Omtentamensskrivning 2016-03

advertisement
Apotekarprogrammet (MAPTY / F2 APO), T5-6
Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi
FSL 561, HT 2015
OMTENTAMENSSKRIVNING 1
(Tentamensskrivning II)
Lördag 19 mars 2016, kl 08.00 - 14.00
Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30
Namn:__________________
Person-nr:_____________
Kod:_________
Tentamensskrivningen består av fyra delar motsvarande Delkurserna 1-4.
För varje del anges antal frågor resp poäng:
Delkurs 1: 7 st frågor,14 p
Delkurs 2: 17 st frågor, 34 p
Delkurs 3: 12 st frågor, 24 p
Delkurs 4: 12 st frågor, 24 p
Frågorna är av ”korta-svars-typ” och ger genomgående 2 p per fråga.
Aktuell frågeställare / rättare anges med namn vid resp fråga.
Totalt antal frågor: 48 st
Total maxpoäng: 96 p
Preliminärt krävs ≈ 65% , d v s ≈ 62 p för GK (godkänt)
och ≈ 85%, d v s ≈ 81 p för VGK (väl godkänt).
TILLÅTNA HJÄLPMEDEL:
- Av vaktpersonalen tillhandahållna i skrivsalen befintliga officiella ordlistor
- Endast färgade kladdpapper erhållna i skrivsalen
OBS! - OM DU EV FÅR ONT OM ”SVARSPLATS”:
- FORTSÄTT DITT SVAR PÅ BAKSIDAN AV SAMMA BLAD!
LYCKA TILL!
1
Område: Delkurs 1 (7 st frågor, 14 p)
1.) Förklara kortfattat följande begrepp:
a.) Prognos
b.) Palliativ
c.) Diagnos
d.) Syndrom
(2 p) (Christer Nilsson)
2.) Förklara begreppet additiv effekt.
Ange ett exempel där två olika läkemedel utövar additiv effekt.
(2 p) (Christer Nilsson)
3.) Rita ett dos-responsdiagram med två kurvor – dels en full agonists dos-responskurva
(märk denna kurva med A) och dels samma kurvas utseende efter tillägg av en reversibel,
kompetitiv antagonist (märk denna kurva med B)
Rita dessutom en kurva för en invers agonist (C).
Var noga med att ha rätt enheter på axlarna!
(2 p) (Agneta Ekman)
4.) Vilken receptorfamilj av de fyra stora familjerna förmedlar signaler snabbast?
Ange också en läkemedelsgrupp som verkar på dessa receptorer
tillsammans med en indikation för dessa medel.
(2 p) (Agneta Ekman)
5.) Förklara begreppet
läkemedelssubventionering.
(2 p) (Johanna Stenqvist)
6.) Ge två exempel på läkemedel som ej bör administreras till barn (om inte särskilda skäl
föreligger)
och
förklara kortfattat varför.
(2 p) (Fredrika Ekborg)
7.) Den 15:e januari i år rapporterades att fem personer fått mycket allvarliga symtom under
en fas-1-prövning av en ny kemisk substans (BIA 10-2474, en FAAH-hämmare) framtaget av
det portugisiska läkemedelsföretaget Bial.
Beskriv översiktligt en fas-1-studie,
vilka syften man har med denna
och hur en sådan studie kan designas (till exempel: höga och/eller låga doser, hur många
studiesubjekt inkluderas vanligen, vilka parametrar mäts etc).
(2 p) (Fredrik Hieronymus)
2
Område: Delkurs 2 (17 st frågor, 34 p)
8.) Vilken är förklaringen till att ett parasympatomimetikum kontraherar glatt muskulatur men
inte skelettmuskulatur medan en kolinesterashämmare kontraherar både glatt muskulatur
och skelettmuskulatur?
(2 p) (Jörgen Ekström)
9.) Hur befrias synapsen från den sympatiska respektive parasympatiska transmittorn?
(2 p) (Jörgen Ekström)
10.) Beskriv kortfatta Huntingtons sjukdom:
Ange orsak,
några typiska symptom,
samt vilken farmakologisk behandling man kan ge.
(2 p) (Hans Nissbrandt)
11.) Perorala acetylkolinesterashämmare användes vid behandling av Alzheimerdemens.
Vilka positiva effekter ser man framförallt hos patienterna
och vilka är de vanligaste biverkningarna?
(2 p) (Hans Nissbrandt)
12.) Ange fyra typiska symtom vid stroke!
Det finns en typ av läkemedel som f n är godkänd för akutbehandling av stroke orsakat av
trombos.
Beskriv kort verkningsmekanismen samt ange den allvarligaste biverkningen!
(2 p) (Hans Nissbrandt)
13.) Vilka är de två huvudtyperna av epilepsi?
Ge exempel på vad som kan orsaka vardera typen av epilepsi.
(2 p) (Pontus Wasling)
14.) Varför opereras adenoid (”körteln bakom näsan”) ibland bort på barn?
(2 p) (Gunnhildur Gudnadottir)
15.) Klåda är det dominerande symtomet vid eksem.
Förklara vad som menas med begreppet klådcirkeln.
(2 p) (Fredrik Hieronymus)
16.) Beskriv verkningsmekanismen för ett av de läkemedel som föreskrivs vid
heroinberoende.
Ge ett exempel på en vanlig biverkning för detta läkemedel.
(2 p) (Elisabet Jerlhag Holm)
17.) Ge två exempel på tänkbara indikationer för cannabinoider
samt två negativa konsekvenser av långtidsanvändning av cannabinioder.
(2 p) (Elisabet Jerlhag Holm)
3
18.) Vissa läkemedel passerar särdeles dåligt till patienter med myastenia gravis på grund av
att de kan försämra muskelfunktionen. Många läkemedel har därför myastenia gravis som
kontraindikation.
Nämn två läkemedel (eller läkemedelsklasser) där detta är ett problem
och föreslå också mekanismen.
(2 p) (Filip Bergquist)
19.) Ange någon preparattyp med indikationen akut migränanfall.
Ange dessutom någon preparattyp med indikationen akut Horton-anfall.
(2 p) (Christer Nilsson)
20.) Redogör för innebörden i termerna “autoreceptor”
respektive “presynaptisk receptor”!
(2 p) (Elias Eriksson)
21.) Enligt en populär teori är psykotiska symptom konsekvensen av en ökad frisättning av
signalämnet dopamin i hjärnan. Denna teori baseras i hög grad på farmakologiska
observationer.
Ange (minst) fyra farmakologiska observationer som stöder teorin att psykos är associerat till
för hög frisättning av dopamin.
(2 p) (Elias Eriksson)
22.) Ange (minst) fyra indikationer - förutom depression - för s k SSRI-preparat.
(2 p) (Elias Eriksson)
23.) Rangordna nedanstående tre substanser efter hur potenta de är.
Motivera din rangordning baserat på de struktur-effektsamband som gäller för resp
läkemedelsgrupp.
(2 p) (Kristina Luthman)
4
24.)
C
a.) Föreslå trolig farmakologisk effekt av läkemedel ”C” ovan.
b.) Förklara verkningsmekanismen för ”C” - illustrera med en figur.
(2 p) (Morten Grøtli)
Område: Delkurs 3 (12 st frågor, 24 p)
25.) Cleo (20), har fått det dystra beskedet att hon lider av familjär hyperkolesterolemi.
a.) Nämn två yttre, synliga symptom som kan tyda på denna diagnos.
b.) Varför anses diagnosen mycket allvarlig?
c.) Förslag till farmakologisk terapi?
(2 p) (Christer Nilsson)
26.) Ange två olika symtom vid reno-vaskulära sjukdomar.
Ange två olika behandlingar av reno-vaskulära sjukdomar.
(2 p) (Dick Delbro)
27.) Nefrotiskt syndrom är ett tillstånd där njurarna låter stora mängder protein läcka ut i
urinen. Hos dessa patienter kan man ofta se uttalade generella ödem.
Förklara mekanismerna bakom dessa ödem.
(2 p) (Holger Nilsson)
28.) Om man till en person akut tillför en vasodilaterande substans i en dos som sänker
blodtrycket måttligt, vad händer då med
a.) slagvolymen?
b.) hjärtfrekvensen?
c.) hjärtats syrebehov?
d.) Förklara hur dessa förändringar uppstår!
(2 p) (Holger Nilsson)
29.) Konrad (72) med diagnosen hjärtsvikt NYHA klass III A
hade maximal otur och fick följande biverkningar av några av sina medikamenter:
a.) Enalapril: Besvärlig torrhosta.
b.) Furosemid: Uttalad hypokalemi.
- Föreslå lämplig åtgärd i resp fall?
(2 p) (Christer Nilsson)
5
30.) När kan det vara indicerat att förskriva preparat av typen tiaziddiuretika?
Ange en kardiovaskulär indikation
samt
en indikation av icke-kardiovaskulär typ.
(2 p) (Christer Nilsson)
31.) Beträffande läkemedlet lidokain:
Ange en kardiovaskulär indikation
samt
en indikation av icke-kardiovaskulär typ.
- Varför kan lidokain användas i dessa olika sammanhang?
(2 p) (Christer Nilsson)
32.) Behandling med trombolytika sker relativt sällan och kriterierna för dess användning är
strikta.
a.) Ange en indikation för vilket dess användning motiveras
och
b.) förklara vilka risker det finns med trombolytisk behandling om det används felaktigt (vid fel
indikation).
(2 p) (Mike Winder)
33.) Vi förväntar oss att en patient med hjärtinfarkt tar minst tre läkemedel resten av sitt liv.
Nämn de tre som alla (som inte har kontraindikationer) bör ta dagligen.
(2 p) (Per Ladenvall)
34.) Nämn två väsentliga skillnader mellan astma och KOL avseende behandling
och/eller diagnostik.
(2 p) (Robert Pettersson)
35.)
Verapamil (struktur ovan) är en peroral kalciumkanalblockerare som används vid
hjärtarytmier. Den är också en hämmare av P-glykoprotein och CYP3A4.
Hur påverkar detta verapamils absorptionsegenskaper? Huvudmetaboliten är norverapamil,
Rita strukturen för metaboliten.
(2 p) (Kristina Luthman)
6
36.)
X
a.) Föreslå trolig farmakologisk effekt av läkemedel ”X” ovan.
b.) Förklara verkningsmekanismen för ”X”.
c.) Förklara sambandet mellan struktur och aktivitet för läkemedel i den här klassen.
(2 p) (Morten Grøtli)
Område: Delkurs 4 (12 st frågor, 24 p)
37.) Förklara varför skrumplever (= levercirrhos) kan leda till svåra blödningar från
matstrupsvener (= esofagusvaricer).
(2 p) (Dick Delbro)
38.) Hur uppstår divertikelsjukdomen (= divertikulos)?
Nämn en allvarlig komplikation till detta tillstånd.
(2 p) (Dick Delbro)
39.) Två olika läkemedelskategorier kan användas för att hämma syrasekretionen i
magsäcken.
Vilka?
Vilken är mest potent
och varför är det så?
(2 p) (Gunnar Tobin)
40.) Beträffande antiestrogener:
Ange två olika farmakologiska principer för att hämma estrogeners effekter,
samt den viktigaste indikationen för dessa preparat.
(2 p) (Lars Westberg)
41.) Beträffande antiandrogener:
Ange fyra olika principer för att hämma icke önskvärda effekter av androgener.
Beskriv verkningsmekanismerna.
(2 p) (Lars Westberg)
7
42.) Hur kan man behandla samtidig förekomst av mensvärk och riklig mens?
Ge förslag:
- dels på preparat som kan användas vid respektive tillstånd
- dels på preparat som har effekt vid båda tillstånden
(2 p) (Maria Alexanderson Redvall)
43.) Redogör kortfattat för den bakomliggande patofysiologin vid diabetes typ 2
och beskriv vad som händer med insulin- respektive blodglukosnivåerna över tid.
(2 p) (Fredrik Hieronymus)
44.) Förklara varför glukokortikoid-behandling kan ge binjurebarksatrofi.
(2 p) (Gunnar Tobin)
45.) Förklara hur parodontit (= tandlossningssjukdomen) uppkommer.
(2 p) (Dick Delbro)
46.) Vilken är den vanligaste anledningen till hypotyreos i västvärlden?
Hur behandlas hypotyreos?
(2 p) (Daniel Hovey)
47.) Läkemedlet var struktur visas nedan ges som injektionsvätska.
En orsak till detta är att substansen är känsligt för sur miljö.
Vilket strukturelement ger upphov till denna syrakänslighet?
Ange hur substansen interagerar med sitt target.
(2 p) (Kristina Luthman)
8
48.)
Y
a.) Föreslå trolig farmakologisk effekt av läkemedlet ”Y”ovan.
b.) Förklara verkningsmekanismen för ”Y”.
c.) ”Y” metaboliseras via hydroxylering och dehydrogenering till den aktiva metaboliten Z.
Rita Z.
(2 p) (Morten Grøtli)
LYCKA TILL!
9
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards