131000-6
Tandläkarvård
85131100-7
Tandreglering
85131110-0
Tandregleringskirurgi
85140000-2
Diverse hälsovård
85141000-9
Tjänster utförda av vårdpersonal
85141100-0
Barnmorsketjänster
85141200-1
Sjukskötersketjänster
85141210-4
Vård i hemmet
85141211-1
Dialys i hemmet
85141220-7
Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor
85142000-6
Paramedicinska tjänster
85142100-7
Sjukgymnasttjänster
85142200-8
Homeopatiska tjänster
85142300-9
Hygientjänster
85142400-0
Hemleverans av inkontinensprodukter
85143000-3
Ambulanstjänster
85144000-0
Patientvård på sjukhus eller i hemmet
85144100-1
Patientvård i hemmet
85145000-7
Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier
85146000-4
Tjänster utförda av blodbanker
85146100-5
Tjänster utförda av spermabanker
85146200-6
Tjänster utförda av organbanker
85147000-1
Företagshälsovård
85148000-8
Medicinsk analys
85149000-5
Farmaceutiska tjänster
85150000-5
Medicinsk bildbehandling
85160000-8
Optikertjänster
85170000-1
Akupunktur och kiropraktik
85171000-8
Akupunktur
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
85172000-5
Kiropraktik
85200000-1
Veterinärstjänster
85210000-3
Anläggningar för husdjursuppfödning
85300000-2
Socialvård och tillhörande tjänster
85310000-5
Socialt arbete
85311000-2
Social omsorg med inkvartering
85311100-3
Äldreomsorg
85311200-4
Social omsorg för handikappade
85311300-5
Barn- och ungdomsomsorg
85312000-9
Socialvård utan inkvartering
85312100-0
Tjänster för dagcentrer
85312110-3
Barnomsorg inom förskola
85312120-6
Dagvård för handikappade barn och ungdomar
85312200-1
Hemkörning av varor
85312300-2
Vägledning och rådgivning
85312310-5
Vägledning
85312320-8
Rådgivning
85312330-1
Familjeplanering
85312400-3
Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner
85312500-4
Rehabiliteringstjänster
85312510-7
Yrkesrehabilitering
85320000-8
Socialvård
85321000-5
Administration inom socialtjänsten
85322000-2
Kommunalt åtgärdsprogram
85323000-9
Kommunal hälso- och sjukvård
90000000-7
Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
90400000-1
Avloppshantering
90410000-4
Avledning av avloppsvatten
90420000-7
Rening av avloppsvatten
90430000-0
Bortskaffande av avloppsvatten
90440000-3
Rening av kloakbrunnar
90450000-6
Rening av septiska tankar
90460000-9
Tömning av kloakbrunnar eller septiska tankar
90470000-2
Rensning av avlopp
90480000-5
Skötsel av avloppsnät
90481000-2
Drift av reningsverk
90490000-8
Besiktning av avlopp och konsulttjänster för avloppshantering
90491000-5
Besiktning av avlopp
90492000-2
Konsulttjänster för avloppshantering
90500000-2
Avfallstjänster
90510000-5
Avfallshantering
90511000-2
Sophämtning
90511100-3
Hämtning av deponisopor
L 74/207
L 74/208
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
90511200-4
Hämtning av hushållssopor
90511300-5
Insamling av avfall
90511400-6
Pappersinsamling
90512000-9
Avfallstransport
90513000-6
Hantering av ofarligt avfall
90513100-7
Disponering av hushållssopor
90513200-8
Disponering av sopor
90513300-9
Avfallsförbränning
90513400-0
Bortskaffande av aska
90513500-1
Behandling och disponering av förorenade vätskor
90513600-2
Avlägsnande av slam
90513700-3
Transport av slam
90513800-4
Behandling av slam
90513900-5
Hantering av slam
90514000-3
Återvinning av avfall
90520000-8
Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90521000-5
Behandling av radioaktivt avfall
90521100-6
Hämtning av radioaktivt avfall
90521200-7
Lagring av radioaktivt avfall
90521300-8
Disponering av radioaktivt avfall
90521400-9
Transport av radioaktivt avfall
90521410-2
Transport av lågaktivt avfall
90521420-5
Transport av medelaktivt avfall
90521500-0
Packning av radioaktivt avfall
90521510-3
Packning av lågaktivt avfall
90521520-6
Packning av medelaktivt avfall
90522000-2
Tjänster i samband med kontaminerad jord
90522100-3
Bortforsling av kontaminerad jord
90522200-4
Disponering av kontaminerad jord
90522300-5
Behandling av kontaminerad mark
90522400-6
Markrening och markbehandling
90523000-9
Deponering av giftigt avfall utom radioaktivt avfall och kontaminerad jord
90523100-0
Oskadliggörande av vapen och ammunition
90523200-1
Desarmering av bomber
90523300-2
Minsvepning
90524000-6
Tjänster i samband med medicinskt avfall
90524100-7
Insamling av sjukvårdsavfall
90524200-8
Hantering av sjukvårdsavfall
90524300-9
Bortforsling av biologiskt avfall
90524400-0
Insamling, transport och hantering av sjukhusavfall
90530000-1
Drift av avfallsupplag
90531000-8
Förvaltningstjänster i samband med övertäckta avfallsupplag
90532000-5
Förvaltningstjänster i samband med kolavfallsupplag
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
90533000-2
Förvaltningstjänster i samband med avfallsupplag
90600000-3
Rengöring, hygienisering och tillhörande tjänster i tätort och på landsbygden
90610000-6
Gaturenhållning och gatsopning
90611000-3
Gaturenhållning
90612000-0
Gatsopning
90620000-9
Snöröjning
90630000-2
Isröjning
90640000-5
Renhållning och tömning av rännstenar
90641000-2
Renhållning av rännstenar
90642000-9
Tömning av rännstenar
90650000-8
Avlägsnande av asbest
90660000-1
Borttagande av bly
90670000-4
Desinficering och utrotning i tätort och på landsbygden
90680000-7
Strandrengöring
90690000-0
Klottersanering
90700000-4
Miljötjänster
90710000-7
Miljöledning
90711000-4
Miljökonsekvensbedömning utom för byggprojekt
90711100-5
Risk- eller farobedömning utom för byggprojekt
90711200-6
Miljönormer utom för byggprojekt
90711300-7
Analys av miljöindikatorer utom för byggprojekt
90711400-8
Tjänster med avseende på miljökonsekvensbedömning (MKB) utom för byggprojekt
90711500-9
Miljöövervakning utom för byggprojekt
90712000-1
Miljöplanering
90712100-2
Utvecklingsplanering för stadsmiljön
90712200-3
Strategisk planering för bevarande av skogsmiljön
90712300-4
Strategisk planering för bevarande av den marina miljön
90712400-5
Strategisk planering för hantering eller bevarande av naturresurser
90712500-6
Byggande eller planering av miljöinstitutioner
90713000-8
Miljörådgivning
90713100-9
Konsulttjänster för vattenförsörjning och avloppsvatten utom för byggprojekt
90714000-5
Miljörevision
90714100-6
Miljöinformationssystem
90714200-7
Företagsmiljörevisioner
90714300-8
Sektorsmiljörevisioner
90714400-9
Aktivitetsspecifika miljörevisioner
90714500-0
Miljökvalitetskontroll
90714600-1
Miljösäkerhetskontroll
90715000-2
Föroreningsundersökningar
90715100-3
Undersökningar av kemikalie- och oljeutsläpp
90715110-6
Undersökningar av gasverksmark
90715120-9
Undersökning av mark för kemiska industrier eller oljeraffinaderier
90715200-4
Undersökningar av andra utsläpp
L 74/209
L 74/210
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
90715210-7
Undersökningar av mark för oljedepåer eller oljeterminaler
90715220-0
Undersökningar av industrimark
90715230-3
Undersökningar av mark för industriavfall
90715240-6
Undersökningar av mark för träbearbetningsindustrier
90715250-9
Undersökningar av mark för kemtvättanläggningar
90715260-2
Undersökningar av mark för gjuterier
90715270-5
Undersökningar av mark för återvinningsanläggning
90715280-8
Undersökningar av mark för livsmedelsindustrier
90720000-0
Miljöskydd
90721000-7
Miljösäkerhet
90721100-8
Landskapsskydd
90721200-9
Ozonskydd
90721300-0
Skydd mot förorening av livsmedel och foder
90721400-1
Skydd av genetiska resurser
90721500-2
Skydd mot giftiga ämnen
90721600-3
Skydd mot strålning
90721700-4
Skydd av hotade arter
90721800-5
Skydd mot naturliga faror eller risker
90722000-4
Miljöåterställning
90722100-5
Återställning av industrimark
90722200-6
Miljösanering
90722300-7
Tjänster avseende landåtervinning
90730000-3
Spårning, övervakning och återställning av föroreningar
90731000-0
Tjänster med avseende på luftföroreningar
90731100-1
Hantering av luftkvalitet
90731200-2
Hantering och övervakning av gränsöverskridande luftföroreningar
90731210-5
Köp av utsläppsrätter av koldioxid
90731300-3
Skydd mot luftföroreningar
90731400-4
Övervakning och mätning av luftföroreningar
90731500-5
Detektering av giftiga gaser
90731600-6
Övervakning av metanmängden
90731700-7
Övervakning av koldioxidmängden
90731800-8
Övervakning av mängden luftburna partiklar
90731900-9
Övervakning av minskningen av ozonmängden
90732000-7
Tjänster avseende jordföroreningar
90732100-8
Skydd mot jordföroreningar
90732200-9
Borttagning av förorenad jord
90732300-0
Behandling eller återställning av förorenad jord
90732400-1
Rådgivning om jordföroreningar
90732500-2
Kartläggning av jordföroreningar
90732600-3
Mätning och övervakning av jordföroreningar
90732700-4
Analys av mängden organiska gödningsmedelsföroreningar
90732800-5
Analys av mängden bekämpningsmedelsföroreningar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
90732900-6
Analys av mängden nitrat- och fosfatföroreningar
90732910-9
Analys av mängden nitratföroreningar
90732920-2
Analys av mängden fosfatföroreningar
90733000-4
Tjänster avseende vattenföroreningar
90733100-5
Övervakning eller kontroll av föroreningar i ytvattnet
90733200-6
Återställning av förorenat ytvatten
90733300-7
Skydd mot förorenat ytvatten
90733400-8
Behandling av ytvatten
90733500-9
Bortledning av förorenat ytvatten
90733600-0
Hantering eller övervakning av gränsöverskridande vattenföroreningar
90733700-1
Övervakning eller kontroll av föroreningar i grundvattnet
90733800-2
Bortledning av förorenat grundvatten
90733900-3
Behandling eller återställning av förorenat grundvatten
90740000-6
Spårning, övervakning och återställning av förorenande ämnen
90741000-3
Tjänster avseende oljeföroreningar
90741100-4
Övervakning av oljeutsläpp
90741200-5
Kontroll av oljeutsläpp
90741300-6
Återställning efter oljeutsläpp
90742000-0
Tjänster med avseende på buller
90742100-1
Bullerkontroll
90742200-2
Bullerskydd
90742300-3
Bullerövervakning
90742400-4
Rådgivning med avseende på buller
90743000-7
Tjänster med avseende på förorening av giftiga ämnen
90743100-8
Övervakning av giftiga ämnen
90743200-9
Återställning efter förorening av giftiga ämnen
90900000-6
Städning och renhållning
90910000-9
Städning
90911000-6
Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
90911100-7
Städning av bostäder
90911200-8
Städning av byggnader
90911300-9
Fönsterputsning
90912000-3
Urblåsning av rörformiga konstruktioner
90913000-0
Tankrengöring och reservoarrengöring
90913100-1
Tankrengöring
90913200-2
Reservoarrengöring
90914000-7
Rengöring av bilparkeringar
90915000-4
Ugns- och skorstenssotning
90916000-1
Rengöring av telefonutrustning
90917000-8
Rengöring av transportutrustning
90918000-5
Rengöring av avfallsbehållare
90919000-2
Kontors- och skolstädning samt rengöring av kontorsutrustning
90919100-3
Rengöring av kontorsutrustning
L 74/211
L 74/212
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
90919200-4
Kontorsstädning
90919300-5
Städning av skolor
90920000-2
Sanering av anläggningar
90921000-9
Desinficering och utrotning
90922000-6
Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter
90923000-3
Desinfestation av råttor
90924000-0
Desinfektion med gas
92000000-1
Fritids-, kultur- och sporttjänster
92100000-2
Film- och videotjänster
92110000-5
Film- och videoproduktion samt tillhörande tjänster
92111000-2
Film- och videoproduktion
92111100-3
Produktion av instruktionsfilm och videoband
92111200-4
Produktion av reklam-, propaganda-, och informationsfilm samt videoproduktion
92111210-7
Reklamfilmsproduktion
92111220-0
Produktion av reklamvideor
92111230-3
Produktion av propagandafilm
92111240-6
Produktion av propagandavideor
92111250-9
Produktion av informationsfilm
92111260-2
Produktion av informationsvideor
92111300-5
Produktion av underhållningsfilm och -videor
92111310-8
Produktion av underhållningsfilm
92111320-1
Produktion av underhållningsvideor
92112000-9
Tjänster i samband med film- och videoproduktion
92120000-8
Film- eller videodistribution
92121000-5
Videodistribution
92122000-2
Filmdistribution
92130000-1
Filmvisning
92140000-4
Videovisning
92200000-3 (2)
Radio- och televisionstjänster
2
Radiotjänster
2
92211000-3 ( )
Radioproduktion
92213000-7
Småskaliga radiosystem
92214000-4
Radiostudio- eller radiosändningsutrustning
92215000-1
Tjänster avseende allmän mobilradio (GMRS)
92216000-8
Tjänster avseende familjeradio (FRS)
92217000-5
Tjänster avseende allmän mobilradio/familjeradio (GMRS/FRS)
92220000-9 (2)
Televisionstjänster
92221000-6 (2)
Tv-produktion
92222000-3
Tjänster avseende intern-tv
92224000-7
Digital-tv
92225000-4
Interaktiv tv
92225100-7
Film on demand-tv
92226000-1
Tv-programmering
92210000-6 ( )
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
92230000-2
Radio- och kabeltelevisionstjänster
92231000-9
Internationella bilaterala tjänster och internationella dedikerade, förhyrda linjer
92232000-6
Kabel-tv
92300000-4
Underhållningstjänster
92310000-7
Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar
92311000-4
Konstverk
92312000-1
Artistiska tjänster
92312100-2
Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter, sånggrupper, musikkårer och orkestrar
92312110-5
Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter
92312120-8
Underhållningstjänster utförda av sånggrupper
92312130-1
Underhållningstjänster utförda av musikkårer
92312140-4
Underhållningstjänster utförda av orkestrar
92312200-3
Tjänster tillhandahållna av författare, kompositörer, skulptörer, underhållare och andra enskilda artister
92312210-6
Författartjänster
92312211-3
Skrivbyråtjänster
92312212-0
Tjänster i samband med framställning av manualer
92312213-7
Teknisk textproduktion
92312220-9
Kompositörstjänster
92312230-2
Skulptörstjänster
92312240-5
Tjänster uförda av underhållare
92312250-8
Tjänster utförda av enskilda artister
92312251-5
DJ-tjänster
92320000-0
Drift av konstinrättning
92330000-3
Tjänster i samband med rekreationsområden
92331000-0
Tjänster på mässor och nöjesparker
92331100-1
Tjänster på mässor
92331200-2
Tjänster på nöjesparker
92331210-5
Fritidsledning för barn
92332000-7
Strandtjänster
92340000-6
Dans- och nöjesunderhållning
92341000-3
Cirkustjänster
92342000-0
Dansundervisning
92342100-1
Undervisning i sällskapsdans
92342200-2
Undervisning i diskodans
92350000-9
Spel- och vadhållningstjänster
92351000-6
Speltjänster
92351100-7
Lotteriverksamhet
92351200-8
Kasinoverksamhet
92352000-3
Vadhållningstjänster
92352100-4
Totoverksamhet
92352200-5
Bookmaker-tjänster
92360000-2
Pyrotekniska tjänster
92370000-5
Ljudteknikertjänster
L 74/213
L 74/214
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
92400000-5
Nyhetsbyråtjänster
92500000-6
Biblioteks-, arkiverings-, musei- och övriga kulturtjänster
92510000-9
Biblioteks- och arkiveringstjänster
92511000-6
Bibliotekstjänster
92512000-3
Arkivtjänster
92512100-4
Arkivförstöring
92520000-2
Musei- och tillhörande tjänster
92521000-9
Museitjänster
92521100-0
Utställningstjänster i museer
92521200-1
Konservering av utställningsföremål och exemplar
92521210-4
Konservering av utställningsföremål
92521220-7
Konservering av föremål
92522000-6
Konservering av historiska platser och byggnader
92522100-7
Konservering av historiska platser
92522200-8
Konservering av historiska byggnader
92530000-5
Tjänster i botaniska och zoologiska trädgårdar samt naturreservat
92531000-2
Tjänster i botaniska trädgårdar
92532000-9
Tjänster i zoologiska trädgårdar
92533000-6
Tjänster i naturreservat
92534000-3
Tjänster för skydd av vilda djur och växter
92600000-7
Sporttjänster
92610000-0
Drift av idrottsanläggningar
92620000-3
Sportrelaterade tjänster
92621000-0
PR-tjänster för sportevenemang
92622000-7
Organisering av sportevenemang
92700000-8
Internetkafétjänster
98000000-3
Andra samhälleliga och personliga tjänster
98100000-4
Medlemsorganisationstjänster
98110000-7
Tjänster tillhandahållna av företags-, yrkes- eller specialistorganisationer
98111000-4
Tjänster tillhandahållna av företagsorganisationer
98112000-1
Tjänster utförda av yrkesorganisationer
98113000-8
Tjänster tillhandahållna av specialistorganisationer
98113100-9
Nukleära säkerhetstjänster
98120000-0
Fackföreningstjänster
98130000-3
Diverse medlemsorganisationstjänster
98131000-0
Tjänster i samband med religionsutövande
98132000-7
Tjänster utförda av politiska organisationer
98133000-4
Tjänster tillhandahållna av sociala medlemsorganisationer
98133100-5
Samhällsförbättringar och stödtjänster till befolkningen
98133110-8
Tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer
98200000-5
Konsulttjänster med avseende på lika möjligheter
98300000-6
Diverse tjänster
98310000-9
Tvätt- och kemtvättstjänster
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CPV-kod
Benämning
98311000-6
Tvättinsamling
98311100-7
Tvätthantering
98311200-8
Drift av tvätteri
98312000-3
Textilrengöring
98312100-4
Textilimpregnering
98313000-0
Rengöring av pälsvaror
98314000-7
Färgläggning
98315000-4
Pressning
98316000-1
Färgning
98320000-2
Hårfrisering och skönhetsbehandlingar
98321000-9
Hårfrisering
98321100-0
Barberartjänster
98322000-6
Skönhetsbehandlingar
98322100-7
Kosmetisk behandling, manikyr och pedikyr
98322110-0
Kosmetisk behandling
98322120-3
Manikyr
98322130-6
Pedikyr
98322140-9
Makeup-tjänster
98330000-5
Tjänster för fysiskt välbefinnande
98331000-2
Tjänster för turkiska bad
98332000-9
Kurortstjänster
98333000-6
Massagetjänster
98334000-3
Wellnesstjänster
98336000-7
Träning, workout eller aerobics
98340000-8
Bostads- och kontorstjänster
98341000-5
Bostadsförmedlingstjänster
98341100-6
Bostadsförvaltning
98341110-9
Hushållstjänster
98341120-2
Portvaktstjänster
98341130-5
Fastighetsskötsel
98341140-8
Vaktmästartjänster
98342000-2
Arbetsmiljötjänster
98350000-1
Kultur- och fritidstjänster
98351000-8
Parkeringsförvaltning
98351100-9
Bilparkeringstjänster
98351110-2
Tjänster utförda av parkeringsvakter
98360000-4
Marina tjänster
98361000-1
Marinakvatiska tjänster
98362000-8
Hamnförvaltning
98362100-9
Stödtjänster för marinbas
98363000-5
Dyktjänster
98370000-7
Begravnings- och tillhörande tjänster
98371000-4
Begravningstjänster
L 74/215
L 74/216
SV
CPV-kod
98371100-5
98371110-8
98371111-5
98371120-1
98371200-6
98380000-0
98390000-3
98391000-0
98392000-7
98393000-4
98394000-1
98395000-8
98396000-5
98500000-8
98510000-1
98511000-8
98512000-5
98513000-2
98513100-3
98513200-4
98513300-5
98513310-8
98514000-9
98900000-2
98910000-5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Europeiska unionens officiella tidning
Benämning
Kyrkogårdstjänster och kremering
Kyrkogårdstjänster
Underhåll av kyrkogårdar
Kremeringstjänster
Begravningstjänster
Kenneltjänster
Andra tjänster
Avveckling
Omlokalisering
Skräddartjänster
Tapetserararbeten
Låssmedstjänster
Instrumentstämning
Privata hushåll med anställd personal
Tjänster utförda av handelsanställda och industriarbetare
Tjänster utförda av handelsanställda
Tjänster utförda av industriarbetare
Arbetskrafttjänster för hushåll
Bemanningstjänster för enskilda
Tjänster utförda av kontorspersonal för enskilda
Tillfällig personal för hushåll
Hemhjälp
Hemtjänst
Tjänster tillhandahållna av exterritoriala organisationer och organ
Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ
Direktiv 2004/18/EG: med undantag av järnvägstransporttjänster som omfattas av kategori 18 i CPC prov.
Direktiv 2004/17/EG: med undantag av järnvägstransporttjänster som omfattas av kategori 18 i CPC prov.
Direktiv 2004/18/EG: med undantag av kontrakt avseende anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial
som ingås av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstid.
Direktiv 2004/18/EG: med undantag av kontrakt om finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtande
av värdepapper eller andra finansiella instrument samt centralbankstjänster. Med undantag också av kontrakt avseende förvärv eller hyra,
oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan (dock ska varje form av
kontrakt om finansiella tjänster som sluts samtidigt med, före eller efter förvärvs- eller hyreskontraktet omfattas av detta direktiv).
Direktiv 2004/17/EG: med undantag av kontrakt i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtande av värdepapper eller
andra finansiella instrument. Med undantag också av kontrakt avseende förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga
byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan (dock ska varje form av kontrakt om finansiella tjänster som sluts samtidigt
med, före eller efter förvärvs- eller hyreskontraktet omfattas av detta direktiv).
Direktiv 2004/18/EG: med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till nytta för den upphandlande
myndigheten i dess egen verksamhet under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten.
Direktiv 2004/17/EG: med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande
enheten i dess egen verksamhet under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande enheten.
Direktiv 2004/18/EG: med undantag av medlings- och förlikningstjänster.
Direktiv 2004/17/EEG: med undantag av medlings- och förlikningstjänster.
Direktiv 2004/18/EG: med undantag av anställningsavtal.
Direktiv 2004/17/EEG: med undantag av anställningsavtal.
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
TILLÄGGSORDLISTA
Avsnitt A: Material
Grupp A: Metaller och legeringar
AA01-1
Metaller
AA02-4
Aluminium
AA03-7
Brons
AA04-0
Koppar
AA05-3
Järn
AA06-6
Bly
AA07-9
Nickel
AA08-2
Tenn
AA09-5
Zink
AA10-8
Legeringar
AA11-1
Stål
AA12-4
Kolstål
AA13-7
Vanadin
AA14-0
Krom
AA15-3
Mangan
AA16-6
Kobolt
AA17-9
Yttrium
AA18-2
Zirkonium
AA19-5
Molybden
AA20-8
Teknetium
AA21-1
Rutenium
AA22-4
Rodium
AA23-7
Kadmium
AA24-0
Lutetium
AA25-3
Hafnium
AA26-6
Tantal
AA27-9
Volfram
AA28-2
Iridium
AA29-5
Gallium
AA30-8
Indium
AA31-1
Tallium
AA32-4
Barium
AA33-7
Cesium
AA34-0
Strontium
AA35-3
Rubidium
AA36-6
Kalcium
AA37-9
Kalium
AA38-2
Natrium
AA39-5
Litium
AA40-8
Niob
AA41-1
Osmium
L 74/217
L 74/218
Europeiska unionens officiella tidning
SV
AA42-4
Rhenium
AA43-7
Palladium
AA44-0
Mässing
AA45-3
Guld
AA46-6
Silver
AA47-9
Platina
AA48-2
Magnesium
Grupp B: Icke-metaller
AB02-5
Keramiska material
AB03-8
Porslin eller keramik
AB04-1
Lera
AB05-4
Betong
AB06-7
Plast
AB07-0
Polyester
AB08-3
Polyeten
AB09-6
Polystyren
AB11-2
PVC
AB12-5
Gummi
AB13-8
Trä
AB14-1
Barrträ
AB15-4
Tropiska träslag
AB16-7
Bambu
AB17-0
Kork
AB18-3
Papper
AB19-6
Läder
AB20-9
Glasfibrer
AB21-2
Glas
AB22-5
Innerhöljen av glas
AB23-8
Glasdelar
AB24-1
Textilier
AB25-4
Syntetisk
AB26-7
Virke
AB27-0
Sten
AB28-3
Marmor
AB29-6
Ädelstenar
AB30-9
Ull
AB31-2
Silke
AB32-5
Linne
AB33-8
Bomull
AB34-1
Betongmosaik (terrazzo)
AB35-4
Granit
AB36-7
Skiffer
AB37-0
Karbon
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
Avsnitt B: Beskaffenhet, form, förpackning och konditionering
Grupp A: Beskaffenhet
BA01-2
Levande
BA02-5
Naturlig
BA03-8
Konstgjord
BA04-1
Färsk
BA05-4
Kall
BA06-7
Varm
BA07-0
Flytande
BA08-3
Fast
BA09-6
Gasformig
BA10-9
Rå
BA11-2
Torr
BA12-5
Hård
BA13-8
Mjuk
BA14-1
Fina partiklar/pulver
BA15-4
Restprodukter
BA16-7
Flingor
BA17-0
Stavar
BA18-3
Aska
BA19-6
Granulat
BA20-9
Tackor
BA22-5
Stänger
BA23-8
Obearbetad
BA24-1
Fryst
BA25-4
Djupfryst
BA26-7
Vikt/falsad
BA27-0
Smidd
BA28-3
Frystorkad
BA29-6
Slätvalsad
BA30-9
Torkad
BA31-2
Riven
BA32-5
Koncentrerad
BA33-8
Kyld
BA34-1
Belagd
BA35-4
Galvaniserad
BA36-7
Granulerad
BA37-0
Varmvalsad
BA38-3
Förglasad
BA39-6
Laminerad
BA40-9
Som omvandlats till vätskeform
BA41-2
Vulkaniserad
BA42-5
Svetsad
BA43-8
Beredd
BA44-1
Pulvriserad
BA45-4
Raffinerad
L 74/219
L 74/220
Europeiska unionens officiella tidning
SV
BA46-7
Omsmält
BA47-0
Obehandlad
BA48-3
Behandlad
BA49-6
Som ej omvandlats till vätskeform
BA50-9
Oraffinerad
BA51-2
Halvfärdig
BA52-5
Bearbetad
BA53-8
Halvfabrikat
BA54-1
Lösning
Grupp B: Form
BB01-3
Ej rörformig
BB02-6
Rörformig
BB03-9
Rund
BB04-2
Rektangulär
BB05-5
Kvadratisk
BB06-8
Triangulär
BB07-1
Trapetsoid
Grupp C: Förpackning och konditionering
BC01-4
Med metallramar
BC02-7
Med plastramar
BC03-0
Med träramar
BC04-3
Pläterad med guld
BC05-6
Pläterad med platina
BC06-9
Pläterad med silver
BC07-2
Med stålramar
BC08-5
Faner
BC09-8
Ej gjuten
BC10-1
Stoppad
BC11-4
Med tryck
BC12-7
Färgad
BC13-0
Impregnerad
BC14-3
Prefabricerad
BC15-6
Med plastbeläggning
BC16-9
I påsar
BC17-2
I block
BC18-5
I brädor/paneler/skivor
BC19-8
I saltlake
BC20-1
I lös vikt
BC21-4
I kartonger
BC22-7
I patroner
BC23-0
I bitar utan ben
BC24-3
I bitar med ben
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
BC25-6
I partier
BC26-9
I olja
BC27-2
I paket
BC28-5
I påsar/väskor
BC29-8
I ris
BC30-1
I stänger
BC31-4
I rullar
BC32-7
I portionspåsar
BC33-0
I säckar
BC34-3
I ark/plåtar
BC35-6
I skivor
BC36-9
I lösning
BC37-2
I remsor
BC38-5
I vatten
BC39-8
Smaksatt
BC40-1
I formgjutet glas
BC41-4
Konserverad
BC42-7
På flaska
BC43-0
Vakuumförpackad
BC44-3
Förkokt
BC45-6
Återvunnet
BC46-9
Steriliserad
BC48-5
Härdad
Avsnitt C: Material/produkter med särskilda egenskaper och användningssätt
Grupp A: Material/produkter med särskilda egenskaper
CA01-3
Vattentät
CA02-6
Vindtät
CA03-9
Skottsäker
CA04-2
Brandsäker/flamsäker
CA05-5
Rostfri
CA06-8
Expanderbar
CA07-1
Isolerad
CA08-4
Ej isolerad
CA09-7
Eldfast
CA10-0
Icke eldfast
CA11-3
Förstärkt
CA12-6
Med trådinlägg
CA13-9
Oljeabsorberande
CA14-2
Självhäftande
CA15-5
Formbar
CA16-8
Magnetisk
CA17-1
Miljövänlig
CA18-4
Utan genmodifierade organismer
CA19-7
Utan hormoner
L 74/221
L 74/222
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CA20-0
Utan bekämpningsmedel
CA21-3
Asbestfri
CA22-6
Freonfri
CA23-9
Ozonfri
CA24-2
PVC-fri
CA25-5
Hybrid
CA26-8
Kolvätefri
CA27-1
Kväveoxidfri
CA28-4
Koloxidfri
CA29-7
Koldioxidfri
CA30-0
Svavelfri
CA31-3
Euro 0 (bränsle)
CA32-6
Euro 1 (bränsle)
CA33-9
Euro 2 (bränsle)
CA34-2
Euro 3 (bränsle)
CA35-5
Euro 4 (bränsle)
CA36-8
Euro 5 (bränsle)
CA37-1
Ledad
CA38-4
Lång hållbarhet
CA39-7
Lättvikt
CA40-0
Sjögående
CA41-3
Halvt nedsänkbar
CA42-6
Nedsänkbar
CA43-9
Digital
CA44-2
Bärbar
CA45-5
Med hög upplösning
CA46-8
Högpresterande
CA47-1
Mångsidig
CA48-4
För flera användare
CA49-7
Uppgraderbar
CA50-0
Engångs-
CA51-3
Laddningsbar
CA52-6
Brandhärdig/flamhärdig
CA53-9
Brandhämmande
CA54-2
Värmebeständig
CA55-5
Steril
CA56-8
Osteril
CA57-1
Miljömärkt
CA58-4
Utan färgämnen
CA59-7
Utan konserveringsmedel
CA60-0
Tredimensionell
CA61-3
Löstagbar
CA62-6
Ekologisk
CA63-9
Odlad
CA64-2
Vild
CA65-5
Uppfödd
CA66-8
Som slängs efter användandet
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CA67-1
Återanvändbar
CA68-4
Bepansrad
CA69-7
Ergonomisk
Grupp B: Funktionssätt
CB01-4
Eluppvärmd
CB02-7
Fjärrstyrd
CB03-0
Högtrycks-
CB04-3
Högspännings-
CB05-6
Lågtrycks-
CB06-9
Lågspännings-
CB07-2
Medeltrycks-
CB08-5
Med fyrhjulsdrift
CB09-8
Dieseldriven
CB10-1
Eldriven
CB11-4
Vattenkraftsdriven
CB12-7
Atomdriven
CB13-0
Soldriven
CB14-3
Med bensinmotor
CB15-6
Mekanisk
CB16-9
Mekanisk och elektrisk
CB17-2
Självdriven
CB18-5
Automatisk
CB19-8
Datoriserad
CB20-1
Datorstödd
CB21-4
Datorbaserad
CB22-7
Datorstyrd
CB23-0
Med multibearbetning
CB24-3
Synkron
CB25-6
Asynkron
CB26-9
Handhållen
CB27-2
Integrerad
CB28-5
Fossilbränsleeldad
CB29-8
Koleldad
CB30-1
Gaseldad
CB31-4
Oljeeldad
CB32-7
Vedeldad
CB33-0
Enfas- (betr växelström)
CB34-3
Tvåfas-
CB35-6
Trefas-
CB36-9
Snabb-
CB37-2
Enfas- (betr motorer)
CB38-5
Fristående
CB39-8
Som ej kan slås av
CB40-1
Som kan slås av
L 74/223
L 74/224
Europeiska unionens officiella tidning
SV
CB41-4
Hybriddriven
CB42-7
Batteridriven
CB43-0
Biobränsledriven
CB44-3
Vätgasdriven
CB45-6
Etanoldriven
CB46-9
Fotogendriven
CB47-2
Gasdriven
Avsnitt D: Allmänt, förvaltning
Grupp A: Allmänt och förvaltningsmässiga attribut
DA01-4
Internationell
DA02-7
Nationell
DA03-0
Offentlig
DA04-3
Privat
DA05-6
Begagnad
DA06-9
Primär
DA07-2
Sekundär
DA08-5
Tertiär
DA09-8
Realtids-
DA10-1
Stadium
DA11-4
Sekreterar-
DA12-7
Inomhus
DA13-0
Utomhus
DA14-3
Mobil
DA15-6
Hushålls-
DA16-9
Ej hushålls-
DA17-2
Nyckelfärdigt projekt
DA18-5
Underjordisk
DA19-8
Undervattens-
DA20-1
På plats
DA21-4
Ovan mark
DA22-7
För alla ändamål
DA23-0
För särskilda ändamål
DA24-3
Och liknande produkter
DA25-6
Standard-
DA26-9
Ledning
DA27-2
Administrativ
DA28-5
Socialtjänst
DA29-8
Socialt arbete
DA30-1
Rådgivning
DA31-4
Dagsjukvård
DA32-7
Familjeplanering
DA33-0
Rehabilitering
DA34-3
Vägledning
DA35-6
Från arbetslokal
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
DA36-9
Naturresurs
DA37-2
Återvinning
DA38-5
Dekontaminering
DA39-8
Spårande av föroreningar
DA40-1
Kvalitetskontroll
DA41-4
Behandling
DA42-7
Inklusive installation
DA43-0
För flera ändamål
DA44-3
Reservdelar
Avsnitt E: Användare/nyttjare
Grupp A: Användare eller nyttjare
EA01-5
För spädbarn
EA02-8
För barn
EA03-1
För tonåringar
EA04-4
För män
EA05-7
För äldre
EA06-0
För kvinnor
EA07-3
För gravida kvinnor
EA08-6
För arbetslösa
EA09-9
För hemlösa
EA10-2
För narkotikamissbrukare
EA11-5
För pensionärer
EA12-8
(Anpassad) för funktionshindrade
EA13-1
(Anpassad) för fysiskt funktionshindrade
EA14-4
(Anpassad) för förlamade
EA15-7
(Anpassad) för personer med ensidig förlamning
EA16-0
(Anpassad) för personer med tetraplegi
EA17-3
(Anpassad) för personer med paraplegi
EA18-6
(Anpassad) för stumma
EA19-9
(Anpassad) för hörselskadade
EA20-2
(Anpassad) för dövstumma
EA21-5
(Anpassad) för synskadade
EA22-8
(Anpassad) för psykiskt funktionshindrade
EA23-1
För passagerare
EA24-4
För en begränsad kundkrets
EA25-7
För fångar
EA26-0
För patienter
EA27-3
För icke-akutpatienter
EA28-6
För passagerare som åker regelbundet
EA29-9
För människor
EA30-2
För djur
L 74/225
L 74/226
Europeiska unionens officiella tidning
SV
Avsnitt F: Användningsområde
Grupp A: Utbildning
FA01-6
För utbildning
FA02-9
För användning i förskolan
FA03-2
För användning i skolan
FA04-5
För yrkesutbildning
Grupp B: Säkerhet
FB01-7
För militärt bruk
FB02-0
För vapen och ammunition
FB03-3
För polisen
FB04-6
För brandsläckning
FB05-9
För användning på fängelser
FB06-2
För räddningsändamål
FB07-5
För nödsituationer
FB08-8
För brandskydd
FB09-1
För säkerhetssystem
FB10-4
För kärnsäkerhet
FB11-7
I händelse av strålning
FB12-0
För förebyggande av terrorism
FB13-3
Med militära specifikationer
Grupp C: Avfall
FC01-8
För bortskaffande av avfall
FC02-1
För avfall
FC03-4
För hushållsavfall
Grupp D: Årstider
FD01-9
För våren
FD02-2
För sommaren
FD03-5
För hösten
FD04-8
För vintern
FD05-1
För alla årstider
Grupp E: Post
FE01-0
För förpackning av varor
FE02-3
För paket
FE03-6
För användning på postkontor
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
Grupp F: Rengöring
FF01-1
För rengöring
FF02-4
För dagcenter
Grupp G: Andra användningsområden
FG01-2
För tillgång/tillträde
FG02-5
För utställningsändamål
FG03-8
För grafiska ändamål
FG04-1
För uppvärmning
FG05-4
För industriellt bruk
FG06-7
För tryckeriverksamhet
FG07-0
För marint bruk
FG08-3
För kontorsbruk
FG09-6
För inomhusbruk
FG10-9
För utomhusbruk
FG11-2
För vetenskapliga ändamål
FG12-5
För lagerverksamhet
FG13-8
För överlevnad
FG14-1
För tekniska ändamål
FG15-4
För teständamål
FG16-7
För användning i städer
FG17-0
För användning inom jordbruket
FG18-3
För användning inom trädgårdsodlingen
FG19-6
För campingändamål
FG20-9
För användning i kök
FG21-2
För undervattensbruk
FG22-5
För kosmetiskt bruk
FG23-8
För turiständamål
FG24-1
För konstnärlig verksamhet
FG25-4
För byggnader eller föremål av särskilt historiskt eller arkitektoniskt intresse
Avsnitt G: Skala och mått
Grupp A: Dimensioner, effekt osv
GA01-7
Krav på viss vikt
GA02-0
Begränsningar av fordons bruttovikt
GA03-3
Krav på visst antal ton per år
GA04-6
Krav på visst antal kg per år
GA05-9
Krav på viss höjd
GA06-2
Krav på viss bredd
GA07-5
Krav på viss tjocklek
GA08-8
Krav på viss längd
GA09-1
Krav på viss diameter
GA10-4
Krav på viss volym
L 74/227
L 74/228
Europeiska unionens officiella tidning
SV
GA11-7
Krav på visst antal liter per år
GA12-0
Krav på viss storlek
GA13-3
Krav på viss storlek per enhet
GA14-6
Krav på viss kapacitet
GA15-9
Krav på viss omkrets
GA16-2
Krav på visst djup
GA17-5
Krav på visst antal kWh per år
GA18-8
Krav på visst antal MWh per år
GA19-1
Per år (p. a.)
GA20-4
Viss effekt
GA21-7
Visst tryck
GA22-0
Krav på viss spänning
GA32-0
Krav på visst antal grader Celsius
GA33-3
Krav på visst antal grader Fahrenheit
Grupp B: Frekvens
GB01-8
Varje dag
GB02-1
Varje vecka
GB03-4
Varje månad
GB04-7
Varje år
Grupp C: Andra beteckningar
GC01-9
Högst
GC02-2
Större än
GC03-5
Som mest
GC04-8
Som minst
GC05-1
Fas:
GC06-4
Rating:
GC07-7
Referens:
GC08-0
Svarstid
GC09-3
Rum:
GC10-6
Arbetets omfattning:
GC11-9
Specifikationer:
GC12-2
Delparti:
GC13-5
Typ:
GC14-8
Typ av arkitektur:
GC15-1
Typ av protokoll:
GC16-4
Typ av standard:
GC17-7
Bostäder:
GC18-0
Partier:
GC19-3
Parti nr
GC20-6
Huvudparti:
GC21-9
Yta:
GC22-2
Idrifttagning (tidsangivelse)
GC23-5
Förlängning
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
GC24-8
Hel
GC25-1
Antal:
GC26-4
Antal kanaler:
GC27-7
Antal artiklar:
GC28-0
Antal faser:
GC29-3
Antal sittplatser:
GC30-6
Antal uppsättningar:
GC31-9
Antal enheter:
GC32-2
Antal användare:
GC33-5
Antal ark/plåtar:
GC34-8
Antal exemplar:
Avsnitt H: Övriga attribut för livsmedel, drycker och måltider
Grupp A: Attribut för livsmedel, drycker och måltider
HA01-8
Tillagad och kyld (”cook and chill”)
HA02-1
Tillagad och fryst
HA03-4
Kosher
HA04-7
Utan griskött
HA05-0
Alkoholfri
HA06-3
Måltider för diabetiker
HA07-6
Glutenfria måltider
HA08-9
Måltider med högt fiberinnehåll
HA09-2
Måltider med lågt kaloriinnehåll
HA10-5
Måltider med låg kolesterolhalt/fetthalt
HA11-8
Måltider med låg proteinhalt
HA12-1
Måltider med låg purinhalt
HA13-4
Måltider med låg natriumhalt
HA14-7
Laktosfria måltider
HA15-0
Måltider för personer med jordnötsallergi
HA16-3
Vegetariska måltider
HA17-6
Måltider för lakto-ovo-vegetarianer
HA18-9
Måltid som tillagats enligt religiösa föreskrifter
HA19-2
Halal
HA20-5
Slaktkroppar eller delar av slaktkroppar
HA21-8
Förstekt
HA22-1
I sockerlag
HA23-4
I tomatsås
HA24-7
I egen saft
HA25-0
Osaltad
HA26-3
Saltad
HA27-6
Tillagad
HA28-9
Ugnsbakad
HA29-2
Stekt
HA30-5
Ångkokt
HA31-8
Livsmedel i juice/sås/spad
L 74/229
L 74/230
Europeiska unionens officiella tidning
SV
Avsnitt I: Övriga attribut för bygg- och anläggningsarbeten
Grupp A: Attribut för bygg- och anläggningsarbeten
IA01-9
Utformning och uppförande
IA02-2
Utformning och läggning
IA03-5
Tillbyggnader
IA04-8
Utvändig
IA05-1
Färdigställande
IA06-4
Utrustad
IA07-7
Utrustning/komponenter för
IA08-0
Golv
IA09-3
Invändig
IA10-6
Modernisering
IA11-9
Modifiering
IA13-5
Återuppbyggnad
IA14-8
Renovering och tillbyggnad
IA15-1
Ersättande
IA16-4
Flervånings-
IA17-7
På land
IA18-0
Förnyelse/reparation av beläggning
IA19-3
Ombyggnad
IA20-6
Utskjutande parti
IA21-9
Till havs
IA22-2
Översyn
IA23-5
Översyn och reparation
IA24-8
Upprustning
IA25-1
Uppfräschning
IA26-4
Flyttning/avlägsnande
IA27-7
Förnyelse
IA28-0
Förstärkning
IA29-3
Ihålig
IA30-6
Upplyst
IA31-9
Förbättringar
IA32-2
Ojämn terräng
IA33-5
Skrot
IA34-8
Breddning
IA35-1
Skiljevägg
IA36-4
För byggnader
IA37-7
För isolering
IA38-0
För mekaniska installationer
IA39-3
För motorvägar
IA40-6
Renovering
IA41-9
Restaurering
IA42-2
Väggar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
Avsnitt J: Övriga attribut för ADB samt informations- och kommunikationsteknik
Grupp A: Attribut för ADB samt informations- och kommunikationsteknik
JA01-1
För datorutrustning
JA02-4
För programvara
JA03-7
För användning i datanät
JA04-0
För konstruktion, utformning och design
JA05-3
Persondatorer
JA06-6
För utvecklingsarbete
JA07-9
Online
JA08-2
Uppgradering
JA09-5
Multimedia
JA10-8
För Internet
JA11-1
För intranät
JA12-4
För datanät
JA13-7
För lokala nät (LAN)
JA14-0
För globala nät (WAN)
JA15-3
Med licens
JA16-6
Gratis licens
JA17-9
För data
JA18-2
För revision
JA19-5
För servrar
JA20-8
För säkerhetskopiering
JA21-1
För utveckling
JA22-4
För programmering
JA23-7
För uppgradering
JA24-9
Bredband
Avsnitt K: Övriga attribut för energi och vattenförsörjning
Grupp A: Attribut för energi och vattenförsörjning
KA01-2
För fjärrvärme
KA02-5
För dränering
KA03-8
För elektrisk utrustning
KA04-1
För elektriska installationer
KA05-4
För avloppsrening
KA06-7
För gasindustrin
KA07-0
För oljeindustrin
KA08-3
För lagring av naturgas
KA09-6
För vattenbehandling
KA10-9
För användning i vattenindustrin
KA11-2
För vattenförsörjningsverksamhet
KA12-5
För elproduktion
KA13-8
Industrileveranser
L 74/231
L 74/232
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KA14-1
Spillvatten
KA15-4
Ånga
KA16-7
För energiindustrin
Avsnitt L: Övriga attribut för medicinsk utrustning och laboratorieutrustning
Grupp A: Attribut för medicinsk utrustning och laboratorieutrustning
LA01-3
För anestesiologi
LA02-6
För dialysbehandling
LA03-9
För obduktioner
LA04-2
För bronkial endoskopi
LA05-5
För brännskador
LA06-8
För cytostatikabehandling
LA07-1
För diagnostisk radiologi
LA08-4
För dietetiskt bruk
LA09-7
För desinfektion
LA10-0
För användning på apotek
LA11-3
För endovaskulärt bruk
LA12-6
För gynekologi
LA13-9
För hemodialys
LA14-2
För hemodynamiskt bruk
LA15-5
För hjärtkirurgi
LA16-8
För användning på sjukhus
LA17-1
För immunologi
LA18-4
För infusion
LA19-7
För injektion
LA20-0
För användning inom intensivvården
LA21-3
För laboratoriebruk
LA22-6
För medicinsk personal
LA23-9
För medicinskt bruk
LA24-2
För neuroangiografi
LA25-5
För neurokirurgi
LA26-8
För vårdpersonal
LA27-1
För operationssalar
LA28-4
För användning i operationssalar
LA29-7
För ortopedi
LA30-0
För osteosyntes
LA31-3
För pediatrik
LA32-6
För paramedicinskt bruk
LA33-9
För patologiskt bruk
LA34-2
För peritonealdialys
LA35-5
För psykiatriska ändamål
LA36-8
För röntgendiagnostik
LA37-1
För radioimmunmetoder
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
LA38-4
För radioimmunologiska metoder
LA39-7
För radiologi
LA40-0
För radioterapeutiska reagens
LA41-3
För serologi
LA42-6
För kirurgi
LA43-9
För dialysavdelningar
LA44-2
För terapeutisk medicin
LA45-5
För terapeutiska ändamål
LA46-8
För transperitonealdialys
LA47-1
För behandling av hypotermi
LA48-4
För urologisk behandling
LA49-7
För röntgenavdelningar
LA50-0
För kardiologi
LA51-3
För kardiovaskulärt bruk
LA52-6
Medicinsk
LA53-9
För användning post mortem
LA54-2
För vaskulärt bruk
LA55-5
För veterinärt bruk
Avsnitt M: Övriga attribut för transport
Grupp A: Attribut som betecknar typ av fordon
MA01-4
För luftfartyg
MA02-7
För luftfartygsbesättningar
MA03-0
För bussar
MA04-3
För bilar
MA05-6
För civila luftfartyg
MA06-9
För industrifordon
MA07-2
För motorfordon
MA08-5
För järnvägar
MA09-8
För transporter
MA10-1
För användning på flygplatser
MA11-4
För fordon
MA12-7
För stadstrafik
MA13-0
För vattenvägar
MA14-3
För båtar
Grupp B: Egenskaper hos fordon
MB01-5
Vänsterstyrning
MB02-8
Högerstyrning
MB03-1
Undervattens- (betr havet)
MB04-4
Höghastighets-
L 74/233
L 74/234
Europeiska unionens officiella tidning
SV
Grupp D: Attribut för specialtransporter
MD01-7
Med kylfordon
MD02-0
Med tankfordon
MD03-3
Med bulkfordon
MD04-6
Med containerfordon
MD05-9
Med flyttbilar
MD06-2
Med självlastande släpfordon
MD07-5
Med pansarbilar
Grupp E: Attribut för specialtransporter
ME01-8
Av torrt bulkgods
ME02-1
Av naturgas
ME03-4
Av lik
ME04-7
Av konstföremål
ME05-0
Av giftiga ämnen
Grupp F: Med användning av fordon
MF01-9
Med luftfartyg
MF02-2
Med spårvagn
MF03-5
Med specialfordon
MF04-8
Med bil
MF05-1
Med buss
MF06-4
Med långfärdsbuss
MF07-7
Med luftballong
MF08-0
Med zeppelinare
MF09-3
Med svävare
MF10-6
Med uppblåsbara båtar av Zodiac-typ
Avsnitt P: Uthyrningstjänster
Grupp A: Uthyrningstjänster
PA01-7
Uthyrning
PA02-0
Leasing
PA03-3
Hyrköp
Grupp B: Tillhandahållande av besättning, förare eller operatör
PB01-8
Med besättning
PB02-1
Utan besättning
PB03-4
Med förare
PB04-7
Utan förare
PB05-0
Med operatör
PB06-3
Utan operatör
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
Avsnitt Q: Övriga attribut för reklamtjänster och juridisk rådgivning
Grupp A: Reklamtjänster
QA01-8
För radio- och tv-reklam
QA02-1
För radioreklam
QA03-4
För tv-reklam
QA04-7
För Internetreklam
QA05-0
För bioreklam
QA06-3
För reklam i dagstidningar
QA07-6
För reklam i tidskrifter
QA08-9
För affischreklam
QA09-2
För reklam på kuponger
QA10-5
För marknader
QA11-8
För evenemang
QA12-1
För konferenser
QA13-4
För utställningar
Grupp B: Juridisk rådgivning
QB01-9
Beträffande avtalsrätt
QB02-2
Beträffande handelsrätt
QB03-5
Beträffande bolagsrätt
QB04-8
Beträffande konkurrensrätt
QB05-1
Beträffande förvaltningsrätt
QB06-4
Beträffande civilrätt
QB07-7
Beträffande offentlig rätt
QB08-0
Beträffande internationell rätt
QB09-3
Beträffande nationell rätt
QB10-6
Beträffande regional lagstiftning
QB11-9
Beträffande arbetsrätt
QB12-2
Beträffande invandringslagstiftning
QB13-5
Beträffande skatterätt
QB14-8
Beträffande socialrätt
QB15-1
Beträffande straffrätt
QB16-4
Beträffande lagstiftning om diskriminering och trakasserier
QB17-7
Beträffande straffrättsliga bestämmelser som rör minderåriga
QB18-0
Beträffande besvärsförfaranden
QB19-3
Beträffande militärlagstiftning
QB20-6
Beträffande företagslagstiftning
QB21-9
Beträffande nationell kartellagstiftning
QB23-5
Beträffande konkursrätt
QB24-8
Beträffande handelsbolagsrätt
QB25-1
Beträffande patenträtt
QB26-4
Beträffande varumärkesrätt
QB27-7
Beträffande upphovsrätt
L 74/235
L 74/236
Europeiska unionens officiella tidning
SV
QB28-0
Beträffande likvidationsrätt
QB29-3
Beträffande fastighetsrätt
QB30-6
Beträffande koncentrationslagstiftning
QB31-9
Beträffande förvärvslagstiftning
QB32-2
Beträffande inkassolagstiftning
QB33-5
Beträffande lagstiftning om skadeståndsanspråk som gäller hälso- och sjukvården
QB34-8
Beträffande lagstiftning om personskador
QB35-1
Beträffande förmögenhetsrätt
QB36-4
Beträffande lagstiftning om arbetstagares förmåner
QB37-7
Beträffande lagstiftning om arbetsmarknadskonflikter
QB38-0
Beträffande familjerätt
QB39-3
Beträffande adoptionslagstiftning
QB40-6
Beträffande lagstiftning om naturalisation
QB41-9
Beträffande lagstiftning om godmanskap
QB42-2
Beträffande lagstiftning om kvarhållande
QB43-5
Beträffande mark
QB44-8
Beträffande vatten
QB45-1
Beträffande fiskerifrågor
QB46-4
Beträffande växter
QB47-7
Beträffande djur
QB48-0
Beträffande livsmedel
QB49-3
Beträffande skogsbruk
QB50-6
Beträffande vilda djur och växter
QB51-9
Beträffande nationalparker
QB52-2
Beträffande miljöfrågor
QB53-5
Beträffande biologisk mångfald
QB54-8
Beträffande bilindustrin
QB55-1
Beträffande flygindustrin
QB56-4
Beträffande rymdindustrin
QB57-7
Beträffande politiska frågor
Avsnitt R: Övriga attribut för forskningsverksamhet
Grupp A: Medicinsk forskning
RA01-9
I farmakologi
RA02-2
I bakteriologi
RA03-5
I biomedicin
RA04-8
I kardiologi
RA05-1
I anatomi
RA06-4
I patologi
RA07-7
I embryologi
RA08-0
I epidemiologi
RA09-3
I genetik
RA10-6
I immunologi
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
RA11-9
I oftalmologi
RA12-2
I fysiologi
RA13-5
I toxikologi
RA14-8
I neurologi
RA15-1
I urologi
RA16-4
I dermatologi
Grupp B: Ekonomisk forskning
RB01-0
I mikroekonomi
RB02-3
I makroekonomi
RB03-6
I industriell ekonomi
RB04-9
Om konkurrensfrågor
RB05-2
I regleringsekonomi
RB06-5
I handelsekonomi
RB07-8
I internationell ekonomi
RB08-1
I nationell ekonomi
RB09-4
I regional ekonomi
RB10-7
I geografisk ekonomi
RB11-0
I bankekonomi
RB12-3
I försäkringsekonomi
RB13-6
I ekonometri
RB14-9
I monetär ekonomi
RB15-2
I valutaekonomi
RB16-5
I innovationsekonomi
RB17-8
Beträffande ekonomiska prognoser
RB18-1
I offentlig ekonomi
RB19-4
I privatekonomi
RB20-7
I marknadsekonomi
RB21-0
I planekonomi
Grupp C: Teknisk forskning
RC01-1
I flyg- och rymdteknik
RC02-4
I rymdteknik
RC03-7
I datateknik
RC04-0
I kommunikationsteknik
RC05-3
I informationsteknik
RC06-6
I automatiseringsteknik
RC07-9
I bränsleteknik
RC08-2
I kärnteknik
L 74/237
L 74/238
Europeiska unionens officiella tidning
SV
Grupp D: Forskningsområden
RD01-2
I matematik
RD02-5
I naturvetenskap
RD03-8
I biologi
RD04-1
I kemi
RD05-4
I fysik
RD06-7
I geovetenskap
RD07-0
I samhällsvetenskap
RD08-3
I beteendevetenskap
RD09-6
I tillämpad naturvetenskap
RD10-9
I hälsovetenskap
RD11-2
På det tvärvetenskapliga området
Avsnitt S: Övriga attribut för finansiella tjänster
Grupp A: Banktjänster
SA01-0
För bankverksamhet
SA02-3
För utländsk valuta
SA03-6
För lån
SA04-9
För krediter
Grupp B: Försäkringstjänster
SB01-1
För försäkringar
SB02-3
För återförsäkringar
Grupp C: Pensionstjänster
SC01-2
För pensioner
Avsnitt T: Övriga attribut för tryckning
Grupp A: Tryckning
TA01-2
För böcker
TA02-5
För adressböcker
TA03-8
För övningsböcker
TA04-1
För almanackor
TA05-4
För agendor
TA06-7
För anteckningsblock
TA07-0
För häften
TA08-3
För komihågblock
TA09-6
För skrivblock
TA10-9
För läskpapper
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
TA11-2
För branschreklam
TA12-5
För kommersiella kataloger
TA13-8
För register
TA14-1
För kontoböcker
TA15-4
För orderböcker
TA16-7
För kassaböcker
TA17-0
För skrivmateriel
TA18-3
För kuvert
TA19-6
För brevpapper
TA20-9
För häften med karbonpapper
TA21-2
För album för prover eller samlingar
TA22-5
För pärmar, foldrar eller mappar
TA23-8
För visitkort
TA24-1
För värdepapper
TA25-4
För tillstånd
TA26-7
För aktiebrev
TA27-0
För checkblanketter
TA28-3
För oanvända frimärken
TA29-6
För papper med stämpel
TA30-9
För lunchkuponger
TA31-2
För formulär
TA32-5
För blankettset
TA33-8
För blanketter i löpande bana
TA34-1
För biljetter
TA35-4
För entrébiljetter
TA36-7
För färdbiljetter
TA37-0
För biljetter med magnetremsa
TA38-3
För kalendrar
TA39-6
För tidtabeller
TA40-9
För dagstidningar
TA41-2
För affischer
TA42-5
För industriell flexografi
TA43-8
För industriell rotogravyr
TA44-1
För industriellt screentryck
TA45-4
För industriellt offsettryck
TA46-7
För industriellt termotransfertryck
TA47-0
Av böcker med punktskrift
TA48-3
Av kartong
L 74/239
L 74/240
Europeiska unionens officiella tidning
SV
Avsnitt U: Övriga attribut för detaljhandel
Grupp A: Detaljhandel med livsmedel
UA01-3
Livsmedel
UA02-6
Drycker
Grupp B: Detaljhandel med icke-livsmedelsprodukter
UB01-4
Möbler
UB02-7
Kläder
UB03-0
Byggmaterial
UB04-3
Trycksaker
UB05-6
Kontorsartiklar
UB06-9
Trädgårdsprodukter
UB07-2
Medicinska produkter
UB08-5
Överskottsvaror
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
L 74/241
BILAGA II
KONVERTERINGSTABELL MELLAN CPV OCH CPC PROV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
1
Beskrivning/CPC-referensnummer
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
Beskrivning
Underhålls- och reparationstjänster
6112, 6122, 633, 886
61220,
88680,
84250,
88650,
88660,
88640,
63303,
50000000-5
Reparation och underhåll
61120, 61220,
88670, 88680
50100000-6
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
för fordon och liknande utrustning
61120, 61220,
88670, 88680
50110000-9
Reparations- och underhållstjänster av motorfordon och tillhörande utrustning
61120
50111000-6
Skötsel, reparation och underhåll av bilpark
61120
50111100-7
Förvaltning av vagnpark
61120
50111110-0
Stödtjänster till vagnparker
61120
50112000-3
Reparation och underhåll av bilar
61120
50112100-4
Reparation av bilar
61120
50112110-7
Karossreparationer
61120
50112111-4
Plåtskadereparationer
61120
50112120-0
Vindrutebyten
61120
50112200-5
Underhåll av bilar
61120
50112300-6
Biltvätt och liknande tjänster
88680
50113000-0
Reparation och underhåll av bussar
88680
50113100-1
Reparation av bussar
88680
50113200-2
Underhåll av bussar
88670
50114000-7
Reparation och underhåll av lastbilar
88670
50114100-8
Reparation av lastbilar
88670
50114200-9
Underhåll av lastbilar
61220
50115000-4
Reparation och underhåll av motorcyklar
61220
50115100-5
Reparation av motorcyklar
61220
50115200-6
Underhåll av motorcyklar
61120, 61220
50116000-1
Underhåll och reparation av specialdelar till
fordon
61120, 61220
50116100-2
Reparation av elsystem
61120, 61220
50116200-3
Reparation och underhåll av fordonsbromsar
och bromsdelar
61120,
88670,
63309,
84500,
88620,
88610,
63301,
63304
L 74/242
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
61120, 61220
50116300-4
Reparation och underhåll av växellådor till
fordon
61120, 61220
50116400-5
Reparation och underhåll av transmission för
fordon
61120, 61220
50116500-6
Reparation av däck, inklusive montering och
balansering
61120, 61220
50116510-9
Regummering av däck
61120
50116600-7
Reparation och underhåll av startmotorer
61120, 61220
50117000-8
Ombyggnad och renovering av fordon
61120
50117100-9
Ombyggnad av motorfordon
61120
50117200-0
Ombyggnad av ambulanser
61120, 61220
50117300-1
Renovering av fordon
61120
50118000-5
Utryckningsservice för bilar
61120
50118100-6
Bärgning av bilar
61120
50118110-9
Bortforsling av fordon
61120
50118200-7
Bärgning av nyttofordon
61120
50118300-8
Bärgning av bussar
61120
50118400-9
Bärgning av motorfordon
61220
50118500-0
Bärgning av motorcyklar
88680
50200000-7
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin
utrustning
88680
50210000-0
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
avseende flygplan och annan utrustning
88680
50211000-7
Reparation och underhåll av flygplan
88680
50211100-8
Underhåll av flygplan
88680
50211200-9
Reparation av flygplan
88680
50211210-2
Reparation och underhåll av flygplansmotorer
88680
50211211-9
Underhåll av flygplansmotorer
88680
50211212-6
Reparation av flygplansmotorer
88680
50211300-0
Renovering av flygplan
88680
50211310-3
Renovering av flygplansmotorer
88680
50212000-4
Reparation och underhåll av helikoptrar
88680
50220000-3
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
för järnvägar och annan utrustning
88680
50221000-0
Reparation och underhåll av lokomotiv
88680
50221100-1
Reparation och underhåll av växellådor för
lokomotiv
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/243
Beskrivning
88680
50221200-2
Reparation och underhåll av transmission för
lokomotiv
88680
50221300-3
Reparation och underhåll av hjulsatser för
lokomotiv
88680
50221400-4
Reparation och underhåll av bromsar och
bromsdelar för lokomotiv
88680
50222000-7
Reparation och underhåll av vagnpark
88680
50222100-8
Reparation och underhåll av stötdämpare
88680
50223000-4
Renovering av lokomotiv
88680
50224000-1
Renovering av vagnpark
88680
50224100-2
Renovering av säten till vagnpark
88680
50224200-3
Renovering av passagerarvagnar
88680
50225000-8
Renovering av järnvägsspår
88680
50230000-6
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
avseende vägar och annan utrustning
88680
50232000-0
Underhåll av offentlig belysning och trafikljus
88680
50232100-1
Underhåll av gatubelysning
88680
50232110-4
Färdigställande av offentliga belysningsanläggningar
88680
50232200-2
Underhåll av trafikljus
88680
50240000-9
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
avseende sjöfart och annan utrustning
88680
50241000-6
Reparation och underhåll av skepp
88680
50241100-7
Reparation av fartyg
88680
50241200-8
Reparation av färjor
88680
50242000-3
Ombyggnad av skepp
88680
50244000-7
Renovering av skepp och båtar
88680
50245000-4
Modernisering av båtar
88680
50246000-1
Underhåll av hamnanläggningar
88680
50246100-2
Torrdockstjänster
88680
50246200-3
Underhåll av bojar
88680
50246300-4
Reparation och underhåll av flytkonstruktioner
88680
50246400-5
Reparation och underhåll av flytplattformar
63309, 84250,
84500, 88650,
88660
50300000-8
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning
88650
50330000-7
Underhåll av telekommunikationsutrustning
88650
50331000-4
Reparation och underhåll av telekommunikationslinjer
L 74/244
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
88650
50332000-1
Underhåll av telekommunikationsinfrastruktur
88650
50333000-8
Underhåll av radiokommunikationsutrustning
88650
50333100-9
Reparation och underhåll av radiosändare
88650
50333200-0
Reparation och underhåll av radiotelefoniapparatur
88650
50334000-5
Reparation och underhåll av trådtelefoni- och
trådtelegrafiutrustning
88650
50334100-6
Reparation och underhåll av trådtelefoniutrustning
88650
50334110-9
Underhåll av telefonnät
88650
50334120-2
Modernisering av telefonväxlar
88650
50334130-5
Reparation och underhåll av telefonväxlar
88650
50334140-8
Reparation och underhåll av telefonapparater
88650
50334200-7
Reparation och underhåll av trådtelegrafiutrustning
88650
50334300-8
Reparation och underhåll av trådtelexutrustning
88650
50334400-9
Underhåll av kommunikationssystem
63309, 88650,
88660
50340000-0
Reparation och underhåll av audiovisuell och
optisk utrustning
63309, 88650
50341000-7
Reparation och underhåll av televisionsutrustning
88650
50341100-8
Reparation och underhåll av videotextutrustning
63309, 88650
50341200-9
Reparation och underhåll av televisionssändare
63309, 88650
50342000-4
Reparation och underhåll av ljudutrustning
63309, 88650
50343000-1
Reparation och underhåll av videoutrustning
88660
50344000-8
Reparation och underhåll av optisk utrustning
88660
50344100-9
Reparation och underhåll av fotoutrustning
88660
50344200-0
Reparation och underhåll av kinematografisk
utrustning
88620, 88660
50400000-9
Reparation och underhåll av medicinsk utrustning och precisionsutrustning
88620, 88660
50410000-2
Reparation och underhåll av mät-, test- och
kontrollapparater
88660
50411000-9
Reparation och underhåll av mätapparater
88660
50411100-0
Reparation och underhåll av vattenmätare
88660
50411200-1
Reparation och underhåll av gasmätare
88660
50411300-2
Reparation och underhåll av elmätare
88660
50411400-3
Reparation och underhåll av varvräknare
88660
50411500-4
Reparation och underhåll av industriell tidsmätande utrustning
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/245
Beskrivning
88660
50412000-6
Reparation och underhåll av testapparater
88620, 88660
50413000-3
Reparation och underhåll av kontrollapparater
88660
50413100-4
Reparation och underhåll av gasdetektorutrustning
88620
50413200-5
Reparation och underhåll av utrustning och
anordningar för brandbekämpning
88660
50420000-5
Reparation och underhåll av medicinsk och
kirurgisk utrustning
88660
50421000-2
Reparation och underhåll av medicinsk utrustning
88660
50421100-3
Reparation och underhåll av rullstolar
88660
50421200-4
Reparation och underhåll av röntgenutrustning
88660
50422000-9
Reparation och underhåll av kirurgisk utrustning
88660
50430000-8
Reparation och underhåll av precisionsutrustning
88660
50431000-5
Reparation och underhåll av armbandsur
88660
50432000-2
Reparation och underhåll av klockor
88660
50433000-9
Kalibrering
88610, 88620,
88640
50500000-0
Reparation och underhåll av pumpar, ventiler,
kranar, metallbehållare och maskiner
88610, 88620
50510000-3
Reparation och underhåll av pumpar, ventiler,
kranar och metallbehållare
88620
50511000-0
Reparation och underhåll av pumpar
88620
50511100-1
Reparation och underhåll av vätskepumpar
88620
50511200-2
Reparation och underhåll av gaspumpar
88620
50512000-7
Reparation och underhåll av ventiler
88620
50513000-4
Reparations- och underhållstjänster avseende
kranar/tappar
88610
50514000-1
Reparation och underhåll av metallbehållare
88610
50514100-2
Reparation och underhåll av tankar
88610
50514200-3
Reparation och underhåll av reservoarer
88610
50514300-4
Reparation av muffar
88620, 88640
50530000-9
Reparation och underhåll av maskiner
88620
50531000-6
Reparation och underhåll av icke-elektriska
maskiner
88620
50531100-7
Reparation och underhåll av varmvattenberedare
88620
50531200-8
Underhåll av gasapparater
88620
50531300-9
Reparation och underhåll av kompressorer
88620
50531400-0
Reparations- och underhållstjänster avseende
kranar
88620
50531500-1
Reparation och underhåll av lyftkranar
88620
50531510-4
Nedmontering av borrtorn
L 74/246
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
88640
50532000-3
Reparation och underhåll av elektriska maskiner,
apparater och tillhörande utrustning
88640
50532100-4
Reparation och underhåll av elektriska motorer
88640
50532200-5
Reparation och underhåll av transformatorer
88640
50532300-6
Reparation och underhåll av generatorer
88640
50532400-7
Reparation och underhåll av elektrisk distributionsutrustning
84500, 88610,
88620, 88640
50600000-1
Reparation och underhåll av säkerhets- och
försvarsmateriel
84500, 88620,
88650, 88660
50610000-4
Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning
88610, 88660
50620000-7
Reparation och underhåll av skjutvapen och
ammunition
88670
50630000-0
Reparation och underhåll av militärfordon
88680
50640000-3
Reparation och underhåll av örlogsfartyg
88680
50650000-6
Reparation och underhåll av militära luftfartyg,
robotar och rymdfarkoster
84500, 88620,
88650, 88660
50660000-9
Reparation och underhåll av elektroniska system
för militärt bruk
88640
50700000-2
Reparation och underhåll av utrustning i
byggnader
88640
50710000-5
Reparation och underhåll av elektrisk och
maskinteknisk utrustning i byggnader
88640
50711000-2
Reparation och underhåll av elektrisk utrustning
i byggnader
88640
50712000-9
Reparation och underhåll av maskinteknisk
utrustning i byggnader
88640
50720000-8
Reparation och underhåll av centralvärme
88640
50721000-5
Färdigställande av värmeanläggningar
88640
50730000-1
Reparation och underhåll av kylargrupper
88640
50740000-4
Reparation och underhåll av hissar
88640
50750000-7
Underhåll av hissar
63309, 8861088650
50760000-0
Reparation och underhåll av offentliga toaletter
63301, 63303,
63304, 63309,
88610-88650
50800000-3
Diverse reparationer och underhåll
63303
50810000-6
Lagning av smycken
63301
50820000-9
Lagning av personliga lädervaror
63301
50821000-6
Lagning av kängor
63301
50822000-3
Lagning av skor
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/247
Beskrivning
63304
50830000-2
Lagning av kläder och textilier
88620
50840000-5
Reparation och underhåll av vapen och vapensystem
88620
50841000-2
Reparation och underhåll av vapen
88620
50842000-9
Reparation och underhåll av vapensystem
63309
50850000-8
Reparation och underhåll av möbler
63309
50860000-1
Reparation och underhåll av musikinstrument
88610
50870000-4
Reparation och underhåll av lekplatsutrustning
63309, 8861088650
50880000-7
Reparation och underhåll av hotell- och restaurangutrustning
88610-88650
50881000-4
Reparation och underhåll av hotellutrustning
88610-88650
50882000-1
Reparation och underhåll av restaurangutrustning
88610-88650
50883000-8
Reparation och underhåll av cateringutrustning
63309
50884000-5
Reparation och underhåll av campingutrustning
61120, 61220,
88610-88680
51000000-9
Installation (utom programvara)
61120, 61220,
88610, 88620,
88640, 88670,
88680
51100000-3
Installation av elektrisk och maskinteknisk
utrustning
88640
51110000-6
Installation av elektrisk utrustning
88640
51111000-3
Installation av elektriska motorer, generatorer
och transformatorer
88640
51111100-4
Installation av elektriska motorer
88640
51111200-5
Installation av generatorer
88640
51111300-6
Installation av transformatorer
88640
51112000-0
Installation av eldistributions- och kontrollapparater
88640
51112100-1
Installation av eldistributionsutrustning
88640
51112200-2
Installation av elkontrollutrustning
88620
51120000-9
Installation av maskinteknisk utrustning
88620
51121000-6
Montering av fitnessutrustning
88620
51122000-3
Montering av flaggstänger
88620 , 88680
51130000-2
Installation av ånggeneratorer, turbiner, kompressorer och brännare
88620
51131000-9
Installation av ånggeneratorer
88620, 88680
51133000-3
Installation av turbiner
88620, 88680
51133100-4
Installation av gasturbiner
88620
51134000-0
Installation av kompressorer
L 74/248
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
88620
51135000-7
Installation av brännugnar
88620
51135100-8
Installation av brännare
88620
51135110-1
Installation av ugnar för förbränning av avfall
61120, 61220,
88620, 88670,
88680
51140000-5
Installation av motorer
88620, 88680
51141000-2
Installation av petroleummotorer
88620, 88680
51142000-9
Installation av dieselmotorer
88680
51143000-6
Installation av järnvägsmotorer
61120, 61220,
88670
51144000-3
Installation av fordonsmotorer
88680
51145000-0
Installation av båtmotorer
88680
51146000-7
Installation av flygplansmotorer
88660
51200000-4
Installation av mät-, kontroll-, test- och navigeringsutrustning
88660
51210000-7
Installation av mätutrustning
88660
51211000-4
Installation av tidmätningsutrustning
88660
51212000-1
Installation av tidsregistreringsutrustning
88660
51213000-8
Installation av tidtagningsutrustning
88660
51214000-5
Installation av parkeringsmätare
88660
51215000-2
Installation av meteorologisk utrustning
88660
51216000-9
Installation av geologisk utrustning
88660
51220000-0
Installation av kontrollutrustning
88660
51221000-7
Installation av anordning
incheckning på flygplats
88660
51230000-3
Installation av testutrustning
88660
51240000-6
Installation av navigeringsutrustning
88650
51300000-5
Installation av kommunikationsutrustning
88650
51310000-8
Installation av radio-, televisions-, ljud- och
videoutrustning
88650
51311000-5
Installation av radioutrustning
88650
51312000-2
Installation av televisionsutrustning
88650
51313000-9
Installation av ljudutrustning
88650
51314000-6
Installation av videoutrustning
88650
51320000-1
Installation av radio och televisionssändare
88650
51321000-8
Installation av radiosändare
88650
51322000-5
Installation av televisionssändare
88650
51330000-4
Installation av radiotelefoniapparatur
för
automatisk
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/249
Beskrivning
88650
51340000-7
Installation av trådtelefoniutrustning
88650
51350000-0
Installation av trådtelegrafiutrustning
88660
51400000-6
Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning
88660
51410000-9
Installation av medicinsk utrustning
88660
51411000-6
Installation av utrustning för bildåtergivning
88660
51412000-3
Installation av utrustning för tandvård och
underspecialiteter
88660
51413000-0
Installation av radioterapiutrustning
88660
51414000-7
Installation av utrustning för mekanoterapi
88660
51415000-4
Installation av elektroterapiutrustning
88660
51416000-1
Installation av utrustning för sjukgymnastik
88660
51420000-2
Installation av kirurgisk utrustning
88660
51430000-5
Installation av laboratorieutrustning
88620
51500000-7
Installation av maskiner och utrustning
88620
51510000-0
Installation av universalmaskiner och utrustning
88620
51511000-7
Installation av lyft- och hanteringsutrustning,
utom hissar och rulltrappor
88620
51511100-8
Montering av lyftutrustning
88620
51511110-1
Montering av kranar
88620
51511200-9
Montering av hanteringsutrustning
88620
51511300-0
Installation av hängställningar och fasadhissar
88620
51511400-1
Installation av transportanläggningar för gods
och dokument
88620
51514000-8
Installation av diverse universalmaskiner
88620
51514100-9
Installation av maskiner och apparater för
filtrering eller rening av vätskor
88620
51514110-2
Installation av maskiner och apparater för
filtrering eller rening av vatten
88620
51520000-3
Installation av jordbruks- och skogsbruksmaskiner
88620
51521000-0
Installation av jordbruksmaskiner
88620
51522000-7
Installation av skogsbruksmaskiner
88620
51530000-6
Installation av verktygsmaskiner
88620
51540000-9
Installation av maskiner och utrustning för
speciella ändamål
88620
51541000-6
Installation av maskiner för gruvdrift, stenbrott,
byggnation och metallurgi
L 74/250
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
88620
51541100-7
Installation av maskiner för gruvdrift
88620
51541200-8
Installation av maskiner för stenbrott
88620
51541300-9
Installation av maskiner för byggnation
88620
51541400-0
Installation av maskiner för metallurgi
88620
51542000-3
Installation av maskiner för mat-, dryckes- och
tobaksframställning
88620
51542100-4
Installation av maskiner för matframställning
88620
51542200-5
Installation av maskiner för dryckesframställning
88620
51542300-6
Installation av maskiner för framställning av
tobak
88620
51543000-0
Installation av maskiner för tillverkning av
textilier, kläder och lädervaror
88620
51543100-1
Installation av maskiner för tillverkning av
textilier
88620
51543200-2
Installation av maskiner för tillverkning av
kläder
88620
51543300-3
Installation av maskiner för tillverkning av
lädervaror
88620
51543400-4
Installation av tvätt-, kemtvätts- och torkmaskiner
88620
51544000-7
Installation av maskiner för tillverkning av
papper och papp
88620
51544100-8
Installation av maskiner för tillverkning av
papper
88620
51544200-9
Installation av maskiner för tillverkning av papp
88620
51545000-4
Installation av offentliga brevlådor
88620
51550000-2
Installation av vapensystem
88630
51600000-8
Installation av datorer och kontorsutrustning
88630
51610000-1
Installation av datorer och databehandlingsutrustning
88630
51611000-8
Installation av datorer
88630
51611100-9
Installation av maskinvara
88630
51611110-2
Installation av bildskärmar som visar flygplanens avgångs- och ankomsttider
88630
51611120-5
Installation av bildskärmar som visar tågens
avgångs- och ankomsttider
88630
51612000-5
Installation av databehandlingsutrustning
88630
51620000-4
Installation av kontorsutrustning
88640
51700000-9
Installation av brandskyddsutrustning
88610
51800000-0
Installation av metallbehållare
88610
51810000-3
Installation av tankar
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
2
Beskrivning/CPC-referensnummer
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/251
Beskrivning
88610
51820000-6
Installation av reservoarer
88640
51900000-1
Installation av styr- och reglersystem
71000
60000000-8
Transporter (utom avfallstransport)
71200
60100000-9
Vägtransporter
71211, 71213
60112000-6 (1)
Kollektivtrafik på väg
71221
60120000-5
Taxitjänster
71219, 7122171229
60130000-8 (1)
Passagerartransport på väg för särskilda ändamål
71221-71229
60140000-1 (1)
Icke-reguljär passagerartransport
71224
60150000-4
Passagerartransport med fordon dragna av djur
71222, 71223
60170000-0
Uthyrning av fordon för personbefordran med
förare
71222
60171000-7
Uthyrning av personbilar med förare
71223
60172000-4
Uthyrning av bussar och långfärdsbussar med
förare
71240
60180000-3
Uthyrning av fordon för godstransport med
förare
71240
60181000-0
Uthyrning av lastbilar med förare
71240
60182000-7
Uthyrning av industriella fordon med förare
71240
60183000-4
Uthyrning av skåpbilar (vans) med förare
711, 71211
60200000-0 (1)
Järnvägstransport
711, 71211
60210000-3 (1)
Kollektivtrafik med tåg
71300
60300000-1
Pipelinetransport
75121, 75129
64120000-3
Budtjänster
75121
64121000-0
Budtjänster med olika transportmedel
75111
64121100-1
Postutdelning
75112
64121200-2
Paketutlämning
75129
64122000-7
Internpost
73000
60400000-2
Flygtransport
73110, 7322073290
60410000-5
Reguljär flygtrafik
Landtransport (1), även säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av postbefordran
712 (utom 71235), 7512, 87304
3
Flygtransport av passagerare och gods, med
undantag av postbefordran
73 (utom 7321
L 74/252
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
4
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
73120, 7322073400
60420000-8
Icke-reguljär flygtrafik
73120, 73220
60423000-9
Flygchartring
73400
60424000-6
Uthyrning av utrustning för lufttransport med
besättning
73400
60424100-7
Uthyrning av flygplan med besättning
73400
60424110-0
Uthyrning av flygplan med fasta vingar med
besättning
73400
60424120-3
Uthyrning av helikoptrar med besättning
74690, 88110,
91260
60440000-4
Flygning och tillhörande tjänster
74690
60441000-1
Besprutning från luften
74690
60442000-8
Bekämpning av skogsbränder från luften
74690
60443000-5
Flygräddning
74690
60443100-6
Flyg- och sjöräddning
74690
60444000-2
Drift av flygplan
74690
60444100-3
Tjänster tillhandahållna av piloter
74690
60445000-9
Flygtjänster
73300
60500000-3
Rymdtransporter
73300
60510000-6
Uppskjutning av satelliter
73300
60520000-9
Experimentell nyttolast
71235
60160000-7
Posttransport på väg
71235
60161000-4
Pakettransporter
73210
60411000-2
Reguljärt postflyg
73210
60421000-5
Icke-reguljärt postflyg
75211-75299
64200000-8
Telekommunikationstjänster
75211-75232
64210000-1
Telefon- och dataöverföring
75211, 75212
64211000-8
Tjänster för offentliga telefoner
75211
64211100-9
Lokaltelefoni
75212
64211200-0
Långdistanstelefoni
75213
64212000-5
Mobiltelefontjänster
75213
64212100-6
SMS-tjänster
75213
64212200-7
EMS-tjänster (Enhanced Messaging Service)
Postbefordran på land (1) och i luften
71235, 7321
5
Telekommunikationstjänster
752
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/253
Beskrivning
75213
64212300-8
MMS-tjänster
75213
64212400-9
WAP-tjänster
75213
64212500-0
GPRS-tjänster
75213
64212600-1
EDGE-tjänster (Enhanced Data for GSM Evolution)
75213
64212700-2
UMTS-tjänster
75213
64212800-3
Betaltelefoni
75213
64212900-4
Telefonkortstjänster
75221
64213000-2
Gemensamma nättjänster för företag
75222
64214000-9
Särskilda nättjänster för företag
75222
64214100-0
Förhyrning av satellitförbindelser
75299
64214200-1
Telefonväxeltjänster
75222
64214400-3
Förhyrning av fasta kommunikationsförbindelser
75211, 75212,
75221, 75222
64215000-6
IP-telefoni
75211, 75232
64216000-3
Elektroniska meddelande- och informationstjänster
75232
64216100-4
Elektroniska meddelanden
75232
64216110-7
Elektronisk dataväxling
75232
64216120-0
Elektronisk post
75232
64216130-3
Telextjänster
75232
64216140-6
Telegramtjänster
75232
64216200-5
Elektroniska informationstjänster
75232
64216210-8
Mervärdesinformation
75211
64216300-6
Teletexttjänster
75221-75299
64220000-4
Telekommunikationstjänster utom telefon- och
dataöverföringstjänster
75250
64221000-1
Kopplingstjänster
75221-75232,
75250-75299
64222000-8
Tjänster för distansarbete
75291
64223000-5
Personsökning
75292
64224000-2
Telekonferenstjänster
75299
64225000-9
Luft-till-jordkommunikation
75231, 75232
64226000-6
Telematiktjänster
75260
64227000-3
Integrerade telekommunikationstjänster
75241, 75242
64228000-0 (2)
Överföring av TV- och radiosändningar
L 74/254
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
6
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
75241
64228100-1 (2)
Överföring av TV-sändningar
75242
64228200-2 (2)
Överföring av radiosändningar
75231
72318000-7
Dataöverföring
75430
72400000-4
Internettjänster
75430
72410000-7
Leverantörstjänster
75430
72411000-4
Internetleverantörer
75430
72412000-1
E-postleverantörer
75430
72413000-8
Webbsideutformningstjänster
75430
72414000-5
Leverantörer av webbsökmotorer
75430
72415000-2
Webbvärdtjänster
75430
72416000-9
Programuthyrare
75490
72417000-6
Internetdomännamn
75231,75232
72700000-7
Datanätstjänster
75231,75232
72710000-0
Tjänster för lokalt datanät
75231,75232
72720000-3
Tjänster för globalt nät
81000
66000000-0
Finans- och försäkringstjänster
81100
66100000-1 (3)
Bank- och investeringstjänster
81100
66110000-4 (3)
Banktjänster
81111-81114
66111000-1 (3)
Centralbankstjänster
81115, 81116,
81119
66112000-8 (3)
Inlåningstjänster
81131-81139
66113000-5 (3)
Kreditgivning
81139
66113100-6 (3)
Mikrokreditgivning
81120
66114000-2 (3)
Finansiell leasing
81119
66115000-9 (3)
Internationell betalningsförmedling
81199
66120000-7 (3)
Investment banking och tillhörande tjänster
81199
66121000-4 (3)
Sammanslagningar och förvärv
81199
66122000-1 (3)
Företagsfinansiering och riskkapital
81321-81329
66130000-0 (3)
Fondkommission och liknande värdepappersoch varumäklingstjänster
81321
66131000-7 (3)
Tjänster avseende värdepappershandel
Finansiella tjänster:
(a)
Försäkringstjänster
(b)
Bank- och investeringstjänster (3)
ex 81, 812, 814
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/255
Beskrivning
81321
66131100-8 (3)
Pensionsinvesteringar
81322
66132000-4 (3)
Varuförmedling
81322, 81329
66133000-1 (3)
Hantering och clearing
81191-81193,
81212, 81319,
81323
66140000-3 (3)
Aktieförvaltning
81212
66141000-0 (3)
Förvaltning av pensionsfonder
81311-81319
66150000-6 (3)
Administrativa tjänster avseende finansmarknaden
81311
66151000-3 (3)
Finansmarknad – drift
81311
66151100-4 (3)
Elektronisk detaljhandel
81312
66152000-0 (3)
Finansmarknad – tillsyn
81191-81193,
81319
66160000-9 (3)
Notariats- och depåtjänster
81191-81193
66161000-6 (3)
Notariatstjänster
81319
66162000-3 (3)
Depåtjänster
81332, 81339
66170000-2 (3)
Finansiell rådgivning, hantering av finansiella
transaktioner och clearinghouse-tjänster
81332
66171000-9 (3)
Finansiell rådgivning
81339
66172000-6 (3)
Hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster
81333
66180000-5 (3)
Valutaväxling
81331
66190000-8 (3)
Låneförmedling
81331
66500000-5
Försäkrings- och pensionstjänster
81331
66510000-8
Försäkringar
81211
66511000-5
Livförsäkringar
81291
66512000-2
Olycksfalls- och sjukförsäkringar
81291
66512100-3
Olycksfallsförsäkringar
81291
66512200-4
Sjukförsäkringar
81291
66512210-7
Frivilliga sjukförsäkringar
81291
66512220-0
Sjukförsäkringar – oftast privat tecknade
81299, 81295
66513000-9
Rättshjälps- och allriskförsäkringar
81299
66513100-0
Rättsskyddsförsäkringar
81295
66513200-1
Allriskförsäkringar för byggsektorn
81292-81294
66514000-6
Fraktförsäkringar och försäkringar med anknytning till transport
81292-81294
66514100-7
Försäkringar med anknytning till transport
81292
66514110-0
Motorfordonsförsäkringar
L 74/256
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
81293
66514120-3
Sjö-, luftfarts- och andra transportförsäkringar
81293
66514130-6
Järnvägsförsäkringar
81293
66514140-9
Flygplansförsäkringar
81293
66514150-2
Fartygsförsäkringar
81294
66514200-8
Fraktförsäkringar
81292-81299
66515000-3
Skadeförsäkringar
81295
66515100-4
Brandförsäkringar
81291-81299
66515200-5
Sakförsäkringar
81296, 81299
66515300-6
Väderförsäkringar och försäkringar mot ekonomisk förlust
81299
66515400-7
Väderrelaterade försäkringar
81296
66515410-0
Försäkringar mot finansiella förluster
81296
66515411-7
Försäkringar mot ekonomisk förlust
81292, 81293,
81297
66516000-0
Ansvarsförsäkringar
81292
66516100-1
Ansvarsförsäkringar för motorfordon
81293
66516200-2
Ansvarsförsäkringar för flygplan
81293
66516300-3
Ansvarsförsäkringar för fartyg
81297
66516400-4
Allmänna ansvarsförsäkringar
81299
66516500-5
Försäkringstjänster
ansvar
81299
66517000-7
Kredit- och borgensförsäkringar
81299
66517100-8
Kreditförsäkringar
81299
66517200-9
Borgensförsäkringar
81299
66517300-0
Riskhanteringsförsäkringar
81401
66518000-4
Försäkringsmäkleri och försäkringsbyråtjänster
81401
66518100-5
Försäkringsmäkleri
81401
66518200-6
Tjänster utförda av försäkringsbolag
81409
66518300-7
Reglering av försäkringskrav
81299, 8140281405
66519000-1
Försäkring av tekniska anläggningar, kompletterande försäkringar, skadereglering, skadeavveckling,
aktuarietjänster
(försäkringsmatematiska) och bärgningsförsäkringar
81299
66519100-2
Försäkringar för olje- eller gasplattformar
81299
66519200-3
Försäkring av tekniska anläggningar
81299
66519300-4
Kompletterande försäkringar
81402
66519310-7
Försäkringsrådgivning
avseende
yrkesmässigt
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
7
Beskrivning/CPC-referensnummer
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/257
Beskrivning
81403
66519400-5
Skadereglering
81403
66519500-6
Skadeavveckling
81404
66519600-7
Försäkringsmatematiska tjänster
81405
66519700-8
Administration i samband med bärgning
81211, 81212,
81402, 81405
66520000-1
Pensionstjänster
81211
66521000-8
Individuella pensionsförsäkringar
81212
66522000-5
Gruppensionsförsäkringar
81402
66523000-2
Förvaltningsrådgivning för pensionsfond
81405
66523100-3
Förvaltning av pensionsfond
81119, 81339
66600000-6
Finansförvaltning
81211, 8129281299
66700000-7
Återförsäkringar
81211
66710000-0
Livåterförsäkringar
81291
66720000-3
Hälso- och olycksfallsåterförsäkringar
84250, 84500
50310000-1
Underhåll och reparation av kontorsmaskiner
84500
50311000-8
Underhåll och reparation av räknemaskiner för
kontor
84500
50311400-2
Underhåll och reparation av räknedosor och
räknemaskiner
84250, 84500
50312000-5
Underhåll och reparation av datautrustning
84500
50312100-6
Underhåll och reparation av stordatorer
84500
50312110-9
Underhåll av stordatorer
84500
50312120-2
Reparation av stordatorer
84500
50312200-7
Underhåll och reparation av minidatorer
84500
50312210-0
Underhåll av minidatorer
84500
50312220-3
Reparation av minidatorer
84500
50312300-8
Underhåll och reparation av datanätutrustning
84500
50312310-1
Underhåll av datanätutrustning
84500
50312320-4
Reparation av datornätutrustning
84500
50312400-9
Underhåll och reparation av mikrodatorer
84500
50312410-2
Underhåll av mikrodatorer
84500
50312420-5
Reparation av mikrodatorer
84500
50312600-1
Underhåll och reparation av IT-utrustning
Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster
84
L 74/258
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
84500
50312610-4
Underhåll av IT-utrustning
84500
50312620-7
Reparation av IT-utrustning
84500
50313000-2
Underhåll och reparation av repromaskiner
84500
50313100-3
Reparation av fotokopiatorer
84500
50313200-4
Underhåll av fotokopiatorer
84500
50314000-9
Reparation och underhåll av telefaxmaskiner
84500
50315000-6
Reparation och underhåll av automatiska telefonsvarare
84500
50316000-3
Underhåll och reparation av biljettautomater
84500
50317000-0
Underhåll och reparation av maskiner för
biljettkontroll
84250, 84500
50320000-4
Reparation och underhåll av persondatorer
84500
50321000-1
Reparation av persondatorer
84500
50322000-8
Underhåll av persondatorer
84500
50323000-5
Underhåll och reparation av kringutrustning till
datorer
84500
50323100-6
Underhåll av kringutrustning till datorer
84500
50323200-7
Reparation av kringutrustning till datorer
84250, 84500
50324000-2
Stödtjänster avseende persondatorer
84250
50324100-3
Systemunderhåll
84500
50324200-4
Förebyggande underhåll
84000
72000000-5
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
84100, 84990
72100000-6
Rådgivning för maskinvara
84100
72110000-9
Rådgivning för val av maskinvara
84990
72120000-2
Rådgivning för driftsstörning
84100
72130000-5
Konsulttjänster vid planering av dataanläggning
84100
72140000-8
Konsulttjänster för leveranskontroll av maskinvara
84100
72150000-1
Konsulttjänster för loggning och maskinvara
84210-84250,
84990
72200000-7
Programmering av mjukvara samt rådgivning
84240
72210000-0
Programmering av programpaket
84240
72211000-7
Programmering av system- och användarprogram
84240
72212000-4
Programmering av tillämpningsprogram
84240
72212100-0
Programvaruutvecklingstjänster
industri
84240
72212110-3
Programvaruutvecklingstjänster för kassasystem
för
särskild
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/259
Beskrivning
84240
72212120-6
Programvaruutvecklingstjänster för styrning av
luftfartyg
84240
72212121-3
Programvaruutvecklingstjänster för flygledning
84240
72212130-9
Programvaruutvecklingstjänster för markstöd
och provning för luftfart
84240
72212131-6
Programvaruutvecklingstjänster för markstöd
för luftfart
84240
72212132-3
Programvaruutvecklingstjänster för provning för
luftfart
84240
72212140-2
Programvaruutvecklingstjänster för trafikledning
för järnvägstrafik
84240
72212150-5
Programvaruutvecklingstjänster för industristyrning
84240
72212160-8
Programvaruutvecklingstjänster för bibliotek
84240
72212170-1
Programvaruutvecklingstjänster för kontroll av
överensstämmelse
84240
72212180-4
Medicinska programvaruutvecklingstjänster
84240
72212190-7
Programvaruutvecklingstjänster för undervisning
84240
72212200-1
Programvaruutvecklingstjänster
Internet och intranät
84240
72212210-4
Programvaruutvecklingstjänster för nätverk
84240
72212211-1
Programvaruutvecklingstjänster för plattformskompatibilitet
84240
72212212-8
Programvaruutvecklingstjänster för optisk jukeboxserver
84240
72212213-5
Programvaruutvecklingstjänster för operativsystemsutvidgningar
84240
72212214-2
Programvaruutvecklingstjänster för nätverksoperativsystem
84240
72212215-9
Programvaruutvecklingstjänster för nätverksutvecklare
84240
72212216-6
Programvaruutvecklingstjänster
lemulering
för
termina-
84240
72212217-3
Programvaruutvecklingstjänster
tionsbehandling
för
transak-
84240
72212218-0
Programvaruutvecklingstjänster för licenshantering
84240
72212219-7
Diverse programvaruutvecklingstjänster för nätverk
84240
72212220-7
Programvaruutvecklingstjänster för Internet och
intranät
84240
72212221-4
Programvaruutvecklingstjänster för Internetläsning
för
nätverk,
L 74/260
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
84240
72212222-1
Programvaruutvecklingstjänster för webbservrar
84240
72212223-8
Programvaruutvecklingstjänster för elektronisk
post
84240
72212224-5
Programvaruutvecklingstjänster för webbredigering
84240
72212300-2
Programvaruutvecklingstjänster för dokumentredigering, ritning, bildhantering, schemaläggning och produktivitet
84240
72212310-5
Programvaruutvecklingstjänster för dokumentredigering
84240
72212311-2
Programvaruutvecklingstjänster för dokumenthantering
84240
72212312-9
Programvaruutvecklingstjänster för elektronisk
publicering
84240
72212313-6
Programvaruutvecklingstjänster
teckenigenkänning
84240
72212314-3
Programvaruutvecklingstjänster för taligenkänning
84240
72212315-0
Programvaruutvecklingstjänster för trycksaksproduktion
84240
72212316-7
Programvaruutvecklingstjänster för presentation
84240
72212317-4
Programvaruutvecklingstjänster för ordbehandling
84240
72212318-1
Programvaruutvecklingstjänster för skanner
84240
72212320-8
Programvaruutvecklingstjänster för ritning och
bildbehandling
84240
72212321-5
Programvaruutvecklingstjänster för datorstödd
konstruktion (CAD)
84240
72212322-2
Programvaruutvecklingstjänster för grafik
84240
72212323-9
Programvaruutvecklingstjänster för datorstödd
tillverkning (CAM)
84240
72212324-6
Programvaruutvecklingstjänster för diagram
84240
72212325-3
Programvaruutvecklingstjänster för formhantering
84240
72212326-0
Programvaruutvecklingstjänster för kartor
84240
72212327-7
Programvaruutvecklingstjänster för ritning och
målning
84240
72212328-4
Programvaruutvecklingstjänster för bildbehandling
84240
72212330-1
Programvaruutvecklingstjänster för schemaläggning och produktivitet
84240
72212331-8
Programvaruutvecklingstjänster för projektledning
84240
72212332-5
Programvaruutvecklingstjänster för schemaläggning
för
optisk
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/261
Beskrivning
84240
72212333-2
Programvaruutvecklingstjänster för kontakthantering
84240
72212400-3
Programvaruutvecklingstjänster för affärstransaktioner och personliga affärer
84240
72212410-6
Programvaruutvecklingstjänster för investeringshantering och deklaration
84240
72212411-3
Programvaruutvecklingstjänster för investeringshantering
84240
72212412-0
Programvaruutvecklingstjänster för deklaration
84240
72212420-9
Programvaruutvecklingstjänster och programsviter för fastighetsförvaltning
84240
72212421-6
Programvaruutvecklingstjänster för fastighetsförvaltning
84240
72212422-3
Programvaruutvecklingstjänster för programsviter
84240
72212430-2
Programvaruutvecklingstjänster för lagerförvaltning
84240
72212440-5
Programvaruutvecklingstjänster för finansiell
analys och redovisning
84240
72212441-2
Programvaruutvecklingstjänster för finansiell
analys
84240
72212442-9
Programvaruutvecklingstjänster för finansiella
system
84240
72212443-6
Programvaruutvecklingstjänster för redovisning
84240
72212445-0
Programvaruutvecklingstjänster för kundhantering
84240
72212450-8
Programvaruutvecklingstjänster för tidsredovisning eller personal
84240
72212451-5
Programvaruutvecklingstjänster
sursplanering
för
affärsre-
84240
72212460-1
Programvaruutvecklingstjänster för
forskning, matematik eller prognos
analys,
84240
72212461-8
Programvaruutvecklingstjänster för analys eller
forskning
84240
72212462-5
Programvaruutvecklingstjänster för matematik
eller prognos
84240
72212463-2
Programvaruutvecklingstjänster för statistik
84240
72212470-4
Programvaruutvecklingstjänster för auktioner
84240
72212480-7
Programvaruutvecklingstjänster för försäljning,
marknadsföring och affärsunderrättelser
84240
72212481-4
Programvaruutvecklingstjänster för försäljning
eller marknadsföring
84240
72212482-1
Programvaruutvecklingstjänster för affärsunderrättelser
L 74/262
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
84240
72212490-0
Programvaruutvecklingstjänster för upphandling
84240
72212500-4
Programvaruutvecklingstjänster för kommunikation och multimedia
84240
72212510-7
Programvaruutvecklingstjänster för kommunikation
84240
72212511-4
Programvaruutvecklingstjänster för persondatorkommunikation
84240
72212512-1
Programvaruutvecklingstjänster för interaktiv
röststyrning
84240
72212513-8
Programvaruutvecklingstjänster för modem
84240
72212514-5
Programvaruutvecklingstjänster för fjärrtillgång
84240
72212515-2
Programvaruutvecklingstjänster för videokonferens
84240
72212516-9
Programvaruutvecklingstjänster för utbyte
84240
72212517-6
Programvaruutvecklingstjänster för IT
84240
72212518-3
Programvaruutvecklingstjänster för emulering
84240
72212519-0
Programvaruutvecklingstjänster för minneshantering
84240
72212520-0
Programvaruutvecklingstjänster för multimedia
84240
72212521-7
Programvaruutvecklingstjänster för musik- eller
ljudredigering
84240
72212522-4
Programvaruutvecklingstjänster för virtuellt tangentbord
84240
72212600-5
Programvaruutvecklingstjänster för databas och
operativsystem
84240
72212610-8
Programvaruutvecklingstjänster för databas
84240
72212620-1
Programvaruutvecklingstjänster för operativsystem för stordatorer
84240
72212630-4
Programvaruutvecklingstjänster för operativsystem för minidatorer
84240
72212640-7
Programvaruutvecklingstjänster för operativsystem för mikrodatorer
84240
72212650-0
Programvaruutvecklingstjänster för operativsystem för persondatorer
84240
72212660-3
Programvaruutvecklingstjänster för kluster
84240
72212670-6
Programvaruutvecklingstjänster för realtidsoperativsystem
84240
72212700-6
Verktygsprogram för programvaruutvecklingstjänster
84240
72212710-9
Programvaruutvecklingstjänster för säkerhetskopiering eller återställning
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/263
Beskrivning
84240
72212720-2
Programvaruutvecklingstjänster för streckkodning
84240
72212730-5
Programvaruutvecklingstjänster för säkerhet
84240
72212731-2
Programvaruutvecklingstjänster för filsäkerhet
84240
72212732-9
Programvaruutvecklingstjänster för datasäkerhet
84240
72212740-8
Programvaruutvecklingstjänster för översättning
84240
72212750-1
Programvaruutvecklingstjänster för laddning av
lagringsmedier
84240
72212760-4
Programvaruutvecklingstjänster för virusskydd
84240
72212761-1
Programvaruutvecklingstjänster för antivirus
84240
72212770-7
Programvaruutvecklingstjänster för allmänna
verktygsprogram samt komprimerings- och
utskriftsprogram
84240
72212771-4
Programvaruutvecklingstjänster för allmänna
verktygsprogram
84240
72212772-1
Programvaruutvecklingstjänster för utskriftsprogram
84240
72212780-0
Programvaruutvecklingstjänster för system-, lagrings- och innehållshantering
84240
72212781-7
Programvaruutvecklingstjänster för systemhantering
84240
72212782-4
Programvaruutvecklingstjänster för lagringshantering
84240
72212783-1
Programvaruutvecklingstjänster för innehållshantering
84240
72212790-3
Programvaruutvecklingstjänster för versionskontroll
84240
72212900-8
Programvaruutvecklingstjänster för diverse programvara och datorsystem
84240
72212910-1
Programvaruutvecklingstjänster för datorspel,
barnvänliga titlar och skärmsläckare
84240
72212911-8
Programvaruutvecklingstjänster för datorspel
84240
72212920-4
Programvaruutvecklingstjänster
automation
84240
72212930-7
Programvaruutvecklingstjänster för utbildning
och underhållning
84240
72212931-4
Programvaruutvecklingstjänster för utbildning
84240
72212932-1
Programvaruutvecklingstjänster för underhållning
84240
72212940-0
Programvaruutvecklingstjänster för formgivning
och kalendrar
för
kontors-
L 74/264
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
84240
72212941-7
Programvaruutvecklingstjänster för formgivning
84240
72212942-4
Programvaruutvecklingstjänster för kalendrar
84240
72212960-6
Programvaruutvecklingstjänster för drivrutiner
och system
84240
72212970-9
Programvaruutvecklingstjänster för printshoppar
84240
72212971-6
Programvaruutvecklingstjänster för adressbokframställning
84240
72212972-3
Programvaruutvecklingstjänster för etikettering
84240
72212980-2
Programvaruutvecklingstjänster för programmeringsspråk och programmeringsverktyg
84240
72212981-9
Programvaruutvecklingstjänster för kompilatorer
84240
72212982-6
Programvaruutvecklingstjänster för konfigurationshantering
84240
72212983-3
Programvaruutvecklingstjänster för utveckling
84240
72212984-0
Programvaruutvecklingstjänster för programprovning
84240
72212985-7
Programvaruutvecklingstjänster för felsökning
84240
72212990-5
Programvaruutvecklingstjänster för kalkylprogram och utvidgningar
84240
72212991-2
Programvaruutvecklingstjänster för kalkylprogram
84210-84250
72220000-3
Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
84220
72221000-0
Konsulttjänster för företagsanalys
84210, 84220
72222000-7
Strategisk granskning och planering av informationssystem eller informationsteknik
84220
72222100-8
Strategisk granskning av informationssystem
eller informationsteknik
84210
72222200-9
Strategisk planering av informationssystem eller
informationsteknik
84220
72222300-0
IT-tjänster
84220
72223000-4
Granskning av informationstekniska krav
84220-84240
72224000-1
Konsulttjänster för projektledning
84240
72224100-2
Planering av systemimplementation
84230
72224200-3
Planering av system för kvalitetssäkring
84230
72225000-8
Värdering och granskning av kvalitetssäkring av
system
84240
72226000-5
Konsulttjänster för leveranskontroll av systemprogram
84220
72227000-2
Konsulttjänster för dataanalys
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/265
Beskrivning
84220
72228000-9
Konsulttjänster för integration av maskinvara
84230
72230000-6
Utveckling av kundanpassad programvara
84230
72231000-3
Utveckling av programvara för militär användning
84230
72232000-0
Utveckling av transaktionsbehandlingsprogram
och kundanpassad programvara
84210, 84220,
84240
72240000-9
Systemanalys och programmering
84220
72241000-6
Specificering av kritiska konstruktionsmål
84240
72242000-3
Konstruktionsmodellering
84240
72243000-0
Programmeringstjänster
84240
72244000-7
Prototyptjänster
84220, 84240
72245000-4
Analys och programmering av kontraktssystem
84210
72246000-1
Konsulttjänster för system
84240, 84250
72250000-2
System- och stödtjänster
84250
72251000-9
Återhämtningstjänster efter driftsstörning
84250
72252000-6
Dataarkivering
84250
72253000-3
Helpdesk- och stödtjänster
84250
72253100-4
Helpdesk-tjänster
84250
72253200-5
Stödtjänster för system
84240, 84250
72254000-0
Programvaruprovning
84240
72254100-1
Systemprovning
84210-84250,
84990
72260000-5
Programrelaterade tjänster
84250
72261000-2
Stödtjänster för programvara
84240
72262000-9
Utveckling av programvara
84240
72263000-6
Programimplementation
84990
72264000-3
Programkopiering
84240
72265000-0
Programkonfigurering
84210
72266000-7
Programkonsulttjänster
84250
72267000-4
Underhåll och reparation av programvara
84250
72267100-0
Underhåll av IT-programvara
84250
72267200-1
Reparation av IT-programvara
84990
72268000-1
Tillhandahållande av programvara
84250,8431084400, 84990
72300000-8
Datatjänster
84250, 8431084390, 84990
72310000-1
Behandling av data
L 74/266
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
84320, 84330
72311000-8
Datatabulering
84320
72311100-9
Datakonvertering
84320
72311200-0
Satsbearbetningstjänster
84330
72311300-1
Datortidsdelningstjänster
84310
72312000-5
Datainmatning
84310
72312100-6
Dataredigering
84310
72312200-7
Optisk teckenläsning
84310
72313000-2
Datafångsttjänster
84310
72314000-9
Datainsamlings- och kollateringstjänster
84250, 84390
72315000-6
Hantering av datanät och stödtjänster
84250, 84390
72315100-7
Stödtjänster för datanät
84390
72315200-8
Tjänster för hantering av datanät
84320
72316000-3
Dataanalys
84390
72317000-0
Datalagring
84310, 84320
72319000-4
Tillhandahållande av data
84400
72320000-4
Databastjänster
84400
72321000-1
Mervärdestjänster för databas
84400
72322000-8
Datahantering
84400
72330000-2
Standardiserings- och klassificeringstjänster för
innehåll eller data
84240
72420000-0
Internetutvecklingstjänster
84240
72421000-7
Programutvecklingstjänster för Internet- eller
intranätsklienter
84240
72422000-4
Programutvecklingstjänster för Internet- eller
intranätsservrar
84240
72500000-0
Datortjänster
84100-84990
72510000-3
Administrativa tjänster för datorer
84210-84250
72511000-0
Program för nätadministration
84990
72512000-7
Dokumenthanteringstjänster
84100-84990
72513000-4
Kontorsautomatisering
84990
72514000-1
Drift av dataanläggning
84990
72514100-2
Förvaltning av anläggning och datordrift
84990
72514200-3
Förvaltning av dataanläggning för datasystemutveckling
84990
72514300-4
Drift av dataanläggning för underhåll av datasystem
84250,845
72540000-2
Datoruppgraderingstjänster
84250,845
72541000-9
Utbyggnad av datorer
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
8
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/267
Beskrivning
84250,845
72541100-0
Minnesutbyggnad
84100-84990
72590000-7
Professionella datorrelaterade tjänster
84990
72591000-4
Utveckling av servicenivåavtal
84100-84990
72600000-6
Datorstöd och rådgivningstjänster
84100-84990
72610000-9
Datastöd
84100-84990
72611000-6
Tekniskt datastöd
84250,845
72800000-8
Tjänster för datorloggning och -provning
84220, 84990
72810000-1
Loggning
84100, 84240
72820000-4
Datorprovning
84100, 84240
72900000-9
Tjänster för säkerhetskopiering och katalogkonvertering
84250
72910000-2
Säkerhetskopiering
84250
72920000-5
Katalogkonvertering
84990
79342410-4
Elektronisk auktion
85101-85109,
85201-85209,
85300
73000000-2 (4)
FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
85101-85109,
85201-85209,
85300
73100000-3
Forskning och experimentell utveckling
85101-85109,
85201-85209,
85300
73110000-6
Forskning
85101-85109,
85300
73111000-3
Forskningslaboratorietjänster
85102
73112000-0
Marin forskning
85101-85109,
85201-85209,
85300
73120000-9
Experimentell utveckling
85101-85300
73300000-5
Planering och genomförande av forskning och
utveckling
85102, 85103
73400000-6
FoU-tjänster med avseende på säkerhets- och
försvarsmateriel
85102, 85103,
85300
73410000-9
Militär forskning och teknik
85103, 85300
73420000-2
Förberedande genomförbarhetsstudie och teknisk demonstration
85102, 85103
73421000-9
Utveckling av säkerhetsutrustning
85102, 85103
73422000-6
Utveckling av skjutvapen och ammunition
85103
73423000-3
Utveckling av militärfordon
Forsknings- och utvecklingstjänster (4)
85
L 74/268
SV
Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
9
Beskrivning/CPC-referensnummer
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
85103
73424000-0
Utveckling av örlogsfartyg
85102, 85103
73425000-7
Utveckling av militära luftfartyg, robotar och
rymdfarkoster
85103, 85300
73426000-4
Utveckling av elektroniska system för militärt
bruk
85300
73430000-5
Test och utvärdering
85103
73431000-2
Test och utvärdering av säkerhetsutrustning
85102, 85103
73432000-9
Test och utvärdering av skjutvapen och ammunition
85103
73433000-6
Test och utvärdering av militärfordon
85103
73434000-3
Test och utvärdering av örlogsfartyg
85102, 85103
73435000-0
Test och utvärdering av militära luftfartyg,
robotar och rymdfarkoster
85103
73436000-7
Test och utvärdering av elektroniska system för
militärt bruk
86000
79000000-4
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring,
rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
86200, 86300
79200000-6
Redovisning, revision och skattemässiga tjänster
86211-86220
79210000-9
Redovisning och revision
86212, 86213,
86219
79211000-6
Redovisning
86219, 86220
79211100-7
Bokföring
86219
79211110-0
Lönehantering
86220
79211120-3
Försäljnings- och inköpsregistrering
86213
79211200-8
Sammanställning av bokslut
86211, 86212
79212000-3
Revision
86211
79212100-4
Finansiell revision
86211
79212110-7
Rankning med avseende på bolagsstyrning
86211
79212200-5
Internrevision
86211
79212300-6
Tjänster i samband med i lag föreskriven
revision
86211
79212400-7
Revision i samband med bedrägeri
86212
79212500-8
Tjänster i samband med räkenskapsgranskning
86300
79220000-2
Fiskala tjänster
86300
79221000-9
Skatterådgivning
86300
79222000-6
Tjänster i samband med förberedelse av självdeklaration
86300
79223000-3
Tullmäklartjänster
Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster
862
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
10
Beskrivning/CPC-referensnummer
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/269
Beskrivning
Marknads- och opinionsundersökningar
864
11
86000
79000000-4
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring,
rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
86401, 86402
79300000-7
Marknadsundersökningar och ekonomiska
undersökningar; opinionsundersökningar och
statistik
86401
79310000-0
Marknadsundersökningar
86401, 86402
79311000-7
Undersökningar
86401, 86402
79311100-8
Utformning av undersökningar
86401, 86402
79311200-9
Genomförande av undersökningar
86401, 86402
79311210-2
Telefonundersökningar
86401, 86402
79311300-0
Undersökningsanalys
86401
79311400-1
Ekonomiska undersökningar
86401
79311410-4
Ekonomisk konsekvensanalys
86401
79312000-4
Marknadstestning
86401
79313000-1
Resultatuppföljning
86401
79314000-8
Genomförbarhetsstudie
86401
79315000-5
Sociala undersökningar
86402
79320000-3
Opinionsundersökningar
86401, 86402
79330000-6
Statistiktjänster
86401
79342310-9
Kundundersökningar
86401
79342311-6
Undersökning av kundtillfredställelse
86401
79342400-7
Auktionstjänster
86509
73200000-4
FoU-rådgivning
86509
73210000-7
Forskningsrådgivning
86509
73220000-0
Utvecklingsrådgivning
86000
79000000-4
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring,
rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
86503
79342000-3
Marknadsföring
86503
79342100-4
Direktreklam
86503
79342300-6
Kundservice
86503
79342320-2
Kundvård
86503
79342321-9
Kundlojalitetsprogram
86501-86739
79400000-8
Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
Organisationskonsulttjänster (4) (5) och därmed sammanhängande tjänster
865, 866, 91270
L 74/270
SV
Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
12
Beskrivning/CPC-referensnummer
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
86501-86509
79410000-1
Företags- och organisationsrådgivning
86501, 86509
79411000-8
Allmän organisationsrådgivning
86501, 86509
79411100-9
Konsulttjänster för företagsutveckling
86502
79412000-5
Finansiella konsulttjänster
86503
79413000-2
Konsulttjänster för marknadsföring
86504
79414000-9
Konsulttjänster för personalförvaltning
86505, 86509
79415000-6
Konsulttjänster för produktionsledning
86505, 86509
79415200-8
Rådgivning avseende design
86506
79416000-3
Public relations
86506
79416100-4
Managementtjänster avseende public relations
86506
79416200-5
Konsulttjänster för public relations
86509
79417000-0
Konsulttjänster för säkerhet
86509
79418000-7
Konsulttjänster för upphandling
86509
79419000-4
Utvärderingskonsulttjänster
86601, 86602
79420000-4
Managementtjänster
86601
79421000-1
Projektledning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
86601
79421100-2
Projektövervakning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
86601
79421200-3
Projektutformning, förutom bygg – och anläggningsarbeten
86120, 91270
79422000-8 (5)
Medling och förlikning
86609
79430000-7
Krishantering
86609
79910000-6
Kapitalförvaltning
86505
79991000-7
Lagerhantering
86609
98362000-8
Hamnförvaltning
86700
71000000-8
Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
86711-86754
71200000-0
Arkitekttjänster
86711-86719
71210000-3
Arkitektoniska konsulttjänster
86711, 86712,
86714, 86719
71220000-6
Arkitektonisk formgivning
Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och
integrerade tekniska tjänster, stadsplanering
och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys
867
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/271
Beskrivning
86711, 86712,
86714, 86719
71221000-3
Arkitekttjänster avseende byggnader
86711, 86712,
86714, 86719
71222000-0
Arkitekttjänster avseende utomhusarbeten
86740
71222100-1
Kartläggning av tätortsområden
86740
71222200-2
Kartläggning av landsbygdsområden
86711, 86712,
86714, 86719
71223000-7
Arkitekttjänster avseende utbyggnader
86711
71230000-9
Organisering av arkitektonisk formgivningstävling
86711-86741
71240000-2
Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
86711
71241000-9
Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys
86712
71242000-6
Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning
86712
71243000-3
Utkast till planer (system och integration)
86711-86713
71244000-0
Kostnadsberäkning, kostnadsövervakning
86712, 86714,
86719
71245000-7
Tillståndsplaner, arbetsritningar och specifikationer
86712
71246000-4
Fastställande och angivande av kvantiteter inom
byggverksamhet
86713, 86719
71247000-1
Övervakning av byggnadsarbete
86713, 86714,
86719
71248000-8
Projektövervakning och dokumentation
86711-86739,
86753, 86754
71250000-5
Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster
86711-86719
71251000-2
Arkitekt- och byggmätningstjäster
86721-86739
71300000-1
Ingenjörstjänster
86711-86739
71310000-4
Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
86721, 86724,
86731, 86732
71311000-1
Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
86721, 86724,
86731, 86732
71311100-2
Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad
86721, 86724,
86731
71311200-3
Konsulttjänster för transportsystem
86721
71311210-6
Konsulttjänster för vägar
86721, 86724,
86731
71311220-9
Vägingenjörstjänster
86721, 86724,
86731
71311230-2
Järnvägsingenjörstjänster
86721, 86724,
86731
71311240-5
Flygplatsingenjörstjänster
86721
71311300-4
Konsulttjänster för infrastruktur
86721-86729,
86733, 86739
71312000-8
Byggnadsteknisk rådgivning
86721, 86729
71313000-5
Miljötekniska konsulttjänster
L 74/272
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
86721, 86729
71313100-6
Konsulttjänster för bullerkontroll
86721, 86729
71313200-7
Konsulttjänster för ljudisolering och akustik
86721, 86729
71313400-9
Miljökonsekvensbedömning
anläggningsarbeten
86721, 86729
71313410-2
Riskbedömning för bygg- och anläggningsarbeten
86721, 86729
71313420-5
Miljönormer för bygg- och anläggningsarbeten
86721, 86729
71313430-8
Analys av miljöindikatorer för bygg- och
anläggningsarbeten
86721, 86729
71313440-1
Tjänster avseende miljökonsekvensbedömning
(MKB) för bygg- och anläggningsarbeten
86721, 86729
71313450-4
Miljöövervakning för bygg- och anläggningsarbeten
86721,8672386726
71314000-2
Energi och tillhörande tjänster
86721, 8672386726
71314100-3
Tjänster på elområdet
86721, 86725
71314200-4
Energiförvaltning
86721, 86725
71314300-5
Konsulttjänster för energibesparing
86721, 86725
71314310-8
Tjänster avseende värmeisolering av byggnader
86711-86723,
86727, 86733,
86739
71315000-9
Byggnadsteknik
86711-86723,
86727, 86733,
86739
71315100-0
Byggnadsmaterialrådgivning
86711-86723,
86727, 86733,
86739
71315200-1
Byggkonsulttjänster
86711-86723,
86727, 86733,
86739
71315210-4
Rådgivning i samband med byggnadsteknik
86722, 86727
71315300-2
Byggmätning
86711, 86721
71315400-3
Byggnadsinspektion
86711, 86721
71315410-6
Inspektion av ventilationssystem
86721
71316000-6
Konsulttjänster för telekommunikation
86712, 8672186739
71317000-3
Konsulttjänster för skydd mot och kontroll av
faror
86721
71317100-4
Konsulttjänster för skydd och kontroll av eldsvåda och explosion
86712, 8672186739
71317200-5
Hälso- och säkerhetstjänster
86721
71317210-8
Konsulttjänster för hälsa och säkerhet
86721
71318000-0
Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning
86721
71318100-1
Ljustekniska tjänster
86721
71319000-7
Sakkunnig juridisk hjälp
för
bygg-
och
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/273
Beskrivning
86721-86739
71320000-7
Byggtekniska konstruktionstjänster
86721,86723,
86729
71321000-4
Tekniska konstruktionstjänster för maskintekniska och elektriska installationer i byggnader
86721, 86729
71321100-5
Byggnadsekonomiska tjänster
86723
71321200-6
Konstruktion av värmesystem
86721
71321300-7
Konsulttjänster inom VA
86721
71321400-8
Konsulttjänster inom ventilation
86721, 86724,
86731, 86732,
86739
71322000-1
Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation
86721,86724,886721,86724,8,86724,86731,86724,86731,886724,86731,8,86731,86732,86731,86732,8,86732,86739
71322100-2
Kostnadskalkylering (byggnadsekonomi)
väg- och vattenarbeten
86726
71322200-3
Konstruktion av rörledningar
86724
71322300-4
Konstruktion av broar
86724
71322400-5
Konstruktion av dammar
86726
71322500-6
Teknisk konstruktion av trafikanläggningar
86723-86726
71323000-8
Teknisk konstruktion av process- och produktionsindustrin
86723-86726
71323100-9
Konstruktion av elnät
86725
71323200-0
Teknisk konstruktion av anläggning
86722-86739
71324000-5
Byggnadsekonomisk kalkylering
86722
71325000-2
Konstruktion av grundkonstruktion
86722, 86723,
86725-86729,
86733, 86739
71326000-9
Kompletterande byggnadstjänster
86726
71327000-6
Bärverksprojektering
86726
71328000-3
Kontroll av bärverksprojektering
86721-86739
71330000-0
Diverse byggnadstekniska tjänster
86725
71331000-7
Tjänster för borrslamsteknik
86729
71332000-4
Geotekniska ingenjörstjänster
86722-86739
71333000-1
Maskintekniska ingenjörstjänster
86722-86739
71334000-8
Maskin- och eltekniska ingenjörstjänster
86721
71335000-5
Tekniska undersökningar
86729,86739
71336000-2
Stödtjänster tillhandahållna av ingenjörer
86729
71337000-9
Korrosionstekniska tjänster
86731-86739
71340000-3
Integrerade byggtekniska tjänster
86721-86739,
86751-86754
71350000-6
Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster
för
L 74/274
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
86751
71351000-3
Geologisk, geofysisk och övrig vetenskaplig
prospektering
86751
71351100-4
Förbehandling av härddjup och analystjänster
86751
71351200-5
Geologisk och geofysisk rådgivning
86751
71351210-8
Geofysiska konsulttjänster
86751
71351220-1
Geologisk rådgivning
86751
71351300-6
Mikropaleontologiska analyser
86751
71351400-7
Petrofysiska tolkningar
86751
71351500-8
Markundersökningstjänster
86751
71351600-9
Väderprognosticering
86751
71351610-2
Meteorologi
86751
71351611-9
Klimatologi
86751
71351612-6
Hydrometeorologi
86751
71351700-0
Vetenskaplig prospektering
86751
71351710-3
Geofysisk prospektering
86751, 86721,
86711
71351720-6
Geofysikaliska undersökningar av arkeologiska
utgrävningar
86751
71351730-9
Geologisk prospektering
86751
71351800-1
Topografiska tjänster och vattenprospektering
med slagruta
86751
71351810-4
Topografiska tjänster
86751, 86721,
86711
71351811-1
Topografiska undersökningar av arkeologiska
utgrävningar
86751
71351820-7
Vattenprospektering med slagruta
86751
71351900-2
Geologi, oceanografi och hydrologi
86751
71351910-5
Geologi
86751
71351911-2
Fotogeologi
86751
71351912-9
Stratigrafisk geologi
86751
71351913-6
Geologisk undersökning
86751
71351914-3
Arkeologiska tjänster
86751
71351920-2
Oceanografi och hydrologi
86751
71351921-2
Oceanografi i flodmynningar (bräckvatten)
86751
71351922-2
Fysisk oceanografi
86751
71351923-2
Batymetriska undersökningar
86751
71351924-2
Undervattensutforskningar
86752
71352000-0
Mätningar under markytan
86752
71352100-1
Seismiska tjänster
86752
71352110-4
Seismografiska mätningar
86752
71352120-7
Seismisk datafångst
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/275
Beskrivning
86752
71352130-0
Seismisk datainsamling
86752
71352140-3
Seismisk behandling
86752
71352300-3
Magnetometriska mätningar
86753
71353000-7
Markmätningar
86753
71353100-8
Hydrografiska mätningar
86753
71353200-9
Dimensionella mätningar
86754
71354000-4
Kartframställning
86754
71354100-5
Digital kartläggning
86754
71354200-6
Flygkartstjänster
86754
71354300-7
Undersökning avseende fastighetsbok
86754
71354400-8
Hydrografiska tjänster
86754
71354500-9
Marina mätningar
86754
71355000-1
Mätningstjänster
86754
71355100-2
Bildmätningstjänster
86754
71355200-3
Landmätning
86721-86739
71356000-8
Tekniska tjänster
86721-86739
71356100-9
Tekniska kontroller
86721-86739
71356200-0
Tekniskt bistånd
86721-86739
71356300-1
Tekniska stödtjänster
86721-86739
71356400-2
Tekniska planeringstjänster
86741, 86742
71400000-2
Stadsplanering och landskapsvård
86741
71410000-5
Stadsplanering
86742
71420000-8
Landskapsarkitektur
86742
71421000-5
Trädgårdsarkitektur
86711-86742
71500000-3
Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
86711, 86721
71510000-6
Tomtundersökningstjänster
86713-86719,
86727
71520000-9
Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten
86713-86719,
86727
71521000-6
Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten
på plats
86711, 86721
71530000-2
Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
86711-86742
71540000-5
Byggteknisk ledning
86711-86742
71541000-2
Byggteknisk projektledning
86729
71550000-8
Smedtjänster
86761-86769
71600000-4
Teknisk provning, analys och konsulttjänster
86761
71610000-7
Provning och analys av sammansättning och
renhet
L 74/276
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
13
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
86761-86769
71620000-0
Analystjänster
86761-86769
71621000-7
Teknisk analys eller konsulttjänster
86761-86769
71630000-3
Teknisk besiktning och provning
86764
71631000-0
Teknisk besiktning
86764
71631100-1
Inspektion av maskiner
86764
71631200-2
Bilbesiktning
86764
71631300-3
Teknisk byggnadsinspektion
86764
71631400-4
Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner
86764
71631420-0
Inspektion av sjösäkerhet
86764
71631430-3
Läckageprovning
86764
71631440-6
Flödeskontroll
86764
71631450-9
Brobesiktning
86764
71631460-2
Dammbesiktning
86764
71631470-5
Inspektion av järnvägsspår
86764
71631480-8
Vägbesiktning
86764
71631490-1
Banbesiktning
86761-86763,
86769
71632000-7
Teknisk provning
86763
71632100-8
Ventilkontroll
86761-86763,
86769
71632200-9
Oförstörande provning
86761-86763,
86769
71700000-5
Övervakning och kontroll
86761-86763,
86769
71730000-4
Industriinspektion
86761-86763,
86769
71731000-1
Industriell kvalitetskontroll
86761-86769
71800000-6
Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
86761-86769
71900000-7
Laboratorietjänster
86713
79994000-8
Kontraktsadministration
86401, 86503,
86506, 8711087190
79340000-9
Reklam och marknadsföring
87110-87190
79341000-6
Reklam
87120
79341100-7
Reklamrådgivning
87120
79341200-8
Managementtjänster avseende reklam
87120
79341400-0
Reklamkampanjer
Reklamtjänster
871
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
14
Beskrivning/CPC-referensnummer
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/277
Beskrivning
87120
79341500-1
Flygreklam
87190
79342200-5
Säljfrämjande åtgärder
82201-82206
70300000-4
Diverse fastighetsmäkleri på arvodes- eller
kontraktsbasis
82201-82203,
82205
70310000-7
Uthyrning eller försäljning av byggnad
82201, 82203
70311000-4
Uthyrning eller försäljning av bostadshus
82201, 82202,
82204, 82206
70320000-0
Uthyrning eller försäljning av mark
82201, 82202
70321000-7
Uthyrning av mark
82201, 82202,
82204, 82206
70322000-4
Uthyrning eller försäljning av herrelös egendom
82201, 82202
70330000-3
Fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis
82201
70331000-0
Tjänster för bostadshus
82201
70331100-1
Förvaltning av institutioner
82202
70332000-7
Tjänster avseende fast egendom som inte
används för bostadsändamål
82202
70332100-8
Fysisk planering
82202
70332200-9
Förvaltning av affärsfastigheter
82202
70332300-0
Tjänster avseende industriell egendom
82201
70333000-4
Bostadstjänster
82203
70340000-6
Tjänster avseende vistelse med tidsdelning (time
sharing)
94030
90911000-6
Städning av bostäder och byggnader samt
fönsterputsning
87403
90911100-7
Städning av bostäder
87401
90911200-8
Städning av byggnader
87401
90911300-9
Fönsterputsning
87401
90912000-3
Urblåsning av rörformiga konstruktioner
94030
90913000-0
Tankrengöring och reservoarrengöring
87401
90913100-1
Tankrengöring
87402
90913200-2
Reservoarrengöring
87409
90914000-7
Rengöring av bilparkeringar
87401-87409
90915000-4
Ugns- och skorstenssotning
87409
90919000-2
Kontors- och skolstädning samt rengöring av
kontorsutrustning
Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning
874, 82201-82206
L 74/278
SV
Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
15
Beskrivning/CPC-referensnummer
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
87409
90919200-4
Kontorsstädning
87409
90919300-5
Städning av skolor
87403
90921000-9
Desinficering och utrotning
87409
90922000-6
Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter
87401-87409
90923000-3
Desinfestation av råttor
87401-87409
90924000-0
Desinfektion med gas
88442
79800000-2
Tryckning och tillhörande tjänster
88442
79810000-5
Tryckning
88442
79811000-2
Digitaltryckning
88442
79812000-9
Sedeltryckning
88442
79820000-8
Trycktjänster
88442
79821000-5
Sluttryckning
88442
79821100-6
Korrekturläsning
88442
79822000-2
Sättning
88442
79822100-3
Tryckplåtsproduktion
88442
79822200-4
Fotogravering
88442
79822300-5
Sättningstjänster
88442
79822400-6
Litografiska tjänster
88442
79822500-7
Grafisk formgivning
88442
79823000-9
Tryckning och leverans
88442
79824000-6
Tryckning och distribution
88442
79970000-4
Förlagstjänster
88442
79971000-1
Bokbindning och färdigbearbetning
88442
79971100-2
Färdigbearbetning av böcker
88442
79971200-3
Bokbindning
88442
79980000-7
Prenumerationstjänster
94020
50190000-3
Skrotning av fordon
94020
50229000-6
Skrotning av vagnpark
94020
50243000-0
Skrotning av skepp
94000
90000000-7
Avlopps- och avfallshantering, sanering och
miljötjänster
Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller
på kontrakt
88 442
16
Avlopps- och renhållningstjänster, sanering
och liknande tjänster
94
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/279
Beskrivning
94010
90400000-1
Avloppshantering
94010
90410000-4
Avledning av avloppsvatten
94010
90420000-7
Rening av avloppsvatten
94010
90430000-0
Bortskaffande av avloppsvatten
94010
90440000-3
Rening av kloakbrunnar
94010
90450000-6
Rening av septiska tankar
94010
90460000-9
Tömning av kloakbrunnar eller septiska tankar
94010
90470000-2
Rensning av avlopp
94010
90480000-5
Skötsel av avloppsnät
94010
90481000-2
Drift av reningsverk
94010
90490000-8
Besiktning av avlopp och konsulttjänster för
avloppshantering
94010
90491000-5
Besiktning av avlopp
86509
90492000-2
Konsulttjänster för avloppshantering
94020
90500000-2
Avfallstjänster
94020
90510000-5
Avfallshantering
94020
90511000-2
Sophämtning
94020
90511100-3
Hämtning av deponisopor
94020
90511200-4
Hämtning av hushållssopor
94020
90511300-5
Insamling av avfall
94020
90511400-6
Pappersinsamling
94020
90512000-9
Avfallstransport
94020
90513000-6
Hantering av ofarligt avall
94020
90513100-7
Disponering av hushållssopor
94020
90513200-8
Disponering av sopor
94020
90513300-9
Avfallsförbränning
94020
90513400-0
Bortskaffande av aska
94010
90513500-1
Behandling och disponering av förorenade
vätskor
94020
90513600-2
Avlägsnande av slam
94020
90513700-3
Transport av slam
94020
90513800-4
Behandling av slam
94020
90513900-5
Hantering av slam
94020
90514000-3
Återvinning av avfall
94020
90520000-8
Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och
farligt avfall
L 74/280
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
94020
90521000-5
Behandling av radioaktivt avfall
94020
90521100-6
Hämtning av radioaktivt avfall
94020
90521200-7
Lagring av radioaktivt avfall
94020
90521300-8
Disponering av radioaktivt avfall
94020
90521400-9
Transport av radioaktivt avfall
94020
90521410-2
Transport av lågaktivt avfall
94020
90521420-5
Transport av medelaktivt avfall
94020
90521500-0
Packning av radioaktivt avfall
94020
90521510-3
Packning av lågaktivt avfall
94020
90521520-6
Packning av medelaktivt avfall
94020
90522000-2
Tjänster i samband med kontaminerad jord
94020
90522100-3
Bortforsling av kontaminerad jord
94020
90522200-4
Disponering av kontaminerad jord
94020
90522300-5
Behandling av kontaminerad mark
94020
90522400-6
Markrening och markbehandling
94020
90523000-9
Deponering av giftigt avfall utom radioaktivt
avfall och kontaminerad jord
94020
90523100-0
Oskadliggörande av vapen och ammunition
94020
90523200-1
Desarmering av bomber
94020
90523300-2
Minsvepning
94020
90524000-6
Tjänster i samband med medicinskt avfall
94020
90524100-7
Insamling av sjukvårdsavfall
94020
90524200-8
Hantering av sjukvårdsavfall
94020
90524300-9
Bortforsling av biologiskt avfall
94020
90524400-0
Insamling, transport och hantering av sjukhusavfall
94020
90530000-1
Drift av avfallsupplag
94020
90531000-8
Förvaltningstjänster i samband med övertäckta
avfallsupplag
94020
90532000-5
Förvaltningstjänster i samband med kolavfallsupplag
94020
90533000-2
Förvaltningstjänster i samband med avfallsupplag
94010-94050,
94090
90600000-3
Rengöring, hygienisering och tillhörande tjänster i tätort och på landsbygden
94030
90610000-6
Gaturenhållning och gatsopning
94030
90611000-3
Gaturenhållning
94030
90612000-0
Gatsopning
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/281
Beskrivning
94030
90620000-9
Snöröjning
94030
90630000-2
Isröjning
94010
90640000-5
Renhållning och tömning av rännstenar
94010
90641000-2
Renhållning av rännstenar
94010
90642000-9
Tömning av rännstenar
94020
90650000-8
Avlägsnande av asbest
94020, 94040
90660000-1
Borttagande av bly
94010-94050,
94090
90670000-4
Desinficering och utrotning i tätort och på
landsbygden
94020, 94030
90680000-7
Strandrengöring
94060
90690000-0
Klottersanering
94020, 9404094090
90700000-4
Miljötjänster
94020, 9404094090
90710000-7
Miljöledning
94020, 9404094090
90711000-4
Miljökonsekvensbedömning utom för byggprojekt
94020, 9404094090
90711100-5
Risk- eller farobedömning utom för byggprojekt
94020, 9404094090
90711200-6
Miljönormer utom för byggprojekt
94020, 9404094090
90711300-7
Analys av miljöindikatorer utom för byggprojekt
94020, 9404094090
90711400-8
Tjänster med avseende på miljökonsekvensbedömning (MKB) utom för byggprojekt
94020, 9404094090
90711500-9
Miljöövervakning utom för byggprojekt
94020, 9404094090
90712000-1
Miljöplanering
94020, 9404094090
90712100-2
Utvecklingsplanering för stadsmiljön
94020, 9404094090
90712200-3
Strategisk planering för bevarande av skogsmiljön
94020, 9404094090
90712300-4
Strategisk planering för bevarande av den
marina miljön
94020, 9404094090
90712400-5
Strategisk planering för hantering eller bevarande av naturresurser
94020, 9404094090
90712500-6
Byggande eller planering av miljöinstitutioner
94040-94090
90713000-8
Miljörådgivning
94010, 94060,
94090
90713100-9
Konsulttjänster för vattenförsörjning
avloppsvatten utom för byggprojekt
94020, 9404094090
90714000-5
Miljörevision
och
L 74/282
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
94020, 9404094090
90714100-6
Miljöinformationssystem
94020, 9404094090
90714200-7
Företagsmiljörevisioner
94020, 9404094090
90714300-8
Sektorsmiljörevisioner
94020, 9404094090
90714400-9
Aktivitetsspecifika miljörevisioner
94020, 9404094090
90714500-0
Miljökvalitetskontroll
94020, 9404094090
90714600-1
Miljösäkerhetskontroll
94020, 9404094090
90715000-2
Föroreningsundersökningar
94020, 9404094090
90715100-3
Undersökningar av kemikalie- och oljeutsläpp
94020, 9404094090
90715110-6
Undersökningar av gasverksmark
94020, 9404094090
90715120-9
Undersökning av mark för kemiska industrier
eller oljeraffinaderier
94020, 9404094090
90715200-4
Undersökningar av andra utsläpp
94020, 9404094090
90715210-7
Undersökningar av mark för oljedepåer eller
oljeterminaler
94020, 9404094090
90715220-0
Undersökningar av industrimark
94020, 9404094090
90715230-3
Undersökningar av mark för industriavfall
94020, 9404094090
90715240-6
Undersökningar av mark för träbearbetningsindustrier
94020, 9404094090
90715250-9
Undersökningar av mark för kemtvättanläggningar
94020, 9404094090
90715260-2
Undersökningar av mark för gjuterier
94020, 9404094090
90715270-5
Undersökningar av mark för återvinningsanläggning
94020, 9404094090
90715280-8
Undersökningar av mark för livsmedelsindustrier
94060
90720000-0
Miljöskydd
94060
90721000-7
Miljösäkerhet
94060
90721100-8
Landskapsskydd
94060
90721200-9
Ozonskydd
94060
90721300-0
Skydd mot förorening av livsmedel och foder
94060
90721400-1
Skydd av genetiska resurser
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/283
Beskrivning
94060
90721500-2
Skydd mot giftiga ämnen
94060
90721600-3
Skydd mot strålning
94060
90721700-4
Skydd av hotade arter
94060
90721800-5
Skydd mot naturliga faror eller risker
94060
90722000-4
Miljöåterställning
94060
90722100-5
Återställning av industrimark
94060
90722200-6
Miljösanering
94060
90722300-7
Tjänster avseende landåtervinning
94090
90730000-3
Spårning, övervakning och återställning av
föroreningar
94090
90731000-0
Tjänster med avseende på luftföroreningar
94090
90731100-1
Hantering av luftkvalitet
94090
90731200-2
Hantering och övervakning av gränsöverskridande luftföroreningar
94040
90731210-5
Köp av utsläppsrätter av koldioxid
94090
90731300-3
Skydd mot luftföroreningar
94090
90731400-4
Övervakning och mätning av luftföroreningar
94090
90731500-5
Detektering av giftiga gaser
94090
90731600-6
Övervakning av metanmängden
94090
90731700-7
Övervakning av koldioxidmängden
94090
90731800-8
Övervakning av mängden luftburna partiklar
94090
90731900-9
Övervakning av minskningen av ozonmängden
94090
90732000-7
Tjänster avseende jordföroreningar
94090
90732100-8
Skydd mot jordföroreningar
94090
90732200-9
Borttagning av förorenad jord
94090
90732300-0
Behandling eller återställning av förorenad jord
94090
90732400-1
Rådgivning om jordföroreningar
94090
90732500-2
Kartläggning av jordföroreningar
94090
90732600-3
Mätning och övervakning av jordföroreningar
94090
90732700-4
Analys av mängden organiska gödningsmedelsföroreningar
94090
90732800-5
Analys av mängden bekämpningsmedelsföroreningar
94090
90732900-6
Analys av mängden nitrat- och fosfatföroreningar
L 74/284
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
94090
90732910-9
Analys av mängden nitratföroreningar
94090
90732920-2
Analys av mängden fosfatföroreningar
94090
90733000-4
Tjänster avseende vattenföroreningar
94090
90733100-5
Övervakning eller kontroll av föroreningar i
ytvattnet
94090
90733200-6
Återställning av förorenat ytvatten
94090
90733300-7
Skydd mot förorenat ytvatten
94090
90733400-8
Behandling av ytvatten
94090
90733500-9
Bortledning av förorenat ytvatten
94090
90733600-0
Hantering eller övervakning av gränsöverskridande vattenföroreningar
94090
90733700-1
Övervakning eller kontroll av föroreningar i
grundvattnet
94090
90733800-2
Bortledning av förorenat grundvatten
94090
90733900-3
Behandling eller återställning av förorenat
grundvatten
94090
90740000-6
Spårning, övervakning och återställning av
förorenande ämnen
94090
90741000-3
Tjänster avseende oljeföroreningar
94090
90741100-4
Övervakning av oljeutsläpp
94090
90741200-5
Kontroll av oljeutsläpp
94090
90741300-6
Återställning efter oljeutsläpp
94090
90742000-0
Tjänster med avseende på buller
94090
90742100-1
Bullerkontroll
94090
90742200-2
Bullerskydd
94090
90742300-3
Bullerövervakning
94090
90742400-4
Rådgivning med avseende på buller
94090
90743000-7
Tjänster med avseende på förorening av giftiga
ämnen
94090
90743100-8
Övervakning av giftiga ämnen
94090
90743200-9
Återställning efter förorening av giftiga ämnen
94030
90900000-6
Städning och renhållning
94030
90910000-9
Städning
94030
90916000-1
Rengöring av telefonutrustning
94030
90917000-8
Rengöring av transportutrustning
94030
90918000-5
Rengöring av avfallsbehållare
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
17
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/285
Beskrivning
94030
90919000-2
Kontors- och skolstädning samt rengöring av
kontorsutrustning
94030
90919100-3
Rengöring av kontorsutrustning
94030
90920000-2
Sanering av anläggningar
64110-64320
55000000-0
Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster
64110
55100000-1
Hotelltjänster
64191-64199
55200000-2
Camping och andra korttidsinkvarteringar (ej
hotell)
64194
55210000-5
Vandrarhemstjänster
64195
55220000-8
Campingplatstjänster
64195
55221000-5
Campingtjänster för husvagnar
64191, 64192
55240000-4
Semesteranläggningar och semesterhem
64192
55241000-1
Semesteranläggningar
64192
55242000-8
Tjänster i samband med semesterhem
64191
55243000-5
Barnkolonier
64193
55250000-7
Uthyrning av möblerade korttidsinkvarteringar
64196
55260000-0
Tjänster i samband med sovvagnar
64199
55270000-3
Uthyrning av rum inklusive frukost
64210, 64220,
64230, 64290
55300000-3
Restaurang- och serveringstjänster
64210
55310000-6
Restaurangserveringstjänster
64210
55311000-3
Serveringstjänster för särskild kundgrupp
64210
55312000-0
Allmänna serveringstjänster
64210, 64220,
64230, 64290
55320000-9
Måltidsservering
64230, 64210,
64220, 64290
55321000-6
Matberedning
64230, 64210,
64220
55322000-3
Tillagning av måltider
64290
55330000-2
Kafeteriaverksamhet
64310, 64320
55400000-4
Dryckesservering
64310, 64320
55410000-7
Barskötsel
64210-64290
55500000-5
Matsalstjänster och catering
64220
55510000-8
Matsalstjänster
64220
55511000-5
Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet
för särskild kundgrupp
Hotell- och restaurangtjänster
64
L 74/286
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
18
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
64220
55512000-2
Drift av matsal
64230
55520000-1
Catering
64230
55521000-8
Catering för privata hushåll
64230
55521100-9
Hemkörning av mat
64230
55521200-0
Måltidsleveranser
64230
55522000-5
Catering för transportföretag
64230
55523000-2
Catering för övriga företag eller övriga institutioner
64230
55523100-3
Servering av skolmåltider
64230
55524000-9
Skolbespisning
64110-64199,
82102
98340000-8
Bostads- och kontorstjänster
64110-64199
98341000-5
Bostadsförmedlingstjänster
64110-64199
98341100-6
Bostadsförvaltning
711, 71211
60200000-0 (1)
Järnvägstransport
711, 71211
60210000-3 (1)
Kollektivtrafik med tåg
71124
60220000-6
Posttransport på järnväg
72111-72240
60600000-4
Transport på vattenvägar
72111, 72211
60610000-7
Färjetransport
72129, 72229
60620000-0
Postbefordran på vatten
72130
60630000-3
Kabelläggning med fartyg
72121-72129,
72221-72229
60640000-6
Sjöfartstjänster
72130, 72230
60650000-9
Uthyrning av utrustning för sjötransport med
besättning
72130, 72230
60651000-6
Uthyrning av fartyg med besättning
72130
60651100-7
Uthyrning av sjögående farkoster med besättning
72230
60651200-8
Uthyrning av farkoster med besättning för
sjöfart på inre vattenvägar
72130, 72230
60651300-9
Miljösanering med fartyg
72130, 72230
60651400-0
Tjänster avseende lastfartyg för tunga transporter
72130, 72230
60651500-1
Tjänster tillhandahållna av hjälpfartyg
72130, 72230
60651600-2
Leveranser till havs med fartyg
72130, 72230
60653000-0
Uthyrning av båtar med besättning
Järnvägstransport
711
19
Sjötransport
72
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
20
Beskrivning/CPC-referensnummer
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/287
Beskrivning
72140, 72240
63727000-1
Bogsering och påskjutning av fartyg
72140, 72240
63727100-2
Bogseringstjänster
72140, 72240
63727200-3
Påskjutningstjänster
72140, 72240,
74110-74900,
91136
63000000-9
Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
74110-74290
63100000-0
Godshantering, lagring och tillhörande tjänster
74110, 74190
63110000-3
Godshantering
74110
63111000-0
Containerhantering
74190
63112000-7
Bagagehantering
74190
63112100-8
Hantering av passagerarbagage
74190
63112110-1
Bagagehämtning
74210-74290
63120000-6
Lagring och magasinering
74210-74290
63121000-3
Lagring och hämtning
74210-74290
63121100-4
Lagring
74220
63121110-7
Lagring av gas
74290
63122000-0
Magasinering
74710, 74720,
74800, 74900,
91136
63500000-4
Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och turistbyråer
74710, 74720,
91136
63510000-7
Resebyråtjänster och liknande tjänster
74710
63511000-4
Organisering av paketresor
74710
63512000-1
Försäljning av färdbiljetter och förmedling av
paketresor
74710, 74720,
91136
63513000-8
Turistinformation
74720
63514000-5
Turistguidning
74710
63515000-2
Resetjänster
74710
63516000-9
Reseledartjänster
74800, 74900
63520000-0
Transportförmedling
74800
63521000-7
Fraktförmedling
74590, 74800
63522000-4
Skeppsklarering
74800
63523000-1
Hamntjänster och spedition
74900
63524000-8
Utfärdande av transporthandlingar
74300-74490,
72140, 72240,
74510-74590,
74610-74690
63700000-6
Kringtjänster för land-, sjö- och lufttransporter
Hjälptjänster och tjänster i anslutning till
transporter
74
L 74/288
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
74300-74490
63710000-9
Kringtjänster för landtransporter
74300
63711000-6
Kringtjänster för järnvägstransporter
74300
63711100-7
Tågövervakning
74300
63711200-8
Mobila verkstäder
74410-74490
63712000-3
Kringtjänster för vägtransporter
74410
63712100-4
Busstationstjänster
74420
63712200-5
Drift av allmän väg
74420
63712210-8
Tjänster i samband med vägavgifter
74420
63712300-6
Bro- och tunneldrift
74420
63712310-9
Brodrift
74420
63712311-6
Tjänster i samband med broavgifter
74420
63712320-2
Tunneldrift
74420
63712321-9
Tjänster i samband med tunnelavgifter
74430
63712400-7
Parkeringstjänster
74490
63712500-8
Fordonsvägning
74490
63712600-9
Tankning
74490
63712700-0
Trafikkontroll
74490
63712710-3
Trafikövervakning
72140, 72240,
74510-74590
63720000-2
Stödtjänster för sjötransport
74510, 74590
63721000-9
Drift av hamnar och farleder och tillhörande
tjänster
74510
63721100-0
Bunkringstjänster
74510
63721200-1
Hamndrift
74510
63721300-2
Drift av farleder
74590
63721400-3
Tankning av fartyg
74590
63721500-4
Drift av passagerarterminaler
74520
63722000-6
Lotsning
74520
63723000-3
Kajplatstjänster
74530
63724000-0
Navigering
74530
63724100-1
Positionsbestämning till havs
74530
63724110-4
Postitionsbestämning med hjälp av fyrskepp
74530
63724200-2
Fyrskeppstjänster
74530
63724300-3
Positionsbestämning med hjälp av bojar
74530
63724310-6
Bojmarkering
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
21
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/289
Beskrivning
74530
63724400-4
Fyrtjänster
74540
63725000-7
Bärgning och upptagning
74540
63725100-8
Fartygsbärgning
74540
63725200-9
Tjänster utförda av beredskapsfartyg
74540
63725300-0
Bärgning av strandade fartyg
74510, 74590
63726000-4
Diverse stödtjänster vid sjötransport
74590
63726100-5
Fartygsregistrering
74590
63726200-6
Isbrytning
74590
63726300-7
Förvaring av fartyg
74590
63726400-8
Befraktning av fartyg
74590
63726500-9
Upptagning av fartyg
74590
63726600-0
Tjänster för fartygsdrift
74590
63726610-3
Tjänster för sjösättning av fartyg
74590
63726620-6
Tjänster utförda av fjärrstyrda fordon
74590
63726700-1
Fiskefartygstjänster
74590
63726800-2
Forskningsfartygstjänster
74510
63726900-3
Ankringstjänster
74610-74690
63730000-5
Diverse kringtjänster för luftfart
74610
63731000-2
Flygplatsdrift
74610
63731100-3
Samordning av slot-tider
74620
63732000-9
Flygledartjänster
74690
63733000-6
Flygplanstankning
74690
63734000-3
Hangartjänster
74540, 88200
98361000-1
Marinakvatiska tjänster
86000
79000000-4
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring,
rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
86111-86190
79100000-5
Juridiska tjänster
86111-86120,
86190
79110000-8
Juridisk rådgivning och representation
86111-86120,
86190
79111000-5
Juridisk rådgivning
86111-86120
79112000-2
Juridisk representation
86111-86120
79112100-3
Partsrepresentation
86119
79120000-1
Rådgivning avseende patent och upphovsrätt
Juridiska tjänster
861
L 74/290
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
22
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
86119
79121000-8
Rådgivning avseende upphovsrätt
86119
79121100-9
Rådgivning avseende upphovsrätt för programvara
86130
79130000-4
Tjänster avseende juridisk dokumentation och
certifiering
86130
79131000-1
Dokumentationstjänster
86130
79132000-8
Certifieringstjänster
86130
79132100-9
Certifieringstjänster för elektroniska signaturer
86111-86120,
86190
79140000-7
Juridisk rådgivning och informationstjänster
87201
79600000-0 (6)
Rekryteringstjänster
87202
79610000-3 (6)
Personalförmedling
87202
79612000-7
Platsförmedling av kontorspersonal
87201
79613000-4
Omflyttning av personal
87201-87209
79620000-6 (6)
Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
87203, 87205
79621000-3
Förmedling av kontorspersonal
87204
79622000-0
Tillhandahållande av hemtjänstpersonal
87203, 87205
79623000-7
Förmedling av handelsanställda eller industriarbetare
87206
79624000-4
Förmedling av vårdpersonal
87206, 87209
79625000-1
Förmedling av läkare
87201-87209,
87909
79630000-9
Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning
87202
79631000-6
Personaltjänster och lönehantering
87202
79632000-3
Utbildning av personal
87202
79633000-0
Personalutveckling
87202
79634000-7
Yrkesvägledning
87202
79635000-4
Bedömningstjänster vid rekrytering
87201-87209
98500000-8
Privata hushåll med anställd personal
87202-87203,
87205
98510000-1
Tjänster utförda av handelsanställda och industriarbetare
87202-87203,
87205
98511000-8
Tjänster utförda av handelsanställda
87205
98512000-5
Tjänster utförda av industriarbetare
Rekrytering och urval av personal (6)
872
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
23
Beskrivning/CPC-referensnummer
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/291
Beskrivning
87201-87209
98513000-2
Arbetskrafttjänster för hushåll
87202, 87203,
87205
98513100-3
Bemanningstjänster för enskilda
87203
98513200-4
Tjänster utförda av kontorspersonal för enskilda
87203-87209
98513300-5
Tillfällig personal för hushåll
87204
98513310-8
Hemhjälp
87204
98514000-9
Hemtjänst
87301-87309
79700000-1
Undersöknings- och säkerhetstjänster
87302-87309
79710000-4
Säkerhetstjänster
87303
79711000-1
Larmövervakningstjänster
87305
79713000-5
Vakttjänster
87309
79714000-2
Övervakningstjänster
87309
79714100-3
Eftersökning
87309
79714110-6
Uppspårning av försvunna
87305
79715000-9
Patrullering
87309
79716000-6
Utfärdande av ID-kort
87301
79720000-7
Utredning
87301
79721000-4
Detektivtjänster
87301
79722000-1
Grafologi
87301
79723000-8
Avfallsanalys
92
80000000-4
Undervisning och utbildning
92110, 92190
80100000-5
Grundskoleundervisning
92110
80110000-8
Förskoleundervisning
92210-92240
80200000-6
Högstadie- och gymnasieundervisning
92230, 92240
80210000-9
Teknisk och yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå
92230, 92240
80211000-6
Teknisk undervisning på högstadie- och gymnasienivå
92230, 92240
80212000-3
Yrkesmässig undervisning på högstadie- och
gymnasienivå
92310-92390
80300000-7
Högre utbildning
92110-92390
80310000-0
Undervisning i ungdomsskola
92310, 92390
80320000-3
Medicinsk utbildning
Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag
av säkerhetstransporter
873 (utom 87304
24
Undervisning och yrkesutbildning
92
L 74/292
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
92310, 92390
80330000-6
Säkerhetsutbildning
92240
80340000-9
Speciella undervisningstjänster
92400
80400000-8
Vuxen- och annan undervisning
92400, 92900
80410000-1
Diverse skoltjänster
92400
80411000-8
Trafikskoletjänster
92400
80411100-9
Tjänster för körkortsprov
92400
80411200-0
Körlektioner
92400
80412000-5
Flygutbildning
92400
80413000-2
Seglarskoletjänster
92400
80414000-9
Dykskoletjänster
92400
80415000-6
Skidskoletjänster
92400
80420000-4
E-lärande
92310-92400
80430000-7
Vuxenundervisning på universitetsnivå
92400
80490000-5
Drift av undervisningsanstalt
92230-92900
80500000-9
Utbildningstjänster
92310-92900
80510000-2
Specialutbildning
92400, 92900
80511000-9
Personalutbildning
92900
80512000-6
Hunddressyr
92900
80513000-3
Ridskoletjänster
92900
80520000-5
Utbildningslokaler/system
92900
80521000-2
Utbildningsprogram
92310-92900
80522000-9
Utbildningsseminarier
92230-92900
80530000-8
Yrkesutbildning
92230-92310
80531000-5
Industriell och teknisk yrkesutbildning
92230-92310
80531100-6
Industriell yrkesutbildning
92230-92310
80531200-7
Teknisk yrkesutbildning
92310-92900
80532000-2
Chefsutbildning
92900
80533000-9
Introduktion och utbildning av datoranvändare
92900
80533100-0
Datautbildning
92220, 92310,
92390, 92900
80533200-1
Datakurser
92900
80540000-1
Miljöutbildning
92900
80550000-4
Säkerhetsövningar
92310, 92390,
92900
80560000-7
Övningar i sjukvård och första hjälpen
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
25
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/293
Beskrivning
92310, 92390
80561000-4
Vårdutbildning
92900
80562000-1
Första hjälpen-utbildning
92310-92400
80570000-0
Personlighetsutvecklande utbildning
92210, 92220,
92390-92900
80580000-3
Tillhandahållande av språkkurser
92900, 98000
80590000-6
Handledning
92230, 92310,
92900, 92390
80600000-0
Utbildning med avseende på försvars- och
säkerhetsmateriel
92230, 92310,
92900, 92391
80610000-3
Utbildning och simulering: säkerhetsutrustning
92230, 92310,
92900, 92392
80620000-6
Utbildning och simulering: skjutvapen och
ammunition
92230, 92310,
92900, 92393
80630000-9
Utbildning och simulering: militärfordon
92230, 92310,
92900, 92394
80640000-2
Utbildning och simulering: örlogsfartyg
92230, 92310,
92900, 92395
80650000-5
Utbildning och simulering: luftfartyg, robotar
och rymdfarkoster
92230, 92310,
92900, 92396
80660000-8
Utbildning och simulering: elektroniska system
för militärt bruk
93324, 93329
79611000-0
Jobbsökningstjänster
93110-93329
85000000-9
Hälso- och sjukvård samt socialvård
93110-93199
85100000-0
Hälsovårdstjänster
93110-93192,
93199
85110000-3
Sjukhustjänster och tillhörande tjänster
93110-93192,
93199
85111000-0
Sjukhustjänster
93110
85111100-1
Kirurgisk sjukhusvård
93110
85111200-2
Läkarvård på sjukhus
93110
85111300-3
Gynekologisk sjukhusvård
93110
85111310-6
Provrörsbefruktning
93110
85111320-9
Förlossningsvård
93110
85111400-4
Sjukhusrehabilitering
93110
85111500-5
Mentalvård på sjukhus
93122
85111600-6
Ortopediska tjänster
93122
85111700-7
Syrgasbehandling
93199
85111800-8
Patologiska tjänster
Hälsovård och socialtjänst
93
L 74/294
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
93199
85111810-1
Blodanalys
93199
85111820-4
Bakteriologisk analys
93122
85111900-9
Sjukhusdialys
93110, 93199
85112000-7
Stödtjänster på sjukhus
93199
85112100-8
Leverans av sänglinne till sjukhus
93110, 93199
85112200-9
Öppenvård
93110, 93121,
93122, 9319193199
85120000-6
Läkarvård och tillhörande tjänster
93121, 93122
85121000-3
Läkarmottagningstjänster
93121
85121100-4
Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
93121
85121200-5
Medicinska specialisttjänster
93121
85121210-8
Gynekologisk vård eller förlossningsvård
93121
85121220-1
Njursjukvård eller specialistvård för sjukdomar i
nervsystemet
93121
85121230-4
Hjärtsjukvård eller specialiserad lungsjukvård
93121
85121231-1
Hjärtsjukvård
93121
85121232-8
Specialiserad lungsjukvård
93121
85121240-7
Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård
93121
85121250-0
Gastroenterologisk eller geriatrisk vård
93121
85121251-7
Gastroenterologisk vård
93121
85121252-4
Geriatrisk vård
93121
85121270-6
Psykiatrisk eller psykologisk vård
93121
85121271-3
Hem för vård av psykiskt störda personer
93121
85121280-9
Ögonsjukvård, hudsjukvård eller ortopedisk
vård
93121
85121281-6
Ögonsjukvård
93121
85121282-3
Hudsjukvård
93121
85121283-0
Ortopedisk vård
93121
85121290-2
Pediatrisk eller urologisk vård
93121
85121291-9
Pediatrisk vård
93121
85121292-6
Urologisk vård
93122
85121300-6
Kirurgiska specialisttjänster
93123
85130000-9
Tandläkarvård och tillhörande tjänster
93123
85131000-6
Tandläkarvård
93123
85131100-7
Tandreglering
93123
85131110-0
Tandregleringskirurgi
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/295
Beskrivning
93121, 93122,
93191-93199
85140000-2
Diverse hälsovård
93121, 93122,
93191
85141000-9
Tjänster utförda av vårdpersonal
93191
85141100-0
Barnmorsketjänster
93121, 93122,
93191
85141200-1
Sjukskötersketjänster
93121, 93122,
93191
85141210-4
Vård i hemmet
93191
85141211-1
Dialys i hemmet
93191
85141220-7
Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor
93191, 93199
85142000-6
Paramedicinska tjänster
93191
85142100-7
Sjukgymnasttjänster
93191
85142200-8
Homeopatiska tjänster
93199
85142300-9
Hygientjänster
93191
85142400-0
Hemleverans av inkontinensprodukter
93192
85143000-3
Ambulanstjänster
93193
85144000-0
Patientvård på sjukhus eller i hemmet
93193
85144100-1
Patientvård i hemmet
93199
85145000-7
Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier
93199
85146000-4
Tjänster utförda av blodbanker
93199
85146100-5
Tjänster utförda av spermabanker
93199
85146200-6
Tjänster utförda av organbanker
93121
85147000-1
Företagshälsovård
93199
85148000-8
Medicinsk analys
93199
85149000-5
Farmaceutiska tjänster
93199
85150000-5
Medicinsk bildbehandling
93191
85160000-8
Optikertjänster
93191
85170000-1
Akupunktur och kiropraktik
93191
85171000-8
Akupunktur
93191
85172000-5
Kiropraktik
93201, 93209
85200000-1
Veterinärstjänster
93201, 93209
85210000-3
Anläggningar för husdjursuppfödning
93311-93329
85300000-2
Socialvård och tillhörande tjänster
93311-93329
85310000-5
Socialt arbete
93311-93319
85311000-2
Social omsorg med inkvartering
L 74/296
SV
Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
26
Beskrivning/CPC-referensnummer
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
93311
85311100-3
Äldreomsorg
93311
85311200-4
Social omsorg för handikappade
93312
85311300-5
Barn- och ungdomsomsorg
93321-93329
85312000-9
Socialvård utan inkvartering
93321
85312100-0
Tjänster för dagcentrer
93321
85312110-3
Barnomsorg inom förskola
93321
85312120-6
Dagvård för handikappade barn och ungdomar
93323
85312200-1
Hemkörning av varor
93322, 93323
85312300-2
Vägledning och rådgivning
93322, 93323
85312310-5
Vägledning
93322, 93323
85312320-8
Rådgivning
93322
85312330-1
Familjeplanering
93321-93329
85312400-3
Annan omsorg än den som tillhandahålls av
boendeinstitutioner
93324, 93329
85312500-4
Rehabiliteringstjänster
93324
85312510-7
Yrkesrehabilitering
93311-93329
85320000-8
Socialvård
93311-93329
85321000-5
Administration inom socialtjänsten
93311-93329
85322000-2
Kommunalt åtgärdsprogram
93110-93199,
93311-93329
85323000-9
Kommunal hälso- och sjukvård
96311, 96312
79995000-5
Biblioteksadministration
96312
79995100-6
Arkiveringstjänster
96312
79995200-7
Katalogisering
75300, 9611196499
92000000-1
Fritids-, kultur- och sporttjänster
96111-96122
92100000-2
Film- och videotjänster
96111-96122
92110000-5
Film- och videoproduktion samt tillhörande
tjänster
96111-96122
92111000-2
Film- och videoproduktion
96112
92111100-3
Produktion av instruktionsfilm och videoband
96112
92111200-4
Produktion av reklam-, propaganda-, och informationsfilm samt videoproduktion
96112
92111210-7
Reklamfilmsproduktion
96112
92111220-0
Produktion av reklamvideor
Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet (2)
96
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
L 74/297
Beskrivning
96112
92111230-3
Produktion av propagandafilm
96112
92111240-6
Produktion av propagandavideor
96112
92111250-9
Produktion av informationsfilm
96112
92111260-2
Produktion av informationsvideor
96112
92111300-5
Produktion av underhållningsfilm och -videor
96112
92111310-8
Produktion av underhållningsfilm
96112
92111320-1
Produktion av underhållningsvideor
96114
92112000-9
Tjänster i samband med film- och videoproduktion
96113, 96114
92120000-8
Film- eller videodistribution
96113, 96114
92121000-5
Videodistribution
96113, 96114
92122000-2
Filmdistribution
96121
92130000-1
Filmvisning
96122
92140000-4
Videovisning
75300, 9613196133
92200000-3 (2)
Radio- och televisionstjänster
96131, 75242
92210000-6 (2)
Radiotjänster
96131
92211000-3 (2)
Radioproduktion
96131
92213000-7
Småskaliga radiosystem
96131
92214000-4
Radiostudio- eller radiosändningsutrustning
96131
92215000-1
Tjänster avseende allmän mobilradio (GMRS)
96131
92216000-8
Tjänster avseende familjeradio (FRS)
96131
92217000-5
Tjänster avseende allmän mobilradio/familjeradio (GMRS/FRS)
96132, 96133,
75241
92220000-9 (2)
Televisionstjänster
96132, 96133
92221000-6 (2)
Tv-produktion
96132, 96133
92222000-3
Tjänster avseende intern-tv
96132, 96133,
75241
92224000-7
Digital-tv
96132, 96133,
75242
92225000-4
Interaktiv tv
96133, 75243
92225100-7
Film on demand-tv
96132, 96133,
75241
92226000-1
Tv-programmering
96132, 96133,
75241, 75242
92230000-2
Radio- och kabeltelevisionstjänster
96132, 96133,
75241, 75242
92231000-9
Internationella bilaterala tjänster och internationella dedikerade, förhyrda linjer
L 74/298
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
96132, 96133,
75241
92232000-6
Kabel-tv
96121,96122,
96191-96199,
96491, 96492,
96499
92300000-4
Underhållningstjänster
96191-96193
92310000-7
Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar
96191-96193
92311000-4
Konstverk
96191-96193
92312000-1
Artistiska tjänster
96191
92312100-2
Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter, sånggrupper, musikkårer och orkestrar
96191
92312110-5
Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter
96191
92312120-8
Underhållningstjänster utförda av sånggrupper
96191
92312130-1
Underhållningstjänster utförda av musikkårer
96191
92312140-4
Underhållningstjänster utförda av orkestrar
96192
92312200-3
Tjänster tillhandahållna av författare, kompositörer, skulptörer, underhållare och andra
enskilda artister
96192
92312210-6
Författartjänster
96192
92312211-3
Skrivbyråtjänster
96192
92312212-0
Tjänster i samband med framställning av
manualer
96192
92312213-7
Teknisk textproduktion
96192
92312220-9
Kompositörstjänster
96192
92312230-2
Skulptörstjänster
96192
92312240-5
Tjänster uförda av underhållare
96192
92312250-8
Tjänster utförda av enskilda artister
96192
92312251-5
DJ-tjänster
96121,96122,
96191-96195
92320000-0
Drift av konstinrättning
96194, 96491
92330000-3
Tjänster i samband med rekreationsområden
96194
92331000-0
Tjänster på mässor och nöjesparker
96194
92331100-1
Tjänster på mässor
96194
92331200-2
Tjänster på nöjesparker
96194
92331210-5
Fritidsledning för barn
96491
92332000-7
Strandtjänster
96191-96199
92340000-6
Dans- och nöjesunderhållning
96194
92341000-3
Cirkustjänster
96195
92342000-0
Dansundervisning
15.3.2008
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
L 74/299
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
Beskrivning
96195
92342100-1
Undervisning i sällskapsdans
96195
92342200-2
Undervisning i diskodans
96492
92350000-9
Spel- och vadhållningstjänster
96492
92351000-6
Speltjänster
96492
92351100-7
Lotteriverksamhet
96492
92351200-8
Kasinoverksamhet
96492
92352000-3
Vadhållningstjänster
96492
92352100-4
Totoverksamhet
96492
92352200-5
Bookmaker-tjänster
96499
92360000-2
Pyrotekniska tjänster
96199
92370000-5
Ljudteknikertjänster
96211-96290
92400000-5
Nyhetsbyråtjänster
96311-96332
92500000-6
Biblioteks-, arkiverings-, musei- och övriga
kulturtjänster
96311, 96312
92510000-9
Biblioteks- och arkiveringstjänster
96311
92511000-6
Bibliotekstjänster
96312
92512000-3
Arkivtjänster
96312
92512100-4
Arkivförstöring
96321, 96322
92520000-2
Musei- och tillhörande tjänster
96321
92521000-9
Museitjänster
96321
92521100-0
Utställningstjänster i museer
96321
92521200-1
Konservering av utställningsföremål och exemplar
96321
92521210-4
Konservering av utställningsföremål
96321
92521220-7
Konservering av föremål
96322
92522000-6
Konservering av historiska platser och byggnader
96322
92522100-7
Konservering av historiska platser
96322
92522200-8
Konservering av historiska byggnader
96331, 96332
92530000-5
Tjänster i botaniska och zoologiska trädgårdar
samt naturreservat
96331
92531000-2
Tjänster i botaniska trädgårdar
96331
92532000-9
Tjänster i zoologiska trädgårdar
96332
92533000-6
Tjänster i naturreservat
96332
92534000-3
Tjänster för skydd av vilda djur och växter
96411-96419
92600000-7
Sporttjänster
96413
92610000-0
Drift av idrottsanläggningar
L 74/300
SV
Direktiv
2004/18/
EG
Kategorier
(*)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Beskrivning/CPC-referensnummer
Europeiska unionens officiella tidning
CPC Prov
CPV
CPC-kod (*)
CPV-kod
15.3.2008
Beskrivning
96411-96419
92620000-3
Sportrelaterade tjänster
96411
92621000-0
PR-tjänster för sportevenemang
96412
92622000-7
Organisering av sportevenemang
96499
92700000-8
Internetkafétjänster
Servicekategorierna i första kolumnen och motsvarande CPC prov. Koderna i andra kolumnen hänvisar till Annex 1A och 1B i direktiv 2004/18/EG. Tredje och fjärde
kolumnerna ger ett indikativt samband mellan CPC prov. Koderna och CPV.
Direktiv 2004/18/EG: med undantag av järnvägstransporttjänster som omfattas av kategori 18 i CPC prov.
Direktiv 2004/17/EG: med undantag av järnvägstransporttjänster som omfattas av kategori 18 i CPC prov.
Direktiv 2004/18/EG: med undantag av kontrakt avseende anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial som ingås av radio- och TV-bolag
samt kontrakt om sändningstid.
Direktiv 2004/18/EG: med undantag av kontrakt om finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtande av värdepapper eller andra
finansiella instrument samt centralbankstjänster. Med undantag också av kontrakt avseende förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller
annan fast egendom eller rättigheter till sådan (dock ska varje form av kontrakt om finansiella tjänster som sluts samtidigt med, före eller efter förvärvs- eller
hyreskontraktet omfattas av detta direktiv).
Direktiv 2004/17/EG: med undantag av kontrakt i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtande av värdepapper eller andra finansiella instrument. Med
undantag också av kontrakt avseende förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan (dock
ska varje form av kontrakt om finansiella tjänster som sluts samtidigt med, före eller efter förvärvs- eller hyreskontraktet omfattas av detta direktiv).
Direktiv 2004/18/EG: med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till nytta för den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet
under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten.
Direktiv 2004/17/EG: med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande enheten i dess egen verksamhet under
förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande enheten.
Direktiv 2004/18/EG: med undantag av medlings- och förlikningstjänster.
Direktiv 2004/17/EEG: med undantag av medlings- och förlikningstjänster.
Direktiv 2004/18/EG: med undantag av anställningsavtal.
Direktiv 2004/17/EEG: med undantag av anställningsavtal.
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
L 74/301
BILAGA III
KONVERTERINGSTABELL MELLAN CPV OCH NACE Rev 1
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
45
45 1
45 11
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
Byggverksamhet
45000000-7
Anläggningsarbete
Mark- och grundarbeten
45100000-8
Förberedande anläggningsarbeten
Rivning av hus; markarbeten
45110000-1
Rivning av byggnader och schaktning
45111000-8
Rivning och förberedande anläggningsarbeten
45111100-9
Rivning
45111200-0
Förberedande anläggningsarbeten och rivning
45111210-3
Sprängning och tillhörande bergrensning
45111211-0
Sprängning
45111212-7
Bergrensning
45111213-4
Tomtrivning
45111214-1
Röjning vid sprängningsarbete
45111220-6
Röjning av ris och buskar
45111230-9
Markstabilisering
45111240-2
Dränering
45111250-5
Markundersökningar
45111260-8
Förberedande anläggningsarbeten för gruvdrift
45111290-7
Förarbeten till anläggningsarbeten
45111291-4
Tomtindelning
45111300-1
Demonteringsarbeten
45111310-4
Demonteringsarbeten vid militäranläggningar
45111320-7
Demonteringsarbeten vid säkerhetsanläggningar
45112000-5
Grävning och schaktning
45112100-6
Dikesgrävning
45112200-7
Borttagning av jordskikt
45112210-0
Borttagning av övre jordskikt
45112300-8
Utfyllnad och annat landåtervinningsarbete
45112310-1
Utfyllnad
45112320-4
Landåtervinning
45112330-7
Återställande av tomt
45112340-0
Marksanering
45112350-3
Återvinning av impediment
L 74/302
SV
Europeiska unionens officiella tidning
15.3.2008
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
45 12
45 2
45 21
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
45112360-6
Återställande av mark
45112400-9
Grävning
45112410-2
Gravgrävning
45112420-5
Utgrävning av källare
45112440-1
Terrassering av sluttningar
45112441-8
Anläggning av terrasser
45112450-4
Arkeologiska utgrävningar
45112500-0
Schaktning
45112600-1
Igensättning
45112700-2
Landskapsplanering
45112710-5
Utformning av grönområden
45112711-2
Utformning av parker
45112712-9
Utformning av trädgårdar
45112713-6
Utformning av takträdgårdar
45112714-3
Utformning av kyrkogårdar
45112720-8
Utformning av idrottsplatser och grönområden
45112721-5
Utformning av golfbanor
45112722-2
Utformning av ridområden
45112723-9
Utformning av lekplatser
45112730-1
Utformning av vägmiljöer
45112740-4
Utformning av den yttre miljön kring flygplatser
45113000-2
Tomtarbeten
45120000-4
Provborrning och borrning
45121000-1
Provdrillborrning
45122000-8
Provborrning
Bygg- och anläggningsarbeten
45200000-9
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
Uppförande av hus och andra byggnadsverk
45210000-2
Byggnadsanläggning
45211000-9
Anläggningsarbeten för flerfamiljshus
45211100-0
Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder
45211200-1
Byggnation av servicehus
45211300-2
Byggnation av bostäder
45211310-5
Byggnation av badrum
45211320-8
Byggnation av veranda
Markundersökning
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
L 74/303
CPV
CPV-kod
Benämning
45211340-4
Byggnation av flerfamiljshus
45211341-1
Byggnation av lägenheter
45211350-7
Byggnation av byggnader med flera funktioner
45211360-0
Byggnation i samband med stadsplanering
45211370-3
Bygg- och anläggningsarbeten för bastur
45212000-6
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för
fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och
restaurangverksamhet
45212100-7
Byggnadsarbete i samband med fritidsanläggningar
45212110-0
Byggnation av fritidscenter
45212120-3
Byggnation av temapark
45212130-6
Byggnation av nöjespark
45212140-9
Fritidsanläggning
45212150-2
Byggnation av biograf
45212160-5
Byggnation av kasino
45212170-8
Byggnation av nöjesbyggnad
45212171-5
Byggnation av nöjescenter
45212172-2
Byggnation av rekreationscenter
45212180-1
Byggnation av biljettkontor
45212190-4
Solskyddskonstruktioner
45212200-8
Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar
45212210-1
Byggnation av idrottsanläggningar för en enda
idrottsgren
45212211-8
Byggnation av skridskobana
45212212-5
Anläggningsarbete för simbassäng
45212213-2
Anläggande av idrottsmarkeringar
45212220-4
Byggnation av idrottsanläggningar för flera
idrottsgrenar
45212221-1
Anläggningsarbete för anläggningar för idrottsplatser
45212222-8
Byggnation av gymnastiksal
45212223-5
Byggnation av vintersportanläggningar
45212224-2
Byggnation av stadion
45212225-9
Byggnation av sporthall
45212230-7
Byggnation av omklädningsrum
45212290-5
Reparation och underhåll av idrottsanläggningar
45212300-9
Anläggningsarbeten för konst- och kulturbyggnader
45212310-2
Bygg- och anläggningsarbeten: utställningsbyggnader
45212311-9
Byggnation av konstgalleri
45212312-6
Byggnation av mässhall
L 74/304
SV
Europeiska unionens officiella tidning
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
45212313-3
Byggnation av museum
45212314-0
Byggnadsarbeten: historiska monument eller
minnesmärken
45212320-5
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader
avsedda för konstnärlig verksamhet
45212321-2
Byggnation av hörsal
45212322-9
Byggnation av teater
45212330-8
Byggnation av bibliotek
45212331-5
Byggnation av multimediebibliotek
45212340-1
Byggnation av föreläsningssal
45212350-4
Byggnader av särskilt historiskt eller arkitektoniskt intresse
45212351-1
Byggnadsarbeten: fornminnen
45212352-8
Byggnation av industrimonument
45212353-5
Byggnadsarbeten: slott
45212354-2
Byggnadsarbeten: borgar
45212360-7
Byggnation av byggnader för religionsutövning
45212361-4
Byggnation av kyrka
45212400-0
Hotell- och restaurangbyggnader
45212410-3
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för
inkvartering
45212411-0
Byggnation av hotell
45212412-7
Byggnation av gästhem
45212413-4
Byggnation av övernattningslokaler
45212420-6
Bygg- och anläggningsarbeten: restauranger o d
45212421-3
Byggnation av restaurang
45212422-0
Byggnation av matsal
45212423-7
Byggnation av kafeteria
45212500-1
Ombyggnad av kök eller restaurang
45212600-2
Byggnation av paviljong
45213000-3
Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och
industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport
45213100-4
Anläggningsarbeten för kommersiella byggnader
45213110-7
Byggnation av butiksbyggnader
45213111-4
Byggnation av köpcenter
45213112-1
Byggnation av butiker
45213120-0
Byggnation av postkontor
45213130-3
Byggnation av bank
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
L 74/305
CPV
CPV-kod
Benämning
45213140-6
Byggnation av salutorg
45213141-3
Byggnation av saluhall
45213142-0
Anläggning av plats för torghandel
45213150-9
Byggnation av kontorsbyggnad
45213200-5
Anläggningsarbeten för magasin och industribyggnader
45213210-8
Kylutrymmen
45213220-1
Anläggningsarbeten för magasin
45213221-8
Byggnation av magasinutrymmen
45213230-4
Byggnation av slakteri
45213240-7
Byggnation av lantbruksbyggnader
45213241-4
Byggnation av lada
45213242-1
Byggnation av ladugårdar
45213250-0
Anläggningsarbeten för industribyggnader
45213251-7
Byggnation av industrienheter
45213252-4
Byggnation av verkstäder
45213260-3
Byggnation av förråd
45213270-6
Bygg- och anläggningsarbeten: återvinningsanläggning
45213280-9
Bygg- och anläggningsarbeten: komposteringsanläggning
45213300-6
Byggnader för transport
45213310-9
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med
anknytning till vägtransport
45213311-6
Byggnation av busstation
45213312-3
Byggnation av parkeringshus
45213313-0
Byggnation av byggnad för rastplatser
45213314-7
Byggnation av bussgarage
45213315-4
Byggnation av busskur
45213320-2
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med
anknytning till järnvägstransport
45213321-9
Byggnation av järnvägsstation
45213322-6
Byggnation av järnvägsterminal
45213330-5
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med
anknytning till lufttransport
45213331-2
Byggnation av flygplatsbyggnader
45213332-9
Byggnation av kontrolltorn för flygplats
45213333-6
Anläggning av incheckningsdiskar på flygplats
45213340-8
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med
anknytning till transport på vatten
45213341-5
Byggnation av färjeterminal
45213342-2
Byggnation av roro-terminal
L 74/306
SV
Europeiska unionens officiella tidning
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
45213350-1
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med
anknytning till olika transportsätt
45213351-8
Byggnation av hangarer för underhåll
45213352-5
Byggnation av servicedepå
45213353-2
Installation av passagerarbroar
45213400-7
Installation av personalrum
45214000-0
Bygg- och anläggningsarbeten: undervisningsoch forskningsbyggnader
45214100-1
Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader
45214200-2
Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
45214210-5
Byggnation av låg- och mellanstadieskola
45214220-8
Byggnation av högstadie- och gymnasieskola
45214230-1
Byggnation av särskola
45214300-3
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för
högre utbildning
45214310-6
Byggnation av yrkesskola
45214320-9
Byggnation av fackskola
45214400-4
Bygg- och anläggningsarbeten: universitetsbyggnader
45214410-7
Byggnation av fackhögskola
45214420-0
Byggnation av föreläsningssal av amfiteatertyp
45214430-3
Byggnation av språklaboratorium
45214500-5
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för
fortbildning
45214600-6
Bygg- och anläggningsarbeten: forskningsbyggnader
45214610-9
Byggnation av laboratoriebyggnad
45214620-2
Byggnation av forsknings- och provningsanstalter
45214630-5
Vetenskapliga inrättningar
45214631-2
Installation av renrum
45214640-8
Byggnation av meteorologistationer
45214700-7
Bygg- och anläggningsarbeten: studentbostäder
45214710-0
Byggnation av entréhall
45214800-8
Anläggning av träningslokaler
45215000-7
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med
anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter
45215100-8
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med
anknytning till hälsovård
45215110-1
Byggnation av spa/hälsohem
45215120-4
Byggnation av specialvårdsbyggnader
45215130-7
Byggnation av klinik
45215140-0
Byggnation av sjukhusinrättningar
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
L 74/307
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
45215141-7
Byggnation av operationssal
45215142-4
Byggnation av intensivvårdsavdelning
45215143-1
Byggnation av rum för röntgendiagnostik
45215144-8
Byggnation av lokaler för screening
45215145-5
Byggnation av fluoroskopirum
45215146-2
Byggnation av patologilaboratorium
45215147-9
Byggnation av rättsmedicinskt laboratorium
45215148-6
Byggnation av kateterrum
45215200-9
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för
socialtjänsten
45215210-2
Bygg- och anläggningsarbeten: vård- och servicehem
45215212-6
Byggnation av ålderdomshem
45215213-3
Byggnation av vårdhem
45215214-0
Byggnation av hem
45215215-7
Byggnation av barnhem
45215220-5
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för
socialtjänsten, utom vård- och servicehem
45215221-2
Byggnation av dagcenter
45215222-9
Byggnation av kommunalhus
45215300-0
Bygg- och anläggningsarbete för krematorier
45215400-1
Kyrkogård
45215500-2
Offentliga toaletter
45216000-4
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader
avsedda för ordningsmakten eller brand- och
räddningstjänsten samt militärbyggnader
45216100-5
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för
ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten
45216110-8
Bygg- och anläggningsarbeten:
avsedda för ordningsmakten
45216111-5
Byggnation av polisstation
45216112-2
Byggnation av domstolsbyggnad
45216113-9
Byggnation av fängelse
45216114-6
Parlamentsbyggnader och andra byggnader med
samlingssalar
45216120-1
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader
avsedda för brand- och räddningstjänst
45216121-8
Byggnation av brandstation
45216122-5
Byggnation av ambulansstation
45216123-2
Byggnation av fjällräddningsstation
45216124-9
Byggnation av livbåtsstation
45216125-6
Byggnation av byggnad för utryckningstjänst
45216126-3
Byggnation av byggnad för kustbevakning
byggnader
L 74/308
SV
Europeiska unionens officiella tidning
15.3.2008
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
45216127-0
Byggnation av station för räddningstjänst
45216128-7
Byggnation av fyrtorn
45216129-4
Skyddsrum
45216200-6
Bygg- och anläggningsarbeten: militärbyggnader
och -anläggningar
45216220-2
Byggnation av militärbunker
45216230-5
Byggnation av militärt skyddsrum
45216250-1
Skyttegravsbyggande
45217000-1
Byggnation av tälthallar
45220000-5
Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45221000-2
Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar,
schakt och gångtunnlar
45221100-3
Anläggningsarbeten för broar
45221110-6
Byggnation av bro
45221111-3
Byggnation av vägbro
45221112-0
Byggnation av järnvägsbro
45221113-7
Byggnation av gångbro
45221114-4
Konstruktionsarbeten för järnbroar
45221115-1
Konstruktionsarbeten för stålbroar
45221117-5
Konstruktion av fordonsvåg
45221118-2
Byggnation av rörledningsbro
45221119-9
Byggnadsarbeten: brorenovering
45221120-9
Byggnation av viadukt
45221121-6
Byggnation av vägviadukt
45221122-3
Byggnation av järnvägsviadukt
45221200-4
Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och
undergångar
45221210-7
Täckta eller delvis täckta schakt
45221211-4
Vägtunnlar
45221213-8
Täckta eller delvis täckta järnvägsschakt
45221214-5
Täckta eller delvis täckta vägschakt
45221220-0
Kulvertar
45221230-3
Schakt
45221240-6
Anläggningsarbeten för tunnlar
45221241-3
Byggnation av vägtunnel
45221242-0
Byggnation av järnvägstunnel
45221243-7
Byggnation av gångtunnel
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
L 74/309
CPV
CPV-kod
Benämning
45221244-4
Byggnation av kanaltunnel
45221245-1
Byggnadsarbeten:
flod
45221246-8
Byggnadsarbeten: undervattenstunnel under sjö
eller hav
45221247-5
Tunneldrivning
45221248-2
Byggnadsarbeten: tunnelförstärkningar
45221250-9
Arbete under jorden utom tunnlar, schakt och
gångtunnlar
45222000-9
Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar,
tunnlar, schakt och gångtunnlar
45222100-0
Byggnation av avfallsanläggning
45222110-3
Byggnation av avfallsupplag
45222200-1
Tekniskt arbete för militäranläggningar
45222300-2
Tekniskt arbete för säkerhetsanläggningar
45223000-6
Byggnads- och anläggningsarbeten
45223100-7
Montering av metallkonstruktioner
45223110-0
Installation av metallkonstruktioner
45223200-8
Konstruktionsarbete
45223210-1
Byggnadsverk av stål
45223220-4
Anläggningsarbete avseende upprättande av
grundstomme
45223300-9
Byggnation av parkeringsplats
45223310-2
Byggnation av underjordiskt garage
45223320-5
Byggnation av infartsparkering
45223400-0
Byggnation av radarstation
45223500-1
Konstruktioner av armerad betong
45223600-2
Byggnation av kennel
45223700-3
Anläggning av rastplats
45223710-6
Anläggning av rastplats vid motorväg
45223720-9
Byggnation av bensinstationer
45223800-4
Montering och uppförande av prefabricerade
strukturer
45223810-7
Elementbygge
45223820-0
Prefabricerade delar och komponenter
45223821-7
Prefabricerade element
45223822-4
Fabrikstillverkade betongelement
45230000-8
Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar,
kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; markoch grundarbeten
45231000-5
Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
undervattenstunnel
under
L 74/310
SV
Europeiska unionens officiella tidning
15.3.2008
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
45231100-6
Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231110-9
Rörläggningsarbete
45231111-6
Upptagning och omläggning av rörledningar
45231112-3
Installation av rörsystem
45231113-0
Omläggning av rörledningar
45231200-7
Anläggningsarbete för olje- och gasledningar
45231210-0
Konstruktionsarbeten för oljeledningar
45231220-3
Konstruktionsarbeten för gasledningar
45231221-0
Byggnadsarbeten: huvudgasledningar
45231222-7
Gasklockor
45231223-4
Arbeten avseende gasförsörjning
45231300-8
Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45231400-9
Anläggningsarbeten för kraftledningar
45231500-0
Arbeten för tryckluftsledningar
45231510-3
Arbeten för tryckluftsledningar för postutdelning
45231600-1
Anläggningsarbete
ningar
45232000-2
Anläggnings- och tillhörande arbeten för rörledningar och kablar
45232100-3
Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten:
vattenrörledningar
45232120-9
Bevattningsanläggning
45232121-6
Byggnadsarbeten: bevattningsledningar
45232130-2
Byggnadsarbeten: regnvattenledningar
45232140-5
Byggnadsarbeten: fjärrvärmehuvudledningar
45232141-2
Värmecentral
45232142-9
Byggnation av värmeöverföringscentral
45232150-8
Arbeten för vattenledningar
45232151-5
Byggnadsarbeten: renovering av huvudvattenledning
45232152-2
Byggnation av pumpstation
45232153-9
Konstruktionsarbeten för vattentorn
45232154-6
Konstruktionsarbeten för vattentorn för dricksvatten
45232200-4
Arbeten för kraftledningar
45232210-7
Anläggning av luftledningar
45232220-0
Byggnation av undercentral
för
kommunikationsled-
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
L 74/311
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
45 22
Benämning
Takarbeten
CPV
CPV-kod
Benämning
45232221-7
Transformatorunderstation
45232300-5
Uppförande och tillhörande arbeten för telefonoch kommunikationsledningar
45232310-8
Anläggningsarbeten för telefonledningar
45232311-5
Hjälplinjer för akutsamtal längs vägar
45232320-1
Kabeltelevisionsledningar
45232330-4
Montering av antenner
45232331-1
Arbeten som rör radio och TV
45232332-8
Arbeten som rör telekommunikationer
45232340-7
Anläggningsarbeten för mobila basstationer
45232400-6
Anläggningsarbeten för avlopp
45232410-9
Underhållsarbeten för avlopp
45232411-6
Anläggningsarbeten för spillvattenledning
45232420-2
Anläggningsarbete för avloppsledningar
45232421-9
Reningsverk
45232422-6
Anläggning för slambehandling
45232423-3
Byggnation av avloppspumpstationer
45232424-0
Anläggningsarbeten för avloppsmynning
45232430-5
Vattenrening
45232431-2
Pumpstation för spillvatten
45232440-8
Anläggningsarbeten för avloppsledningar
45232450-1
Anläggningsarbeten för dränering
45232451-8
Dränerings- och markanläggningar
45232452-5
Dräneringsarbeten
45232453-2
Anläggningsarbeten för avloppstrummor
45232454-9
Anläggningsarbeten för regnvattenbassänger
45232460-4
Sanitetsanläggningar
45232470-7
Avfallsdepå
45260000-7
Takarbeten och andra byggarbeten som kräver
specialkunskaper eller specialverktyg
45261000-4
Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande arbeten
45261100-5
Taklagsarbete
45261200-6
Takläggning och takmålning
45261210-9
Takläggningsarbete
45261211-6
Läggning av taktegel
45261212-3
Läggning av takskiffer
L 74/312
SV
Europeiska unionens officiella tidning
15.3.2008
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
45 23
Benämning
Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar
CPV
CPV-kod
Benämning
45261213-0
Läggning av takplåt
45261214-7
Läggning av asfaltpapp
45261215-4
Läggning av solcellsplattor
45261220-2
Målning av tak och övrig ytbehandling
45261221-9
Målning av tak
45261222-6
Cementering av tak
45261300-7
Plåtslageri och uppförande av stuprännor
45261310-0
Plåtslageri
45261320-3
Uppförande av stuprännor
45261400-8
Spontning
45261410-1
Takisoleringsarbeten
45261420-4
Vattentätning
45261900-3
Reparation och underhåll av tak
45261910-6
Takreparation
45261920-9
Takunderhåll
45212212-5
och DA03-0
Anläggningsarbete för simbassäng/Offentlig
45230000-8
Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar,
kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; markoch grundarbeten
45233000-9
Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
45233100-0
Anläggning av huvudvägar och andra vägar
45233110-3
Anläggningsarbeten för motorvägar
45233120-6
Vägbygge
45233121-3
Riksväg
45233122-0
Anläggningsarbeten för förbifartsleder
45233123-7
Anläggningsarbeten för landsvägar
45233124-4
Anläggningsarbeten för huvudvägar
45233125-1
Anläggningsarbeten för vägkorsningar
45233126-8
Anläggningsarbeten för planskilda korsningar
45233127-5
Anläggningsarbeten för t-korsningar
45233128-2
Anläggningsarbeten för rondeller
45233129-9
Anläggningsarbeten för fyrvägskors
45233130-9
Anläggningsarbeten för allmänna vägar
45233131-6
Anläggningsarbeten för viadukter
45233139-3
Underhåll av allmänna vägar
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
L 74/313
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
45233140-2
Vägarbeten
45233141-9
Väghållning
45233142-6
Vägreparationer
45233144-0
Anläggningsarbeten för övergångsbroar
45233150-5
Trafikdämpande arbeten
45233160-8
Banor och andra metallunderlag
45233161-5
Anläggningsarbeten för gångbanor
45233162-2
Anläggningsarbeten för cykelvägar
45233200-1
Diverse ytbehandling
45233210-4
Ytbehandling av allmänna vägar
45233220-7
Ytbehandling av vägar
45233221-4
Vägmarkeringsarbeten
45233222-1
Vägbeläggningsarbeten
45233223-8
Nybeläggning av körbana
45233224-5
Anläggningsarbeten för körbanor med två
körfält
45233225-2
Anläggningsarbeten för körbanor med ett
körfält
45233226-9
Anläggningsarbeten för tillfartsvägar
45233227-6
Anläggningsarbeten för ramper
45233228-3
Ytbeläggningsarbete
45233229-0
Underhåll av vägrenar
45233250-6
Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar
45233251-3
Nybeläggning
45233252-0
Ytbehandling av gator
45233253-7
Ytbehandling av gångvägar
45233260-9
Anläggningsarbeten för gångvägar
45233261-6
Anläggningsarbeten för gångviadukter
45233262-3
Anläggningsarbeten för gågator
45233270-2
Målning av markeringar för parkeringsplats
45233280-5
Uppförande av vägräcken
45233290-8
Montering av vägmärken
45233291-5
Montering av pollare
45233292-2
Montering av säkerhetsutrustning
45233293-9
Montering av vägutrustning
45233294-6
Installation av trafiksignaler
45233300-2
Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och
gångvägar
L 74/314
SV
Europeiska unionens officiella tidning
15.3.2008
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
45233310-5
Grundläggning av allmänna vägar
45233320-8
Grundläggning av vägar
45233330-1
Grundläggning av gator
45233340-4
Grundläggning av gångvägar
45234000-6
Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem
45234100-7
Anläggningsarbeten för järnvägar
45234110-0
Arbeten för intercity-linjer
45234111-7
Anläggningsarbeten för stadsjärnväg
45234112-4
Anläggningsarbeten för bangård
45234113-1
Demolering av spår
45234114-8
Anläggningsarbeten för järnvägsbank
45234116-2
Spåranläggning
45234120-3
Arbeten för stadsjärnväg
45234121-0
Spårvägsarbeten
45234122-7
Tunnelbanearbeten
45234123-4
Järnvägsarbeten delvis under jord
45234124-1
Tunnelbanetrafik
45234125-8
Tunnelbanestation
45234126-5
Anläggningsarbete för spårvägslinje
45234127-2
Anläggningsarbeten: spårvagnsstallar
45234128-9
Anläggningsarbeten: spårvägsperronger
45234129-6
Spårläggning för stadsjärnvägar
45234130-6
Anläggningsarbeten avseende ballast
45234140-9
Anläggningsarbeten: plankorsningar
45234160-5
Anläggningsarbeten för kontaktledningar
45234170-8
Anläggningsarbeten: undercentraler för lok
45234180-1
Anläggningsarbeten för järnvägsverkstäder
45234181-8
Anläggningsarbeten för spårsektionering
45234200-8
Linbanesystem
45234210-1
Linbanesystem med kabiner
45234220-4
Konstruktionsarbeten för skidliftar
45234230-7
Konstruktionsarbeten för stolliftar
45234240-0
Bergbana
45234250-3
Konstruktionsarbeten för linbanor
45235000-3
Anläggningsarbete för flygfält, startbanor och
manöverområde
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
45 24
Benämning
Vattenbyggnad
L 74/315
CPV
CPV-kod
Benämning
45235100-4
Anläggningsarbeten för flygplatser
45235110-7
Anläggningsarbeten för flygfält
45235111-4
Anläggningsarbeten för överbyggnad på flygfält
45235200-5
Anläggningsarbete för startbanor
45235210-8
Nybeläggning av flygfält
45235300-6
Anläggningsarbeten för flygmanöverområden
45235310-9
Anläggningsarbeten för förbindelsebana
45235311-6
Anläggningsarbeten för överbyggnad på förbindelsebana
45235320-2
Anläggningsarbete för hangarplattor
45236000-0
Markanläggning
45236100-1
Mark- och grundarbeten: diverse idrottsanläggningar
45236110-4
Markanläggning för idrottsplatser
45236111-1
Markanläggning för golfbana
45236112-8
Markanläggning för tennisbana
45236113-5
Markanläggning för kapplöpningsbana
45236114-2
Markanläggning för löparbanor
45236119-7
Reparationsarbeten på idrottsplatser
45236200-2
Markanläggning för fritidsanläggningar
45236210-5
Markanläggning för lekplats
45236220-8
Markanläggning för djurpark
45236230-1
Markanläggning för trädgårdar
45236250-7
Markanläggning för parker
45236290-9
Reparationsarbeten i rekreationsområden
45236300-3
Markanläggning för begravningsplatser
45237000-7
Anläggningsarbeten för scener
45240000-1
Anläggningsarbete för vattenprojekt
45241000-8
Hamnanläggningsarbeten
45241100-9
Anläggningsarbeten för kajer
45241200-0
Anläggningsarbete på plats för offshore-terminal
45241300-1
Anläggningsarbeten för pir
45241400-2
Anläggningsarbeten för docka
45241500-3
Anläggningsarbeten för lastbrygga
45241600-4
Installation av hamnbelysningsutrustning
45242000-5
Anläggningsarbete för fritidsanläggningar vid
vatten
45242100-6
Anläggningsarbete för vattensportanläggningar
L 74/316
SV
Europeiska unionens officiella tidning
15.3.2008
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
45242110-9
Anläggningsarbeten för sjösättningsramper
45242200-7
Anläggningsarbeten för marinor
45242210-0
Anläggningsarbeten för hamnar för större
nöjesbåtar
45243000-2
Kustförsvarsverk
45243100-3
Stenrasskydd
45243110-6
Stabilisering av klippor
45243200-4
Anläggningsarbete för vågbrytare
45243300-5
Anläggningsarbete för fördämningar
45243400-6
Strandkonsolidering
45243500-7
Anläggningsarbete för skyddsvallar
45243510-0
Anläggning av fördämningar
45243600-8
Anläggningsarbete för kajmur
45244000-9
Marina anläggningsarbeten
45244100-0
Marina anläggningar
45244200-1
Bryggor
45245000-6
Muddrings- och pumparbeten för installation av
avloppsreningsverk
45246000-3
Vattenreglering och översvämningsskydd
45246100-4
Anläggningsarbete av flodvallar
45246200-5
Skyddsarbeten för flodstränder
45246400-7
Anläggning för översvämningsskydd
45246410-0
Underhåll av översvämningsskydd
45246500-8
Anläggningsarbeten för promenader
45246510-1
Anläggningsarbeten för strandpromenader
45247000-0
Anläggningsarbete för dammar, kanaler, bevattningskanaler och akvedukter
45247100-1
Anläggningsarbete för farleder
45247110-4
Kanalbygge
45247111-1
Anläggningsarbeten för bevattningskanaler
45247112-8
Anläggningsarbeten för avloppskanaler
45247120-7
Vattenvägar utom kanaler
45247130-0
Anläggningsarbeten för akvedukter
45247200-2
Anläggningsarbete för dammar och liknande
permanenta anläggningar
45247210-5
Anläggningsarbeten för dammar
45247211-2
Anläggningsarbeten för dammvallar
45247212-9
Armering av dammar
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
45 25
Benämning
Andra bygg- och anläggningsarbeten
L 74/317
CPV
CPV-kod
Benämning
45247220-8
Anläggningsarbeten för dammbyggnader
45247230-1
Anläggningsarbeten för dikning
45247240-4
Anläggningsarbeten för permanenta fördämningar
45247270-3
Anläggningsarbeten för regleringsmagasin
45248000-7
Anläggningsarbete för hydraulmekaniska konstruktioner
45248100-8
Anläggningsarbeten för kanalslussar
45248200-9
Anläggningsarbeten för torrdockor
45248300-0
Konstruktionsarbeten för flytdockor
45248400-1
Anläggningsarbeten för landningsbryggor
45248500-2
Anläggningsarbeten för rörliga fördämningar
45200000-9
Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45250000-4
Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruvoch produktionsanläggningar samt byggnader
inom olje- och gasindustrin
45251000-1
Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk och
värmekraftverk
45251100-2
Anläggningsarbete för kraftverk
45251110-5
Anläggningsarbeten för kärnkraftverk
45251111-2
Konstruktionsarbeten för kärnreaktorer
45251120-8
Anläggningsarbeten för vattenkraftverk
45251140-4
Anläggningsarbeten för värmekraftverk
45251141-1
Anläggningsarbeten för geotermiska kraftverk
45251142-8
Anläggningsarbeten för vedeldade kraftverk
45251143-5
Anläggningsarbeten för tryckluftskompressoranläggningar
45251150-7
Konstruktionsarbeten för kyltorn
45251160-0
Vindkraftanläggningar
45251200-3
Anläggningsarbeten för värmeanläggningar
45251220-9
Anläggningsarbeten för mottryckskraftverk
45251230-2
Anläggningsarbeten för ånganläggningar
45251240-5
Anläggningsarbeten för elanläggning driven
med avfallsgas
45251250-8
Anläggningsarbeten för fjärrvärmecentral
45252000-8
Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och
vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar
45252100-9
Byggnation av anläggning för behandling av
avlopp
45252110-2
Byggnation av mobil anläggning
45252120-5
Byggnation av anläggning för behandling av
vatten
45252121-2
Sedimenteringsanläggningar
L 74/318
SV
Europeiska unionens officiella tidning
15.3.2008
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
45252122-9
Rötkammare
45252123-6
Filteranläggningar
45252124-3
Muddrings- och pumpningsarbeten
45252125-0
Stenfyllningsarbeten
45252126-7
Byggnation av reningsanläggning för dricksvatten
45252127-4
Byggnation av avloppsreningsverk
45252130-8
Utrustning till anläggning för avloppsrening
45252140-1
Byggnation av anläggning för slamavvattning
45252150-4
Byggnation av anläggning för kolhantering
45252200-0
Utrustning till reningsverk
45252210-3
Byggnation av vattenreningsverk
45252300-1
Byggnation av avfallsförbränningsanläggning
45253000-5
Anläggningsarbete för kemisk industri
45253100-6
Byggnation av avsaltningsanläggning
45253200-7
Byggnation av avsvavlingsanläggning
45253300-8
Byggnation av destillations- eller rektifikationsanläggning
45253310-1
Byggnation av vattendestillationsanläggning
45253320-4
Byggnation av alkoholdestillationsanläggningar
45253400-9
Anläggningsarbete för petrokemisk industri
45253500-0
Anläggningsarbete för farmaceutisk industri
45253600-1
Byggnation av avjoniseringsanläggning
45253700-2
Byggnation av rötanläggning
45253800-3
Byggnation av komposteringsanläggning
45254000-2
Anläggningsarbete för gruvdrift och tillverkning
45254100-3
Anläggningsarbete för gruvdrift
45254110-6
Anläggningsarbeten: gruvlavar
45254200-4
Anläggningsarbete för tillverkningsindustri
45255000-9
Anläggningsarbeten för olje- och gasindustrin
45255100-0
Byggnadsarbeten för produktionsplattformar
45255110-3
Anläggningsarbeten för brunnar
45255120-6
Byggnation av plattformsanläggningar
45255121-3
Byggnation av toppsidesanläggningar
45255200-1
Anläggningsarbeten för oljeraffinaderier
45255210-4
Anläggningsarbeten för oljeterminaler
45255300-2
Anläggningsarbeten för gasterminaler
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
L 74/319
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
45255400-3
Framställning
45255410-6
Offshore-framställning
45255420-9
Framställning på land
45255430-2
Demolering av oljeplattformar
45255500-4
Borrning och prospektering
45255600-5
Brunnsarbeten med rörspiral
45255700-6
Byggnation av kolförgasningsanläggning
45255800-7
Anläggningsarbeten för gasverk
45259000-7
Reparation och underhåll av anläggningar
45259100-8
Reparation och underhåll av anläggning för
avloppsvatten
45259200-9
Reparation och underhåll av reningsverk
45259300-0
Reparation och underhåll av värmeverk
45259900-6
Modernisering av anläggning
45260000-7
Takarbeten och andra byggarbeten som kräver
specialkunskaper eller specialverktyg
45262000-1
Bygg- och anläggningsarbeten som kräver
specialkunskaper eller specialverktyg, med
undantag för takarbeten
45262100-2
Arbete på byggnadsställning
45262110-5
Nedmontering av byggnadsställning
45262120-8
Uppförande av byggnadsställning
45262200-3
Grundläggning och brunnsborrning
45262210-6
Grundläggning
45262211-3
Pålslagning
45262212-0
Stödkonstruktioner vid schaktarbeten
45262213-7
Slitsmurteknik
45262220-9
Brunnsborrning
45262300-4
Betongarbeten
45262310-7
Arbete med armerad betong
45262311-4
Uppförande av betongstommar
45262320-0
Putsning och avjämning
45262321-7
Golvavjämning
45262330-3
Betongreparationer
45262340-6
Injektering
45262350-9
Arbeten med oarmerad betong
45262360-2
Cementarbete
45262370-5
Betongbeklädnadsarbeten
L 74/320
Europeiska unionens officiella tidning
SV
15.3.2008
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
45 3
45 31
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
45262400-5
Uppförande av stålkonstruktioner
45262410-8
Uppförande av stålkonstruktioner för byggnader
45262420-1
Uppförande av stålstrukterer
45262421-8
Förtöjningsarbeten till havs
45262422-5
Undervattensborrning
45262423-2
Tillverkning på däck
45262424-9
Modultillverkning till havs
45262425-6
Tillverkning av plattformsstöd
45262426-3
Påltillverkning
45262500-6
Murning och tegelläggning
45262510-9
Stenarbeten
45262511-6
Stenhuggning
45262512-3
Arbeten i bearbetad sten
45262520-2
Tegelläggning
45262521-9
Murverk av fasadtegel
45262522-6
Murning
45262600-7
Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
45262610-0
Industriskorstenar
45262620-3
Stödmurar
45262630-6
Anläggning av ugnar
45262640-9
Miljömässiga byggnadsförbättringar
45262650-2
Beklädnadsarbeten
45262660-5
Asbestsaneringsarbete
45262670-8
Metallbearbetning
45262680-1
Svetsning
45262690-4
Renovering av byggnader
45262700-8
Ombyggnadsarbete
45262710-1
Underhåll av fresker
45262800-9
Ut- och tillbyggnadsarbeten
45262900-0
Balkongarbeten
Bygginstallationer
45300000-0
Byggnadsinstallationsarbeten
Elinstallationer
45213316-1
Anläggning av gångbana
45310000-3
Installation av elektriska ledningar och armatur
45311000-0
Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten
45311100-1
Indragning av elektriska ledningar
45311200-2
Elektriska kopplingsarbeten
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
45 32
45 33
Benämning
Isoleringsarbeten
VVS-arbeten
L 74/321
CPV
CPV-kod
Benämning
45312000-7
Installation av larmsystem och antenner
45312100-8
Installation av brandlarmssystem
45312200-9
Installation av inbrottssystem
45312300-0
Installation av antenner
45312310-3
Åskskyddsanordningar
45312311-0
Installation av åskledare
45312320-6
Installation av TV-antenner
45312330-9
Installation av radioantenner
45313000-4
Installation av hissar och rulltrappor
45313100-5
Hissinstallationer
45313200-6
Installation av rulltrappor
45313210-9
Installation av rullbandramper
45314000-1
Installation av telekommunikationsutrustning
45314100-2
Installation av telefonstationer
45314120-8
Installation av telefonväxlar
45314200-3
Installation av telefonlinjer
45314300-4
Kabelutrustning
45314310-7
Kabelläggning
45314320-0
Installation av datakablar
45315000-8
Elektriska installationer av värme och övrig
elektrisk utrustning för byggnader
45315100-9
Eltekniska installationer
45315200-0
Turbinanläggningar
45315300-1
Anläggningar för elförsörjning
45315400-2
Högspänningsanläggningar
45315500-3
Medelspänningsanläggningar
45315600-4
Lågspänningsanläggningar
45315700-5
Installationsarbeten för kopplingsstationer
45320000-6
Isoleringsarbeten
45321000-3
Värmeisoleringsarbeten
45323000-7
Ljudisoleringsarbeten
45324000-4
Elementbyggnad med torra fogar
45330000-9
Rörmokeriarbeten
45331000-6
Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45331100-7
Installation av centralvärme
45331110-0
Installation av varmvattenberedare
L 74/322
SV
Europeiska unionens officiella tidning
15.3.2008
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
45 34
Benämning
Andra bygginstallationer
CPV
CPV-kod
Benämning
45331200-8
Installation av ventilation och luftkonditionering
45331210-1
Installation av ventilation
45331211-8
Installation av ventilation utomhus
45331220-4
Installation av luftkonditionering
45331221-1
Installation av partiell luftkonditionering
45331230-7
Installation av kylutrustning
45331231-4
Installation av kyl- och frysanläggningar
45332000-3
VA- och dräneringsarbeten
45332200-5
VA-arbeten
45332300-6
Läggning av avloppsledningar
45332400-7
Montering av sanitetsgods och rör
45333000-0
Gasinstallationer
45333100-1
Installation av gasregleringsutrustning
45333200-2
Installation av gasmätare
45234115-5
Arbeten med järnvägssignaler
45340000-2
Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning
45341000-9
Montering av räcken
45342000-6
Uppförande av stängsel
45343000-3
Installation av brandskydd
45343100-4
Brandsäkringsarbeten
45343200-5
Installation av brandbekämpningsutrustning
45343210-8
Installation av koldioxidanläggningar
45343220-1
Installation av brandsprutor
45343230-4
Installation av sprinklersystem
45316000-5
Installation av belysnings- och signalsystem
45316100-6
Installation av utomhusbelysning
45316110-9
Installation av vägbelysning
45316200-7
Installation av signalutrustning
45316210-0
Installation av trafikregleringssystem
45316211-7
Installation av upplysta vägmärken
45316212-4
Installation av trafikljus
45316213-1
Installation av utrustning för trafikdirigering
45316220-3
Installation av signalutrustning för flygplatser
45316230-6
Installation av signalutrustning för hamnar
45317000-2
Övriga elinstallationsarbeten
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
L 74/323
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
45317100-3
Elinstallationer för pumputrustning
45317200-4
Elinstallation av transformatorer
45317300-5
Elinstallation av utrustning för eldistribution
45317400-6
Elinstallation av filtreringsutrustning
Slutbehandling av byggnader
45400000-1
Färdigställande byggnadsarbeten
45 41
Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
45410000-4
Stuckarbeten
45 42
Byggnadssnickeriarbeten
45420000-7
Snickerimonteringar
45421000-4
Snickeriarbeten
45421100-5
Montering av dörrar, fönster och tillhörande
element
45421110-8
Montering av dörr- och fönsterkarmar
45421111-5
Montering av dörrkarmar
45421112-2
Montering av fönsterkarmar
45421120-1
Montering av trösklar
45421130-4
Montering av dörrar och fönster
45421131-1
Montering av dörrar
45421132-8
Montering av fönster
45421140-7
Inmontering och installation av byggnadsdelar
av metall utom dörrar och fönster
45421141-4
Montering av avskiljningar
45421142-1
Montering av luckor
45421143-8
Monteringar av persienner
45421144-5
Monteringar av markiser
45421145-2
Montering av rullgaller och jalusier
45421146-9
Montering av undertak
45421147-6
Montering av galler
45421148-3
Montering av grindar
45421150-0
Montering av snickerier, ej i metall
45421151-7
Montering av kompletta kök
45421152-4
Montering av skiljeväggar
45421153-1
Montering av väggfasta möbler
45421160-3
Arbete med beslag
45422000-1
Timmer- och snickeriarbeten
45 4
L 74/324
SV
Europeiska unionens officiella tidning
15.3.2008
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
45 43
45 44
45 45
Benämning
Golv- och väggbeläggningsarbeten
Måleri- och glasmästeriarbeten
Annan slutbehandling av byggnader
CPV
CPV-kod
Benämning
45422100-2
Träarbeten
45430000-0
Golvbeläggning och väggbeklädnad
45431000-7
Golv- och plattläggning
45431100-8
Läggning av golvplattor
45431200-9
Montering av väggplattor
45432000-4
Golvläggning och -beläggning samt tapetsering
45432100-5
Golvläggning och beläggning
45432110-8
Golvläggning
45432111-5
Läggning av mjuka golv
45432112-2
Stenläggning
45432113-9
Läggning av parkettgolv
45432114-6
Läggning av trägolv
45432120-1
Installationsgolv
45432121-8
Datorgolv
45432130-4
Golvbeläggning
45432200-6
Väggbeklädnad och tapetsering
45432210-9
Väggbeklädnad
45432220-2
Tapetsering
45440000-3
Målning och glassättning
45441000-0
Glassättning
45442000-7
Påstrykning av skyddsöverdrag
45442100-8
Målning
45442110-1
Målning av byggnader
45442120-4
Målning och påstrykning av skyddsöverdrag på
konstruktioner
45442121-1
Målning av byggnadsverk
45442180-2
Ommålning
45442190-5
Färgborttagning
45442200-9
Påstrykning av rostskyddsöverdrag
45442210-2
Galvaniseringsarbeten
45442300-0
Ytbehandlingsarbeten
45443000-4
Fasadarbeten
45212212-5
och DA04-3
Anläggningsarbete för simbassäng/Privat
45450000-6
Övriga färdigställande byggnadsarbeten
45451000-3
Ornamentering
15.3.2008
SV
Europeiska unionens officiella tidning
L 74/325
NACE Rev 1 Avdelning F – Byggverksamhet
Huvudgrupp
Grupp
Undergrupp
45 5
45 50
Benämning
CPV
CPV-kod
Benämning
45451100-4
Montering av ornament
45451200-5
Panelning
45451300-6
Vinterträdgårdar
45452000-0
Utvändig rengöring av byggnader
45452100-1
Rengöring av fasader genom blästring
45453000-7
Reparation och renovering
45453100-8
Renoveringsarbeten
45454000-4
Ombyggnadstjänster
45454100-5
Restaureringsarbeten
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner
med förare
45500000-2
Uthyrning av maskiner och utrustning för byggoch anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner
med förare
45500000-2
Uthyrning av maskiner och utrustning för byggoch anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
45510000-5
Uthyrning av kranar med maskinskötare
45520000-8
Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare
L 74/326
Europeiska unionens officiella tidning
SV
BILAGA IV
KONVERTERINGSTABELL MELLAN CPV OCH KN
KN
Kapitel
1
2
3
4
5
CPV
CPV-kod
Benämning
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03300000-2
Jordbruks-, jakt- och fiskeprodukter
03320000-8
Kreatur, boskap och små djur
15000000-8
Livsmedel, drycker, tobak o.d.
15100000-9
Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter
15110000-2
Kött
15130000-8
Köttvaror
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03300000-2
Jordbruks-, jakt- och fiskeprodukter
03310000-5
Fisk, skaldjur och akvatiska produkter
15200000-0
Beredd och konserverad fisk
15210000-3
Fiskfiléer, fisklever och rom
15220000-6
Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk
15230000-9
Torkad eller saltad fisk; fisk i saltlake; rökt fisk
15240000-2
Fisk på burk samt annan beredd eller konserverad fisk
15250000-5
Fisk och skaldjur
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03100000-2
Jordbruks- och trädgårdsprodukter
03140000-4
Djurprodukter och liknande produkter
03300000-2
Jordbruks-, jakt- och fiskeprodukter
03330000-3
Produkter från djur inom jordbruket
15000000-8
Livsmedel, drycker, tobak o.d.
15500000-3
Mejeriprodukter
15510000-6
Mjölk och grädde
15530000-2
Smör
15540000-5
Ostprodukter
15550000-8
Blandade mejeriprodukter
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03100000-2
Jordbruks- och trädgårdsprodukter
03140000-4
Djurprodukter och liknande produkter
03300000-2
Jordbruks-, jakt- och fiskeprodukter
03330000-3
Produkter från djur inom jordbruket
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
6
7
8
9
10
11
12
L 74/327
CPV
CPV-kod
Benämning
33700000-7
Hygienartiklar
33710000-0
Parfymer, toalettartiklar och kondomer
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
39220000-0
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03100000-2
Jordbruks- och trädgårdsprodukter
03110000-5
Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter
03120000-8
Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter
03400000-4
Skogsbruk och skogsavverkning
03440000-6
Skogsprodukter
03450000-9
Plantskoleprodukter
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03200000-3
Spannmål, potatis, grönsaker, frukt och nötter
03210000-6
Spannmål och potatis
03220000-9
Grönsaker, frukt och nötter
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03200000-3
Spannmål, potatis, grönsaker, frukt och nötter
03220000-9
Grönsaker, frukt och nötter
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03100000-2
Jordbruks- och trädgårdsprodukter
03130000-1
Dryckes- och kryddväxter
15000000-8
Livsmedel, drycker, tobak o. d.
15800000-6
Diverse livsmedel
15870000-7
Smaktillsatser och kryddor
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03200000-3
Spannmål, potatis, grönsaker, frukt och nötter
03210000-6
Spannmål och potatis
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03200000-3
Spannmål, potatis, grönsaker, frukt och nötter
03210000-6
Spannmål och potatis
15600000-4
Spannmålsprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter
15610000-7
Sädesprodukter
15620000-0
Stärkelse och stärkelseprodukter; socker och sockerprodukter
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03100000-2
Jordbruks- och trädgårdsprodukter
L 74/328
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
13
14
15
16
17
18
19
CPV
CPV-kod
Benämning
03110000-5
Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter
03200000-3
Spannmål, potatis, grönsaker, frukt och nötter
03220000-9
Grönsaker, frukt och nötter
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03100000-2
Jordbruks- och trädgårdsprodukter
03110000-5
Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter
03400000-4
Skogsbruk och skogsavverkning
03420000-0
Gummi
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03100000-2
Jordbruks- och trädgårdsprodukter
03110000-5
Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter
15000000-8
Livsmedel, drycker, tobak o. d.
15400000-2
Animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter
15410000-5
Råa animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter
15420000-8
Raffinerade oljor och fetter
15430000-1
Matfetter
15000000-8
Livsmedel, drycker, tobak o. d.
15100000-9
Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter
15110000-2
Kött
15130000-8
Köttvaror
15200000-0
Beredd och konserverad fisk
15210000-3
Fiskfiléer, fisklever och rom
15220000-6
Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk
15230000-9
Torkad eller saltad fisk; fisk i saltlake; rökt fisk
15240000-2
Fisk på burk samt annan beredd eller konserverad fisk
15250000-5
Fisk och skaldjur
15000000-8
Livsmedel, drycker, tobak o. d.
15800000-6
Diverse livsmedel
15830000-5
Socker och liknande produkter
15000000-8
Livsmedel, drycker, tobak o. d.
15800000-6
Diverse livsmedel
15840000-8
Kakao: choklad och sötsaker
15000000-8
Livsmedel, drycker, tobak o. d.
15800000-6
Diverse livsmedel
15810000-9
Brödprodukter, färska bakverk och kakor
15820000-2
Skorpor och kex; bakverk och kakor med konserveringsmedel
15850000-1
Pastaprodukter
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
20
21
22
23
24
CPV
CPV-kod
Benämning
15000000-8
Livsmedel, drycker, tobak o. d.
15300000-1
Frukt, grönsaker och liknande produkter
15310000-4
Potatis och potatisprodukter
15320000-7
Frukt- och grönsaksjuicer
15330000-0
Beredda eller bearbetade frukter och grönsaker
15500000-3
Mejeriprodukter
15550000-8
Blandade mejeriprodukter
15800000-6
Diverse livsmedel
15860000-4
Kaffe, te och liknande produkter
15870000-7
Smaktillsatser och kryddor
15880000-0
Speciella näringsprodukter
15890000-3
Diverse livsmedel och torrvaror
41000000-9
Uppsamlat och renat vatten
41120000-6
Odrickbart vatten
15000000-8
Livsmedel, drycker, tobak o. d.
15300000-1
Frukt, grönsaker och liknande produkter
15320000-7
Frukt- och grönsaksjuicer
15800000-6
Diverse livsmedel
15860000-4
Kaffe, te och liknande produkter
15870000-7
Smaktillsatser och kryddor
15900000-7
Drycker, tobak o. d.
15910000-0
Destillerade alkoholhaltiga drycker
15930000-6
Viner
15940000-9
Cider och övriga fruktviner
15950000-2
Odestillerade jästa drycker
15960000-5
Maltöl
15980000-1
Alkoholfria drycker
41000000-9
Uppsamlat och renat vatten
41100000-0
Naturligt vatten
41110000-3
Dricksvatten
41120000-6
Odrickbart vatten
15700000-5
Djurfoder
15710000-8
Tillagat djurfoder för bruksdjur och övriga djur
15000000-8
Livsmedel, drycker, tobak o. d.
15900000-7
Drycker, tobak o. d.
15990000-4
Tobak, tobaksvaror och tillbehör
L 74/329
L 74/330
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
25
26
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14200000-3
Sand och lera
14210000-6
Grus, sand, krossad sten och ballast
14220000-9
Lera och kaolin
14300000-4
Kemiska mineraler och gödningsmineraler
14310000-7
Gödningsmineraler
14400000-5
Salt och ren natriumklorid
14410000-8
Stensalt
14420000-1
Havssalt
14430000-4
Indunstat salt, ren natriumklorid
14450000-0
Saltlake
14500000-6
Liknande gruv- och stenbrottsprodukter
14520000-2
Ädel- och halvädelstenar; pimpsten; smärgel; naturliga slipmedel; övriga mineraler och ädelmetaller
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34920000-2
Vägutrustning
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44900000-9
Sten för byggnation, kalksten, gips och skiffer
44910000-2
Sten för byggnation
44920000-5
Kalksten, gips och krita
44930000-8
Skiffer
09000000-3
Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor
09300000-2
Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi
09340000-4
Kärnbränslen
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14500000-6
Liknande gruv- och stenbrottsprodukter
14520000-2
Ädel- och halvädelstenar; pimpsten; smärgel; naturliga slipmedel; övriga mineraler och ädelmetaller
14600000-7
Metallmalmer och legeringar
14610000-0
Metallmalmer
14630000-6
Slagg, krats, järnspill och -skrot
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
27
28
29
30
CPV
CPV-kod
Benämning
09000000-3
Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor
09100000-0
Bränslen
09110000-3
Fasta bränslen
09120000-6
Gasformiga bränslen
09130000-9
Petroleum och destillat
09200000-1
Petroleum-, kol- och oljeprodukter
09210000-4
Beredda smörjmedel
09220000-7
Vaselin, vaxer och specialdestillat
09230000-0
Råolja
09240000-3
Olje- och kolrelaterade produkter
14200000-3
Sand och lera
14210000-6
Grus, sand, krossad sten och ballast
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
09000000-3
Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor
09300000-2
Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi
09340000-4
Kärnbränslen
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14300000-4
Kemiska mineraler och gödningsmineraler
14320000-0
Kemiska mineraler
14700000-8
Basmetaller
14770000-9
Cesium, strontium, rubidium och kalcium
14780000-2
Kalium, magnesium, natrium och litium
24100000-5
Gaser
24110000-8
Industrigaser
24300000-7
Basiska oorganiska och organiska kemikalier
24310000-0
Basiska oorganiska kemikalier
24300000-7
Basiska oorganiska och organiska kemikalier
24320000-3
Basiska organiska kemikalier
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33100000-1
Medicinsk utrustning
33140000-3
Medicinska förbrukningsartiklar
33600000-6
Läkemedel
33610000-9
Läkemedel för matsmältningsorgan och ämnesomsättning
L 74/331
L 74/332
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
31
32
33
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
33620000-2
Läkemedel för blod, blodbildande organ samt hjärta och kretslopp
33630000-5
Hudläkemedel och läkemedel som verkar på rörelseapparaten
33640000-8
Läkemedel som verkar på urin- och könsorgan; hormoner
33650000-1
Antiinfektiva medel för systemiskt bruk, vacciner, cytostatika/cytotoxiska medel, samt immunmodulerande medel
33660000-4
Läkemedel som verkar på nervsystemet och sinnesorganen
33670000-7
Läkemedel som verkar på andningsorganen
33690000-3
Varia
38000000-5
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38900000-4
Diverse mät- och provinstrument
38910000-7
Utrustning för hygienövervakning och -testning
14300000-4
Kemiska mineraler och gödningsmineraler
14310000-7
Gödningsmineraler
24400000-8
Konstgödsel och kväveföreningar
24410000-1
Kvävehaltiga gödningsmedel
24420000-4
Fosforgödselmedel
24430000-7
Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel
24440000-0
Diverse gödselmedel
22000000-0
Trycksaker och tillhörande produkter
22600000-6
Bläck
22610000-9
Tryckfärg
24200000-6
Färgämnen och pigment
24210000-9
Oxider, peroxider och hydroxider
24220000-2
Garvextrakt, färgextrakt, tanniner och färgämnen
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44800000-8
Färger, fernissor och mastix
44810000-1
Färger
44820000-4
Fernissor
44830000-7
Mastix, fyllnadsmedel, kitt och lösningsmedel
24900000-3
Finkemikalier och andra kemikalier
24920000-9
Eteriska oljor
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33700000-7
Hygienartiklar
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
L 74/333
CPV
CPV-kod
Benämning
33710000-0
Parfymer, toalettartiklar och kondomer
33730000-6
Ögonvårdsprodukter och korrigerande linser
33740000-9
Hand- och nagelvårdsprodukter
33750000-2
Babyvårdsprodukter
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39800000-0
Rengörings- och polermedel
39810000-3
Doftprodukter och vaxer
24900000-3
Finkemikalier och andra kemikalier
24950000-8
Kemiska preparat
24960000-1
Olika slag av kemiska produkter
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33700000-7
Hygienartiklar
33710000-0
Parfymer, toalettartiklar och kondomer
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
39220000-0
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
39330000-4
Desinfektionsutrustning
39800000-0
Rengörings- och polermedel
39810000-3
Doftprodukter och vaxer
39820000-6
Organiska ytaktiva medel
39830000-9
Rengöringsmedel
24900000-3
Finkemikalier och andra kemikalier
24910000-6
Lim
24960000-1
Olika slag av kemiska produkter
24600000-0
Sprängämnen
24610000-3
Tillverkade sprängämnen
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
39220000-0
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
37
24930000-2
Fotokemikalier
38
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14800000-9
Diverse icke-metalliska mineralprodukter
14810000-2
Slipkroppar
24400000-8
Konstgödsel och kväveföreningar
24450000-3
Agrokemiska produkter
34
35
36
L 74/334
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
39
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33900000-9
Utrustning och tillbehör för obduktion och bårhus
33960000-7
Utrustning och tillbehör för balsamering
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35100000-5
Nöd- och säkerhetsutrustning
35110000-8
Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39330000-4
Desinfektionsutrustning
39800000-0
Rengörings- och polermedel
39820000-6
Organiska ytaktiva medel
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44800000-8
Färger, fernissor och mastix
44830000-7
Mastix, fyllnadsmedel, kitt och lösningsmedel
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19500000-1
Gummi- och plastmaterial
19520000-7
Plastprodukter
19600000-2
Skinnrester, textil-, gummi- och plastavfall
19640000-4
Sopsäckar och soppåsar av polyeten
22000000-0
Trycksaker och tillhörande produkter
22800000-8
Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga trycksaker av papper eller kartong
22850000-3
Pärmar och tillbehör till dessa
24500000-9
Plaster i obearbetad form
24510000-2
Polymerer av eten, i obearbetad form
24520000-5
Polymerer av propen, i obearbetad form
24530000-8
Polymerer av styren, i obearbetad form
24540000-1
Vinylpolymerer i obearbetad form
24550000-4
Polyestrar i obearbetad form
24560000-7
Polyamider i obearbetad form
24570000-0
Karbamidhartser i obearbetad form
24580000-3
Aminohartser i obearbetad form
24590000-6
Silikoner i primärform
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33600000-6
Läkemedel
33680000-0
Farmaceutiska artiklar
33700000-7
Hygienartiklar
33710000-0
Parfymer, toalettartiklar och kondomer
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
40
L 74/335
CPV
CPV-kod
Benämning
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34910000-9
Häst- eller handdragna kärror och andra icke-mekaniskt drivna fordon, bagagevagnar och diverse
reservdelar
34920000-2
Vägutrustning
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35100000-5
Nöd- och säkerhetsutrustning
35110000-8
Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning
35210000-9
Måltavlor
35260000-4
Polisskyltar
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
39220000-0
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
39290000-1
Diverse inredning
39500000-7
Textilvaror
39510000-0
Hushållstextilier
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44160000-9
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44190000-8
Diverse byggmaterial
44200000-2
Konstruktionsprodukter
44210000-5
Konstruktioner och konstruktionsdelar
44220000-8
Inredningssnickerier
44400000-4
Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål
44420000-0
Varor som används för byggnadsändamål
44600000-6
Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
44610000-9
Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03100000-2
Jordbruks- och trädgårdsprodukter
03110000-5
Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19500000-1
Gummi- och plastmaterial
19510000-4
Gummiprodukter
19600000-2
Skinnrester, textil-, gummi- och plastavfall
L 74/336
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
41
42
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
19630000-1
Gummiavfall
19700000-3
Syntetgummi och syntetiska fibrer
19710000-6
Syntetgummi
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33600000-6
Läkemedel
33680000-0
Farmaceutiska artiklar
33700000-7
Hygienartiklar
33710000-0
Parfymer, toalettartiklar och kondomer
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34300000-0
Delar och tillbehör till fordon och tillhörande motorer
34350000-5
Däck till lätta och tunga fordon
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34910000-9
Häst- eller handdragna kärror och andra icke-mekaniskt drivna fordon, bagagevagnar och diverse
reservdelar
34950000-1
Bärande utrustning
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35100000-5
Nöd- och säkerhetsutrustning
35110000-8
Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44400000-4
Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål
44420000-0
Varor som används för byggnadsändamål
44440000-6
Lager
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19100000-7
Skinn
19110000-0
Sämskskinn
19120000-3
Skinn från nötboskap eller häst
19130000-6
Får-, getskinn eller svinläder
19140000-9
Läder från övriga djur, konstläder (fiberläder) och annat läder
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
19280000-2
Ull, hudar och skinn från djur
19600000-2
Skinnrester, textil-, gummi- och plastavfall
19610000-5
Skinnrester
18000000-9
Kläder, skor, väskor och tillbehör
18400000-3
Specialkläder och tillbehör
18420000-9
Klädesaccessoarer
18900000-8
Väskor, sadelvaror, säckar och påsar
18910000-1
Sadelvaror
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
43
44
L 74/337
CPV
CPV-kod
Benämning
18920000-4
Resgods
18930000-7
Säckar och påsar
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19100000-7
Skinn
19160000-5
Klockarmband
19170000-8
Läderartiklar för maskiner eller mekaniska redskap
22000000-0
Trycksaker och tillhörande produkter
22800000-8
Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga trycksaker av papper eller kartong
22850000-3
Pärmar och tillbehör till dessa
18000000-9
Kläder, skor, väskor och tillbehör
18600000-5
Pälsar och pälsartiklar
18610000-8
Pälsartiklar
18620000-1
Pälsar
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
19280000-2
Ull, hudar och skinn från djur
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03400000-4
Skogsbruk och skogsavverkning
03410000-7
Trä
09100000-0
Bränslen
09110000-3
Fasta bränslen
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14900000-0
Återvunna returråvaror
14920000-6
Återvunna returråvaror av icke-metall
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33700000-7
Hygienartiklar
33710000-0
Parfymer, toalettartiklar och kondomer
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34920000-2
Vägutrustning
34950000-1
Bärande utrustning
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
39290000-1
Diverse inredning
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
L 74/338
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
45
47
48
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44190000-8
Diverse byggmaterial
44200000-2
Konstruktionsprodukter
44210000-5
Konstruktioner och konstruktionsdelar
44220000-8
Inredningssnickerier
44230000-1
Byggnadssnickerier
44500000-5
Verktyg, lås, nycklar, gångjärn, fästen, kedjor och fjädrar
44530000-4
Fästen för industriellt bruk
44600000-6
Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
44610000-9
Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03400000-4
Skogsbruk och skogsavverkning
03430000-3
Kork
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14900000-0
Återvunna returråvaror
14920000-6
Återvunna returråvaror av icke-metall
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44600000-6
Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
44610000-9
Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03400000-4
Skogsbruk och skogsavverkning
03460000-2
Pappersmassa
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14900000-0
Återvunna returråvaror
14920000-6
Återvunna returråvaror av icke-metall
37000000-8
Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör
37800000-6
Hantverks- och konstmateriel
37820000-2
Konstmaterial
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14900000-0
Återvunna returråvaror
14920000-6
Återvunna returråvaror av icke-metall
22000000-0
Trycksaker och tillhörande produkter
22800000-8
Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga trycksaker av papper eller kartong
22810000-1
Register av papper eller kartong
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
49
L 74/339
CPV
CPV-kod
Benämning
22820000-4
Blanketter
22830000-7
Övningsböcker
22850000-3
Pärmar och tillbehör till dessa
22900000-9
Diverse trycksaker
22990000-6
Tidningspapper, handgjort papper, annat papper och annan papp, obelagda och obestrukna, av sådana
slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33700000-7
Hygienartiklar
33750000-2
Babyvårdsprodukter
33760000-5
Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter
33770000-8
Sanitetspapper
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34980000-0
Färdbiljetter
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35100000-5
Nöd- och säkerhetsutrustning
35120000-1
Bevaknings- och säkerhetssystem
35210000-9
Måltavlor
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39100000-3
Möbler
39190000-0
Tapeter och övrig beklädnad
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44600000-6
Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
44610000-9
Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl
22000000-0
Trycksaker och tillhörande produkter
22100000-1
Tryckta böcker, broschyrer och foldrar
22110000-4
Tryckta böcker
22120000-7
Publikationer
22130000-0
Adresskalendrar
22140000-3
Foldrar
22150000-6
Broschyrer
22160000-9
Häften
22200000-2
Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar
22210000-5
Tidningar
22300000-3
Vykort, gratulationskort och andra trycksaker
22310000-6
Vykort
22320000-9
Gratulationskort
22400000-4
Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev, reklamtrycksaker, kataloger och manualer
L 74/340
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
50
51
52
53
CPV
CPV-kod
Benämning
22410000-7
Frimärken
22420000-0
Stämpelpapper
22430000-3
Sedlar
22440000-6
Checkblanketter
22450000-9
Trycksaker med säkerhetstryck
22460000-2
Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer
22470000-5
Manualer
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34980000-0
Färdbiljetter
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35100000-5
Nöd- och säkerhetsutrustning
35120000-1
Bevaknings- och säkerhetssystem
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19400000-0
Textilgarn och -tråd
19410000-3
Naturliga textilfibrer
19430000-9
Textilgarn och tråd av naturfibrer
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
19210000-1
Väv
19220000-4
Ylletyger
19250000-3
Stickat eller virkat material
19280000-2
Ull, hudar och skinn från djur
19400000-0
Textilgarn och -tråd
19410000-3
Naturliga textilfibrer
19430000-9
Textilgarn och tråd av naturfibrer
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
19210000-1
Väv
19400000-0
Textilgarn och -tråd
19410000-3
Naturliga textilfibrer
19430000-9
Textilgarn och tråd av naturfibrer
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
19210000-1
Väv
19230000-7
Linnetyger
19400000-0
Textilgarn och -tråd
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
54
55
56
57
58
59
L 74/341
CPV
CPV-kod
Benämning
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19400000-0
Textilgarn och -tråd
19420000-6
Konstgjorda textilfibrer
19440000-2
Syntetgarn eller -tråd
19700000-3
Syntetgummi och syntetiska fibrer
19720000-9
Syntetiska fibrer
19730000-2
Konstfibrer
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19400000-0
Textilgarn och -tråd
19420000-6
Konstgjorda textilfibrer
19440000-2
Syntetgarn eller -tråd
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
19270000-9
Fibertyger
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39500000-7
Textilvaror
39540000-9
Diverse tågvirke, rep, segelgarn och nät
39550000-2
Artiklar av fibertyg
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39500000-7
Textilvaror
39530000-6
Större och mindre mattor
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
19240000-0
Specialtyger
19250000-3
Stickat eller virkat material
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39500000-7
Textilvaror
39510000-0
Hushållstextilier
39560000-5
Diverse textilier
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35100000-5
Nöd- och säkerhetsutrustning
35110000-8
Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning
35800000-2
Persedlar och annan utrusning
35810000-5
Persedlar
L 74/342
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
60
61
62
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
19250000-3
Stickat eller virkat material
18000000-9
Kläder, skor, väskor och tillbehör
18100000-0
Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
18110000-3
Arbetskläder för män
18130000-9
Specialarbetskläder
18140000-2
Tillbehör till arbetskläder
18200000-1
Ytterkläder
18210000-4
Rockar
18220000-7
Impregnerade kläder
18230000-0
Diverse ytterkläder
18300000-2
Klädesplagg
18310000-5
Underkläder
18320000-8
Bysthållare, korsetter, strumpeband och liknande artiklar
18330000-1
T-tröjor och skjortor
18400000-3
Specialkläder och tillbehör
18410000-6
Specialkläder
18420000-9
Klädesaccessoarer
18450000-8
Fästen och spännen till kläder
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
19260000-6
Tyg
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35800000-2
Persedlar och annan utrusning
35810000-5
Persedlar
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39500000-7
Textilvaror
39560000-5
Diverse textilier
18000000-9
Kläder, skor, väskor och tillbehör
18100000-0
Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
18110000-3
Arbetskläder för män
18130000-9
Specialarbetskläder
18140000-2
Tillbehör till arbetskläder
18200000-1
Ytterkläder
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
63
L 74/343
CPV
CPV-kod
Benämning
18210000-4
Rockar
18220000-7
Impregnerade kläder
18230000-0
Diverse ytterkläder
18300000-2
Klädesplagg
18310000-5
Underkläder
18320000-8
Bysthållare, korsetter, strumpeband och liknande artiklar
18330000-1
T-tröjor och skjortor
18400000-3
Specialkläder och tillbehör
18410000-6
Specialkläder
18420000-9
Klädesaccessoarer
18450000-8
Fästen och spännen till kläder
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
19260000-6
Tyg
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35800000-2
Persedlar och annan utrusning
35810000-5
Persedlar
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39500000-7
Textilvaror
39560000-5
Diverse textilier
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
19260000-6
Tyg
19620000-8
Textilavfall/spill
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35800000-2
Persedlar och annan utrusning
35820000-8
Annan utrusning
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39100000-3
Möbler
39190000-0
Tapeter och övrig beklädnad
39200000-4
Inredning
39290000-1
Diverse inredning
39500000-7
Textilvaror
39510000-0
Hushållstextilier
39520000-3
Konfektionssydda textilier
L 74/344
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
64
65
66
67
68
69
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
18000000-9
Kläder, skor, väskor och tillbehör
18800000-7
Skodon
18810000-0
Skodon förutom sport- och skyddsskor
18820000-3
Sportskor
18830000-6
Skyddsskor
18840000-9
Skodelar
18000000-9
Kläder, skor, väskor och tillbehör
18440000-5
Hattar och andra huvudbonader
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35800000-2
Persedlar och annan utrusning
35810000-5
Persedlar
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
39290000-1
Diverse inredning
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19200000-8
Textilier och tillhörande varor
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33700000-7
Hygienartiklar
33710000-0
Parfymer, toalettartiklar och kondomer
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14800000-9
Diverse icke-metalliska mineralprodukter
14810000-2
Slipkroppar
14900000-0
Återvunna returråvaror
14920000-6
Återvunna returråvaror av icke-metall
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44200000-2
Konstruktionsprodukter
44210000-5
Konstruktioner och konstruktionsdelar
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14900000-0
Återvunna returråvaror
14920000-6
Återvunna returråvaror av icke-metall
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
70
71
L 74/345
CPV
CPV-kod
Benämning
39220000-0
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
39300000-5
Diverse utrustning
39310000-8
Cateringutrustning
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44400000-4
Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål
44410000-7
Badrums- och köksartiklar
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14900000-0
Återvunna returråvaror
14920000-6
Återvunna returråvaror av icke-metall
33790000-4
Laboratorieglas, hygieniskt eller farmaceutiskt glas
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
39220000-0
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
39290000-1
Diverse inredning
39300000-5
Diverse utrustning
39310000-8
Cateringutrustning
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44200000-2
Konstruktionsprodukter
44210000-5
Konstruktioner och konstruktionsdelar
44220000-8
Inredningssnickerier
14500000-6
Liknande gruv- och stenbrottsprodukter
14520000-2
Ädel- och halvädelstenar; pimpsten; smärgel; naturliga slipmedel; övriga mineraler och ädelmetaller
18000000-9
Kläder, skor, väskor och tillbehör
18500000-4
Smycken, klockor o d
18510000-7
Smycken och liknande artiklar
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
39290000-1
Diverse inredning
L 74/346
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
72
73
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14600000-7
Metallmalmer och legeringar
14620000-3
Legeringar
14700000-8
Basmetaller
14710000-1
Järn, bly, zink, tenn och koppar
14900000-0
Återvunna returråvaror
14910000-3
Återvunna returråvaror av metall
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
39220000-0
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
39370000-6
Vattenanläggningar
43000000-3
Maskiner för brytning och byggnadsarbeten
43300000-6
Maskiner och utrustning för byggnadsarbeten
43320000-2
Utrustning för bygg- och anläggningsarbeten
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44130000-0
Avloppshuvudledningar
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44160000-9
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44200000-2
Konstruktionsprodukter
44210000-5
Konstruktioner och konstruktionsdelar
44220000-8
Inredningssnickerier
44230000-1
Byggnadssnickerier
44300000-3
Kabel, lina och tillhörande produkter
44310000-6
Metalltrådsprodukter
44320000-9
Kabel och tillhörande produkter
44330000-2
Stavar, stänger, profiler och tråd som används inom byggindustrin
44400000-4
Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål
44450000-9
Olegerat stål
44470000-5
Gjutjärnsprodukter
44500000-5
Verktyg, lås, nycklar, gångjärn, fästen, kedjor och fjädrar
44530000-4
Fästen för industriellt bruk
44540000-7
Kedjor
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
74
75
76
CPV
CPV-kod
Benämning
44550000-0
Fjädrar
44600000-6
Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
44610000-9
Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14700000-8
Basmetaller
14710000-1
Järn, bly, zink, tenn och koppar
14900000-0
Återvunna returråvaror
14910000-3
Återvunna returråvaror av metall
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44130000-0
Avloppshuvudledningar
44160000-9
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
44300000-3
Kabel, lina och tillhörande produkter
44310000-6
Metalltrådsprodukter
44320000-9
Kabel och tillhörande produkter
44330000-2
Stavar, stänger, profiler och tråd som används inom byggindustrin
44500000-5
Verktyg, lås, nycklar, gångjärn, fästen, kedjor och fjädrar
44530000-4
Fästen för industriellt bruk
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14700000-8
Basmetaller
14720000-4
Aluminium, nickel, skandium, titan och vanadin
14900000-0
Återvunna returråvaror
14910000-3
Återvunna returråvaror av metall
44160000-9
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14700000-8
Basmetaller
14720000-4
Aluminium, nickel, skandium, titan och vanadin
14900000-0
Återvunna returråvaror
14910000-3
Återvunna returråvaror av metall
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44130000-0
Avloppshuvudledningar
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44160000-9
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
L 74/347
L 74/348
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
78
79
80
81
CPV
CPV-kod
Benämning
44200000-2
Konstruktionsprodukter
44220000-8
Inredningssnickerier
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14700000-8
Basmetaller
14710000-1
Järn, bly, zink, tenn och koppar
14900000-0
Återvunna returråvaror
14910000-3
Återvunna returråvaror av metall
44160000-9
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14700000-8
Basmetaller
14710000-1
Järn, bly, zink, tenn och koppar
14900000-0
Återvunna returråvaror
14910000-3
Återvunna returråvaror av metall
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44160000-9
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14700000-8
Basmetaller
14710000-1
Järn, bly, zink, tenn och koppar
14900000-0
Återvunna returråvaror
14910000-3
Återvunna returråvaror av metall
44160000-9
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
14000000-1
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
14600000-7
Metallmalmer och legeringar
14620000-3
Legeringar
14630000-6
Slagg, krats, järnspill och -skrot
14700000-8
Basmetaller
14720000-4
Aluminium, nickel, skandium, titan och vanadin
14730000-7
Krom, mangan, kobolt, yttrium och zirkonium
14740000-0
Molybden, teknetium, rutenium och rodium
14750000-3
Kadmium, lutetium, hafnium, tantal och volfram
14760000-6
Iridium, gallium, indium, tallium och barium
14770000-9
Cesium, strontium, rubidium och kalcium
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
82
83
L 74/349
CPV
CPV-kod
Benämning
14780000-2
Kalium, magnesium, natrium och litium
14790000-5
Niob, osmium, rhenium och palladium
14900000-0
Återvunna returråvaror
14910000-3
Återvunna returråvaror av metall
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33700000-7
Hygienartiklar
33720000-3
Rakhyvlar och manikyr- eller pedikyrset
33740000-9
Hand- och nagelvårdsprodukter
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
39220000-0
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
39240000-6
Bestick
39300000-5
Diverse utrustning
39310000-8
Cateringutrustning
39700000-9
Hushållsapparater
39710000-2
Elektriska hushållsapparater
43300000-6
Maskiner och utrustning för byggnadsarbeten
43800000-1
Verkstadsutrustning
43820000-7
Utrustning för skotillverkning
43840000-3
Smidesverktyg
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44400000-4
Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål
44480000-8
Diverse brandskyddsutrustning
44500000-5
Verktyg, lås, nycklar, gångjärn, fästen, kedjor och fjädrar
44510000-8
Verktyg
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34910000-9
Häst- eller handdragna kärror och andra icke-mekaniskt drivna fordon, bagagevagnar och diverse
reservdelar
34920000-2
Vägutrustning
34950000-1
Bärande utrustning
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35100000-5
Nöd- och säkerhetsutrustning
35110000-8
Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning
35230000-5
Handklovar
35260000-4
Polisskyltar
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
L 74/350
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
84
CPV
CPV-kod
Benämning
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44190000-8
Diverse byggmaterial
44200000-2
Konstruktionsprodukter
44210000-5
Konstruktioner och konstruktionsdelar
44400000-4
Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål
44420000-0
Varor som används för byggnadsändamål
44430000-3
Pansarbeklädnad
44440000-6
Lager
44460000-2
Stämpor och gruvstöttor
44480000-8
Diverse brandskyddsutrustning
44500000-5
Verktyg, lås, nycklar, gångjärn, fästen, kedjor och fjädrar
44520000-1
Lås, nycklar och gångjärn
44600000-6
Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
44610000-9
Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl
16000000-5
Jordbruksmaskiner
16100000-6
Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning eller odling
16110000-9
Plogar och skivharvar
16120000-2
Harvar, markberedningsharvar, kultivatorer, ogräsharvar eller hackor
16130000-5
Så- eller planteringsmaskiner
16140000-8
Gödselspridare
16150000-1
Vältar för gräsmattor och idrottsplaner
16160000-4
Diverse trädgårdsutrustning
16300000-8
Skördetröskor
16310000-1
Slåttermaskiner
16320000-4
Maskiner för höbärgning
16330000-7
Halm- eller foderbalpressar
16340000-0
Skördetröskor och tröskverk
16400000-9
Sprutmaskiner för jordbruk eller trädgårdsskötsel
16500000-0
Självlastande eller avlastande släp- och påhängsvagnar för jordbruk
16510000-3
Självlastande släpvagnar för jordbruk
16520000-6
Avlastningsvagnar för jordbruk
16530000-9
Självlastande påhängsvagnar för jordbruk
16540000-2
Avlastande påhängsvagnar för jordbruk
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
L 74/351
CPV
CPV-kod
Benämning
16600000-1
Specialmaskiner för jordbruk eller skogsbruk
16610000-4
Maskiner för rengöring och sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter
16620000-7
Mjölkningsmaskiner
16630000-0
Maskiner för beredning av djurfoder
16640000-3
Biodlingsutrustning
16650000-6
Utrustning för hönsuppfödning
16700000-2
Traktorer
16710000-5
Ledtraktorer
16720000-8
Begagnade traktorer
16730000-1
Dragmotorer
16800000-3
Delar till jordbruks- och skogsmaskiner
16810000-6
Delar till jordbruksmaskiner
16820000-9
Delar till skogsmaskiner
22000000-0
Trycksaker och tillhörande produkter
22500000-5
Tryckplåtar, tryckvalsar eller annat tryckmaterial
22510000-8
Offsetplåtar
22520000-1
Utrustning för torretsning
30000000-9
Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
30130000-9
Utrustning för postkontor
30140000-2
Räknare och räknemaskiner
30150000-5
Skrivmaskiner
30160000-8
Magnetkort
30170000-1
Märkningsmaskiner
30180000-4
Maskiner för endossering och utskrift av checkar
30200000-1
Datorer och datamateriel
30210000-4
Databehandlingsmaskiner (maskinvara)
30220000-7
Utrustning för digital kartografi
30230000-0
Datorrelaterad utrustning
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34300000-0
Delar och tillbehör till fordon och tillhörande motorer
34310000-3
Maskiner och maskindelar
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35100000-5
Nöd- och säkerhetsutrustning
35120000-1
Bevaknings- och säkerhetssystem
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39340000-7
Utrustning för gasnät
39350000-0
Utrustning för avloppsrening
L 74/352
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
CPV
CPV-kod
Benämning
39370000-6
Vattenanläggningar
39700000-9
Hushållsapparater
39720000-5
Icke-elektriska hushållsapparater
42000000-6
Industrimaskiner
42100000-0
Maskiner för produktion och användning av mekanisk energi
42110000-3
Turbiner och motorer
42120000-6
Pumpar och kompressorer
42130000-9
Kranar, ventiler och liknande anordningar
42140000-2
Växlar, växellådor och drivelement
42150000-5
Kärnreaktorer och delar till dessa
42160000-8
Panncentraler
42200000-8
Maskiner för beredning av livsmedel, drycker och tobak samt tillhörande delar
42210000-1
Maskinell utrustning för livsmedels-, dryckes- och tobaksberedning
42220000-4
Delar till maskiner för livsmedels-, dryckes- och tobaksberedning
42300000-9
Industri- eller laboratorieugnar och förbränningsugnar
42310000-2
Ugnsbrännare
42320000-5
Ugnar för förbränning av avfall
42330000-8
Smältugnar
42340000-1
Ugnar, ej för hushållsbruk
42350000-4
Krematorieugnar
42390000-6
Delar till ugnsbrännare eller ugnar
42400000-0
Lyft- och hanteringsutrustning samt delar till sådan utrustning
42410000-3
Lyft- och hanteringsutrustning
42420000-6
Skopor och gripanordningar till kranar eller grävmaskiner
42500000-1
Kyl- och ventilationsutrustning
42510000-4
Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning samt filtreringsapparater
42520000-7
Ventilationsutrustning
42530000-0
Delar till kyl- och frysutrustning samt värmepumpar
42600000-2
Verktygsmaskiner
42610000-5
Verktygsmaskiner som drivs med laser och fleroperationsmaskiner
42620000-8
Svarvar, borr- och fräsmaskiner
42630000-1
Verktygsmaskiner för metallbearbetning
42640000-4
Verktygsmaskiner för bearbetning av hårda material utom metaller
42650000-7
Pneumatiska eller motordrivna handverktyg
42660000-0
Verktyg för lödning, hårdlödning och svetsning; maskiner och utrustning för anlöpning och
varmsprutning
42670000-3
Delar och tillbehör till verktygsmaskiner
42700000-3
Maskiner för tillverkning av textilier, kläder och läderartiklar
15.3.2008
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
L 74/353
CPV
CPV-kod
Benämning
42710000-6
Textilmaskiner
42720000-9
Delar till maskiner för tillverkning av textilier och kläder
42800000-4
Maskiner för pappers- och kartongtillverkning
42810000-7
Delar till maskiner för pappers- eller kartongtillverkning
42900000-5
Diverse allmänna maskiner och specialmaskiner
42910000-8
Destillations-, filtrerings- eller rektifikationsapparater
42920000-1
Maskiner för rengöring av flaskor, paketering, vägning och sprutning
42930000-4
Centrifuger, kalandrar eller varuautomater
42940000-7
Maskiner för värmebehandling av material
42950000-0
Delar till universalmaskiner
42960000-3
Manöver- och styrsystem, tryckeriutrustning, grafisk utrustning, utrustning för kontorsautomatisering och
informationsbehandlingsutrustning
42970000-6
Delar till diskmaskiner och maskiner för rengöring, påfyllning, paketering eller inslagning
42980000-9
Gasgeneratorer
42990000-2
Diverse specialmaskiner
43000000-3
Maskiner för brytning och byggnadsarbeten
43100000-4
Maskiner för brytning
43120000-0
Maskiner för kol- eller stenbrytning, tunnelsprängning samt borr- eller avsänkningsmaskiner
43130000-3
Borrutrustning
43140000-6
Mobila stämpar
43200000-5
Schakt- och grävmaskiner samt tillhörande delar
43210000-8
Schaktmaskiner
43220000-1
Väghyvlar och planriktmaskiner
43230000-4
Vägskrapor
43240000-7
Stampmaskiner
43250000-0
Frontlastare
43260000-3
Gräv-, last- och gruvmaskiner
43300000-6
Maskiner och utrustning för byggnadsarbeten
43310000-9
Maskiner för väg- och vattenbyggnadsarbeten
43320000-2
Utrustning för bygg- och anläggningsarbeten
43400000-7
Maskiner för mineralbearbetning och formmaskiner
43410000-0
Maskiner för mineralbearbetning
43420000-3
Formmaskiner
43600000-9
Delar till maskiner för brytning och byggnadsarbeten
43610000-2
Delar till borrmaskiner
43620000-5
Delar till maskiner för mineralbearbetning
43630000-8
Delar till avsänkningsmaskiner
43640000-1
Delar till maskinell utrustning för schaktning
L 74/354
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
43700000-0
Maskiner för metallurgi och tillhörande delar
43710000-3
Metallvalsar
43720000-6
Gjutmaskiner
43800000-1
Verkstadsutrustning
43810000-4
Träförädlingsutrustning
43830000-0
Maskinverktyg
43840000-3
Smidesverktyg
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44300000-3
Kabel, lina och tillhörande produkter
44310000-6
Metalltrådsprodukter
44320000-9
Kabel och tillhörande produkter
44330000-2
Stavar, stänger, profiler och tråd som används inom byggindustrin
44600000-6
Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
44620000-2
Värmeledningselement och centralvärmepannor samt delar
48000000-8
Programvara och informationssystem
48100000-9
Programvara för särskild industri
48110000-2
Programvara för kassasystem
48120000-5
Programvara för styrning av luftfartyg
48130000-8
Programvara för markstöd och provning för luftfart
48140000-1
Programvara för trafikledning för järnvägstrafik
48150000-4
Programvara för industristyrning
48160000-7
Programvara för bibliotek
48170000-0
Programvara för kontroll av överensstämmelse
48180000-3
Medicinsk programvara
48190000-6
Programvara för undervisning
48200000-0
Programvara för nätverk, Internet och intranät
48210000-3
Programvara för nätverk
48220000-6
Programvara för Internet och intranät
48300000-1
Programvara för dokumentredigering, ritning, bildhantering, schemaläggning och produktivitet
48310000-4
Programvara för dokumentredigering
48320000-7
Programvara för ritning och bildbehandling
48330000-0
Programvara för schemaläggning och produktivitet
48400000-2
Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer
48410000-5
Programvara för investeringshantering och deklaration
48420000-8
Programvara och programsviter för fastighetsförvaltning
48430000-1
Programvara för lagerförvaltning
48440000-4
Programvara för finansiell analys och redovisning
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
85
CPV
CPV-kod
Benämning
48450000-7
Programvara för tidsredovisning eller personal
48460000-0
Programvara för analys, forskning, matematik eller prognos
48470000-3
Programvara för auktioner
48480000-6
Programvara för försäljning, marknadsföring och affärsunderrättelser
48490000-9
Programvara för upphandling
48500000-3
Programvara för kommunikation och multimedia
48510000-6
Programvara för kommunikation
48520000-9
Programvara för multimedia
48600000-4
Programvara för databas och operativsystem
48610000-7
Databassystem
48620000-0
Operativsystem
48700000-5
Verktygsprogram
48710000-8
Programvara för säkerhetskopiering eller återställning
48720000-1
Programvara för streckkodning
48730000-4
Säkerhetsprogramvara
48740000-7
Programvara för översättning
48750000-0
Programvara för laddning av lagringsmedier
48760000-3
Virusskydd
48770000-6
Allmänna verktygsprogram samt komprimerings- och utskriftsprogram
48780000-9
Programvara för system, lagring och innehållshantering
48790000-2
Programvara för versionskontroll
48800000-6
Informationssystem och servrar
48810000-9
Informationssystem
48820000-2
Servrar
48900000-7
Diverse programvara och datorsystem
48910000-0
Datorspel, barnvänliga titlar och skärmsläckare
48920000-3
Programvara för kontorsautomation
48930000-6
Programvara för utbildning och underhållning
48940000-9
Programvara för formgivning och kalendrar
48950000-2
Båtlokaliseringssystem och högtalaranläggningar
48960000-5
Drivrutiner och systemprogramvara
48970000-8
Programvara för printshoppar
48980000-1
Programmeringsspråk och verktyg
48990000-4
Programvara för kalkylprogram och utvidgningar
16000000-5
Jordbruksmaskiner
16160000-4
Diverse trädgårdsutrustning
30110000-3
Ordbehandlingsmaskiner
L 74/355
L 74/356
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
31000000-6
Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
31100000-7
Elektriska motorer, generatorer och transformatorer
31110000-0
Elektriska motorer
31120000-3
Generatorer
31130000-6
Växelströmsgenerator
31140000-9
Kyltorn
31150000-2
Ballast för urladdningslampor eller urladdningsrör
31160000-5
Delar till elektriska motorer, generatorer och transformatorer
31170000-8
Transformatorer
31200000-8
Eldistributions- och reglerutrustning
31210000-1
Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar
31220000-4
Kretskomponenter
31230000-7
Delar till eldistributions- eller reglerutrustning
31300000-9
Isolerad metalltråd och kabel
31310000-2
Huvudledningar
31320000-5
Kraftledningskablar
31330000-8
Koaxialkablar
31340000-1
Kabeltillbehör, isolerade
31350000-4
Elektriska ledare för databruk och kontroll
31400000-0
Ackumulatorer, primärceller och primärbatterier
31410000-3
Primärceller
31420000-6
Primärbatterier
31430000-9
Elektriska ackumulatorer
31440000-2
Batterier
31600000-2
Elektrisk utrustning
31610000-5
Elutrustning för motorer och fordon
31620000-8
Akustisk eller visuell signalutrustning
31630000-1
Magneter
31640000-4
Elektriska maskiner och apparater med särfunktion
31650000-7
Isoleringsarmatur
31660000-0
Kolelektroder
31670000-3
Eldelar till maskiner eller apparater
31680000-6
Elektrisk utrustning och tillbehör
31700000-3
Elektroniska, elektromekaniska och elektrotekniska varor
31710000-6
Elektronisk utrustning
31720000-9
Elektromekanisk utrustning
31730000-2
Elektroteknisk utrustning
32000000-3
Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
CPV
CPV-kod
Benämning
32200000-5
Överföringsutrustning för radiotelefoni, radiotelegrafi, radiosändning och television
32210000-8
Utrustning för radio- och TV-sändning
32220000-1
TV-sändare utan mottagare
32230000-4
Radiosändare med mottagare
32240000-7
TV-kameror
32250000-0
Mobiltelefoner
32260000-3
Utrustning för dataöverföring
32270000-6
Digital överföringsutrustning
32300000-6
TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare
32310000-9
Rundradiomottagare
32320000-2
TV-utrustning och audiovisuell utrustning
32330000-5
Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning
32340000-8
Mikrofoner och högtalare
32350000-1
Delar till ljud- och videoutrustning
32360000-4
Snabbtelefoner
32400000-7
Nät
32410000-0
Lokalt nät
32420000-3
Nätutrustning
32430000-6
Globalt nät
32440000-9
Fjärrmät- och terminalutrustning
32500000-8
Telekommunikationsmateriel
32510000-1
Trådlös telekommunikationsutrustning
32520000-4
Telekablar och telekommunikationsutrustning
32530000-7
Satellitbunden kommunikationsutrustning
32540000-0
Växlar
32550000-3
Telefonutrustning
32560000-6
Fiberoptiska material
32570000-9
Kommunikationsutrustning
32580000-2
Datautrustning
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33700000-7
Hygienartiklar
33720000-3
Rakhyvlar och manikyr- eller pedikyrset
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34920000-2
Vägutrustning
34930000-5
Marin utrustning
34960000-4
Flygplatsutrustning
34990000-3
Regler-, säkerhets-, signal- och belysningsutrustning
L 74/357
L 74/358
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
86
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35100000-5
Nöd- och säkerhetsutrustning
35220000-2
Kravallutrustning
35240000-8
Sirener
35260000-4
Polisskyltar
35700000-1
Elektroniska försvarssystem
37000000-8
Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör
37400000-2
Sportartiklar och -utrustning
37480000-6
Maskiner eller instrument för idrotts- och fritidsutrustning
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39350000-0
Utrustning för avloppsrening
39710000-2
Elektriska hushållsapparater
39720000-5
Icke-elektriska hushållsapparater
42000000-6
Industrimaskiner
42990000-2
Diverse specialmaskiner
43000000-3
Maskiner för brytning och byggnadsarbeten
43300000-6
Maskiner och utrustning för byggnadsarbeten
43320000-2
Utrustning för bygg- och anläggningsarbeten
43800000-1
Verkstadsutrustning
43830000-0
Maskinverktyg
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44200000-2
Konstruktionsprodukter
44400000-4
Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål
44420000-0
Varor som används för byggnadsändamål
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34600000-3
Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar
34610000-6
Lok och tendrar
34620000-9
Rullande materiel
34630000-2
Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar
34640000-5
Framdrivningselement
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34940000-8
Järnvägsmateriel
43300000-6
Maskiner och utrustning för byggnadsarbeten
43500000-8
Bandburna fordon
44210000-5
Konstruktioner och konstruktionsdelar
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
87
L 74/359
CPV
CPV-kod
Benämning
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34100000-8
Motorfordon
34110000-1
Personbilar
34120000-4
Motorfordon för transport av tio personer eller fler
34130000-7
Motorfordon för godstransport
34140000-0
Tyngre motorfordon
34150000-3
Simulatorer
34200000-9
Karosser, släp- eller påhängsvagnar
34210000-2
Fordonskarosser
34220000-5
Släp-, påhängsvagnar och fraktcontainrar
34300000-0
Delar och tillbehör till fordon och tillhörande motorer
34320000-6
Mekaniska reservdelar utom motorer och motordelar
34330000-9
Reservdelar till lastfordon, skåpbilar och bilar
34370000-1
Säten för motorfordon
34390000-7
Traktortillbehör
34400000-1
Motorcyklar, cyklar och sidovagnar
34410000-4
Motorcyklar
34420000-7
Skotrar och cyklar försedda med hjälpmotor
34430000-0
Cyklar
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34910000-9
Häst- eller handdragna kärror och andra icke-mekaniskt drivna fordon, bagagevagnar och diverse
reservdelar
34920000-2
Vägutrustning
34970000-7
Trafikregleringssystem
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35220000-2
Kravallutrustning
35400000-8
Militärfordon och tillhörande delar
35410000-1
Militära pansarfordon
35420000-4
Delar till militärfordon
38000000-5
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38500000-0
Apparater för kontroll och provning
38560000-8
Volymräknare
38570000-1
Regler- och styrinstrument
38900000-4
Diverse mät- och provinstrument
38960000-2
Alkolås
42000000-6
Industrimaskiner
42100000-0
Maskiner för produktion och användning av mekanisk energi
42140000-2
Växlar, växellådor och drivelement
L 74/360
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
88
89
90
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34360000-8
Säten för civilflyg
34700000-4
Flygplan och rymdfarkoster
34710000-7
Helikoptrar, flygplan, rymdfarkoster och andra motordrivna luftfartyg
34720000-0
Ballonger, luftskepp och övriga flygplan utan motor
34730000-3
Delar till flygplan, rymdskepp och helikoptrar
34740000-6
Utrustning för flygplan eller rymdfarkoster, träningsapparater, simulatorer samt tillhörande delar
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34960000-4
Flygplatsutrustning
34970000-7
Trafikregleringssystem
34990000-3
Regler-, säkerhets-, signal- och belysningsutrustning
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35600000-0
Militärflygplan, robotar och rymdfarkoster
35610000-3
Militärflygplan
35630000-9
Militära rymdfarkoster
35640000-2
Delar till flygvapnets utrustning
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39500000-7
Textilvaror
39520000-3
Konfektionssydda textilier
34000000-7
Transportutrustning och transporthjälpmedel
34500000-2
Fartyg och båtar
34510000-5
Fartyg
34520000-8
Båtar
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34910000-9
Häst- eller handdragna kärror och andra icke-mekaniskt drivna fordon, bagagevagnar och diverse
reservdelar
34930000-5
Marin utrustning
34990000-3
Regler-, säkerhets-, signal- och belysningsutrustning
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35500000-9
Krigsfartyg och tillhörande delar
35510000-2
Krigsfartyg
35520000-5
Delar till krigsfartyg
30000000-9
Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
30100000-0
Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler
30120000-6
Utrustning för kopiering och offsettryckning
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33100000-1
Medicinsk utrustning
33110000-4
Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
CPV
CPV-kod
Benämning
33120000-7
System för registrering och undersökningsutrustning
33130000-0
Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
33140000-3
Medicinska förbrukningsartiklar
33150000-6
Apparatur för radioterapi, mekanoterapi, elektroterapi och sjukgymnastik
33160000-9
Operationsteknik
33170000-2
Anestesi och återupplivning
33180000-5
Funktionellt stöd
33190000-8
Diverse medicintekniska produkter
33700000-7
Hygienartiklar
33730000-6
Ögonvårdsprodukter och korrigerande linser
33900000-9
Utrustning och tillbehör för obduktion och bårhus
33910000-2
Patologiska dissektionsinstrument och tillbehör
33920000-5
Utrustning och tillbehör för obduktion
33930000-8
Obduktionsmöbler
33940000-1
Utrustning och tillbehör för transport och förvaring av lik och kadaver
33950000-4
Utrustning och tillbehör för klinisk rättsmedicin
33960000-7
Utrustning och tillbehör för balsamering
33970000-0
Utrustning och tillbehör för bårhus
38000000-5
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38100000-6
Navigationsinstrument och meteorologiska instrument
38110000-9
Navigationsinstrument
38120000-2
Meteorologiska instrument
38200000-7
Geologiska och geofysiska instrument
38210000-0
Geologiska kompasser
38220000-3
Geologiska prospekteringsapparater
38230000-6
Elektromagnetiska geofysiska instrument
38240000-9
Geofysiska instrument för gravitationsmätning
38250000-2
Geofysiska instrument med inducerad polarisation
38260000-5
Geofysiska instrument för fältstyrkemätning
38270000-8
Geofysiska instrument för resistivitetsmätning
38280000-1
Gravimetrar
38290000-4
Instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi eller hydrologi
38300000-8
Mätutrustning
38310000-1
Precisionsvågar
38320000-4
Ritbord
38330000-7
Handhållna instrument för längdmätning
38340000-0
Instrument för mängdmätning
38400000-9
Instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper
L 74/361
L 74/362
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
91
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
38410000-2
Mätinstrument
38420000-5
Instrument för mätning av flöde, nivå och tryck av vätskor eller gaser
38430000-8
Detektions- och analysutrustning
38500000-0
Apparater för kontroll och provning
38510000-3
Mikroskop
38520000-6
Skannrar
38530000-9
Diffraktionsapparater
38540000-2
Maskiner och apparater för provning och mätning
38550000-5
Mätare
38560000-8
Volymräknare
38570000-1
Regler- och styrinstrument
38580000-4
Icke-medicinsk utrustning som för sin funktion är beroende av strålning
38600000-1
Optiska instrument
38620000-7
Polariserande material
38630000-0
Astronomiska och optiska instrument
38640000-3
Vätskekristallsanordningar
38650000-6
Fotoutrustning
38800000-3
Utrustning för industriell processtyrning och utrustning för fjärrkontroll
38810000-6
Utrustning för industriell processtyrning
38820000-9
Utrustning för fjärrkontroll
38900000-4
Diverse mät- och provinstrument
38910000-7
Utrustning för hygienövervakning och -testning
38920000-0
Sånings- och matningsutrustning
38930000-3
Fuktmätare
38940000-6
Instrument för nukleär utvärdering
38950000-9
Utrustning för polymeraskedjereaktion (PCR)
38960000-2
Alkolås
38970000-5
Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk
42920000-1
Maskiner för rengöring av flaskor, paketering, vägning och sprutning
18000000-9
Kläder, skor, väskor och tillbehör
18500000-4
Smycken, klockor o. d.
18520000-0
Ur
19000000-6
Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
19100000-7
Skinn
19160000-5
Klockarmband
34900000-6
Diverse transportutrustning och reservdelar
34910000-9
Häst- eller handdragna kärror och andra icke-mekaniskt drivna fordon, bagagevagnar och diverse
reservdelar
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
92
93
94
L 74/363
CPV
CPV-kod
Benämning
38700000-2
Klockregister och liknande; parkeringsmätare
38710000-5
Klockregister
38720000-8
Tidskrivare
38730000-1
Parkeringsmätare
38740000-4
Tidur
38750000-7
Kopplingsur
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
37000000-8
Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör
37300000-1
Musikinstrument och delar till dessa
37310000-4
Musikinstrument
37320000-7
Delar och tillbehör till musikinstrument
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35300000-7
Vapen, ammunition och tillhörande delar
35310000-0
Diverse vapen
35320000-3
Skjutvapen
35330000-6
Ammunition
35340000-9
Delar till eldvapen och ammunition
35600000-0
Militärflygplan, robotar och rymdfarkoster
35620000-6
Missiler
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39500000-7
Textilvaror
31500000-1
Belysningsarmatur och elektriska lampor
31510000-4
Elektriska glödlampor
31520000-7
Lampor och belysningsarmatur
31530000-0
Delar till lampor och belysningsutrustning
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39100000-3
Möbler
39110000-6
Säten, stolar och relaterade produkter, och tillhörande delar
39120000-9
Bord, skåp, skrivbord och bokhyllor
39130000-2
Kontorsmöbler
39140000-5
Möbler för hemmet
39150000-8
Diverse möbler och utrustning
39160000-1
Skolmöbler
39170000-4
Butiksmöbler
L 74/364
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
95
96
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
39180000-7
Laboratoriemöbler
39200000-4
Inredning
39290000-1
Diverse inredning
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44400000-4
Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål
44420000-0
Varor som används för byggnadsändamål
18000000-9
Kläder, skor, väskor och tillbehör
18500000-4
Smycken, klockor o. d.
18530000-3
Presenter och priser
37000000-8
Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör
37400000-2
Sportartiklar och -utrustning
37410000-5
Utrustning till utomhusidrott
37420000-8
Gymnastikutrustning
37430000-1
Boxningsutrustning
37440000-4
Träningsutrustning
37450000-7
Utrustning för sporter på plan eller bana
37460000-0
Utrustning för prickskytte/prickkastning och bordsspel
37470000-3
Golf- och bowlingutrustning
37480000-6
Maskiner eller instrument för idrotts- och fritidsutrustning
37500000-3
Spel och leksaker; nöjesparksutrustning
37510000-6
Dockor
37520000-9
Leksaker
37530000-2
Artiklar för nöjesfält, spelbord eller sällskapsspel
37540000-5
Spelmaskiner
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39500000-7
Textilvaror
39520000-3
Konfektionssydda textilier
43300000-6
Maskiner och utrustning för byggnadsarbeten
03000000-1
Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
03300000-2
Jordbruks-, jakt- och fiskeprodukter
03340000-6
Öronmärken för djur
18000000-9
Kläder, skor, väskor och tillbehör
18530000-3
Presenter och priser
30190000-7
Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel
33000000-0
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
33700000-7
Hygienartiklar
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
97
L 74/365
CPV
CPV-kod
Benämning
33710000-0
Parfymer, toalettartiklar och kondomer
35000000-4
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
35200000-6
Polisutrustning
35250000-1
Avskräckningsmedel mot hunddjur
35800000-2
Persedlar och annan utrusning
35810000-5
Persedlar
35820000-8
Annan utrusning
37000000-8
Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör
37800000-6
Hantverks- och konstmateriel
37810000-9
Konsthantverksmateriel
37820000-2
Konstmaterial
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
39220000-0
Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering
39230000-3
Produkter för särskilda ändamål
39260000-2
Brevkorgar och skrivbordsutrustning
39270000-5
Artiklar för religiöst bruk
39290000-1
Diverse inredning
39330000-4
Desinfektionsutrustning
39360000-3
Förseglingsutrustning
44000000-0
Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1
Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44110000-4
Konstruktionsmaterial
44140000-3
Byggmaterialrelaterade produkter
44170000-2
Plattor, plåtar, band och folie relaterade till byggmaterial
44200000-2
Konstruktionsprodukter
44210000-5
Konstruktioner och konstruktionsdelar
44400000-4
Diverse industriframställda produkter och tillhörande föremål
44420000-0
Varor som används för byggnadsändamål
44600000-6
Tankar, reservoarer och behållare; värmeledningselement och centralvärmepannor
44610000-9
Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl
22000000-0
Trycksaker och tillhörande produkter
22840000-0
Album för prover
37000000-8
Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör
37800000-6
Hantverks- och konstmateriel
L 74/366
Europeiska unionens officiella tidning
SV
KN
Kapitel
15.3.2008
CPV
CPV-kod
Benämning
37820000-2
Konstmaterial
39000000-2
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
39200000-4
Inredning
39270000-5
Artiklar för religiöst bruk
39290000-1
Diverse inredning
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
L 74/367
BILAGA V (1)
NACE (1)
AVDELNING F
Huvudgrupp
Grupp
BYGGENTREPRENADER
Undergrupp
45
Benämning
Byggverksamhet
CPV-kod
Anmärkning
Omfattar:
45000000
nybyggnad, renovering och normal
reparation
45.1
Mark- och grundarbeten
45.11
Rivning av hus; markarbeten
45100000
Omfattar:
45110000
— rivning och rasering av byggnader
och andra anläggningar
— röjning av byggplatser
— markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser,
dikesgräv ning, bergrensning,
sprängning etc.
— iordningställande av gruvarbetsplatser:
— avtäckning samt annat iordningställande av ägor och
platser som innehåller mineraler
Omfattar även:
— dränering av byggplatser
— dränering av jordbruks- eller
skogs bruksmark
45.12
Markundersökning
Omfattar:
— provborrning och tagning av
kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande
ändamål
Omfattar inte:
— borrning av källor för produktion
av råpetroleum eller naturgas, se
11.20
— brunnsborrning, se 45.25
— schaktsänkning, se 45.25
— spårning av olje- och naturgasfält,
utförande av geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar, se 74.20
(1)
Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och NACE, ska NACE-nomenklaturen tilllämpas.
45120000
L 74/368
Europeiska unionens officiella tidning
SV
15.3.2008
NACE (1)
AVDELNING F
Huvudgrupp
Grupp
BYGGENTREPRENADER
Undergrupp
45.2
Benämning
Anmärkning
Bygg- och anläggningsarbeten
45.21
Uppförande av hus och
andra byggnadsverk
CPV-kod
45200000
Omfattar:
— byggande av alla slags byggnader
— byggande av anläggningar inom
väg och vattenbyggnad o.d.:
— broar, inklusive sådana för
upphöjda vägar, viadukter,
tunnlar och tunnelbanor
45210000
utom:
-45213316
45220000
45231000
452320004
— rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och
telekommunikation
— rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation
samt
därmed
förknippade arbeten
— montering och uppförande
på plats av monteringsfärdiga
byggnader
Omfattar inte:
— tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, se
11.20
— uppförande av kompletta monteringsfärdiga
byggnader
av
egentillverkade delar av annat
material än betong, se huvudgrupperna 20, 26 och 28
— anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor,
golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande
av byggnader, se 45.23
— bygginstallationer, se 45.3
— slutbehandling av byggnader, se
45.4
— arkitektverksamhet och teknisk
konsultverksamhet, se 74.20
— projektledning för byggande, se
74.20
45.22
Takarbeten
Omfattar:
45261000
— byggande av tak
— taktäckning
— impregnering
45.23
Anläggning av vägar,
flygfält och idrottsanläggningar
Omfattar:
— anläggning av vägar, gator samt
andra kör- och gångvägar
— anläggning av järnvägar
— anläggning av start- och landningsbanor på flygfält
45212212 och
DA03
45230000
utom:
-45231000
-45232000
-45234115
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
L 74/369
NACE (1)
AVDELNING F
Huvudgrupp
Grupp
BYGGENTREPRENADER
Undergrupp
Benämning
CPV-kod
Anmärkning
— anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor,
golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande
av byggnader
— målning av vägmarkeringar och
markeringar på parkeringsplatser
Omfattar inte:
— förberedande
45.11
45.24
Vattenbyggnad
markarbeten,
se
Omfattar anläggning av:
45240000
— vattenleder, hamn och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor),
slussar etc.
— dammar, diken o.d.
— muddring
— undervattensarbete
45.25
Andra bygg- och an
läggningsarbeten
Omfattar:
— bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom
något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller
specialutrustning:
— grundläggning inklusive pålning
— borrning och byggande av
brunnar, schaktsänkning
— uppförande av icke egentillverkade stålelement
— bockning av stål
— murning och stenläggning
— resning och nedmontering av
byggnadsställningar
och
arbetsplattformar, inklusive
uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar
— uppförande av skorstenar och
industriugnar
Omfattar inte:
— uthyrning av byggnadsställningar
utan resning och nedmontering,
se 71.32
45250000
45262000
L 74/370
Europeiska unionens officiella tidning
SV
15.3.2008
NACE (1)
AVDELNING F
Huvudgrupp
Grupp
BYGGENTREPRENADER
Undergrupp
45.3
Benämning
Anmärkning
Bygginstallationer
45.31
Elinstallationer
CPV-kod
45300000
Omfattar:
installation i byggnader och andra anläggningar av:
— elkablar och elarmatur
45213316
45310000
utom:
-45316000
— telekommunikationssystem
— elvärmesystem
— antenner
— brandlarm
— tjuvlarm
— hissar och rulltrappor
— åskledare etc.
45.32
Isoleringsarbeten
Omfattar:
45320000
— installation i byggnader och andra
anläggningar av värme-, ljud- eller
vibrationsisolering
Omfattar inte:
— impregnering, se 45.22
45.33
VVS arbeten
Omfattar:
— installation i byggnader och andra
anläggningar av:
— vattensystem samt sanitetsutrustning
— gasarmaturer
— värme-, ventilations-, kyloch luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar
— sprinklersystem
Omfattar inte:
— installation av elvärmesystem, se
45.31
45330000
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
L 74/371
NACE (1)
AVDELNING F
Huvudgrupp
Grupp
BYGGENTREPRENADER
Undergrupp
Benämning
45.34
Andra bygginstallationer
CPV-kod
Anmärkning
Omfattar:
— installation av belysnings- och
signalsystem till vägar, järnvägar,
flygfält och hamnar
45234115
45316000
45340000
— installation i byggnader och andra
anläggningar av andra armaturer
och anordningar
45.4
Slutbehandling av byggnader
45.41
45.42
45400000
Puts-, fasad- och stuckaturarbeten
Omfattar:
Byggnadssnickeriarbeten
Omfattar:
45410000
— anbringande på byggnader och
andra anläggningar av invändig
eller utvändig puts och stuck
inklusive närstående basmaterial
för putsning
45420000
— installation av icke egentillverkade
dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med fast inredning,
trappor butiksinredning o.d., av
trä eller andra material
— invändig slutbehandling såsom
arbete med tak, väggbeklädnader
av trä och flyttbara skiljeväggar
Omfattar inte:
— läggning av parkett och andra
golvbeläggningar av trä, se 45.43
45.43
Golv- och väggbeläggningsarbeten
Omfattar:
— läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra
anläggningar av:
— vägg- eller golvplattor av
keramiskt material, betong
eller huggen sten
— parkett och andra golvbeläggningar av trä
— mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive
av gummi eller plast
— terrazzo-, marmor-, graniteller skiffergolv eller -väggar
— tapeter
45430000
L 74/372
Europeiska unionens officiella tidning
SV
15.3.2008
NACE (1)
AVDELNING F
Huvudgrupp
Grupp
BYGGENTREPRENADER
Undergrupp
45.44
Benämning
Måleri- och glasmästeriarbeten
CPV-kod
Anmärkning
Omfattar:
45440000
— invändig och utvändig målning av
byggnader
— målning av anläggningar inom
väg- och vattenbyggnad o.d.
— installation av glas, speglar etc.
Omfattar inte:
— installation av fönster, se 45.42
45.45
Annan slutbehandling
av byggnader
Omfattar:
— installation av privata simbassänger
45212212 och
DA04
45450000
— rengöring med ånga, blästring
och liknande behandling av fasader
— annan slutbehandling av byggnader
Omfattar inte:
— invändig rengöring av byggnader
och andra konstruktioner, se
74.70
45.5
45.50
(1)
45500000
Uthyrning av bygg- och
anläggningsmaskiner
med förare
Uthyrning av bygg- och
anläggningsmaskiner
med förare
Omfattar inte:
45500000
— uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt -utrustning
utan förare, se 71.32
Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293,
24.10.1990, s. 1). Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 761/93 (EGT L 83, 3.4.1993, s. 1).
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
L 74/373
BILAGA VI (1)
Kategori
CPC-referensnummer
(1)
Beskrivning
CPV-referensnummer
1
Underhålls- och reparationstjänster
6112, 6122, 633,
886
Från 50100000-6 till 50884000-5 (utom
50310000-1
till
50324200-4
och
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6,
50243000-0) och från 51000000-9 till
51900000-1
2
Landtransport (2), även säkerhetsoch
kurirtransporter,
med
undantag av postbefordran
712 (utom 71235),
7512, 87304
Från 60100000-9 till 60183000-4 (utom
60160000-7, 60161000-4, 60220000-6),
och från 64120000-3 till 64121200-2
3
Flygtransport av passagerare och
gods, med undantag av postbefordran
73 (utom 7321)
Från 60410000-5 till 60424120-3
(utom 60411000-2, 60421000-5),
60500000-3
från 60440000-4 till 60445000-9
4
Postbefordran på land (2) och i
luften
71235, 7321
60160000-7,60161000-4
60411000-2, 60421000-5
5
Telekommunikationstjänster
752
Från 64200000-8 till 64228200-2
72318000-7, och
från 72700000-7 till 72720000-3
6
Finansiella tjänster:
a)
Försäkringstjänster
b)
Bank- och investeringstjänster (3)
ex 81, 812, 814
Från 66100000-1 till 66720000-3 (3)
7
Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster
84
Från 50310000-1 till 50324200-4
från 72000000-5 till 72920000-5
(utom 72318000-7 och från 72700000-7 till
72720000-3), 79342410
8
Forsknings- och utvecklingstjänster (4)
85
Från 73000000-2 till 73436000-7
(utom 73200000-4, 73210000-7, 732200000
9
Redovisnings-, revisionsbokföringstjänster
och
862
Från 79210000-9 till 79223000-3
10
Marknads- och opinionsundersökningar
864
Från 79300000-7 till 79330000-6, och
79342310-9, 79342311-6
11
Organisationskonsulttjänster (5)
och därmed sammanhängande
tjänster
865, 866
Från 73200000-4 till 73220000-0
från 79400000-8 till 79421200-3
och
79342000-3, 79342100-4
79342300-6, 79342320-2
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7
98362000-8
12
Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och
landskapsarkitektur,
därmed
sammanhängande vetenskapliga
och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys
867
Från 71000000-8 till 71900000-7 (utom
71550000-8) och 79994000-8
(1)
Vid olikheter i tolkningen mellan CPV och CPC ska CPC-nomenklaturen tillämpas.
och
L 74/374
Europeiska unionens officiella tidning
SV
Kategori
Beskrivning
CPC-referensnummer
(1)
15.3.2008
CPV-referensnummer
13
Reklamtjänster
871
Från 79341000-6 till 79342200-5
(utom 79342000-3 och 79342100-4
14
Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning
874, 82201–82206
Från 70300000-4 till 70340000-6, och
från 90900000-6 till 90924000-0
15
Förlags- och tryckeritjänster mot
arvode eller på kontrakt
88442
Från 79800000-2 till 79824000-6
från 79970000-6 till 79980000-7
16
Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster
94
Från 90400000-1 till 90743200-9 (utom
90712200-3
från 90910000-9 till 90920000-2 och
50190000-3, 50229000-6
50243000-0
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
CPV-nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa tillämpningsområdet för direktiv 92/50/EEG.
Med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18.
Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella
instrument samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark,
befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls
samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, ska dock omfattas av detta direktiv.
Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten och/eller
den upphandlande enheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande
myndigheten och/eller av den upphandlande enheten.
Med undantag av medlings- och förlikningstjänster.
15.3.2008
Europeiska unionens officiella tidning
SV
L 74/375
BILAGA VII (1)
Kategori
Beskrivning
CPC-referensnummer
(1)
CPV-referensnummer
17
Hotell- och restaurangtjänster
64
Från 55100000-1 till 55524000-9, och från
98340000-8 till 98341100-6
18
Järnvägstransport
711
Från 60200000-0 till 60220000-6
19
Sjötransport
72
Från 60600000-4 till 60653000-0, och från
63727000-1 till 63727200-3
20
Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter
74
Från 63000000-9 till 63734000-3
(utom 63711200-8, 63712700-0, 637127103, och från 63727000-1, till 63727200-3), och
98361000-1
21
Juridiska tjänster
861
Från 79100000-5 till 79140000-7
22
Rekrytering och urval av personal (2)
872
Från 79600000-0 till 79635000-4
(utom 79611000-0, 79632000-3, 796330000), och från 98500000-8 till 98514000-9
23
Spanings- och säkerhetstjänster,
med undantag av säkerhetstransporter
873 (utom 87304)
Från 79700000-1 till 79723000-8
24
Undervisning och yrkesutbildning
92
Från 80100000-5 till 80660000-8 (utom
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1
25
Hälsovård och socialtjänster
93
79611000-0,
85323000-9
85322000-2
26
Fritids- och idrottsverksamhet
samt kulturverksamhet (3)
96
Från 79995000-5 till 79995200-7, och från
92000000-1 till 92700000-8
(utom 92230000-2, 92231000-9, 922320006
27
Övriga tjänster
och från 85000000-9 till
(utom
85321000-5
och
(1)
(2)
(3)
CPV nomenklatur (preliminär version) som används för att fastställa tillämpningsområdet för direktiv 92/50/EEG.
Med undantag av anställningskontrakt.
Med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av program som utförs av radio och TV bolag
samt kontrakt om sändningstider.
(1)
Vid olikheter i tolkningen mellan CPV och CPC skall CPC-nomenklaturen tillämpas.
Download