Allmänna villkor för utbetalning och redovisning

Styrande dokument (dnr 08-44-9)
2014-12-01
Allmänna villkor för medfinansiering
Utöver allmänna villkor kan även särskilda villkor gälla. Dessa villkor finns i så fall i
beslutet.
1. Beslut om
projektstöd
Beslut om projektstöd gäller under förutsättning att det finns annan
medfinansiering och att projektet genomförs enligt beslutad budget.
2. Utbetalning och
återrapportering
Beviljat stöd betalas ut i efterskott mot ansökan om utbetalning. En
ansökan (använd blankett för ansökan om utbetalning), med
redovisning av de faktiska kostnaderna och intäkterna för projektet,
ska tillsammans med en lägesrapport (använd blankett för
lägesrapport) skickas in minst var tredje månad. Ansökan om
utbetalning samt lägesrapport ska vara undertecknad av firmatecknare.
Projektägaren ska bifoga separat projektredovisning i form av
huvudbok och resultaträkning.
Projektets kostnader ska vara upparbetade och betalda inom
projektperioden. I övrigt ska redovisning av kostnader uppfylla
kraven enligt ”Anvisningar för ansökan”, se ansökningsblankett.
Om det finns särskilda skäl kan Region Örebro län betala ut förskott.
Förskott kan lämnas till ideella föreningar, ekonomiska föreningar och
stiftelser. Prövning av förskottets storlek sker från fall till fall.
Projektägaren ska redovisa kostnadsunderlag som motsvarar det
beviljade förskottet senast vid slutredovisning av projektet.
Projektägaren ska slutredovisa projektet senast en månad efter
projektperiodens slut. En ansökan om slututbetalning (använd blankett
för ansökan om utbetalning) ska skickas in senast en månad efter
projektperiodens slut. En slutredovisning ska innehålla redovisning av
de faktiska kostnaderna och intäkterna för projektet. Dessutom ska
projektägaren skicka in en slutrapport (använd blankett för
slutrapport).
Projektägaren ska på begäran kunna styrka samtliga kostnader och
intäkter med fakturor eller motsvarande underlag.
3. Genomförande
av projektet
För att Region Örebro län ska betala ut projektstöd ska projektägaren
genomföra projektet enligt projektbeskrivning och aktivitetsplan.
Region Örebro län har rätt att ta del av handlingar som kan ge
information om projektet och dess genomförande hos projektägaren.
Projektägaren har skyldighet att delta vid träffar för erfarenhetsutbyten
mm. som anordnas av Region Örebro län.
4. Anmälningsskyldighet
Eventuella förändringar i projektet eller avvikelser från godkänd
budget och projektbeskrivning ska godkännas av Region Örebro län.
Postadress: Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29
E-post: [email protected] Webb: www.regionorebrolan.se Organisationsnummer: 232100-0164
Plusgiro: 77 72 16-5
Sida
2 (2)
5. Upphävande av
beslut och återkrav
Region Örebro län kan hålla inne eller återkräva utbetalat stöd om
- beslutet om stöd är baserat på oriktiga eller ofullständiga
uppgifter,
- projektet inte genomförs enligt projektplan,
- förutsättningarna för projektets finansiering förändras,
- projektägaren använder bidraget för annat ändamål, eller
- projektägaren bryter mot villkoren för beslutet.
6. Information och
marknadsföring
Vid all information om och marknadsföring av projektet ska det
framgå att Region Örebro län är medfinansiär. Region Örebro läns
logotyp finns att ladda ner från regionens webbplats
www.regionorebrolan.se.
7. Efter avslutat
projekt
Region Örebro län har efter avslutat projekt rätt att ta del av
handlingar som kan ge information om projektet och dess
genomförande hos projektägaren.
Region Örebro län utvärderar avslutade projekt för att uppskatta
projekts långsiktiga effekter. Projektägaren kan komma att kontaktas
och ska då aktivt bidra.
Postadress: Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro Telefon: 019-602 63 00 Telefax: 019-18 98 29
E-post: [email protected] Webb: www.regionorebrolan.se Organisationsnummer: 232100-0164
Plusgiro: 77 72 16-5