Friends utbildningar

advertisement
Friends utbildningar
Innehåll
Förord 3
Om Friends
4
Friends i skolan
6
Friends nätutbildningar
12
Friends i förskolan
13
Friends i idrotten
14
Kontaktuppgifter
15
2
Förord
Barns rättigheter
och vuxnas
skyldigheter
När Friends startade 1997 hade frågor om mobbning
Än så länge är det framför allt skolan/förskolan som
och kränkningar mot barn och unga inte alls samma
omfattas av dessa lagar men Friends förhoppning är att
självklara plats på agendan som idag. Friends har bi-
det framöver även ska ställas tydligare krav på idrotts-
dragit till att sätta fokus på frågan, och idag har skolan
rörelsen. Idrotten är en oerhört viktig och betydelsefull
enligt lag skyldighet att se till att inget barn kränks
arena för våra unga. Vid sidan om skolan spelar den en
eller diskrimineras. Så var det inte för 17 år sedan.
viktig roll för barns och ungas utveckling och fungerar
som en mötesplats över sociala och kulturella gränser.
Ett av de grundläggande syftena med den svenska
skolan och förskolan är att förmedla och förankra
Därför arbetar Friends aktivt för ett positivt och tryggt
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grund-
idrottsklimat genom ett medvetet förebyggande arbete.
läggande demokratiska värderingar som det svenska
Friends vision är ett samhälle där barn och unga
samhället vilar på. Barnkonventionens bestämmelse,
växer upp i trygghet och jämlikhet. Jag är övertygad om
om att all utbildning och verksamhet har barnets bästa
att det är möjligt. Men det kommer inte att ske av sig
som utgångspunkt, har också införts i lagstiftningen.
självt – det kräver hårt och långsiktigt arbete av oss alla.
Tillsammans kan vi skapa en trygg och jämlik skola och
Även den nya skollagen är mycket tydlig vad gäller
vikten av att jobba med dessa frågor och av den följer
förskola samt en idrottsrörelse som präglas av glädje,
att skolorna ska ta ett stort steg framåt i sitt trygghets-
trygghet och gemenskap.
och likabehandlingsarbete. Det råder med andra ord
inte någon som helst tvekan om att skolan har ett
Carolina Engström
mycket stort ansvar i den här frågan.
Chef Utbildning och Utveckling
3
Om Friends
Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars
uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och
Så här tycker Friendsskolorna
stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar över hela
• 94 % upplever att samarbetet med Friends har
landet. Friends arbetar långsiktigt genom utbildning,
lett till en positiv förändring av klimatet på skolan.
rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap
och engagemang hos vuxna och barn. Genom fyra
• 91 % upplever att samarbetet har lett till
regionkontor finns Friends representerade i hela
ökad kunskap om trygghet och likabehandling.
landet och har idag ca 45 anställda med varierande
bakgrunder. Gemensamt är att alla har stor erfarenhet
• 85 % anser att samarbetet har lett till minskat
av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare,
antal kränkningar på skolan.
idrottspedagoger, beteendevetare och liknande.
Friends kundnöjdhetsindex december 2013.
Verksamheten finansieras genom insamling från
privatpersoner och företag, samt via arvoden från de
utbildningar som vi genomför. Friends har ett 90-konto
och granskas av Svensk Insamlingskontroll.
Kvalitetssäkring
Så här tycker
idrottsföreningarna
• 92 % upplever att samarbetet med Friends
Friends har genom åren utvecklat omfattande
har lett till att föreningen har fått ökad kunskap
utbildningar som vänder sig till förskolor, skolor och
i det förebyggande arbetet mot mobbning
idrottsföreningar. Vi förmedlar kunskap och praktiska
redskap så att ni som arbetar med barn och ungdomar
• 81 % upplever att samarbetet med Friends
blir bättre rustade i ert arbete mot mobbning, diskri-
har lett till att föreningen har utvecklat sin
minering och andra kränkningar.
handlingsplan för att arbeta förebyggande
Vi vill vara säkra på att alla skolor, förskolor och
och akut mot mobbning.
idrottsföreningar som arbetar med oss når resultat.
Detta utvärderar vi genom vårt uppföljningssystem.
• 85 % upplever att samarbetet med Friends
Alla skolor, förskolor och idrottsföreningar ges
har förbättrat det sociala klimatet i föreningen.
möjlighet att genom våra kontinuerliga kartläggningar
Friends kundnöjdhetsindex vintern 2014.
följa utvecklingen i sin egen verksamhet och därmed
effekten av vårt samarbete.
4
Om Friends
Friends center
Forskning, lagstiftning
och erfarenhet
Friends international center against bullying är en
mötesplats för alla som arbetar mot mobbning. Centret
är kärnan i Friends verksamhet som är att stödja och
Friends utbildningar i skolan utgår ifrån lagstiftning,
utbilda skolor, förskolor och idrottsföreningar i deras
forskning om framgångsrika insatser mot mobbning
arbete för att stoppa mobbning. Centret har tre
samt all den erfarenhet vi fått från att besöka skolor,
grundpelare - forskning, utbildning och rådgivning.
förskolor och idrottsföreningar runt om i Sverige.
Forskning, både i Sverige och internationellt, visar
Forskning
att en viktig förutsättning för att lyckas minska mobb-
Sker på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
ning är att arbetet mot mobbning bedrivs långsiktigt
vid Stockholms universitet. Resultaten av forskningen
utifrån de behov som skolan har. Dessutom bör både
bidrar till Friends metodutveckling.
personal, föräldrar och elever ha kunskap och verktyg
samt möjlighet att vara delaktiga i arbetet.
Utbildning
Både skollagen och diskrimineringslagen är tydliga
Centret står värd för konferenser och håller utbild-
med att skolan ska kartlägga, vidta åtgärder och
ningar kring mobbning. Syftet är att utbyta kunskap
inkludera eleverna i arbetet mot kränkningar och för
om mobbning både på nationell och internationell
allas lika värde. All personal på skolan/förskolan,
nivå. Utbildningsdelen omfattar även kurser för lärare,
inte bara lärarna, har ett ansvar att agera när en elev
föreningar och andra intressenter kring förebyggande
känner sig kränkt. Därför innehåller Friends samtliga
mobbningsarbete.
utbildningar i skolan/förskolan kunskap och verktyg
för hela skolans/förskolans personal om elevernas
Rådgivning
rättigheter och de vuxnas skyldigheter.
Friends har utbildat i och inspirerats av skolor
Skolor, förskolor och idrottsföreningar kan vända sig
till Friends international center against bullying för
sedan 1997. Genom åren har vi mött engagerade
fri rådgivning och stöd från Friends experter.
vuxna och elever vilket har gett oss en stor erfarenhet
av hur mobbning och andra kränkningar kan åtgärdas
och förebyggas samt hur skolor kan involvera alla i
arbetet för trygghet och lika värde.
5
Friends i skolan
Friends utbildningar och arbetsmaterial utgår från
skollagen, diskrimineringslagen samt skolans läroplaner.
Visste du att:
Utbildningarna syftar till att ge kunskap och konkreta
För skolor som arbetar med Friendsprogrammet
verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga
visar en jämförelse av skolornas respektive
kränkningar samt främja allas lika värde. Innehållet i
kartläggningar att de upprepade kränkningarna
utbildningarna baseras på omfattande forskning om hur
(mobbningen) minskade med i snitt 24,1 %
skolan effektivt kan förhindra mobbning, men också på
redan efter ett år.
Friends mångåriga erfarenhet av trygghetsarbete.
Genom att utbilda hela skolan i arbetet mot kränkningar,
trakasserier och diskriminering når ni tillsammans målet
med en trygg och jämlik skola.
För mer information om Friends förankring i forskning, lagstiftning och läroplaner, se friends.se/forskning.
Friends utbildningar i skolan innefattar såväl analys
som förebyggande och främjande arbete. Därmed kan
ni utifrån era behov avgöra vad som passar er skola
bäst. De olika utbildningsstegen bygger på varandra,
och varje steg sträcker sig över flera år.
6
Friends i skolan
Analysera
År 1
År 2
År 3
Kartläggning och orsaksanalys.
Kartläggning, uppföljning och
Kartläggning, uppföljning och
Enkäter och fördjupande analyser
orsaksanalys.
orsaksanalys.
med skolledning och elever.
Enkäter och fördjupande analyser
Enkäter och fördjupande analyser
med skolledning och elever.
med skolledning och elever.
Analysera och förebygg
År 1
År 2
År 3
Kartläggning och orsaksanalys.
Kartläggning, uppföljning och
Kartläggning, uppföljning och
orsaksanalys.
orsaksanalys.
Gemensamt förhållningssätt
Skolkultur och normkritik.
En framgångsrik skola.
En struktur för kontinuerliga
Verktyg för en inkluderande
Effektiva insatser som utgångspunkt
åtgärder utifrån skolans behov.
skolkultur.
för uppföljning och utveckling.
Friendsprogrammet:
analysera, förebygg och främja
År 1
År 2
År 3
Kartläggning och orsaksanalys.
Kartläggning, uppföljning och
Kartläggning, uppföljning och
orsaksanalys.
orsaksanalys.
Gemensamt förhållningssätt.
Skolkultur och normkritik.
En framgångsrik skola.
Likabehandling i praktiken.
Att levandegöra värdegrunden.
Integrera värdegrunden i vardagen.
Praktiska verktyg för att arbeta
Utveckla konkreta ställnings-
Förhållningssätt för en trygg och
främjande i elevgrupper.
taganden i vardagssituationer.
jämlik skola.
7
Analysera
Här får samtliga elever och personal svara på en webbaserad kartläggningsenkät. Utifrån resultatet
arbetar vi sedan tillsammans med elever och skolledning för att analysera orsakerna och ta fram
strategier för riktade åtgärder utifrån skolans problemområden.
Innehåll:
Kartläggningsenkät
Elevträff
Webbaserade enkäter som är framtagna för att svara
Elevträffen vänder sig till elevrepresentanter på skolan.
upp mot behovet av att kartlägga trivsel och trygghet
Under en gemensam workshop fördjupar vi oss i
på skolan. Enkäten har dessutom sin utgångspunkt i
svaren från kartläggningen. Tillsammans med eleverna
både skol- och diskrimineringslagen. Enkäterna är
analyserar vi orsakerna till resultaten samt utvecklar
nivåanpassade och görs av samtliga elever (från åk 3)
förslag på åtgärder för skolan. Elevträffen är 3 h varav
och all personal. Resultatet visar trygghet och trivsel
45 min överlämning till skolledning/trygghetsteam.
på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier
samt elevers och personals upplevelse av lika-
Skolledarträff
behandlingsarbetet.
Vi går igenom skolans kartläggningsresultat tillsammans
med skolledning och lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan utifrån kartläggningen
och elevträffen. Skolledarträffen är 2 h.
År 1
År 2
År 3
Kartläggning och orsaksanalys.
Kartläggning, uppföljning
Kartläggning, uppföljning
Enkäter och fördjupandeanalyser
och orsaksanalys. Enkäter och
och orsaksanalys. Enkäter och
med skolledning och elever.
fördjupande analyser med
fördjupandeanalyser med
skolledning och elever.
skolledning och elever.
För F-9-skolor ingår två st elevträffar. En för elever i åk 3–6 och en för elever i åk 6–9.
8
Friends i skolan
Förebyggande arbete
I vårt förebyggande arbete utgår vi från de analyser som görs av kartläggningen. Här får personalen
med stöd av lagstiftning, forskning och läroplan arbeta med att ta fram konkreta åtgärder som utgår
från skolans behov. Arbetet under personalutbildning och arbetslagsträffar utgår från resultatet i
den analys som presenteras på sidan 8. För att beställa ”Förebyggande arbete” behöver skolan
därför först genomföra kartläggning, elevträff och skolledarträff.
Innehåll:
Personalutbildning
Arbetslagsträffar
Vänder sig till all personal på skolan. Vi ger kunskap
Arbetslagsträffarna är färdigplanerade material för
och verktyg för att förstå förekomsten av kränkningar
att hålla trygghetsarbetet levande under året och
samt arbetar med att ta fram konkreta åtgärder utifrån
kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetet.
skolans kartläggningsresultat och elevernas fördjupande
Tillval: Föräldrautbildning
analyser. Personalutbildningen är 3 h.
Samtliga vårdnadshavare till elever på skolan erbjuds
en föräldrakväll. Under utbildningen får föräldrarna
möjlighet att diskutera sin egen, andra föräldrars och
skolans roll i trygghetsarbetet. Föräldrautbildningen är 2 h.
År 1
År 2
År 3
Gemensamt förhållningssätt.
Skolkultur och normkritik.
En framgångsrik skola.
En struktur för kontinuerliga
Verktyg för en inkluderande
Effektiva insatser som utgångs-
åtgärder utifrån skolans behov.
skolkultur.
punkt för uppföljning och
utveckling.
9
Främjande arbete
I Friendsprogrammet ingår även stöd för det främjande arbetet. Här arbetar personalen praktiskt
för att utifrån skolans läroplaner utveckla sitt värdegrundsarbete. Dessutom möter vi alla elever för
att inspirera och förmedla hur alla kan göra skillnad. För att arbeta med Friends främjande arbete
behöver skolan arbeta med Friendsprogrammet, vilket innehåller samtliga delar; stöd för analys,
förebyggande samt främjande arbete.
Innehåll:
Mentorsutbildning
Temabok
En praktisk utbildning i metodik och teori för ett
Ett åldersanpassat metodmaterial för att arbeta
främjande arbete. Utbildningen riktar sig till under-
med i klasserna. Materialet ger ett praktiskt stöd till
visande personal på skolan och utgår från Friends
personalen för ett kontinuerligt trygghetsarbete där
Temabok. Mentorsutbildningen är 3 h + 1 h överlämning
elevernas delaktighet står i fokus.
till nyckelpersoner/trygghetsteam. Max 30 deltagare
Inspirationsföreläsning elever
per utbildning.
Inspirationsföreläsning i aulaformat för skolans samtliga
elever (från åk 3). Föreläsningen ger grundläggande
kunskaper om mobbning och kränkningar samt ger
exempel på hur elever kan göra skillnad i sin vardag.
Inspirationsföreläsningen är ca 30 min.
År 1
År 2
År 3
Likabehandling i praktiken.
Att levandegöra värdegrunden.
Integrera värdegrunden i
Praktiska verktyg för att arbeta
Utveckla konkreta ställnings-
vardagen. Förhållningssätt för
främjande i elevgrupper.
taganden i vardagssituationer.
en trygg och jämlik skola.
För F-9-skolor ingår två st mentorsutbildningar. En för personal i åk F-6 och en för personal i åk 6–9. För skolor som
arbetar med Friendsprogram finns möjlighet att arbeta med kompisstödjare. För mer information friends.se.
10
Friends i skolan
Enskilda
utbildningar
Agera Alltid (3 h)
Föräldrakväll (2 h)
Vi hjälper er skola att hantera akuta situationer. Vi ger
Vi hjälper er att stärka samverkan mellan hem och
er fördjupning i skollagen, diskrimineringslagen samt i
skola. Vårdnadshavare får möjlighet att diskutera
Skolverkets allmänna råd. Personalgruppen får sedan
tillsammans med andra vårdnadshavare om trygghets-
utifrån sina behov utveckla skolans befintliga rutiner.
arbetet i skolan. Vi ger er kunskap om lagstiftning,
barns rättigheter och om vad kränkningar är.
Målgrupp: Skolledning, trygghetsteam, arbetslag i F-9
och gymnasiet.
Målgrupp: Vårdnadshavare.
I normens öga (3 h)
Komboutbildning (4 h)
Metoder för en normbrytande undervisning. I denna
Få ny inspiration och ökad kunskap för en trygg och
grundläggande utbildning kring normkritik tar vi upp
jämlik skola. Komboutbildningen är en gemensam
förhållningssätt och metoder för att utmana begräns-
utbildning för kompisstödjare och vuxna i trygghets-
ande normer som råder i skolan och som kan ge upp-
arbetet. Trygghetsarbetet utvärderas för att hitta
hov till kränkningar och diskriminering. Utrymme ges
lösningar och stärka bandet mellan vuxna och elever
för egen reflektion och samtal inom personalgruppen.
på skolan.
Målgrupp: Samtlig personal på skolan.
Målgrupp: Kompisstödjare år 3–9 och gymnasiet och
ansvariga vuxna som arbetar med dessa. Max 30
Hej Sverige (2+1 h)
deltagare varav minst fyra vuxna.
Utveckla ert arbete mot rasism och främlingsfientlighet.
Vi ger er verktyg för att hantera och förebygga rasism
på din skola. Tillsammans undersöker vi rasismens
uttryck i skolan.
För mer information om utbildningarna friends.se eller
kontakta ditt regionkontor.
Målgrupp: Samtlig personal på skolan.
11
Friends om nätet
Friends om nätet
Schysst på nätetpaket
Genom Friends schysst på nätetpaket så hjälper vi skolor att utveckla arbetet mot kränkningar på
nätet. Vi riktar oss till elever, personal och vårdnadshavare. Personal och vårdnadshavare erbjuds
kunskap och praktiska verktyg för hur man kan förebygga kränkningar och bidra till ett schysstare
klimat på nätet. Med vår elevföreställning vill vi inspirera elever att själva reflektera över det sociala
livet på nätet och bli medvetna om de val som görs där.
Personalutbildning (2 h)
Under utbildningens första del erbjuds en teoretisk
Elevföreställningen
Gilla mig (30 min)
bakgrund som med utgångspunkt i forskning,
I föreställningen ”Gilla mig” får vi möta några ungdomar
skollag och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett
som går på samma skola i en vanlig svensk småstad.
kunskapssammanhang. Under utbildningens andra del
Berättelsen handlar om när ett stort bråk bröt ut på
får personalen tillsammans arbeta med att skapa ett
nätet mellan eleverna. Syftet med föreställningen är att
ramverk för skolans fortsatta arbete mot kränkningar
inspirera elever till att själva reflektera över det sociala
på nätet och för ett schysstare klimat på nätet.
livet på nätet. Föreställningen efterföljs av en kort
inspirationsföreläsning och finns i olika versioner för åk
Målgrupp: samtlig personal på skolan.
4–6, 7–9 och gymnasiet. Till elevföreställningen finns ett
handledningsmaterial att arbeta vidare med i klassen.
Föräldrakväll (1, 5 h)
Under utbildningens första del erbjuds en teoretisk
Målgrupp: samtliga elever på skolan åk 4–6, 7–9
bakgrund som med utgångspunkt i forskning, skollag
och gymnasiet.
och Friends erfarenheter placerar ämnet i ett kunskapssammanhang. Under utbildningens andra del får
Alla utbildningar kan köpas separata. För mer
vårdnadshavarna tillsammans arbeta med att skapa
information friends.se.
ett ramverk för hur de tillsammans med barn och skola
kan bidra till ett schysstare klimat på nätet.
Målgrupp: vårdnadshavare.
12
Friends i förskolan
Friends i förskolan
Förskolepaketet: analysera, förebygg och främja
Genom Friends förskolepaket stöttar vi er förskola att sätta igång och fördjupa ett aktivt och
långsiktigt trygghetsarbete utifrån rådande lagstiftning. Tillsammans kartlägger, analyserar och
tar vi fram åtgärder för ett förebyggande arbete. Allt för en trygg förskola för alla barn. Friends
förskolepaket vänder sig till förskolor som vill ta ett helhetsgrepp om sitt trygghetsarbete och
inkludera såväl personal som föräldrar.
Kartläggning för förskolepersonal
Föräldrautbildning (1, 5 h)
Webbaserad enkät som är framtagen för att svara
Samtliga vårdnadshavare till barnen på förskolan
upp mot behovet av att kartlägga trivsel och trygghet,
erbjuds en föräldrautbildning. Vårdnadshavare ges
förekomst av kränkningar och trakasserier och
möjlighet att diskutera sin egen, andra vårdnadshavares
personalens upplevelse av likabehandlingsarbetet på
och förskolans roll i trygghetsarbetet. Vi diskuterar
förskolan. Enkäten har dessutom sin utgångspunkt i
vikten av samverkan mellan hem och förskola och ger
både skol- och diskrimineringslagen.
kunskap om lagstiftning, kränkningar, trakasserier och
diskriminering.
Kartläggningspresentation (1 h)
tillsammans med förskolechef och lägger utifrån
Metodboken ”En bra start – på resa
mot en trygg förskola”
det upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet
Boken handlar om hur man skapar en trygg förskola
på förskolan.
där alla får och tar plats. Arbetssätten i boken utgår från
Vi går igenom förskolans kartläggningsresultat
de verktyg som pedagoger har tillgång till i sin vardag,
Personalutbildning (3 h)
som planering av verksamheten, förskolans fysiska
Utbildningen vänder sig till all personal på förskolan.
miljö, vuxnas förhållningssätt och barns lek. Fokus
Vi går igenom rådande lagstiftning samt mekanismer
ligger inte på att förändra barnen, utan boken riktar sig
bakom kränkningar, trakasserier och diskriminering.
till pedagoger som vill utmana sitt eget förhållningssätt
Tillsammans arbetar vi med att ta fram konkreta
och tillsammans med sina kollegor utveckla sin verk-
åtgärder utifrån förskolans kartläggningsresultat.
samhet för att ge alla barn en bra start.
Boken innehåller såväl text som övningar och
diskussionsunderlag.
Alla utbildningar kan köpas separata. För mer
information friends.se.
13
Friends i idrotten
Friends i idrotten
Friends förhoppning är att idrotten ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap där föreningar
med långsiktighet arbetar både främjande och förebyggande. Alla är vinnare med främjande
insatser för ett positivt idrottsklimat och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och
kränkningar. Friends idrottsutbildningar ger föreningen verktyg i detta arbete och riktar sig till
föreningsansvariga, ledare, vårdnadshavare och idrottande barn och ungdomar.
Analysera er förening
Främjande utbildningar
Kartläggningsenkät
Webbaserade enkäter för att svara upp mot behovet av
Inspirationsträff med aktiva
(30 min)
att kartlägga trivsel, trygghet och attityder i föreningen.
Inspirationsträffen kan göras med en stor grupp barn
Enkäterna riktar sig till aktiva mellan 11–18 år samt till
och ungdomar och sker genom monolog, föreläsning
alla ledare i föreningen. Resultatet visar bland annat
och interaktion. Träffen syftar till att inspirera till ett
förekomsten av kränkningar, stämning och hur ledarna
schysst och positivt klimat inom idrotten samt att sätta
upplever trygghetsarbetet i föreningen.
igång tankar och funderingar om mobbning och utanförskap. Vi ger exempel på hur varje individ kan göra
Kartläggningspresentation (1, 5 h)
positiv skillnad i sin vardag. Träffen vänder sig till barn
Vi går igenom föreningens kartläggningsresultat till-
och ungdomar från nio år och uppåt.
sammans med föreningsansvariga och lägger upp en
strategi för det fortsatta trygghetsarbetet i föreningen
Gruppträff med aktiva (1–2 h)
utifrån kartläggningen.
Vi träffar laget eller träningsgruppen där vi inspirerar till
att skapa ett accepterande och tryggt klimat i gruppen.
Förebyggande
utbildningar
Träffen syftar till att ha roligt, väcka engagemang samt
belysa vikten av hur varje individ kan göra skillnad på
egen hand och tillsammans med sina träningskamrater.
Max 25 deltagare per grupp.
Ledarutbildning 1 (2, 5 h)
Ledarutbildningen vänder sig till alla barn- och ungdoms-
Föräldrautbildning (1, 5 h)
ledare i föreningen. Vi förklarar och problematiserar
Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera sin egen,
kring ledarskap, gruppklimat och kränkningar inom
andra vårdnadshavares och föreningens roll i det före-
idrotten. Utbildningen syftar till att ge ledarna kunskap
byggande arbetet mot diskriminering och kränkningar.
och inspiration i sitt ledarskap samt att ta fram konkreta
Föreläsning varvas med diskussion om hur man kan
åtgärder i det förebyggande arbetet mot kränkningar
vara en positiv aktör samt vad man som vårdnads-
och utanförskap.
havare kan göra för att stötta barn som utsätts eller
utsätter andra för kränkningar.
Ledarutbildning 2 (2, 5 h)
Utbildningen är en naturlig fortsättning på första utbild-
Alla utbildningar kan köpas separata. För mer
ningstillfället och fördjupar kunskapen och samsynen
information friends.se.
hur ledare bör agera då negativa händelser inträffar i
idrottsgruppen. Utbildningen sker genom föreläsning,
självreflektion, diskussioner och praktiska övningar.
14
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Bokning
Vill du boka en utbildning eller få mer information, kontakta
Friends i din region.
Region Nord
Region Nord ligger i Umeå och arbetar i Västerbottens län,
Norrbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län.
Tel. 090-343 57 97, 070-288 66 58
Region Mitt
Region Mitt ligger i Stockholm och arbetar i Dalarnas
län, Gävleborgs län, Uppsala län, Stockholms län,
Södermanlands län, Västmanlands län, Östergötlands län,
Gotlands län och Örebro län.
Tel. 08-545 519 90, 072-233 51 30
Region Väst
Region Väst ligger i Göteborg och arbetar i Västra Götalands
län, Hallands län, Jönköpings län och Värmlands län.
Tel. 031-724 42 42, 070-725 54 43
Region Syd
Region Syd ligger i Malmö och arbetar i Blekinge län,
Kronobergs län, Skåne län och Kalmar län.
Tel. 040-30 48 00, 070-725 54 43
Rådgivning
Friends rådgivning vänder sig till alla som arbetar
inom förskola, skola eller idrottsförening.
Tel. 08-545 519 90, [email protected]
Prislista och referenser
På vår hemsida, friends.se/prislista, hittar du aktuell prislista
samt referenser.
15
08-545 519 90 | [email protected] | friends.se
Download