Forum for Barnehagevitenskap

advertisement
Forum for Barnehagevitenskap
Program hösten 2014
Programmet under hösten har olika inslag. Vi startar med tema kring Flerkulturalitet i
lärarutbildning och i barnehage. I såväl barnehage som utbildning på universitet betonas
likvärdighet och inkludering. Demokratitanken är stark och idén om att ”alla ska vara med” är
en självklarhet. Men hur ser flerkulturalitet ut inom utbildning och i barnehage? På vilka
villkor deltar barn och studenter med etnisk minoritets- och majoritetsbakgrund och vilka
möten kommer till stånd? Forskning från såväl lärarutbildning som barnehage presenteras.
Nästa tema knyter an till Teori och praxis, som vi har arbetat med under en tid och med olika
presentationer om temat. Hösten kommer att belysa forskarrollen i relation till teori. Vad
betyder olika teorier för den roll som forskaren tar i forskningen? Hur befruktas forskarrollen
av teorin och på vad sätt återknyter empiri tillbaka till teori. Temat är inspiration och
startpunkt för en gemensam publikation som tar fasta på teori och praxis. Hittills har 15
personer på IBU anmält intresse att delta. Vi gläder oss åt detta.
90% seminar:
En doktorsavhandling granskas också redan i augusti i ett 90% seminar med titeln:
Barnehagen i en brytningstid - Tradisjoner i spill og praksiser under press i den store
barnehagen
Observera tiderna som kan variera!
Varmt välkomna till en vetenskaplig diskussion
Eva Johansson
Program
26/8 12.15-15.30 Rum HL-U205. Workshop Tema Flerkulturalitet i
barnehage og utdanning. Presentationer och diskussion.
I såväl barnehage som utbildning på universitet betonas likvärdighet och inkludering.
Demokratitanken är stark och idén om att ”alla ska vara med” är en självklarhet. Men hur ser
flerkulturalitet ut inom utbildning och i barnehage?
Medverkande:
Flerkulturalitet i barnehagen. Berit Zachrisen, førsteamanuensis, Høgskolen i
Hedmark
Jeg vil presentere en studie som har undersøkt interaksjoner i lek mellom barn med etnisk
minoritets- og majoritetsbakgrunn. En rekke forhold synes viktige for hvordan disse møtene
utvikler seg. Avslutningsvis vil jeg også reflektere rundt noen mulige pedagogiske
implikasjoner av studien.
A mirror in front of teacher education in our globalized era. Zahra Bayati,
universitetslektor, Göteborgs universitet
This talk is based on my research about the experiences of various agents in Swedish teacher
education, which is examined in relation to its multi-ethnic composition.
How teacher education relates to global and local changes, and how it is impacted by and
impacts the racialized segregated surrounding society, comes more into focus as the empirical
study progresses and different voices are heard. The hope is that these voices will shed further
light on the myths surrounding the racialized “Other” and work as a mirror for the higher
educations in our globalized societies.
------------------------------------------------------------------------------------------------28/8 kl 10.00-12.00 Rum: HL-U301 90 % seminar: Barnehagen i en
brytningstid - Tradisjoner i spill og praksiser under press i den store
barnehagen, Anta Berge, PhD-stipendiat
Anita Berges avhandling granskas av docent Sara Irisdotter Aldemyr,
Högskolan Dalarna
------------------------------------------------------------------------------------------------18/11 9.00-15.00 Rum: KA 053. Workshop Tema Teori- Praxis. Vad betyder
olika teoretiska ingångar för forskarens roll? Dagen läggs upp med
presentationer kring metodologi och teori med fokus på forskarrollen, samt
diskussioner av abstrakt till vår kommande bokpublikation.
Medverkande
Barnehagens hverdagsliv - metodologiske erfaringer fra forskning med
førskolelærere og barn i barnehagen. Marit Alvestad, professor
Estetetisk intervju. Torill Vist, førsteamanuensis
Det estetiske intervju kan beskrives som et møte mellom intervjuer(e), intervjupersoner og
kunstbaserte media i forskningsøyemed. Foredraget vil presentere det teoretiske grunnlaget
for metoden, samt referere fra en datainnsamling der metoden ble brukt i møte med barn 1-3
år.
Livsvärldsteori och forskning med små barn. Eva Johansson, professor
Vad betyder livsvärldsteori för forskarrollen i studier med små barn? Jag kommer att
argumentera för olika sammanflätningar i teori och empirisk forskning där kroppen är central
– för forskaren som vill utveckla kunskap om barns liv och för barn då de kommunicerar och
erfar olika fenomen i sin omvärld.
Aktionsforskning och forskarrollen Olav Eikeland, professor, Universitetet i
Oslo Akershus.
Innehåll kommer
Diskussion med utgångspunkt från abstrakts till boken om teori och praxis.
------------------------------------------------------------------------------------------
16/12 12.15-15.00 Rum: HL U300 Tema Teori- Praxis. Vad betyder olika
teoretiska ingångar för forskarens roll? Eftermiddagen läggs upp med en
presentation kring metodologi och teori med fokus på forskarrollen, samt
fortsatta diskussioner av abstrakt till vår kommande bokpublikation.
Kan en kunstnerisk forskningsmetodologi bidra med nye innsikter i
barnehageforskningen? Lise Hovik, førsteamanuensis, Dronning Mauds Minne
Med fokus på forholdet mellom teori og praksis har det kunstneriske forskningsprosjektet «De
Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste»
utviklet en tilnærmingsmåte og modell for forskningsprosessen som tillater forskeren å være i
en skapende prosess som kombinerer og beveger seg mellom fire ulike forskende posisjoner
eller «steder»; et sted for å arbeide med kunstnerisk materiale (som også kan være kroppen,
stemmen, bevegelsen), et sted for teori, et sted for det egne språket og et sted for samspill. På
denne måten kan forskeren undersøke fenomener, situasjoner og hendelser både fra innsiden
og utsiden av prosessen. En prosess som åpner for et tettere samspill mellom teori og praksis
kan gi et bedre grunnlag for innsikt enn en rent fortolkende forskningsposisjon kan gi.
Varmt Välkomna
Eva Johansson
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards