Du kan behöva fråga var din patient köpt sina läkemedel

advertisement
Du kan behöva fråga var din patient köpt sina läkemedel
Den åttonde globala operationen för att bekämpa försäljning av olagliga läkemedel, Pangea VIII, genomfördes i somras. Det är ett ständigt flöde av privatimporterade narkotikaklassade läkemedel till Sverige. Även andra
läkemedel, som exempelvis antibiotika, importeras till
Sverige med post. Förfalskade och olagliga läkemedel är
ett stort problem globalt. I Sverige riskerar privatpersoner främst att komma i kontakt med sådana produkter
via köp från osäkra källor på internet. Det enda sättet att
veta att läkemedel håller rätt kvalitet är att handla från
godkända apotek.
Pangea VIII – en global operation mot
olagliga läkemedel
Pangea är en global operation som samordnas av Interpol.
Syftet är att bekämpa försäljning av piratkopierade och
olagliga läkemedel via internet. Pangea VIII genomfördes
den 9–16 juni 2015. I Sverige samarbetade Läkemedelsverket, Tullverket och Polismyndigheten. Polismyndigheten
arbetade med kontroll av webbsidor som sålde olagliga läkemedel. På postterminalen Stockholm-Arlanda kontrollerade Tullverket försändelser och olagliga läkemedel beslagtogs. En del av beslagen analyserades vid Läkemedelsverkets
laboratorium.
Tänk på olagliga läkemedel vid konsultation då
•
•
•
•
•
oförklarliga symtom uppträder hos patienten
oförklarliga interaktioner eller biverkningar misstänks
onormala laboratorieprover ses utan rimlig förklaring
missbruk av okända substanser finns eller ett
beroende är uppenbart
toxiska reaktioner eller förgiftning misstänks
Rapportera misstänkta biverkningar av olagliga läkemedel
enligt sedvanlig rapporteringsrutin.
De största beslagen innehöll narkotiska
läkemedel
I Sverige beslagtogs ungefär 26 000 enheter läkemedel (till
exempel tabletter) under den veckolånga operationen. De
största beslagen innehöll narkotikaklassade läkemedel, se
Tabell I. Under de senaste tio åren har Tullverkets beslag av
narkotikaklassade läkemedel ökat från en nivå på cirka
100 000 tabletter per år till ungefär en miljon tabletter per år.
Tabell I. De tio enskilt största beslagen under
Pangea VIII (ej pulver).
Budskapet till patienten är enkelt:
•
•
•
Köp bara receptbelagda läkemedel från godkänt
apotek!
Idag säljer alla svenska apotekskedjor receptbelagda
läkemedel via internet. Titta efter den svenska
apotekssymbolen, Figur 1.
Alla som säljer läkemedel för humant bruk via
internet i EU måste på sin webbplats skylta med
en EU-gemensam symbol, Figur 2.
Figur 1.
Figur 2.
Beslag
Antal enheter
(t.ex. tabletter)
Terapeutisk kategori
Tramadol
5 158
Opioidanalgetikum,
narkotika
Zopiklon
2 398
Bensodiazepin,
narkotika
Alprazolam
2 560
Bensodiazepin,
narkotika
Diazepam
1 028
Bensodiazepin,
narkotika
Efedrin
1 015
Bronkdilaterande
medel, centralstimulerande, används som
”fettförbrännare”
Alprazolam
1 000
Bensodiazepin,
narkotika
Thyroid-S
1 000
“Naturally derived
thyroid extract”
Norfloxacin
740
Antibiotika
Rumalaya
Forte
600
Marknadsförs som
naturmedel mot smärtor
Viagra
512
Läkemedel mot erektil
dysfunktion
Många olika typer av läkemedel förs in i Sverige (se Figur 3),
men beslagen av läkemedel som inte är narkotika eller dopningsmedel utgörs ofta av mindre privatförsändelser. Försändelserna kommer både från internetförsäljning och från
personliga kontakter, till exempel släktingar och vänner.
Figur 3. Beslag av läkemedel och dopningsmedel
i Pangea VIII (terapeutiska kategorier).
Dopning (14)
Smärtstillande (23)
Antibiotika (10)
Hjärta och kretslopp (9)
Potensmedel (17)
Lugnande och sömnmedel (24)
Bantning (15)
Mage-tarm (8)
Veterinära läkemedel (3)
•
Produkter som innehöll substanser som används för
behandling av övervikt men i mycket låga doser jämfört
med terapeutisk dos.
• Produkter som helt saknade läkemedelssubstans trots
att detta angavs på förpackningarna.
Produkter som har samma namn och ofta mycket lika
förpackningar kan ha helt olika innehåll vid olika analystillfällen vilket framgår av Tabell II. En konsument kan därför
få helt olika effekter av vad hen tror är samma preparat.
Tabell II. Läkemedelssubstanser i bantningsprodukter som analyserats 2015, 2012 och 2010.
Produktnamn
Analys 2010 alt. 2012
Analys Pangea VIII 2015
1 day diet
Sibutramin 8 mg
Fenolftalin 35 mg
(2012)
Fenolftalin 28 mg
Moroxidin 1,5 mg
Botanical slimming
Sibutramin 11 mg
Fenolftalin 4 mg
(2012)
Inget ifrågasatt
Lida
Sibutramin 17 mg
(2010)
Fenolftalin 13 mg
Lishou
Sibutramin 24 mg
(2012)
Inget ifrågasatt
Reduce
Sibutramin 14 mg
Sildenafil 0,4 mg
(2012)
Inget ifrågasatt
Övriga läkemedel (50)
Under operationen beslagtogs även olika slag av pulver. Tre
försändelser innehöll sammanlagt cirka 2 kg pregabalin,
vilket motsvarar mellan 3 000 och 13 000 dagsdoser. Pregabalin är den aktiva substansen i läkemedlet Lyrica, som är
godkänt för behandling av epilepsi, neuropatisk smärta och
generaliserat ångestsyndrom. Missbruk av pregabalin har
rapporterats och Läkemedelsverket har pregabalin under
bevakning med avseende på detta.
Privat införsel av antibiotika riskerar att
bidra till resistensutveckling
Laboratorieanalyser av misstänkt olagliga
läkemedel – en utmaning för Läkemedelsverkets laboratorium
Under den veckolånga operationen beslagtogs i Sverige tio
försändelser innehållande antibiotika i form av tabletter, kräm
och pulver. En av försändelserna innehöll hela 740 kapslar
norfloxacin (se Tabell I). Norfloxacin används för behandling av bland annat urinvägsinfektioner och gonorré.
Fyra beslag innehöll amoxicillin i mindre mängder (cirka
30 tabletter). Självmedicinering med antibiotika medför inte
bara risker för fel terapival, fel dosering och obefintlig utvärdering av läkemedlets effekter utan kan också bidra till resi­
stensutveckling.
Innehållet i bantningsprodukter varierar
mycket
Analysarbete på Läkemedelsverkets laboratorium.
Foto: Läkemedelsverket.
Läkemedelsverket har sedan tidigare uppmärksammat att
bantningsprodukter är vanligt förekommande i tullflödet.
I samband med årets operation har laboratoriet analyserat ett
antal bantningsprodukter och har, liksom tidigare år, funnit
flera exempel på produkter vars innehåll inte överensstämmer
med förpackningens märkning. Exempel på detta var:
• Produkter som innehöll odeklarerade substanser som
normalt inte används för behandling av övervikt, till
exempel fluoxetin (SSRI), lidokain (lokalanestetikum)
och moroxidin (antiviral substans, ej godkänd i Sverige). Mängderna varierade och kan i vissa fall ses som
kontamination.
Varje år analyserar Läkemedelsverkets laboratorium ett
hundratal misstänkt olagliga prover med avseende på innehåll av läkemedelssubstanser. En utmaning är att det ofta
saknas tillförlitlig information om provet. I vissa fall kan det
röra sig om en omärkt tablett eller kapsel med okänt innehåll,
i andra fall kan det röra sig om ett till synes ”äkta” läkemedel
som senare visar sig innehålla fel eller ingen aktiv substans.
Normalt är det inte möjligt för Läkemedelsverket att bekräfta om en produkt är förfalskad eller äkta eftersom referensprov saknas. Istället karaktäriseras provet genom olika
laboratorieanalyser. Skillnader i längd och vikt mellan en-
skilda tabletter/kapslar kan indikera bristande kvalitet.
Provets innehåll undersöks med två olika metoder (LC-MS
och NMR-spektroskopi) som ska peka på samma resultat.
Databassökning direkt från erhållna spektra kan i många fall
bekräfta om provet innehåller någon läkemedelssubstans.
Om databassökningen misslyckas får en analytiker istället
”pussla ihop” en kemisk struktur genom manuell tolkning
av summaformel och klyvningsinformation från LC-MS
och olika strukturelement från NMR-spektra.
Vid behov utförs även haltbestämning med NMR-spektroskopi. Då är det viktigt att försäkra sig om att det intressanta ämnet löser sig fullständigt (eftersom provet analyseras
i lösning). Resultatet från laboratorieanalyserna används till
exempel för att informera allmänhet och sjukvård om risker
med olagliga läkemedel eller för att vidta åtgärder mot
olaglig läkemedelsförsäljning.
Regler för privatpersoners införsel av
läkemedel till Sverige
Många har frågor om vilka regler som gäller för att föra in
läkemedel till Sverige för privatpersoner. En sammanfattning av reglerna visas i Tabell III.
Tabell III. Regler för införsel av läkemedel till Sverige för medicinskt ändamål och personligt bruk.
Införsel per post
Införsel resande
Narkotiskt läkemedel
per post
Narkotiskt läkemedel,
resande
Från tredje land
Inte tillåtet
3 månaders förbrukning
Inte tillåtet
Förteckning II–III:
5 dagars förbrukning
Förteckning IV–V:
3 veckors förbrukning*
Från land inom EES
1 års förbrukning**
1 års förbrukning
Inte tillåtet
Förteckning II–III:
5 dagars förbrukning
Förteckning IV–V:
3 veckors förbrukning***
*Om en person är bosatt utomlands och vistas tillfälligt i Sverige gäller för förteckning IV–V: 3 månaders förbrukning.
**Läkemedlet ska vara köpt på apotek eller motsvarande i ett annat EES-land, vara godkänt i båda länderna och om det är receptbelagt, vara
förskrivet av behörig förskrivare inom EES.
***Om en person är bosatt i Schengenland eller annat land som tillämpar Schengenkonventionen (ej i Sverige) gäller införsel för maximalt
30 dagars förbrukning. Schengenintyg krävs då för substanser upptagna i bilaga 2 till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika.
Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN. Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala
Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax +46 (0)18 54 85 66 Internet: www.lakemedelsverket.se E-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards