Fördjupning: Beräkning av förädlingsvärdepris

advertisement
Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2004 (Konjunkturinstitutet)
Konjunkturläget augusti 2004
1
Beräkning av förädlingsvärdepris
Förädlingsvärdet i näringslivet beräknas som skillnaden mellan
värdet av producerade varor och tjänster (bruttoproduktion) och
förbrukning av insatsprodukter, dvs. de produkter som används
i produktionen som till exempel lokalhyror, förbrukningsmaterial och energi. Värdet av förbrukningen utgör drygt hälften av
bruttoproduktionsvärdet (se tabell 1). Förädlingsvärdet är alltså
nettoproduktionen i näringslivet och fördelas huvudsakligen
mellan arbetskraftskostnader och bruttoöverskott (vinst).
Statistiska centralbyrån samlar in uppgifter om priser på varor och tjänster så att bruttoproduktion och förbrukning kan
beräknas i både löpande och fasta priser. Förädlingsvärdet i fast
pris beräknas som skillnaden mellan bruttoproduktionen och
förbrukningen i fast pris. Kvoten mellan förädlingsvärdena i
löpande pris och fast pris ger ett implicitprisindex, det s.k. förädlingsvärdepriset. Detta innebär att stigande pris på bruttoproduktionen (produktpriset) höjer förädlingsvärdepriset. Men eftersom förbrukningen dras ifrån bruttoproduktionen när förädlingsvärdet beräknas, innebär stigande pris på förbrukningen
(förbrukningspriset) lägre förädlingsvärdepris vid givet produktpris. I år väntas produktpriserna stiga med 1,6 procent medan
förbrukningspriserna stiger nästan en procentenhet snabbare.
Det medför att förädlingsvärdepriset bara ökar med 0,4 procent
(se tabell 1).
Tabell 1 Förädlingsvärde i näringslivet
Miljarder kronor respektive procentuell förändring
Löpande pris
Fast pris
1
2003
2004
2003
Procentuell
förändring
2004 Värde Volym
Pris
Bruttoproduktion
3 741
3 934
3 741
3 871
5,2
3,5
1,6
Förbrukning
2 102
2 219
2 102
2 164
5,6
2,9
2,5
Förädlingsvärde
1 639
1 715
1 639
1 707
4,7
4,2
0,4
Referensår 2003.
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet.
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards