kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion

advertisement
Likabehandlingsplan för Hasselbackens förskola
Alla barn skall känna sig trygga och bemötas med respekt för sin
egenart.
Förskolan skall vara en miljö som är fri från förekomsten av
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot kränkande
behandling i kraft (enligt regerings proposition 2005/06:38).
Lagen syftar till att värna och främja allas värde och allas lika rätt
att bli behandlade som individer på lika villkor.
Kränkande behandling innefattar begreppen:
(se bilaga begrepp)






Mobbing
Diskriminering
Sexuella trakasserier
Rasism
Främlingsfientlighet
Homofobi
Lagen innehåller fem diskrimineringspunkter:





Kön
Etnisk tillhörighet
Religion och annan trosuppfattning
Sexuell läggning
Funktionshinder
1
Enligt lpfö-98 skall alla som arbetar i förskolan:
*
Medverka till att utveckla barnens känsla för
samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även
utanför den närmaste gruppen.
*
Verka i demokratiska arbetsformer där barn, personal
och vårdnadshavare har inflytande och är delaktiga.
*
Förankra grundläggande demokratiska värden i syfte
att utveckla demokratiska samhällsmedborgare.
*
Aktivt motverka alla former av trakasserier och annan
kränkande behandling av individer eller grupper.
*
Visa respekt för den enskilda individen.
*
I det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt
förhållningssätt.
Vidare skall förskolan sträva efter att barnen utvecklar:
*
Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
*
Empati, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in
i andra människors situationer samt vilja hjälpa
andra.
*
Förmåga att upptäcka, reflektera över och att ta
ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor
i vardagen.
*
Förståelse för människors lika värde oberoende av
kön, social eller etnisk bakgrund.

Respektera allt levande och omsorg om sin närmiljö.
2
På Hasselbackens förskola utgår vi ifrån alla människors lika värde
oavsett; kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder.
Begrepp
Direkt diskriminering
Med direkt diskriminering menas att ett barn missgynnas i
förhållande till andra om missgynnandet har samband med kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionshinder.
Indirekt diskriminering
Med indirekt diskriminering menas att ett barn missgynnas genom
att huvudmannen för verksamheten, rektor eller någon med
motsvarande ledningsfunktion eller annan personal tillämpar en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår
som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar ett barn med
visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
funktionshinder och kön eller som är av sexuell natur. Trakasserier
är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot barn
eller mellan barn.
Annan kränkande behandling
Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns
värdighet.
Exempel på kränkande behandlingar:
– Fysisk eller kroppslig kränkning: sparka, slå, ta saker ifrån
någon och/eller förstöra någons ägodelar.
– Verbal kränkning: retas, kalla någon vid öknamn,
förolämpningar, rasistiska eller sexistiska kommentarer.
– Indirekta kränkningar: ryktesspridning, uteslutning och
utstötning.
3
Handlingsplan
Kränkande behandling förebygger vi genom att:
de vuxna är bra förebilder
personalen är närvarande
de vuxna samtalar med barnen om vad man får göra.
skapa vikänsla i gruppen
allt arbetet genomsyras av trygghet, glädje, respekt och
hänsyn
- skapa bra självkänsla och kamratskap
- våga vara vuxna och förespråka barns rättigheter.
-
Så här går vi till väga om en kränkande behandling uppstår:
- Viktigt att alltid ingripa
- Samtal med berörda barn
- Samtal i arbetslaget
- Daglig kontakt med föräldrar
- Kontakta rektor
- Rektor kontaktar föräldrar och bestämmer möte där även
personalen är med.
- Dokumentation sker och uppföljningssamtal bokas, ev.
åtgärdsprogram där elevhälsan inkopplas.
- All dokumentation skall förvaras inlåst.
Tydlig ansvarsfördelning:
- Rektor ser till att all personal får kontinuerlig uppdatering
om likabehandlingsplanens mål och innehåll.
- Personalen ansvarar för att föräldrar och barn har
kännedom om likabehandlingsplanens innehåll och
verkar för att den efterlevs.
- Föräldrar får var sin likabehandlingsplan med följebrev
där de uppmanas att tycka till om dess innehåll.
- Vid föräldramöten och barnomsorgsråd informeras
föräldrarna om likabehandlingsplanen.
- Barnen hjälper till att upprätta regler om vad man
får/inte får göra.
- Alla förväntas följa de gemensamt upprättade reglerna.
4
Hasselbackens plan mot diskriminering och
kränkande behandling 2016-2017
Verksamhetsform: Förskola
Vår vision:
Vi vill att alla känner trygghet och vågar vara sig själva, och får
chansen att utvecklas i lek och lärande i sin egen takt och utifrån
sin egen förmåga.
Planen gäller;
Från 1/11-16 till 31/10-17
Ansvariga för planen:
Helena, Anna, Nathalie och Lotta A från värdegrundsgruppen på
förskolan har arbetat fram planen.
Barnens delaktighet:
Barnen får på ett konkret sätt påverka värdegrundsfrågor, genom
att gemensamt upprätta förhållningsregler. Genom samtal och
upplevelser tränas respekt för varandra.
Barnen deltar inte direkt i planens utformande men indirekt utgår
vi från barnen och vi formar planen efter deras samtal, önskningar
och behov.
Vårdnadshavarnas delaktighet:
Genom föräldramöten, barnomsorgsråd, utvecklingssamtal,
dokumentation och berättelser görs föräldrarna delaktiga. Den
Årliga planen sätts i pärmen för kvalitetsredovisning som står i
hallen.
Personalens delaktighet:
Personalen görs delaktiga på APT träffar och i utvecklingsgrupper.
5
Förankring av planen:
Planen förankras i och med arbetet med barnen, genom olika
metoder och material. Föräldrarna involveras bl.a. på
föräldramöten, där de uppmanas att läsa planen och komma med
synpunkter Personalen är alltid närvarande för att leda, visa
hänsyn/respekt och föregå med gottexempel. På personalmöten
diskuteras värdegrundsarbetet, material och metoder.
Utvärdering
Beskrivning av hur fjolårets plan har utvärderats, delaktighet och
resultat:
En personal per avdelning utvärderar tillsammans . Vi har jobbat
mycket med bra material, t.ex. kompisböckerna och mjukdjuren
Kaninen och Igelkotten, som vi ser att barnen tagit till sig och lärt
sig mycket av, t.ex. ”Stopp jag vill inte. Under våren 2015 fick all
personal på förskolan gå en värdegrundsutbildning där vi fick
handledning i materialet Quintus.
Årets plan ska utvärderas senast:
Oktober 2017
Beskriv hur årets plan skall utvärderas:
Planen utvärderas genom föräldraenkät, och i den lokala
värdegrunds gruppen. Resultaten presenteras i den årliga
kvalitetsredovisningen.
Ansvariga för att årets plan utvärderas är:
En personal per avdelning, dvs. värdegrundsgruppen, är ansvariga.
6
Främja
Främjande insats:
Vi arbetar med olika värdegrundsmaterial såsom kompissol
och kompisböckerna, tillsammans och Nallen Quintus och Vännerna
i kungaskogen och samspelslekar. Vi samtalar med barnen och
lotsar dem så att de utvecklar sin empatiska förmåga.
Områden som berörs av insatsen:
Det handlar om alla områden, dvs. kön, könsidentitet, etnisk
tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, ålder och utseendefixering.
Mål och uppföljning:
Målet är att barnen skall utvecklas till empatiska och ödmjuka
individer som förstår alla människors lika värde
Insats:
Se ovanstående arbete med värdegrundsmaterialen.
Ansvarig:
Alla pedagoger på förskolan har ansvar för det främjande arbetet.
Datum när det skall vara klart:
Arbetet är ständigt pågående.
7
Kartläggning
Kartläggningsmetoder:
Genom observationer av vardagssituationer, och kartläggning av
otrygga platser, personalens förhållningssätt, barns lek och
barnens och föräldrarnas synpunkter har kartläggningen växt fram.
Områden som berörs i kartläggningen:
Det handlar om alla områden, dvs. kön, könsidentitet, etnisk
tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, ålder och utseendefixering.
Hur har barnen involverats i kartläggningen:
Genom att personalen lyssnar och ser barnen och lyfter fram deras
frågor och funderingar och samtalar om dessa.
Hur har personalen involverats i kartläggningen:
All personal involveras och görs delaktiga i arbetet via
representanterna i värdegrunds gruppen på varje avdelning och
genom att förhållningssätt och övriga värdegrunds frågor
diskuteras under ledning av förskolechef.
Resultat och analys:
Vi ser att barnen har lätt att respektera varandras kön, religion och
språk, men de har svårt att respektera varandras åsikter, tankar
och vad de gör mot varandra.
Vi ser också att det är viktigt att personalen finns med i den sociala
leken, och är närvarande.
Ibland behöver barnen delas i mindre grupper. Miljön ska ge
utrymme och inbjuda till många olika platser då det motverkar
konflikter. Personalen måste hela tiden föra en dialog med barnen
om respekt för varandra.
8
Förebyggande åtgärder
Kränkande behandling förebygger vi genom att:
-
de vuxna är bra förebilder
personalen är närvarande
vi samtalar med barnen om vad man får göra/inte göra.
skapa vikänsla i gruppen
allt arbetet genomsyras av trygghet, glädje, respekt och
hänsyn
skapa bra självkänsla och kamratskap
de vuxna vågar vara vuxna och förespråka barns
rättigheter.
Vi kartlägger otrygga platser ute på gården
Vi arbetar med värdegrunds material
Områden som berörs av åtgärden:
Det handlar om alla områden, dvs. kön, könsidentitet, etnisk
tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning ålder och utseendefixering.
Mål och uppföljning:
Målet är att barnen förstår allas lika värde och att man får se och
vara olika, känner trygghet i sin identitet och lär sig empati.
Åtgärd:
Vi pratar om olikheter och likheter. Vi sjunger och leker, diskuterar
och använder olika sorters empatimaterial.
Motivera åtgärd:
Vi vill att barnen ska ha mer förståelse för empati och att barnen
utvecklas till empatiska och ödmjuka individer som förstår alla
människors lika värde.
Ansvarig:
Alla pedagoger är ansvariga och involverade i arbetet.
Datum när det ska vara klart:
Arbetet pågår hela tiden.
9
Rutiner för akuta situationer
Policy
På Hasselbackens förskola utgår vi ifrån alla människors lika värde
oavsett; kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande
behandling:
Genom att vara lyhörd för barnens berättelser och genom att vara
närvarande, kan vi upptäcka trakasserier och kränkande
behandling. På vårt veckomöte har vi en stående punkt om
kränkande behandling. Personalen kartlägger otrygga platser på
gården där kränkande behandling kan ske, och förebygger dessa
genom att vara närvarande pedagoger
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till:
Barn och föräldrar skall kunna vända sig till alla vuxna på
förskolan.
Stödpersoner i kommunen, elevhälsan och psykolog.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever:
Viktigt att alltid ingripa
Samtal med berörda barn
Samtal i arbetslaget
Daglig kontakt med föräldrar
Kontakta förskolechef
Förskolechef kontaktar föräldrar och bestämmer möte
där även personalen är med.
- Dokumentation sker och uppföljningssamtal bokas, ev.
åtgärdsprogram där resurscentrum inkopplas.
-
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal:
-
Viktigt att alltid ingripa
Kontakta förskolechef
Förskolechef samtalar med berörd personal
Dokumentation sker och uppföljningssamtal bokas
Beroende av kränkningens art ges varning och/eller vid
uppsägning kontaktas personalteamet.
10
Rutiner för uppföljning:
Uppföljningssamtal bokas alltid och ev. görs ett åtgärdsprogram,
där även resurscentrum/personalteam kan inkopplas.
Rutiner för dokumentation:
All dokumentation skall förvaras inlåst.
Ansvarsförhållande:
- Förskolechef ser till att all personal får kontinuerlig
uppdatering om likabehandlingsplanens mål och innehåll.
- Personalen ansvarar för att föräldrar och barn har
kännedom om likabehandlingsplanens innehåll och
verkar för att den efterlevs.
- Vid föräldramöten och barnomsorgsråd informeras
föräldrarna om likabehandlingsplanen.
- Barnen hjälper till att upprätta regler om vad man
får/inte får göra.
- Alla förväntas följa de gemensamt upprättade reglerna.
11
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards