Definiera sekundär osteoporos och ge ett exempel på detta

advertisement
Apotekarprogrammet (MAPTY / F2 APO), T5-6
Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi
FSL 561, HT 2009
TENTAMENSSKRIVNING
Fredag 12 februari 2010, kl 09.00 - 14.00
Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30
Namn:__________________
Person-nr:_____________
Tentamensskrivningen består av fyra delar motsvarande Delkurserna 1-4.
För varje del anges antal frågor resp poäng:
Delkurs 1: 7 st frågor, 14 p
Delkurs 2: 16 st frågor, 32 p
Delkurs 3: 12 st frågor, 24 p
Delkurs 4: 12 st frågor, 24 p
Frågorna är av ”korta-svars-typ” och ger 2 p per fråga.
Aktuell frågeställare / rättare anges med namn vid resp fråga.
Totalt antal frågor: 47 st
Total maxpoäng: 94 p
Preliminärt krävs 65% , d v s 61 p för GK (godkänt) och 85%, d v s 80 p för
VGK (väl godkänt).
TILLÅTNA HJÄLPMEDEL:
- Ordlistor: finska, tyska, engelska, ryska, arabiska, spanska, kurdiska etc...
- Miniräknare av standardtyp (även grafritarfunktion tillåten).
- Glöm heller inte att fylla i den interaktiva online-enkäten på webbsidan!
1
OBS! - OM DU EV FÅR ONT OM ”SVARSPLATS”:
- FORTSÄTT DITT SVAR PÅ BAKSIDAN AV SAMMA BLAD!
LYCKA TILL!
2
Område: Delkurs 1 (7 st frågor, 14 p)
1.) Förklara kort följande begrepp:
a.) farmaci
b.) generiskt namn
(2 p)
(Christer Nilsson)
2.) Vad betyder följande förkortningar? (0.5 p för varje)
a.) GCP
b.) FASS
c.) HSAN
d.) p.o.
(2 p)
(Christer Nilsson)
3.) Ange ett exempel där man…
a.) …eftersträvar lokal effekt efter inhalation av ett läkemedel
b.) …eftersträvar systemeffekt efter inhalation av ett läkemedel
(2 p)
(Christer Nilsson)
4.) Följande fyra företeelser är av relevans för området läkemedelsutveckling.
Redogör kort för vad som menas med respektive term: (0.5 p för varje)
a.) FAS III-studie
b.) Power-analys
c.) Compliance
d.) EMEA
(2 p)
(Elias Eriksson)
3
5 .) Ange två skäl till varför just fisk löper större risk än många andra djur att
påverkas av läkemedelsrester i miljön. (2 p)
(Joakim Larsson)
6.) Hur påverkas dos-responskurvan för en full agonist av en kompetetiv,
reversibel antagonist?
Ditt svar skall innehålla termerna potens och efficacy. (2 p)
(Agneta Ekman)
7.) Vad innebär en receptorreserv (spare receptors) och när kan denna vara av
betydelse? (2 p)
(Agneta Ekman)
Område: Delkurs 2 (16 st frågor, 32 p)
8.) Vilken är den mest förekommande excitatoriska transmittorn i CNS, och
på vilket sätt, och genom vilka receptorer, orsakar den excitation av
nervcellen? (2 p)
(Bengt Gustafsson)
9.) Illamående och kräkningar är vanliga biverkningar vid behandling av
Parkinsons sjukdom med droger som ger stimulering av dopaminreceptorer.
Ange mekanismen för dessa biverkningar! (2 p)
(Hans Nissbrandt)
4
10.) Lamotrigins huvudsakliga verkningsmekanism är blockad av
spänningsberoende natriumkanaler vilka också blockeras av nervgiftet
tetrodotoxin. Vilken är anledningen till att karbamazepin har en
antiepileptisk och inte en neurotoxisk effekt i kliniskt relevanta doser?
(2 p)
(Erik Pålsson)
11.) Metadon används vid behandling av exempelvis heroinmissbruk.
Baseras detta på farmakodynamiska eller farmakokinetiska egenskaper hos
metadon? Motivera! (2 p)
(Erik Pålsson)
12.) Vilka preparat rekommenderas officiellt av Läkemedelsverkets
expertkommitté vid migränprofylax (alltså förebyggande behandling)?
(2 p)
(Christer Nilsson)
13.) Myastenia gravis är en autoimmun sjukdom som medför att
acetylkolinreceptor-antikroppar bildas vilket ger en transmissionsstörning
mellan nerv och muskel.
Beskriv två separata strategier för att behandla myastenia gravis. (2 p)
(Albert Hietala)
14.) IvIg består av poolad plasma där man extraherat gammaglobuliner.
Vilka fördelar resp nackdelar har IvIg i den kliniska vardagen?
(2 p)
(Albert Hietala)
15.) Ange två typer av läkemedel som kan användas för att dämpa en akut
manisk episod hos en patient med bipolär affektiv sjukdom. (2 p)
5
(Elias Eriksson)
16.) Ange två argument, baserade på farmakologiska observationer, som
stödjer teorin att psykotiska symptom, som hallucinationer och
vanföreställningar, är relaterade till en ökad dopaminerg aktivitet i CNS. (2 p)
(Elias Eriksson)
17.) Många psykofarmaka har som oönskad bieffekt att de blockerar
histaminerga receptorer. Ange två biverkningar som anses kunna vara en
följd av denna bieffekt. (2 p)
(Elias Eriksson)
18.) Varför är hjärnans belöningssystem viktiga? (2 p)
(Elisabet Jerlhag)
19.) Akamprosat (Campral) och naltrexon (Naltrexon) är läkemedel som
används vid behandling av alkoholism. När ska du välja att förskriva ut
akamprosat respektive naltrexon? (2 p)
(Elisabet Jerlhag)
20. ) Ange indikationerna för bensodiazepiner (- minst 4 st!) (2 p)
(Elisabet Jerlhag)
21.)
6
Föreslå trolig farmakologisk effekt av läkemedlet ovan.
Rita strukturen för två olika metaboliter som kan bildas från detta. (2 p).
(Morten Grøtli)
22.)
Föreslå trolig farmakologisk effekt av läkemedlet ”1” ovan.
Hur ska strukturen modifieras för att man ska erhålla ett depåpreparat av
”1”? Visa med en struktur. (2 p)
7
(Kristina Luthman)
23.)
Förklara med hjälp av strukturer varför paracetamol kan visa levertoxicitet. (2
p)
(Kristina Luthman)
Område: Delkurs 3 (12 st frågor, 24 p)
24.) Vad för typ av läkemedel är statiner och resiner?
Ange:
- verkningsmekanismer
samt
- specifika biverkningar
8
för dessa båda!
(2 p)
(Christer Nilsson)
25.) Vilka två olika huvudsakliga principer har vi för farmakologisk hämning
av RAAS-systemet? Kan man på preparatnamnen se om ett läkemedel hör till
någon av dessa två kategorier? (2 p)
(Christer Nilsson)
26.) Var och hur verkar s k loopdiuretika?
Någon viktig, specifik beverkning att tänka på? (2 p)
(Christer Nilsson)
27.) Nämn några endokrina biverkningar man kan få av spironolakton.
Varför får man dessa? (2 p)
(Christer Nilsson)
28.) Diskutera någon mekanism som bidrar till att hålla GFR vid stabil nivå. (2
p)
(Dick Delbro)
29.) Vad menas med begreppet nefrotiskt syndrom?
Nämn en viktig gemensam mekanism för detta tillstånd. (2 p)
(Dick Delbro)
30.) Förklara varför warfarin (Waran) interagerar med många läkemedel (2 p)
9
(Michael Andersson)
31.) Vid användandet av en kärlselektiv kalciumkanalantagonist vid
behandlingen av angina pectoris finns risk för hjärtklappning.
Den risken är mindre om man använder en oselektiv antagonist.
- Varför? (2 p)
(Lennart Svensson)
32.) Ange två viktiga skäl till varför betareceptorblockerare och
kalciumkanalblockerare inte bör samadministreras vid hjärtarytmi!
(Lennart Svensson)
33.) Varför är antikolinerga läkemedel verksamma vid astma och KOL?
(Erik Studer)
34.)
Föreslå trolig farmakologisk effekt av läkemedel ”7” ovan.
Ange vilka strukturelement i ”7 ”som är viktiga för aktiviteten. (2 p)
(Kristina Luthman)
35.) .
10
Förklara betydelsen av etinylgruppen i 17--positionen i ”5” ovan.
Substansen är en s k prodrug.
Rita strukturen för den aktiva substansen. (2 p)
(Morten Grøtli)
Område: Delkurs 4 (12 st frågor, 24 p)
36.) Ett nytt läkemedel, imatinib (Glivec®) har drastiskt förbättrat prognosen
för patienter med en form av blodcancer (leukemi).
a.) Vilken sjukdom avses?
b.) Hur verkar imatinib?
(Kristoffer Hellstrand)
37.) Beskriv översiktligt den peristaltiska reflexen. (2 p)
(Dick Delbro)
38.) Förklara begreppet IBS. (2 p)
(Dick Delbro)
39.) Vilka farmakologiska möjligheter föreligger för att via
saltsyrasekretionshämning behandla magsår?
Ange även potensrelationen mellan läkemedlen. (2 p)
11
(Gunnar Tobin)
40.) Vilka är glukokortikoidernas verkningsmekanism avseende
antiinflammatorisk effekt? (2 p)
(Gunnar Tobin)
41.) Definiera sekundär osteoporos och ge ett exempel på detta. (2 p)
(Kertin Landin-Wilhelmsen)
42.) Vilka läkemedelsklasser verkar på SUR1-receptorn?
Vad får SUR1-cellen? (2 p)
(Jakob Näslund)
43.) Ange tre olika menopausbesvär som kan motverkas av HRT.
1Vad är anledningen till att både estrogen och gestagen ofta ingår i dessa
preparat? (2 p)
(Lars Westberg)
44.) Ange två olika preparat som används vid erektil dysfunktion.
Beskriv verkningsmekanismen för respektive preparat. (2 p)
(Lars Westberg)
45.) Vilken grupp av läkemedel anses öka sekretionen av adiponektin från
fettvävnad? Adiponektin ökar känsligheten för ett annat hormon, vilket? (2
p)
(John-Olov Jansson)
12
46.)
Substansen ovan är en ”prodrug”. Vad innebär det?
Rita strukturen för den aktiva substansen. (2 p)
(Morten Grøtli)
13
47.)
Ange trolig farmakologisk effekt av läkemedlet ”9” ovan!
Läkemedlet aktiveras i sur miljö genom protonering, Var i molekylen sker
denna protonering? Ange också varför metoxigruppen i 4-position på
pyridinringen är betydelsefull för aktiviteten. (2 p)
(Kristina Luthman)
LYCKA TILL!
14
Download