European Commission

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 13 mars 2013
Den växande marknaden för olaglig narkotika i EU är en
effekt av den ekonomiska krisen
Den ekonomiska krisen väntas få en avsevärd effekt på narkotikamarknaden, t.ex. genom
ökad efterfrågan på olaglig narkotika, enligt en undersökning som offentliggörs idag av
Europeiska kommissionen. Dagens undersökning avslöjar att allt fler ungdomar väntas
sälja eller till och med tillverka droger – i synnerhet cannabis som odlas hemma – för att
tjäna pengar. Men den ekonomiska krisen väntas också leda till minskade anslag för
narkotikapolitiken, särskilt för att behandla missbrukare och minska skadorna av
narkotika.
Dagens undersökning är en väckarklocka för Europa: för att minska tillgången till
narkotika och bekämpa narkotikahandeln måste vi minska antalet missbrukare, genom
förebyggande åtgärder, men även med hjälp av behandling, sade vice ordförande Viviane
Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor. Utbudet följer efterfrågan, och den olagliga
narkotikamarknaden växer i takt med det ökande antalet missbrukare. Därför ska jag
lägga fram förslag om en striktare lagstiftning avseende nya psykoaktiva ämnen och den
olagliga narkotikahandeln senare i år. Vi måste agera på EU-nivå och skydda våra barn.
Enligt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) är
nya psykoaktiva ämnen ett allt större problem. Totalt 49 nya psykoaktiva ämnen
anmäldes officiellt för första gången 2011 via EU:s system för tidig varning. Det är fråga
om det största antalet ämnen som någonsin rapporterats under ett enda år, en ökning
med 41 ämnen 2010 och 24 2009. Och preliminära uppgifter för 2012 visar inga tecken på
en minskning, eftersom man redan upptäckt 50 nya ämnen.
Medan bruket av ”traditionella droger”, t.ex. kokain, heroin och ecstasy, generellt är
stabilt matas den olagkiga narkotikamarknaden med nya droger då narkotikahandlare
utnyttjar internaitonellt oreglerade kemikalier. Det blir allt lättare att få tag på dessa
droger via internet och de har spritt sig snabbt i många EU-länder, som nu har problem
med att hindra försäljningen av dem.
Fler nya droger kommer in på marknaden. Under de två senaste åren har ett nytt
narkotiskt ämne dykt upp varje vecka. EU-länderna kan inte själva förhindra att drogerna
sprids: tillslag på nationell nivå kanske bara tvingar kriminella att flytta produktionen till
grannländer eller välja andra smugglingsvägar.
I januari föreslog kommissionen ett EU-förbud mot den amfetaminliknande drogen ”4-MA”
(se IP/13/75), efter att med framgång ha förbjudit den ecstacyliknande drogen mefedron
2010 (se MEMO/10/646). Den 25 oktober 2011 tillkännagav Europeiska kommissionen en
översyn av EU-reglerna för att bekämpa olaglig narkotika, särskilt nya psykoaktiva ämnen
som imiterar effekterna av farliga droger som ecstasy och är ett växande problem
(IP/11/1236). Ett förslag till lagstiftning om detta väntas under 2013.
IP/13/220
Dagens undersökning visar också hur den politik som rör narkotikamissbruk påverkar
tillgången på narkotika och hur den olagliga narkotikamarknaden i EU fungerar. Internet
blir allt viktigare för narkotikadistributionen. I undersökningen finns också en detaljerad
analys av marknadens storlek för vissa olagliga narkotikatyper och en utvärdering av den
vinst som de genererar. I EU uppskattas marknaden för cannabis, den narkotika som
européerna använder mest, ha uppgått till mellan 7 och 10 miljarder euro 2010.
Regelbundna cannabisanvändare utgör en mycket liten del av cannabisanvändarna
(mellan 5 och 25 % beroende på land), men de använder merparten (mellan 55 och
77 %) av den totala cannabismängd som konsumeras årligen. Undersökningen bekräftar
också att brottsbekämpande åtgärder mot produktionen och distributionen av cannabis
dramatiskt ökar priset på denna narkotika. Det beror på att tillverkare och
narkotikahandlare kräver att kompenseras för risken att gripas, fängslas eller att skadas
allvarligt, att narkotikan beslagtas och för kostnaderna att bedriva dold verksamhet.
Bakgrund
Undersökningen är en uppföljning till en tidigare undersökning från EU-kommissionen där
en analys av den globala narkotikamarknadens utveckling, narkotikarelaterade problem
och narkotikapolitikens respons under perioden 1998─2007 lades fram.
Undersökningen utfördes av Trimbos Institute och Rand Europe och finansierades inom
ramen för programmet för Förebyggande och bekämpande av brott (ISEC). ISECs budget
för perioden 2007–2013 är 600 miljoner euro och bidrar till medborgarnas säkerhet med
hjälp av projekt för att förebygga och bekämpa brott.
Ansvaret för narkotikapolitiken ligger främst hos de nationella myndigheterna i EU,
eftersom de har de bästa förutsättningarna att välja de alternativ som lämpar sig bäst för
den lokala kulturen och rådande socioekonomiska förhållanden. Men EU-länderna kan inte
ensamma angripa narkotikaproblemet på ett effektivt sätt. Därför har kommissionen en
central roll när det gäller att samordna åtgärder för att minska användningen av olaglig
narkotika och bekämpa den olagliga narkotikahandeln.
EU:s insatser i kampen mot narkotika anges i EU:s narkotikastrategi 2005-2012, 20132020 och EU:s handlingsplan mot narkotika för perioden 2009-2012.
Mer information
Rapport: Fler aspekter av marknaden för olaglig narkotika i EU:
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/document/index_en.htm
Europeiska kommissionen – Politik för narkotikakontroll:
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_sv.htm
Webbplats för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm
Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU
Kontaktpersoner:
Mina Andreeva +32 2 299 13 82
Natasha Bertaud +32 2 296 74 56
2
Download