Gröna kontor ger lägre kostnader

advertisement
ANNONS
HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
ANNONS
5
Gröna kontor
En grön byggnad gör inget grönt kontor. För att nå
ända fram krävs hänsyn till sådant som materialval,
invändig belysning och möblemang. Byggföretagen
visar vägen samtidigt som kundernas krav hårdnar.
TEXT: Henrik Rådmark
Gröna kontor ger
lägre kostnader
M
ålet är ett kontor som
inte belastar miljön alls,
ett så kallat klimatneut­
ralt kontor. Men det är långt dit
och det krävs mer än en enskild
aktörs strävan. Det säger Skanskas
miljöchef Hans Wallström.
Skanska drivs förstås inte av
ideologi utan av ekonomi. Ett kli­
matneutralt kontor skulle vara det
affärsmässigt bästa för dem. Inte
bara för att kunderna redan idag
har hårda miljökrav som blir allt
hårdare, utan för att det helt enkelt
innebär lägre kostnader.
– Det behöver faktiskt inte vara
dyrare att bygga miljömässigt bra
men det gäller att göra rätt val, sä­
ger Hans Wallström.
Men det handlar inte bara om
att bygga grönt. Det går också att
förvandla befintliga kontorshus till
gröna kontor. Brostaden är en fast­
ighetsägare som har visat att det
går bra. 32 av deras 89 fastigheter
– samtliga ”begagnade” – har blivit
miljöklassade enligt EU-program­
met Green Building.
– En stor del av att göra kontor
miljöanpassade har att göra med för­
valtningen och underhållet. Om man
känner byggnaderna och deras funk­
tioner väl går det ofta att sänka en­
ergiförbrukningen kraftigt med små
medel, exempelvis genom att opti­
mera hur fläktarna körs, säger An­
ders Nilsson som är vd på Brostaden.
Så vad är ett grönt kontor idag?
Vid den norra infarten till Stock­
holm finns Skanskas främsta exem­
pel, Hagaporten III, som ÅF snart
flyttar in i. Byggnaden är Skanskas
första som har fått EU-certifieringen
Green Building och därmed uppfyl­
ler de krav på energiförbrukning
som säger att byggnaden drar åt­
minstone 25 procent mindre ener­
gi än motsvarande konventionella
byggnad.
– Energiaspekten är den abso­
lut främsta när det gäller att bygga
grönt idag, säger Hans Wallström.
Därför har byggnaden ritats och
placerats med tanke på hur solen
vandrar över himlen. Stora glaspar­
tier vätter åt nordost, så att mor­
gonsolen får en chans att lysa upp
kontoren i så hög grad som möjligt.
Miljöfakta
Grönt kontor
• Miljömärkta material
• Material som ger de lägsta
och ofarligaste emissionerna
• Genomtänkt fönsterplacering
och -utformning
• Stora fläktar för ventilation
kräver mindre energi än små
• Miljömässig leverantör av
fjärrvärme och -kyla
• Hjälpa hyresgästen att välja
rätt material och inredning
SAS-gruppens tillslutning till:
FN´s Global Compact och vårt arbete med:
• CSR
• Code of Conduct Intressentdialoger
• Samhällsengagemang
• Utvecklingen i Miljöindex
• Och mycket mer…
FOTO: SKANSKA
Hagaporten III, norra infarten till Stockholm.
Åt sydväst däremot är fönsterna mer
sparsamt tilltagna, för att eftermid­
dagssolen inte ska värma upp huset
onödigt mycket och därmed kräva
mer energislukande kylning.
Fönsteröppningarnas form är
också anpassade så att kontors­
platserna kan utnyttja solljuset så
mycket som möjligt. Höga öpp­
ningar uppåt och fasade kanter i
nederkant ger effektivt ljusinsläpp
samtidigt som värmeinstrålningen
minimeras.
– Även om energi är den största
delen som vi tar hänsyn till när vi
bygger ett grönt hus går vi längre
än så och tittar också på vilka mate­
rial vi väljer, säger Hans Wallström.
Så långt det har varit möjligt och
ekonomiskt försvarbart har Skanska
valt miljömärkta material. Inte bara
för själva byggnaden utan också för
ytskikten invändigt och för exem­
pelvis elinstallationer. Inga brome­
rade flamskyddsmedel förekommer i
byggnaden och elkablarna innehål­
ler inte som de brukar halogener.
Det är tämligen konkreta och
lättbegripliga åtgärder. Lite mindre förändras kraftigt. Därför har man i
konkret för gemene man och defini­ fallet med Hagaporten III samarbe­
tivt betydligt mer komplext blir det tat med den största hyresgästen, ÅF,
när Hans Wallström börjar prata om om sådant som vilka material de ska
materialens emissioner. Alla mate­ välja för elinstallationer.
rial avger emissioner och beroende
– De kommer därför också att
på dels vilka emissioner som avges, välja halogenfria kablar och i öv­
dels i vilka kombinationer de fö­ rigt följa vår ambition, säger Hans
rekommer, så är de hälsovådliga i Wallström.
olika grader för människan.
Men ingen byggnad kan vara
När Skanska har valt sådant som grön på egen hand. Åtminstone är
lacker och färg har
det så Skanska ser
de varit noga med
på saken. Därför
Därför har
att hitta de kombi­
försöker de hela
byggnaden placenationer som ger
tiden att tillsam­
de lägsta och minst
mans med andra
rats med tanke på
skadliga emissio­
inblandade, som
hur solen vandrar
nerna. Det gäller
el-, värme- och
över himlen.
för övrigt inte bara
kylleverantörer, ar­
för lacker och färg,
beta för att minska
utan för merparten av de material miljöpåverkan även i de leden.
som används på insidan av huset.
– Vi strävar inte efter att vara nå­
Men ett kontor blir förstås inte gon solitär i miljöarbetet. För att nå
miljövänligt bara för att byggnaden vårt mål om ett helt klimatneutralt
är det. När hyresgästen flyttar in och hus måste vi samarbeta med andra,
placerar ut möbler och installerar exempelvis de som levererar vär­
kontorsutrustning, drar egna nät­ me och kyla till husen, säger Hans
verks- och elkablar, kan miljöbilden Wallström.
“
Vill du arbeta strukturerat
med CSR-frågor i din verksamhet?
VEGA hjälper dig att gå från ord till handling.
Genom metoder och strukturer för risker,
mål/handlingsprogram, styrning/processer,
uppföljning konkretiseras CSR arbetet i din
verksamhet.
Bland våra kunder finns företag som
Vattenfall, LKAB, Sodexho, Fortum,
Peab, Choice Hotellkoncernen,
Europcar.
kan du läsa om på:
www.sasgroup.net (Sustainability)
Här kan du också läsa och
beställa den nya årsrapporten!
SAS Group
www.sasgroup.net
VEGA Systems AB. Besöksadress: Vasagatan 15, 111 20 Stockholm
Tfn: 08-34 44 58 | E-post: [email protected] | www.vegaab.se
Download