Sponsoravtal grundmall

advertisement
Samarbetsavtal 2014
1 Avtalsparter
Säljare
Röbäcks IF
Adress
Telefon
Mejladress
Organisationsnummer
Idrottsservice AB
Box 3005
903 02 UMEÅ
090-349 34 42
[email protected]
894000-7159
Kontaktpersoner
För Röbäcks IF
Namn:
Telefon:
Mejladress:
Sponsor
Namn
Faktura adress
XXXX
XXXX
Faktura märkning
Telefon
Organisationsnummer
Kontaktpersoner
För sponsor
Namn:
Telefon:
Mejladress:
2 Avtalsperiod
Detta avtal gäller från och med 2015-01-01 till och med 2016-12-31.
Samarbetet kan avbrytas med omedelbar verkan:
- Om sponsorn ej fullföljer sitt åtagande enligt punkt 5.
- Om föreningen ej fullföljer sitt åtagande enligt punkt 6.
3 Åtagande sponsorn
Sponsorn betalar mot faktura 10 000 SEK exklusive reklamskatt 8 % samt skyltkostnader. Fakturan
betala i förskott innan avtalsperioden påbörjas för hela avtalsperioden om inte annat avtalas. Sponsorn
levererar önskad layout till kontaktpersonen i format eps.
4 Åtagande föreningen
Föreningen åtar sig att senast 2014-06-01 monterat skylt i Elofssonhallen, enlig tillhandhållna
uppgifter.
5 Omförhandling av avtalet
Föreningen förbehåller sig rätten att inleda förhandlingar om eventuell förlängning av avtalet sex (6)
månader innan giltighetens utgång.
6 Avstämning och utvärdering
Ambitionen med detta avtal är att parterna ska uppleva ett positivt samarbete som gynnar de respektive
verksamheterna. Det står det parterna fritt att ta kontakt, under avtalstiden, i syfte att bygga och stärka
en bra och givande affärsrelation.
7 Tvist
Eventuell tvist med anledning av ingånget avtal ska i första hand försöka lösas via förhandling mellan
parterna. Om parterna ej lösa tvisten ska tvisten avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk
rätt. Om part bryter mot detta avtal och avtalsbrottet är väsentligt äger den andra parten med
omedelbar verkan rätt att häva avtalet. Vid annat kontraktsbrott äger part rätt att häva avtalet, om inte
felande part inom fyra veckor från det att meddelandet kommit parten till del om kontraktsbrottet och
vidtagit rättelse. Meddelande som nu sägs ska tillställas felande part så snart den andra parten får
kännedom om kontraktsbrottet.
Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
8 Sekretess
Parterna ska inte, vare sig under avtalsperioden eller efter dess upphörande, för tredje man yppa något
om den andra partnerns affärsförhållande eller obehörigen uppge något om parternas samarbete.
Parterna förbinder sig att i övrigt ej uttala sig om respektive verksamhet.
9 Force Majeure
Part är fri från ansvar för bristande fullgörelse av sina avtalsförpliktelser enligt detta avtal om den
bristande fullgörelsen orsakats av händelse såsom krig, upplopp, arbetskonflikt, brist i
energiförsörjning, blockad, eldsvåda, explosion, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser eller
annan händelse varöver part inte råder, eller när sådan omständighet drabbar parts underleverantör.
Om befrielsegrund enligt ovan föreligger skall den part som åberopar befrielsegrunden vidta alla
skäliga åtgärder för att minska, undanröja och reducera effekterna av befrielsegrunder. Part, som
påkallar befrielse enligt denna bestämmelse, ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten
därom och ska snarast meddela den andra parten när befrielsegrunden upphört.
Umeå den
För Röbäcks IF
För sponsorn
……………………………………….
…………………………………………
(Sektionsansvarig/ordförande)
Röbäcks IF
XXX
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards