From: Staffan Wallström
Sent: Saturday, January 31, 2015 11:32 PM
To: [email protected]
Subject: Motion till Röbergets stämma ang energibesparing mm
1. För att stimulera till sparsamhet med värme och vatten, och för att fördela kostnaderna
mer rättvist kopplat till använd volym, föreslås att svinnet i förbrukningen fördelas i
förhållande till resp fastighets förbrukning i stället för som i dag lika per fastighet, oberoende
av förbrukning.
2. För att få en bättre överensstämmelse mellan preliminär debitering och slutlig
utdebitering föreslås att den preliminära debiteringen i första hand styrs av föregående års
förbrukning, med möjlighet till undantag för nyinflyttade som debiteras med hänsyn till
hushållets storlek. Skulle detta visa sig vara adminstrativt svårgenomförligt, föreslås att
antalet stafflingar utökas, så att de fångar upp de spännvidder i förbrukningen som finns.
3. Beträffande återbetalning av för högt debiterade preliminära avgifter föreslås att dessa
efter avstämning omedelbart utbetalas till konto som fastighetsägaren anvisar, i stället för
att utportioneras som reducerad avgift under tre månader långt i efterhand.
4. LED- lampor drar nästan bara tiondelen så mycket energi för samma ljusflöde som en
vanlig glödlampa och har ofta en brinntid som är 10-30 gånger så lång. Skillnaderna
gentemot lågenergilampor, lysrör mm är mindre, men fortfarande mycket stora. LED faller
nu snabbt i pris, och lampor som kan ersätta existerande ljuskällor, utan att hela armaturen
behöver bytas, finns alltmer att tillgå. Undertecknad föreslår att stämman uppdrar åt
styrelsen att successivt byta existerande ljuskällor till i första hand varmvita LED, som har
ungefär samma varma sken som en vanlig glödlampa, i samband med att lampbyte behöver
göras. Undantag kan göras om en ekonomisk kalkyl visar att det ännu inte blivit lönsamt med
byte.
Mvh
Staffan
.............................
Staffan Wallström
Ottevägen 13
146 32 Tullinge
0709-166 598