Läkemedel kopplade Yll träning och dopningsmissbruk

advertisement
Läkemedelkopplade,llträningoch
dopningsmissbruk
• 
• 
• 
• 
• 
Clenbuterol
Efedrin
Tyroideahormon
Tamoxifen/Nolvadex
Viagra/Cialis
1200tableDer
Indien
Nätapotek
An,bio,kapånätetutanrecept–inte
baraköparensproblem
•  Dåligvårdmedfelläkemedel
•  IngensmiDspårningavsjukdomarsomgår
undersmiDskyddslagen
•  Onödiganvändningavan,bio,ka–
resistensutveckling
VemkansepåentableDvadden
innehåller?
260mgazitromycin
2mgparacetamol
DukanintesepåentableDvadden
innehållerelleromdenäräkta
Fabrik
Grossist
Apotek
Godkändaläkemedelärkontrolleradei
allasteg
•  Kvalitet–GMP,inspek,onerpåplats
•  Säkerhet–kliniskaprövningar,uppföljningav
biverkningsrapportering
•  Effekt–klinskaprövningar
NYTTA
RISK
FörfalskadeläkemedeleDglobalt
problem
-Kommersialisering
-Snabbtekniskutveckling
-Globalisering
Förtroende
Informa,onsbehov
• 
• 
• 
• 
• 
VadmenasmedaDeDläkemedelärgodkänt?
Varförärvissaläkemedelreceptbelagda?
Vadärapotek?
Hurhandlarjagläkemedelpånätet?
HurvetjagvadeDläkemedelinnehåller?
Läkemedelsverketsarbete
•  UpplyseromhurmanhandlarräD–pånätetochi
bu,k
•  Undersökermänniskorsa]tyderomaDhandla
läkemedelpåräDsäD
•  SamarbetarmedTullverketochPolisenifrågorom
olagligaläkemedel,,llexempeliPangea
•  JobbarföraDfåandraaDföravidarevårtbudskap
•  Tillsynsärendenolagligaläkemedel/polisanmälning
Läkemedelsverket–utredabehovav
narko,kaförklaring
•  Avläkemedelellervarormedpoten,ell
medicinskanvändning
•  Folkhälsomyndigheten–ansvarförutredning
avandraämnen,,llexempelnätdroger
ANDTLKxxx…
Tack!
Download