Ansökan om medfinansiering ska innehålla

Pajala kommun den 9 februari 2016
Anvisningar till ansökan om projektstöd från Pajala kommun
Beslut vid ansökan om stöd eller medfinansiering fattas av utsedd styrgrupp som består av
kommunchef, kommunalråd och representant från integrations- och
arbetsmarknadsavdelningen.
Styrgruppen ansvarar för att besluta om projekt och dess slutrapportering samt för att arbete
med uppföljning av projekt genomförs.
Styrgruppen beslutar om utbetalning tillika krav på återbetalning av projektstöd.
Regler för projekt
Vem kan beviljas stöd
Projektmedel kan beviljas till föreningar/organisationer/företag.
När projekt sker i samverkan mellan flera parter ska ansökan och redovisning göras utav en av
parterna.
Projektens innehåll
Projekten ska syfta till att nyanlända integreras i det svenska samhället. Projekten kan
exempelvis handla om praktik, arbete, kännedom om samhället och Sverige, språkinlärning
och social inkludering – bygga relationer i lokalsamhället etc.
Ansökan om projektstöd ska innehålla
Projektbeskrivningen ska innefatta arbete med integration – se exempel inom rubriken
”projektens innehåll”.
Ansökan ska innehålla mål med projektet, projektbeskrivning, aktivitetsplan och budget.
Eventuella avtal ska bifogas. Projektets kostnader ska vara skäliga.
Viktigt är även att se hur den sökande tänkt att projektets innehåll ska kunna implementeras
och fortleva även efter projekttidens slut.
Ansökan om medfinansiering ska innehålla
Projektansökan, budget eller annan dokumentation som beskriver det tilltänkta projektet.
Under vilken tid projektet ska bedrivas, andra sökta eller beviljade medel för projektet.
Uppgift om firmatecknare samt vilket belopp ni ansöker om medfinansiering med.
Pajala kommun den 9 februari 2016
Regler för kostnader inom projekt
Kostnader för projekt som kan godkännas är:
Löner för projektanställda
Aktiviteter (material, studiebesök/resor, föreläsningar etc.)
Hyra, telefon, data, internet
Förbrukningsmaterial
Mindre investeringar
Kostnaderna ska ingå i den projektplan som upprättats.
Ej godkända kostnader
Stöd som leder till vinst för den sökande godkänns ej.
Utbetalning av projektstöd
Beviljade anslag ska utbetalas enligt följande:
50% vid start
25% efter halva projekttiden (uppföljning av projektplan ska genomföras innan utbetalning)
25% vid projektets avslut (slutrapport ska vara godkänd innan utbetalning)
Utbetalningar kan även komma att ske med annan fördelning.
Ej utbetalning eller återkallande av medel
Om projektet ej nått uppnått syfte och mål utbetalas ej resterenande projektmedel. Redan
utbetalda medel kan återkallas helt eller delvis beroende på hur stor del av måluppfyllelsen
som uppnåtts.
Utbetalning och uppföljning av projekt som kommunen har medfinansierat
Utbetalning av medfinansiering sker vid projektstart. Projektägaren ska vid projektets slut,
redovisa resultatet av projektet samt beslut/godkännande utav utbetalning av projektstöd från
huvudfinansiär/finansiärer.
Utbetald medfinansiering kan återkallas om projektet ej godkänts av
huvudfinansiär/finansiärer.
Pajala kommun den 9 februari 2016
Uppföljning av projekt
Vid uppföljning av projekt ska avstämning göras gentemot ansökan, projektbeskrivning och
aktivitetsplan. Budgeten ska avstämmas gentemot upprättad och beviljad budget.
Slutredovisning av kommunala projekt
Vid slutredovisning ska avstämning av slutrapport göras gentemot ansökan,
projektbeskrivning, aktivitetsplan samt budget.
Budget: kostnader som ej ingår i beviljad budget godkänns ej.
Kostnads/intäktsredovisning ska inlämnas av projektägare – ska sammanställas på blanketten
”kostnadsredovisning. Projektägaren ska även lämna in: underlag för intäkter och fakturor
samt andra utbetalningsunderlag och betalningsbevis.
Bilagor
Till ansökan ska aktuella bilagor bifogas, se exempel i ansökningsblankett