U4 RAMAVTAL

advertisement
Avdelning för Upphandling
Datum
Diarienr
2017-07-15
VLL 818-2014
RAMAVTAL, MALL
Förbrukningsmaterial, reagenser och tillbehör
till utrustning för automatiserad DNA Extraktion
1.
AVTALSPARTER
Köpare
Västerbottens läns landsting
901 85 Umeå
Leverantör
Org nr: 232100-0222
Org nr:
Telefon: 090-785 00 00
Telefon:
Hemsida: www.vll.se
Hemsida:
För kontaktvägar se bilaga U4:1.
2.
AVTALSHANDLINGAR
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.
Om handlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
3.
Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal.
Detta avtal.
Förfrågningsunderlag.
Anbud.
ALOS 05
AVTALSOMFATTNING
Leverantören åtar sig att till Västerbottens läns landsting leverera efterfrågade produkter i
enlighet och omfattning med de villkor som anges i detta avtal och det förfrågningsunderlag
som legat till grund för upphandlingen samt enligt de villkor som framgår av antaget
anbud.
Omfattningen av produkterna framgår av bifogad prislista, bilaga U4:2.
Volymer
Köparen garanterar ingen viss volym eller visst värde under avtalstiden.
Eventuellt angivna volymer är uppskattade behov. Skulle omfattningen enligt detta
avtal understiga respektive överstiga uppskattade volymer skall detta inte betraktas
som avtalsbrott från köparens sida utan leverantören är skyldig att leverera det verkliga
behovet.
4.
AVTALSTID
Förbrukningsmaterial, reagenser, tillbehör: utr. automatiserad DNA Extraktion
1(8)
Avdelning för Upphandling
Datum
Diarienr
2017-07-15
VLL 818-2014
Avtalet gäller från avtalstecknande och 4 år med option för landstinget om förlängning
i upp till maximalt 1 + 1 +1 år.
Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
5.
UTFÖRANDE OCH KVALITET
Leverantören ska leverera enligt detta avtal med största omsorg samt på ett i övrigt
fackmannamässigt sätt med iakttagande av god sedvänja inom branschen och med
tillvaratagande av köparens intressen.
Produkterna ska till utförande, funktion, kvalitet och teknisk lösning uppfylla kraven i
kravspecifikationen samt andra relaterade dokument.
Leverantören skall via eget kvalitetssäkringssystem säkerställa att det egna arbetet
utförs med rätt kvalitet och med precision inom respektive uppdrag.
Om uppdraget inte är tillräckligt preciserat åligger det leverantören att i samråd med
köparen göra ytterligare preciseringar. Leverantören ska utan dröjsmål till köparen anmäla
behov av nya eller ändrade direktiv för utförande av uppdraget. Leverantören får inte av
annan än köparen motta eller inhämta direktiv för uppdragets genomförande i vidare
sträckning än vad köparen bestämmer.
Leverantören får inte under avtalstiden utöva verksamhet som kan rubba köparens
förtroende för leverantören i något som gäller avtalat uppdrag.
Produktförändringar
Förändringar i konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek, märkning,
sammansättning eller nya varunummer för avtalade produkter ska 3 månader i förväg
skriftligen meddelas till köparen. Produktförändringar får endast ske efter godkännande
av köparen. Om inte överenskommelse kan träffas kommer prövning av avtalets
giltighet att ske avseende aktuell produkt.
Ersättningsprodukt ska minst ha motsvarande funktion och ett pris som inte är högre än
för den produkt som är avtalad.
Nya produkter inom det upphandlade produktområdet som lanseras av leverantören
kan efter köparens val ingå i avtalet. Leverantören ska skriftligen anmäla sådana
produkter till köparen. Efter eventuella förhandlingar om priser och andra villkor
meddelar köparen skriftligen leverantören om produkten ska ingå i avtalet.
Produktavvikelser
Leverantören är skyldig att, förutom skyldighet enligt lag, skriftligen meddela köparens
kontaktperson samt avropande enhet om avtalad produkt varit utsatt för allvarligt tillbud
eller om konstruktionsfel uppdagats
6.
PROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
Köparen förbehåller sig rätten att vid sidan av avtalet under begränsad tid prova nya
och alternativa produkter med motsvarande funktion från annan leverantör. Om
köparen provar produkter enligt denna punkt ska berörda avtalsleverantörer informeras
om detta. Köparen har även rätt att använda andra produkter än de som upphandlas
Förbrukningsmaterial, reagenser, tillbehör: utr. automatiserad DNA Extraktion
2(8)
Avdelning för Upphandling
Datum
Diarienr
2017-07-15
VLL 818-2014
vid exempelvis forskning och kliniska prövningar. Likaså förbehåller sig köparen rätten
till kompletteringsköp när särskild anpassning krävs. Av speciella skäl kan andra
produkter än avtalade användas.
7.
UNDERLEVERANTÖR
Om leverantören utnyttjar underleverantör för genomförande av viss del av uppdraget,
svarar leverantören för underleverantörens arbete som för eget. Samtliga anlitade
underleverantörer redovisas efter uppmaning skriftligen till köparen.
Leverantören skall i alla frågor vara köparens motpart. All kommunikation, fakturering
mm från eventuell underleverantör skall gå genom leverantören till köparen.
8.
AVROP
För köparen behöriga enheter som har rätt lägga avrop fram går av bilaga U4:1.
Leverantören ska ta emot beställningar fram till avtalsperiodens utgång för leverans
inom den angivna leveranstiden. Köparen garanterar ingen viss volym eller visst värde
under avtalstiden.
Beställningserkännande med leveransbesked skickas omgående.
9.
LEVERANS
Allmänt
Leverans av produkt ska ske DDP enligt Incoterms 2010 (fritt levererat) till i
beställningen angiven leveransadress.
Följesedel, med nedan information, ska vara fäst väl synlig utanpå transportförpackning.




10.
Köparens leveransadress
Namn på köparens varumottagare
Aktuell produkt/produkttyp
Beställningsnummer
PRIS OCH PRISJUSTERING
Pris
Detaljer ifylles utifrån antaget anbud.
För prislista se bilaga U4:2.
Pris är fast angivet i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt och inkluderar
eventuella kostnader för emballage, försäkring, tull, miljöavgift och transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om producentansvar för
förpackningar (SFS 2006:1273).
Prisjustering
Förbrukningsmaterial, reagenser, tillbehör: utr. automatiserad DNA Extraktion
3(8)
Avdelning för Upphandling
Datum
Diarienr
2017-07-15
VLL 818-2014
Priserna är fasta tolv (12) månader från avtalstecknande. Därefter äger respektive
avtalspart rätt att begära prisjustering.
Om leverantörens kostnader, inklusive valutakostnader, avseende produkt som
omfattas av detta avtal förändras med minst ± 3 procent jämfört med avtalat pris ska
vardera parten äga rätt att begära förhandling om justering av priset med ett belopp
motsvarande kostnadsförändringen.
Begäran om prisjustering ska framställas skriftligen. Handlingarna som styrker kostnadsförändring skall bifogas. Prishöjning godkänns på 80 % av avtalat pris, 20 % är fast.
Prisjustering får endast ske vid månadsskifte och gäller inte retroaktivt. Skriftligt överenskommen prisjustering träder i kraft månadsskifte efter parternas undertecknande. Nytt
pris ska gälla under minst 12 månader.
Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras ska den part vars begäran avslagits
äga rätt att frånträda avtalet med verkan från månadsskiftet närmast efter det datum då
begäran om prisjustering avvisades. Fram till denna tidpunkt ska i så fall det tidigare
avtalade priset gälla.
11.
FAKTURERINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR
Faktureringsvillkor
Leverantören ska fakturera i efterskott. Faktura ska vara så specificerad att det tydligt
framgår datum för utfärdande, beställare och beställningsnummer, momsregistreringsnummer, samt leverantörens F-skattsedel.
Fakturan ska ställas ut till:
Västerbottens Läns Landsting
Referenskod: (anges i beställning)
Box 172
830 23 HACKÅS
Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, eller andra avgifter från leverantören eller
tredje part. Dessa kostnader är inräknade i priset och föranleder inte särskild debitering.
Betalningsvillkor
Om anledning till anmärkning mot leverans eller faktura inte föreligger, sker betalning
inom 30 dagar räknat från fakturans ankomstdatum. Vid försenad betalning utgår
ersättning enligt räntelagens bestämmelser.
För det fall köparen helt eller till delar inte anser sig betalningsskyldig för fakturan äger
köparen rätt att innehålla omtvistat belopp. För det fall parterna är oense om endast del
av faktura ska otvistligt belopp erläggas senast på förfallodagen.
Slutfakturan ska vara köparen tillhanda senast tre (3) månader efter uppdraget slutförts
eller eljest upphört.
12.
LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Förbrukningsmaterial, reagenser, tillbehör: utr. automatiserad DNA Extraktion
4(8)
Avdelning för Upphandling
Datum
Diarienr
2017-07-15
VLL 818-2014
Leverantören har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar och föreskrifter,
standarder som berör uppdraget följs. Leverantören är skyldig att kontinuerligt hålla sig
underrättad om förändringar i dessa.
Leverantören får inte vidta åtgärd som kan åsidosätta lag eller som på annat sätt strider
mot vad som vid varje tidpunkt under avtalsperioden gäller för denna typ av verksamhet.
Arbetsgivaransvar
Leverantören svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade
kostnader för sig och sin personal. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna
personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.
Antidiskriminering
Leverantören ska vid utförande av den avtalade tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt
gällande antidiskrimineringslagstiftning.
Leverantören är under uppdragstiden skyldig att på begäran av köparen skriftligen
redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt ovan.
Tiden för redovisning ska vara minst en (1) vecka om inte annat överenskommits.
Sekretess och tystnadsplikt
Lag om offentlighet och sekretess reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt.
För leverantören och dennes personal gäller samma sekretess som för hälso- och
sjukvårdspersonal anställd av köparen.
Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad det än må
vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.) som kan komma leverantören
tillkänna. Leverantören innefattar alla personer som leverantören på något sätt involverar
för att fullgöra sina åtaganden mot köparen och andra personer som på något sätt kan
komma i kontakt med uppgifterna.
Yttrande- och meddelarfrihet
För leverantören och dennes personal gäller samma yttrande- och meddelarfrihet som
för hälso- och sjukvårdspersonal anställd av beställaren.
13.
FÖRSÄKRINGAR OCH ANSVAR
Ansvar för skada på person eller sak
Leverantören ska ansvara för direkt skada som kan förorsakas köparen på grund av fel
eller försummelse av leverantören eller av någon för vilken denne svarar.
Leverantören har skyldighet att ersätta person- och sakskador som uppkommer för
tredje man och som leverantören orsakar i samband med avtalets utförande.
Försäkringar
Leverantören är skyldig att till betryggande belopp ordna och bekosta nödvändiga
försäkringar fram till dess att garantitiden börjar gälla för ren förmögenhetsskada.
Förbrukningsmaterial, reagenser, tillbehör: utr. automatiserad DNA Extraktion
5(8)
Avdelning för Upphandling
Datum
Diarienr
2017-07-15
VLL 818-2014
Leverantören ska på begäran skicka kopia av försäkringsbrev eller annat bevis om
gällande försäkringar till köparen. Om leverantören inte uppfyller detta har köparen rätt
att teckna försäkring på leverantörens bekostnad.
14.
UPPFÖLJNING
Uppföljningsmöte
Löpande under avtalstiden ska båda avtalsparter mötas för att följa upp tillämpningen
av avtalet samt för att diskutera förbättringsmöjligheter utifrån avvikelserapportering.
Landstinget kallar en (1) gång per år, i god tid, till uppföljningsmöte, därutöver som
parterna överenskommer. Särskild ersättning för deltagande i uppföljningsmöten utgår
inte.
Statistik
Leverantören ska efter anmodan lämna statistikuppgifter avseende t.ex. kvantiteter och
inköpsbelopp totalt, per varugrupp och per beställande enhet. Redovisning ska ske till
köparens kontaktperson för förbrukningsmaterial och reagenser minst en gång per år i
excel-format.
15.
INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT OCH PATENT
Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara köparen om krav riktas eller talan
förs mot denne om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt på grund av användning
av levererade produkter för avsett ändamål. Leverantören åtar sig vidare att ersätta
köparen för de skadestånd och ersättningar som denne genom förlikning eller dom kan
bli skyldig att utge. Leverantörens åtagande gäller under förutsättning att leverantören
får bestämma över försvaret mot sådan talan och får föra förhandlingar om uppgörelse
eller förlikning.
Om det fastställs att intrång har skett ska leverantören på egen bekostnad antingen:

tillförsäkra köparen rätt att fortsätta använda produkterna

ersätta produkten med en annan produkt vars användning inte innebär intrång

ändra produkten så att intrång inte föreligger

återta produkten och kreditera köparen ett belopp som motsvarar produktens
värde med hänsyn till den tid som produkten använts och normal avskrivningstid.
Innebär intrånget väsentlig olägenhet för köparen har denne rätt att genom skriftligt
meddelande till leverantören häva avtalet i sin helhet.
16.
MEDDELARSKYLDIGHET
Leverantören skall omgående utan dröjsmål skriftligen informera köparen i om någon
av nedanstående händelser kommer att / framstår som sannolikt att inträffa:

Ägarbyte eller ändrad bolagsform

Konkurs, betalningsinställelse
Förbrukningsmaterial, reagenser, tillbehör: utr. automatiserad DNA Extraktion
6(8)
Avdelning för Upphandling

17.
Datum
Diarienr
2017-07-15
VLL 818-2014
Omständigheter som kan försvåra samarbetet mellan parterna
MARKNADSFÖRING
Hänvisning till uppdrag eller i övrigt till Västerbottens läns landsting i reklam,
marknadsföring eller genom pressrelease får inte göras av leverantören utan köparens
skriftliga medgivande. Dock får Västerbottens läns landsting anges i referenslistor och
liknande.
18.
ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN
Parterna förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut eller
organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar förutsättningarna av
tidigare överenskommelse. Den andra parten ska meddelas om omförhandling senast
fyra (4) veckor i förväg.
19.
ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling
undertecknad av behöriga företrädare för köparen och leverantören.
20.
ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas
skriftliga godkännande.
21.
HÄVNING
Hävning
Landstinget har rätt att häva hela eller delar av avtalet och skilja leverantören från
uppdraget om någon av nedan uppräknade grunder föreligger, om leverantören:

i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och inte
vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande
härom.

inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga
betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare.

försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat sätt
kan antas vara på obestånd så att denne inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden.

det framkommer att leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat
sätt i samband med den upphandling och om dessa uppgifter har varit av icke
oväsentlig betydelse vid bedömning av tilldelning av avtalet.
Leverantören har rätt säga upp avtalet om:

Köparen i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och
inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom.
Förbrukningsmaterial, reagenser, tillbehör: utr. automatiserad DNA Extraktion
7(8)
Avdelning för Upphandling

Datum
Diarienr
2017-07-15
VLL 818-2014
Köparen är i dröjsmål med betalning och inte erlägger betalning till leverantören
senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom.
Hävningen träder i kraft trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftliga uppsägningen.
Förutom tidigare nämnda hävningsgrunder gäller ALOS 05, punkt 10, 11 respektive 22.
22.
BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEUR)
Enligt ALOS 05, punkt 25-26.
23.
TVIST
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser avgörs av
svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar
äger i första instans rum vid Umeå tingsrätt.
- o0o UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit var
sitt.
För köparen
Ort:
Namn
Datum:
Namnförtydligande
För leverantören
Ort:
Namn
Datum:
Namnförtydligande
Förbrukningsmaterial, reagenser, tillbehör: utr. automatiserad DNA Extraktion
8(8)
Avdelning för Upphandling
Datum
Diarienr
2017-07-15
VLL 818-2014
Bilaga U4:1
KONTAKTVÄGAR
Förbrukingsmaterial och reagenser
Köpare
Leverantör
Förbrukningsmaterial och reagenser Förbrukningsmaterial och reagenser
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Befattning:
Befattning:
Telefon:
Telefon:
E-post:
E-post:
Tillbehör
Driftsfrågor
Kontaktperson:
Driftsfrågor
Kontaktperson:
Befattning:
Befattning:
Telefon:
Telefon:
E-post:
E-post:
Avtalsfrågor
Avtalsfrågor
Kontaktperson:
Avtalsfrågor
Kontaktperson:
Befattning:
Befattning:
Telefon:
Telefon:
E-post:
E-post:
Förbrukningsmaterial, reagenser, tillbehör: utr. automatiserad DNA Extraktion
1(1)
Avdelning för Upphandling
Datum
Diarienr
2017-07-15
VLL 818-2014
Bilaga U4:2
Prislista
Detaljer ifylles utifrån antaget anbud.
Förbrukningsmaterial, reagenser, tillbehör: utr. automatiserad DNA Extraktion
1(1)
Download