Varför använder ungdomar alkohol/narkotika?

advertisement
Psykologisk och psykosocial behandling för
ungdomar (12-18 år)
Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut
Utvecklingsledare Beroende
Psykiatriförvaltningen Region Halland
Email:[email protected]
Mobil: 0707516166
Ungdomar och narkotika
• 20% av alla 18-åringar har prövat narkotika – cannabis är vanligast
• Ca 12% har använt narkotika under de senaste 12 månaderna –
lika många pojkar som flickor
• Ca 3-4% fortsätter in i missbruk och beroende
• Mer än hälften av dem som drogar för att de mår psykiskt dåligt
fortsätter in i missbruk och beroende.
Varför använder ungdomar alkohol och ibland
narkotika?
Varför gör vuxna det?
Vi vuxna bör också gå till oss själva och ställa oss frågan varför vi använder oss av berusningsmedel.
Skolelevers drogvanor
Källa: CAN
Varför använder ungdomar alkohol/narkotika?
Gemenskap
Identitet
Parantesbeteende/timeout (regression)
Spänning (farligt, förbjudet – nya upplevelser)
Stänga av
Skolelevers drogvanor
Källa: CAN
Barns föreställningar om och attityder till alkohol
•Påverkas främst av föräldrarna
•Kulturbundet
•Kunskap om alkohol och förväntningar på
beteende - redan innan skolåldern
Nelson-Löfgren -82
Alkoholmissbruk en barnsjukdom?
385000 barn lever i hushåll, där åtminstone
en vuxen har en skadlig alkoholkonsumtion
(Folkhälsoinstitutet 2008)
Alkohol, narkotika och sexualitet
• Tonårstiden innebär ett ökat sexuellt intresse gentemot andra personer och en
kropp som stöper om sig
• Utforska sin egen sexuella identitet och förmåga till kärleksrelationer
• Ibland används alkohol/narkotika till att utforska, dämpa eller förstärka sexualiteten.
• Om man farit illa under barndomen kan det leda till svårigheter att ta hand om sig
själv och sin kropp. Dissociativa tillstånd kan ge en känsla av att kropp inte är en del
av en själv och kan leda till att man utsätter sig för risksituationer. Detta underlättas
vid drogintag.
• Unga som har tidig drogdebut (12-13 år) har i högre utsträckning varit utsatta för
övergrepp (Najavits, 2009
Skolelevers drogvanor
Källa: CAN
Psykisk samsjuklighet hos unga
• Samsjukligheten är hög bland unga
• Liksom hos vuxna, skall båda tillstånden
behandlas samtidigt
(Nationella riktlinjer 2015)
Familjebehandling
• Används ofta för lite yngre ungdomar
• Har effekt också på andra problem som
t.ex. antisocialt beteende
Rekommendationer nationella riktlinjer:
Hälso och sjukvården och socialtjänsten bör:
• Erbjuda ungdomar med alkohol och narkotikaproblem kort intervention
eller MET, MET i kombination med KBT, eller ACRA (Adolescent community
reinforcement approach) eller ACC (Acertive Continuing Care)
• Erbjuda ungdomar med alkohol och narkotikaproblem familjebehandling i
form av FFT (Funktional family treatment) eller MDFT (Multidimentional
family therapy)
Hälso och sjukvården kan:
Erbjuda ungdomar med alkohol och narkotikaproblem familjebehandling i
form av BSFT (brief strategic family treatment) eller multisystemisk terapi.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards