Tentamen Sinne T3 vt 2014, 55 p

advertisement
Tentamen Sinne T3 vt 2014, 55 p
Fråga 1: Unge Erik (5 år) har haft 3 akuta öroninflammationer (akut mediaotit) varav 2 på bägge
sidor. På kontrollen cirka 3 månader efter den senaste episoden berättar pappan att pojken varit
förkyld ett par gånger med snuva och hosta men han har inte haft ont i öronen. Det har
framkommit att pojken verkar höra dåligt på dagis och pratar mindre, men Erik själv verkar
obekymrad. Läkaren som undersöker Erik ser att trumhinnorna är medialställda och lite gulaktiga
(se nedan vänster och höger trumhinna) och konstaterar att Erik har sekretorisk otit.
Hur uppkommer sekretorisk otit? (4 p)
Fråga 2: Per är pilot och flyger ofta. Han är nu på väg till Köpenhamn från Arlanda via Oslo. Han har
ibland besvär med att det blir lock i örat i samband med flygning.
a) Skriv hur lång örontrumpeten är och vilket epitel den är klädd med? (1 p)
b) Beskriv örontrumpetens utseende i vila och vad som händer när Per ”tryckutjämnar” trycket i
mellanörat när planet stiger relativt snabbt i höjd? (3 p)
Fråga 3: Para ihop med streck, nedanstående ord som förknippas med varandra: (2 p)
Trumhinna
Mussla
Crista Ampullaris
Pars flaccida
Incus
Aurora borealis
Norrsken
Städ Eos
Cupula
Conchae superior
Torus tubarius
Örontrumpet
Gryning
Scala vestibuli
Perilymfa
Fråga 4: En skotte, från ”sin” Ö på besök i vårligt Ö-o, fick ”spader” när han luktade på blommor och
”blader”, å kände så smått att detta kanske ändock doftade gott. Är det ”beer” eller ”bear” eller rest
från nå´ n sko men framförallt, var det på Campus USÖ, de skulle bo?
Beskriv med text, en halv A4 sida (3 p) och dessutom en bild ½ A fyra sida (2 p), en doftmolekyls väg
från näsan till luktcentrum i hjärnan!
Fråga 5: Denna fråga gäller ett teoretiskt försök angående smak, en sensorisk förnimmelse som
förutsätter att hela tungans yta är fuktig av saliv. Om vi nu torkar hela och sen lägger socker- eller
saltkristaller läggs på den torra ytan, kan försökspersonen då känna någon smak? Förklara ditt svar.
(2 p)
Fråga 6: Hårcellerna i Cortiska organet kan skadas bland annat med ökande ålder och buller. När de
yttre hårcellerna är mer skadade än de inre hårcellerna, (1 p)
a) kan påverkade hårceller inte dras ihop då de exponeras för ljud
b) minskar K+koncentrationen i endolymfan
+
c) minskar K koncentrationen i perilymfan
d) försämras hörseln avsevärt
e) ej normal upplevelse av vertikal acceleration
Fråga 7: Nisse har en åkomma som påverkar funktionaliteten i balansorganet. I början av sommaren
var han med sina kompisar och kvällsbadade i det kalla vattnet. När de gick hem i den dunkla, mörka
sommarnatten hade Pelle lite svårt med balansen och vinglade en del på vägen hem. Varför händer
detta? (3 p)
Fråga 8: Vilken av nedanstående påståenden gäller inte för färgseendet? (1 p)
a) Aktivering av signalväg som anger skillnad mellan S-tappars svar och summan av L och M
tappars svar.
b) Lager 3-6 i laterala geniculate kropparna (LGN)
c) P pathway
d) Area V3A i visuella cortex (dorsal ström)
e) Area V8 i visuella cortex (ventral ström)
Fråga 9: Tyvärr kan vissa länder ha vitamin A-fattig diet vilket kan leda till dåligt mörker seende.
Vitamin A är en prekursor i syntesen/bildningen av (1 p)
a) stavar och tappar
b) retinal
c) stav transducin
d) opsin
e) tapp transducin
Fråga 10: Den korrekta sekvensen i fototransduktionen i ljusstimulerade tappar och stavar är (1 p)
a) transducin aktivering, minskad glutamatfrisättning, strukturell förändring av rhodopsin,
stängning av Na+-kanaler och minskning av intracellulärt cGMP.
b) minskad glutamatfrisättning, transducin aktivering, stängning av Na+-kanaler, minskning av
intracellulärt cGMP och strukturell förändring av rhodopsin
c) strukturell förändring av rhodopsin, minskning av intracellulärt cGMP, minskad
glutamatfrisättning, stängning av Na+-kanaler och transducin aktivering
d) strukturell förändring av rhodopsin, transducin aktivering, minskning av intracellulärt cGMP,
stängning av Na+-kanaler och minskad glutamatfrisättning
e) transducin aktivering, strukturell förändring av rhodopsin, stängning av Na+-kanaler,
minskning av intracellulärt cGMP och minskad glutamatfrisättning
Fråga 11: Ögats främre segment har bland annat en viktig roll i ögats optik, och med cornea och lins
det sker en korrekt brytning av det infallande ljuset till macula (gula fläcken). Corneas flerskiktade
epitel har en barriärfunktion samt hjälper till att stabilisera tårfilmen. I figuren nedan ses cornea
(hornhinnan) som är uppbyggd av en kraftig men transparant bindvävstroma (streckad linje i A) med
viss kurvatur. F under cornea är främre kammaren och överst ses det flerskiktade epitelet (E).
Detaljbilder på corneas stroma (B) samt inre del mot främre kammaren (C) visas till höger.
a) hur mycket av ljusbrytningen sker i cornea? (0.5 p)
b) vad kallas de celler som pilar i figur B och C markerar? (1 p)
c) cornea saknar kärl men hur får den näring? (0.5 p)
d) till skillnad från sclera är en normalt fungerande cornea transparant och den har
även en viss kurvatur? Förklara hur corneas transparens skapas och upprätthålls under
normala förhållanden. (4 p)
e) vad händer när de celler som anges i bild C minskar i antal/funktion? (1 p)
f) corneas ytepitel har hög regenerativ förmåga och är extremt motståndskraftigt mot
de flesta mikroorganismer, men infektioner i hornhinnan (keratit) är en viktig orsak till
allvarlig synnedsättning. Hur uppkommer som regel en keratit och vad är den orsaken
till keratit hos unga? (2 p).
Fråga 12: Fotoreceptorer kan hålla hela livet, men är i vissa fall väldigt känsliga strukturer.
Välfungerande fotoreceptorer behöver vara i kontakt med det underliggande pigmenterade epitelet
(RPE), bland annat för förnyelse av yttersegmenten (shedding), bildning av synpigment
(retinoidcykeln) samt transport av syre, näring och metaboliter.
a) vad innebär shedding? (2 p)
b) fotoreceptorer synapsar till en typ av interneuron som kallas bipolarceller. Tapparna
kopplar till subtyper av bipolarceller vilka varierar både morfologiskt och funktionellt. Vilka
morfologisk/funktionella egenskaper karaktäriserar en bipolarcell som är av ON-typ? (2 p)
c) med ålder kan förändringar uppstå näthinnans makuladel, så kallad åldersrelaterad
makuladegeneration (AMD). AMD finns i två former som benämns våt eller torr. Beskriv
patogenesen av den torra former. (3 p)
Fråga 13: Vilket cortexområde i storhjärnan är troligtvist skadat då en person visar följande
beteende: (2 p)
a) går in i en stol som står i vägen.
b) undviker att gå in i stolen men vet inte vad stolen kan användas till.
Fråga 14: På grund av den höga ämnesomsättningen vid fotosyntesen i fotoreceptorena har ögat en
hög blodgenomströmmning. I den retinala kärlstrukturen, det vill säga kärlträdet som kommer in i
ögat via n.opticus, finns ”tight junctions” mellan endotelcellerna.
a) Varför är kärlen uppbyggda så inuti ögat? (2 p)
b) Vilken annan struktur i ögat innehåller blodkärl? (1 p)
c)Vad är blod-retina barriären? (1 p)
d) Diabetesretinopati kan ge svåra synnedsättningar men orsakas primärt genom påverkan på
de retinala kärlen. Beskriv patogenesen vid diabetesretinopati (3 p)
Fråga 15: Glaukom, eller grön starr, är en kronisk progressiv sjukdom som kan leda till blindhet.
Glaukom förekommer i olika former och beskrivs bland annat som öppenvinkelglaukom,
trångvinkelglaukom, sekundärt glaukom.
a) beskriv patogenesen vid trångvinkelglaukom. Ange även den celltyp i retina som skadas och
kan orsaka synnedsättning (4 p)
b) Vanligaste behandlingen av grön starr är ögondroppar. Det finns två huvudlinjer för den
farmakologiska behandlingen. På vilka sätt påverkar de olika preparaten ögats tryck? (2p)
Download