1 (4)
ANSÖKAN OM UTBETALNING
Finansiering för regionala
innovationer och försök (AIKO)
En ofullständigt ifylld blankett behandlas inte
UPPGIFTER OM STÖDMOTTAGAREN
Stödmottagare
Adress
Kontaktperson
Telefon och e-postadress
UPPGIFTER OM PROJEKTET OCH FINANSIERINGSBESLUTET
Projektets namn
AIKO-åtgärd
Ansökans nr
€
Beviljat understöd:
%
Varav ansökes om utbetalning:
€
AIKO-finansiering
Förverkligade kostnader
Under tiden
–
Intäkter anknutna till projektet
(avdras)
Understöd som beviljats av andra
instanser (namnge dessa och
beloppen)
Summa
€
IBAN-kontonummer och BIC-kod
Datum
Underskrift
Nylands förbunds anteckningar:
Godkända kostnader
Tidigare utbetalning
Betalningsrat:
Understöd som betalas €
AIKO-finansiering
SAMMANLAGT
Projektets kontaktperson
Inspektör
Godkännande
Datum
Förvaltnings- och ekonomidirektör Paula Autioniemi
2 (4)
ANSÖKAN OM UTBETALNING
Finansiering för regionala
innovationer och försök (AIKO)
SPECIFIKATION AV KOSTNADERNA
–
Betalningsdag
Verifikatets nr
Kostnadsområde noggrant
€
Lönekostnader och
personalens bikostnader
Resekostnader
Köptjänster,
- varav experttjänster
Kostnader för material,
förnödenheter och varor
Byrå- och hyreskostnader
Övriga kostnader
Bruttokostnader sammanlagt
Ej godtagbara kostnader anknutna
till projektet (avdras)
Intäkter anknutna till projektet
(avdras)
Nettokostnader sammanlagt
OBS!
Verifikatens nummer ska vara desamma som använts i den sökandes bokföring och eurobeloppen ska stämma överens med
verifikaten. Ange till vem (personens namn och uppdrag) lön/arvode har betalats och för vilken tid.
ANSÖKAN OM UTBETALNING
Finansiering för regionala
innovationer och försök (AIKO)
FINANSIERINGENS UTFALL UNDER OVAN NÄMNDA TID
€
Finansiär
AIKO-finansiering
EU-finansiering 1)
Statens finansieringsandel
Annan statlig finansiering2)
Kommunfinansiering
Annan offentlig finansiering
Privat finansiering
Annan finansiering
Sökandes egen finansieringsandel
SAMMANLAGT
1)
EU-medel, vilket?
2)
Statens medel, vilket?
NÖDVÄNDIGA BILAGOR (se finansieringsbeslutet)
Granskningslista
Resultaträkning och huvudbok eller kassabok (undertecknad av bokföraren)
Lönekalkyl/-specifikation
Mellanrapport/slutrapport
Revisorns utlåtande för hela projektperioden i samband med slutbetalningen
Styrgruppens protokoll
Annat, vad?
3 (4)
ANSÖKAN OM UTBETALNING
Finansiering för regionala
innovationer och försök (AIKO)
RESULTAT – uppnådda resultat
Kortfattad beskrivning av det uppnådda resultatet (denna punkt ska fyllas i i samband med den sista
utbetalningsansökan)
4 (4)