December 2014 Detta är ett urval av bilder som tagits fram av

advertisement
December 2014
Detta är ett urval av bilder som tagits fram av Bisnode, på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län.
Bilderna utgör ett av flera underlag i arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län.
Mer information om detta arbete finns på www.rfkl.se/livsmedel
1
2
SAMMANFATTNING
Arbetet med en livsmedelsstrategi för Kalmar län berör hela kedjan från jord till bord. Detta innebär
att vi hittar företag och anställda inom flera olika branscher, t ex de areella näringarna, partihandel,
detaljhandel och besöksnäring. Presentationen bryter ner dessa branscher på olika typer av lantbruk,
olika typer av livsmedelstillverkning, detaljhandel med livsmedel, restauranger m.m.
Uppgifterna kommer från företagens resultat- och balansräkningar, vilket innebär att det bara är
företag som har bolagsformen aktiebolag som redovisas. Det innebär t ex att de lantbruk som har en
annan bolagsform inte kommer med i sammanställningen. Detsamma gäller ekonomiska föreningar.
Dock finns Kalmar Lantmän ekonomiska förening med i materialet.
Bilderna visar bl a att slutledet växer betydligt mer än tillverkarna och att de i sin tur växer mer än
primärproducenterna. Den ekonomiska konkurrenskraften är dock bra för alla delbranscherna.
Aktiebolagen med flest anställda i kedjan ”från jord till bord” är Guldfågeln AB, KLS Ugglarps AB, AB
Åbro Bryggeri, Arla Foods AB, Navilo AB och City Gross. Sammanlagt arbetar nära 1300 personer i
dessa företag. Företagen med högst förädlingsvärde är AB Åbro Bryggeri, Guldfågeln AB, KLS
Ugglarps AB och Arla Foods AB. I primärledet, dvs djur och växtodling, ligger det största
förädlingsvärdet hos länets stora hönserier.
Tittar man på vilket företag ”från jord till bord” som redovisar det högsta förädlingsvärdet i
respektive kommun blir utfallet följande: Rickard Teern Livs i Borgholm, M o P Vestman Livs i
Emmaboda, Willys i Hultsfred, Lindhs Djur & Natur i Högsby, KLS Ugglarps i Kalmar, CA Cedergren i
Mönsterås, Guldfågeln i Mörbylånga, Anders och Göran Ed Livsmedel i Nybro, Oskarshamns
stormarknad i Oskarshamn, THED Livs i Torsås, Åbro i Vimmerby samt Västerviks Stormarknad i
Västervik.
De areella näringarna (aktiebolag inom jord- och skogsbruk) redovisar god konkurrenskraft alla år
2008 – 2013. Förädlingsvärdet har ökat med 46%, antalet anställda med 27% och antalet företag
(aktiebolag) med 20%.
Flest anställda finns inom slutledet (Detaljhandel livsmedel respektive Restauranger) och näst mest
anställda finns inom Livsmedelstillverkning.
Snabbast ökning av antal företag är inom Livsmedelstillverkning och Restauranger.
Kontakta oss gärna om ni vill ha mer detaljerad information.
Följ också arbetet med livsmedelsstrategin på www.rfkl.se/livsmedel och på vår Facebook-grupp
”Livsmedelsstrategi för Kalmar län”.
Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin är ett samarbete mellan LRF Sydost, Länsstyrelsen i
Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län.
Kontakt:
Carolina Gunnarsson
Projektledare Livsmedelsstrategi, Regionförbundet i Kalmar län
e-post:
[email protected]
Tfn:
0480-44 83 82
3
Arbetet med en livsmedelsstrategi för Kalmar län berör all mat från Kalmar län - från skog, åker, äng,
trädgård, sjö och hav till köksbord, matsal och restaurang.
Detta innebär att vi hittar företag och anställda inom flera olika branscher, t ex de areella näringarna,
partihandel, detaljhandel och besöksnäring.
4
Bisnode använder Simpler-metoden för att visa branschers och företags konkurrenskraft. Data
kommer ifrån företagens resultat- och balansräkningar, vilket innebär att det bara är företag som har
bolagsformen aktiebolag som redovisas.
Företaget köper in varor och tjänster, förädlar dessa på något sätt och säljer sedan det som skapats.
Skillnaden mellan försäljningsvärdet och kostnaden för inköpta varor och tjänster är då lika med
förädlingsvärdet. Förädlingsvärdet ska minst räcka till att betala kostnaderna för personal och kapital.
Om förädlingsvärdet är lika stort som summan av kostnaderna för personal och kapital, då är man
genomsnittligt ekonomiskt konkurrenskraftig det vill säga personalen får sin lön och man kan betala
de sociala avgifterna samt att man kan betala lånegivarna (ofta bank) och ge den förväntade
utdelningen till andra lånegivare (ofta aktieägare).
Om företaget ligger till vänster om den sneda linjen ”från 1 till 1” är förädlingsvärdet större än
kostnaderna för personal och kapital. Företaget överavkastar och har en hög effektivitet. Om
företaget ligger till höger om den sneda linjen ”från 1 till 1” har man en sämre avkastning på det egna
kapitalet än genomsnittligt i Sverige. Om man ligger ovanför ett på den lodräta axeln är företaget i
en direkt förlustsituation.
Mer information om Bisnodes Simpler-metod finns på
http://www.bisnode.com/PageFiles/6229/simpler.pdf.
5
6
7
Inom Livsmedelstillverkning ser vi de största ökningarna inom ”framställning av cider/öl” och
”beredning av fjäderfä”.
8
Download