Independent Aktiv Max - Independent Investment Group

Basfakta för investerare
14 februari 2017
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för
att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
Independent Aktiv Max
En delfond av LSAM SF 3 plc Klass SEK/IA IE00B7YMYW09
Lantern Structured Asset Management Limited (”förvaltningsbolaget”), som ingår i UBS AG Group,
tillhandahåller förvaltningsbolagstjänster.
Mål och placeringsinriktining
Mål:
Delfondens investeringsmål är kapitaltillväxt.
Valutainformation
Delfonden värderar sina tillgångar i SEK.
Värdepapper i portföljen Under normala förhållanden strävar
delfonden efter en exponering mot en bestämd blandning av
investeringar, särskilt index (på aktier). Denna exponering kan uppnås
på olika sätt, bland annat genom att använda derivat. De investeringar
som delfonden strävar efter en exponering mot, kan vara från hela
världen.
Du kan köpa eller sälja andelar i delfonden varje dag.
Viktiga begrepp
Delfonden kan ha en hävstångseffekt, vilket innebär att dess värde
kan öka eller falla mer än priserna på de värdepapper den äger
eller är exponerad mot.
Finansiella derivatinstrument Finansiella derivatinstrument vars
värde är knutet till en eller flera räntor, index, aktiekurser eller andra
värden.
Investeringsprocess Delfonden investerar i finansiella
derivatinstrument “Finansiella derivatinstrument”) med UBS AG,
Londonfilialen (“USB”) som motpart. Fonden kan även investera
i värdepapper (t.ex. företagsaktier och obligationer emitterade av
företag och regeringar). Enligt villkoren för de finansiella
derivatinstrumenten byts resultatet för strategin från USB till delfonden
och i gengäld byts resultatet för värdepapprena från delfonden
till UBS. Det innebär att delfondens resultat återspeglar resultatet
för strategin och inte påverkas av resultatet för värdepapprena.
Exponering Exponering mot resultatet för vissa värdepapper eller
marknader, antingen genom direkt ägande av värdepapper eller
genom investeringar vars värde baseras på priset på dessa
värdepapper.
Denna andelsklass är en återinvesterande andelsklass, där all
vinst läggs till andelspriset.
Index Pluralform för index. Ett index är ett mått på resultatet för
en viss korg med investeringar.
Aktier Värdepapper som representerar en andel i ett bolags
affärsresultat.
Utformad för Investerare som förstår riskerna med delfonden och
dess komplexitet och som har en investeringshorisont på minst
5 år.
Risk och avkastningsprofil
䊲
1
2
3
Lägre potentiell risk/avkastning
Inte riskfri
4
5
6
7
Högre potentiell risk/avkastning
Värdet på en investering i delfonden kan gå upp och ned. När du
säljer dina andelar kan de vara värda mindre än du betalade för
dem. I extrema fall kan de till och med bli värdelösa. Ändringar i
växelkurser kan minska eventuella investeringsvinster eller öka
eventuella investeringsförluster.
Risk/avkastningsnivån återspeglar inte möjliga effekter av ovanliga
marknadsförhållanden eller stora oförutsägbara händelser, som
skulle kunna förstärka normala risker och utlösa andra risker, som:
Motpartsrisk Delfonden kan förlora pengar om en motpart som
den bedriver verksamhet med inte vill eller kan uppfylla sina
åtaganden gentemot delfonden.
Derivatrisk Vissa derivat kan öka delfondens prissvängningar
eller exponera delfonden mot förluster som är större än kostnaden
för derivatet.
Risk/avkastningsnivån ovan baseras på prissvängningar på
medellång sikt (variationer i delfondens faktiska eller uppskattade
andelspris över en 5-årsperiod). På längre sikt kan delfondens
faktiska instabilitet vara lägre eller högre och dess risk/avkastningsnivå
kan ändras.
Fondavvecklingsrisk Om delfonden avvecklas kan du få tillbaka
dina pengar tidigare än du önskat. Detta kan innebära att du drabbas
av investeringsförluster eller skatteskulder.
Delfondens risk/avkastningsnivå återspeglar följande:
Förvaltningsrisk Portföljförvaltningstekniker som har fungerat bra
under normala marknadsförhållanden kan visas sig vara ineffektiva
eller förlustbringande.
• Delfonden försöker uppnå exponering mot andelar, vilket i
allmänhet är mer riskfyllt än fastförräntade värdepapper eller
penningmarknadsinstrument.
Likviditetsrisk Vissa värdepapper kan bli svåra att värdera eller
sälja vid den önskade tidpunkten eller till det önskade priset.
• Delfonden använder komplexa investeringstekniker och vissa
av dem kan öka fondens risker.
Basfakta för investerare
1 av 2
Independent Aktiv Max Klass SEK/IA
Avgifter för Delfonden
De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader,
inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fonden.
Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
teckningsavgift
5,00%
bytesavgift
0,00%
inlösenavgift
2,00%
Vad som maximalt kan betalas till
försäljningsagenter och auktoriserade
mellanhänder.
Avgifter som debiteras delfonden under året
Årliga Avgifter
2,25%
Avgifter baserade på de senaste 12
månaderna.
För mer information om avgifter, se avsnittet ”Avgifter och kostnader”
i det gällande prospektet och bilagan för delfonden, som finns
tillgängligt på www.Isam.com.
Avgifter som tas från Sub-fonden enligt särskilda villkor
Resultatrelaterad avgift
Du kan vara berättigad till lägre tecknings- och inlösenavgifter än
de maxbelopp som visas nedan. Fråga din ekonomiska rådgivare.
Årliga avgifter varierar från år till år och inkluderar inte i kostnaderna
för portföljtransaktioner. Swappmotparten betalar delfondens avgifter
för tjänsteleverantörer på 0,29 procent per år plus delfondens övriga
kostnader på 0,32 procent per år. Dessa belopp ingår inte i
förvaltningsavgiften på 2.25 procent per år. I swappkursen ingår
sådana kostnader. De årliga avgifterna är samma för alla investerare
inom samma andelsklass.
Ingen
Tidigare Resultat
Independent Aktiv Max
Klass SEK/IA i SEK
Delfonden utfärdade först andelar i 2012
17,5%
16,3%
Tidigare resultat ger ingen vägledning för framtida avkastning.
15,0%
Avkastningsresultat baseras på fondandelsvärde netto med
återinvesterade utdelningsbara inkomster. Samtliga årliga avgifter
utom in- och utträdesavgifter är medräknade i tidigare resultat.
13,2%
12,5%
10,0%
7,5%
5,5%
5,0%
2,5%
0,0%
0,0%
2012
2013
2014
2015
2016
Praktisk Information
Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland)Limited
Dessa basfakta för investerare innehåller kanske inte all information
du behöver. Du kan få mer information om delfonden, andra
andelsklasser i delfonden eller andra delfonder, eller få en kostnadsfri
kopia av delfondens prospekt och bilaga eller års- och
halvårsrapporter (alla på engelska) genom att skriva till
administratören: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78
Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland.
Det senaste andelspriset kommer att publiceras på
förvaltningsbolagets webbplats (www.Isam.com).
Delfonden kan vara föremål för skattepåverkan på i Irland. Beroende
på i vilket land du bor kan detta påverka din investering.
Lantern Structured Asset Management Limited kan hållas ansvarigt
endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt
eller oförenligt med de relevanta delarna av delfondens prospekt
och bilaga.
LSAM SF 3 plc. har andra delfonder utöver denna. Varje delfonds
tillgångar är avskilda, vilket innebär att varje delfond är isolerad
från alla förluster eller fordringar mot andra delfonder.
Basfakta för investerare
Du kan begära att byta till andelar i en annan delfond inom LSAM
SF 3 plc även om det inte finns någon automatisk rätt att göra
ett sådant byte (se relevant avsnitt i prospektet).
Delfonden och Lantern Structured Asset Management Limited
är auktoriserade i Irland och tillsyn över dem utövas av Central
Bank of Ireland (behörig myndighet).
Information om förvaltningsbolagets ersättningspolicy som beskriver
hur ersättningar och förmåner beräknas, de personer som ansvarar
för att dela ut ersättningar och förmåner samt sammansättningen
av ersättningskommittén (där en sådan kommitté förekommer)
finns på www.lsam.com. Ett pappersexemplar av hela policyn är
tillgängligt gratis på begäran.
Dessa basfakta för investerare gäller per den: 14 februari 2017.
2 av 2
Independent Aktiv Max Klass SEK/IA