Catalogue raisonné ou parcours confus, forts.

advertisement
GunnarBucht:
Catalogueraisonnéouparcoursconfus,forts.
Mittmusikaliskaochlitteräraskapande2007–2016
Tonkonst
WiedieZeitvergeht(Quasiunasinfonia)förorkester(20072009)
Verketharaldrigframförts.Durata:41min.
Bådedendubblaverktitelnochdenförmiglångatillkomsttidenspeglaren
osäkerhetellerambivalenssåvälmedhänsyntillvaddetärförverkjag
egentligenskrivitsomhurenadekvatgestaltningskaseut.Förstverktiteln:
Dessförstaalternativärenplankningavtitelnpåenberömduppsatsav
Stockhausenfrånbörjanav1950-talet,häranvändidessallmännare
mening,somreflexionövertidensflyktochlivetsändlighet,kanskeintehelt
långsöktmedtankepåattjagvidtillkomsttidenpasserat80-årsgränsen.
Detandraalternativetantyderminosäkerhetbetr.genreochärisigockså
detettcitat,nämligenenallusionpådelstvåsonateravBeethoven,delsen
essäsamlingavAdorno.Ipraktikenharjaginordnatverketiradenav
symfoniermeddetpåståttolycksdrabbadenumret13.Denlånga
tillkomsttideninnebärdelsattspeltidenförlängdesfrån24till41minuter,
delsattverketblivitettannatändetursprungligenplanerade,medannan
tyngdpunktsfördelningochdisposition.Ibristpåklingandedokumentation
följerhärenbeskrivningiordavmusikensförloppochkaraktär.
Verketbörjarmycketlugntmedenduoföraltfiolsoloochharpaurvilket
lösgörsigentassanderörelsedärhelaorkestern,oftasordinerad,deltar.
Rörelsenväxeristyrkaochomfattningframtillenlångtuthållenhöjdpunkt
sombrytersamman.Urdessspillrorhörsånyodentassanderörelsensom
småningomalltmertyckskommaavsigochgeplatsåtenmusikavhelt
annankaraktär.Ettnärmastpastoraltavsnittföljer,domineratavblåsare
ochsparsamtinsattastråkinstrument.Musikensaktarinförattplötsligt
ånyobefinnasigidenförstatassanderörelsen.Utbrytningsförsökvidtar
ochlandarienmelodiavnästantrivialkaraktär.Mendetblirliksominget
1
avdethela,distraherandeelementuppträderochmusikengårs.a.s.i
väggenochebbarutireminiscenseravdeinledandetakterna.Såenkort
paus.
Urtystnadenfödstvåsolotrumpetersomekarvarandraochsomisintur
öppnarförverketsandradel.Desskaraktärärmjuktböljandeochmankan
föreställasigenseglatsisolochskugga.Småningomstyrviinomskärsoch
båtenglidersaktamotenväntandebrygga.Ettparraskahoppochviär
igenpåfastmark.Urdetavslutandeorkestertuttitblirenhorntonliggande
somlederövertillverketstredjedel.Tonendörbortochföljsaven
generalpaus.Idennatystnadklingarplötsligtensaxofonsomkommeratt
spelaenstorrollidetföljande.Dessmelodiharredantidigareuppträtt,
nämligendåvistyrdeinomskärsochrörelsenbromsadesupp.Nutarden
ledningeniendialogmedandrasolistiskainstrumenthämtadebådefrån
träblåsar-ochstråkgruppen.Atmosfärenärgenomskinlig,musikenrörsig
långsamtochlågmält,ingautbrottägerrum.Motslutetstillnarrörelsen
alltmer,mankännerknapptenfläkt.Då:ettplötsligtfortissomoutbrotti
helaorkestern,vihopparombordpåenfarkostellerettfordon,nuskadet
bliåkaav!
Såföljerverketsfjärdeochavslutandedel,tillenbörjanpianissimomusiki
svindlandetempo.Flöjter,klarinetterochstråkarjagarvarandra,spetsade
avoboerochfagotter,senareocksåavsordineradetrumpeterochbasuner.
Förloppetväxeristyrkaochintensitet,musikentornaruppsigochtartill
slutettsprångutidetokända.Denlandarpåtonendsomblircentrumför
enscenförbleckblåsare.Lägretempo,spelmellannedstryptaattackeroch
våldsammacrescendon.Musikenärdramatisk,grällochharmonisktsett
mycketvackerochrik.Förstefter2-3minutertycksluftengåurdenoch
förloppetfallatillro.Menbaraskenbart.Vihörarabeskeriflöjtoch
klarinettochidessainsmygersigenmelodisomvandrarfrånhornvia
engelskthorntillsordineradtrumpet.Musikennårenhöjdpunktsominte
ärbraskandeutaninnerligochglidersedansaktanedisommankantroen
avslutandevågdal.Då:etthuggfrånbleckblåsaresläpperlossstråkkopplet
sommedytterligarebleckinsatserjagarframmotsluttonen,ettlångt
liggandetvåstruketbsomfårklingautochdöbort.
NotenbüchleinfürDuoGelland(2008)
NågraavsnitturverketharframförtsvidenkonsertiDanderydskyrkaden
1april2014.Duratatotale:20min.30sek.
2
VerketstitelärgivetvisenhänsyftningpåBachsNotenbüchleinfürAnna
MagdalenaBachochmusikenavseddförundervisning.Besättningimitt
verkärtvåviolinergivetdessadressat,dvs.DuoGelland.Avsiktenäratt
musikernaskakunnaframföravaldadelarnärdebesökerskolorföratt
därigenomväckaintresseförnymusik.Ettpreludiumresp.entoccata
omramar2x12kortarestyckenbetitlade”Situationer/karaktärer”resp.
”Historietter”.
Symfoninr14,”Tonkaraktärer”(2010)
Verketharaldrigframförts.Durata:21min.
SymfoninstillnamnsyftarpåJacquesHandschinsarbeteDerToncharakter
somjagutförligtbehandlatiminbokQuidesttonus(senedan)ochkanses
påsomettförsökattikompositoriskpraxisomsättafilosofiska
tankegångar,åtminstoneiutgångsläget.Verketärtresatsigtdärförsta
satsensanslagkansägasvaratypiskt:enlugninledningdärtonerna
avsmakasföljsavenmjuktböljandedansmedmaterialhämtaturettverk
fråndetsedanlängeförflutna,dvs.5.symfoninssistasats(seovan).I
karaktärärdenenpendangtillsistasatsenochmellandessabäggesatser
stårettstortorkestraltutbrottiformavdenandrasatsen.
Symfoninr15(2011)
Verketharaldrigframförts.Durata:22min.
Symfoninhartresatsermedolikaöverskrifter,inågrafallävenmed
motsvarandefransktitelförmedladavenperfektfranskspråkigsläkting.Så
härserdeut:ITontankar–PartitionpensiveIIOrganumIIIMotnatt–
Verslanuit.Attjagävenanvänderfranskaharattgöramedenförtjusningi
språketsomkanskeintealltidmotsvarasavminspråkligakompetens.
Dessutomkanminböjelsenågongångmedföraattöverskriftenblir
vilseledandevadbeträffarmusikenskaraktär.Alltnog:förstasatsens
”Tontankar”ärettuttryckförminuppfattningattmusikärjusttankari
toner,tankarisinegenrättutanbehovavattomtolkasiord.Satsen
utvecklardessatankarsnyggtochprydligtochärettexempelpåassociativ
3
formgivning,hurdenenatankenföderdenandra.Dettotalaintrycketären
vackerbåge.
Nästasatshardenkanskenågotförbryllandetiteln”Organum”,någotsom
demusikhistorisktkunnigadockomedelbartkanidentifiera.Enkelt
uttrycktkallasdenförstautveckladeflerstämmigheteniNotreDameskolan
kringsekelskiftet1200justdettaavsamtidenochinnebärattengiven
gregorianskmelodividspecifikatillfällenavbrytsavflerstämmigapartier,
attenfrittochobundetflödandeenstämmigmelodiplötsligtstannarupp
ochblirsomliggandetondenfastamarkenförrytmisktskarptartikulerade
avsnitt.Såharjaggestaltatdennasats.Enaltsaxofonintoneraren
hemmagjordgregorianskmelodisomvidolikatidpunkterivarieradform
uppträdersomenoasellerrefrängochsomocksåavslutarsatsen.
Däremellanråderomickekaossådockettinsisterande,ständigtupprepat
rytmisktmönsteridemestskiftandeklangligaochtonstyrkemässiga
konstellationerdäriblandävenrentmedeltidaharmonierskimrarigenom.
Jagtrorattjagaldrigkomponeratnågotsåretrospektivtochsamtidigt
vildsint.
Sistasatsenpåståshandlaomnattenmendetblirintemyckettillsömn.
Frånsettdeninledandeförstaminutensmusikdärnågrahornkange
associationertillettslagsnattmusikbadarsatsenidagsljus.Förstutärett
stortpartihämtaturförstakapitletiEnvårgickjagutivärlden(seovan)
medkaraktäravuppbrottochsträvanefternyahorisonter.Detföljs
omedelbartavenduettmellanhornochbasuniännusnabbaretempo,
någotsomupprepaslängreframmedtrumpetochtubaihuvudrollerna,
diskretackompanjeradeavåttapukor.Urdettalösgörsigett”gungande”
parti,ettutslagavminförkärlekför6/8-taktochdessrytmiskamöjligheter.
Vidhöjdpunktenåterinträderbegynnelsenshornsignalersomförmusiken
tilldessutklingandeslut.
SouvenirsduLot(Stråkkvartettnr4)(2011)
Verketharaldrigframförts.Durata:12min.
TitelnsyftarpådepartementetLotifranskaDordognedärjagbefannmig
underenstordelavkomponerandet.Kanskekanverketsespåsomett
slagstidsfördriv,attintelåtahjärnanslammaigenunderenvistelsehos
tjockasläkten.Attjagfullföljdearbetetefterhemkomstenkandocktydapå
4
attmusikenärnågotmeränenfingerövning.Alltnog:verketärtresatsigt
därdispositionensnabb-långsam-snabbärtydligochdärförstasatsen
uppvisarentredelningdärinledningenåterkommermotslutet.Sistasatsen
ärettvirvlandeochsordineratperpetuummobiledärsordinernatasbort
endastvidslutackorden.
Symfoninr16(2012)
Verketharaldrigframförts.Durata:27-28min.
Symfoninharfyrasatserdärdenförstaslugntflytanderörelsemestisvaga
nyanserkompletterasavdenandrasmassivautbrottochmarschliknande
episoder.Tredjesatsenharkaraktärav”långsamsats”medandenfjärde
ochavslutandeavstårfråntraditionellafinalersfyrverkeriochiställetaxlar
rollensomintermezzovinkandesfarvälutanvarjeförsöktillbraskande
uppblåsthet.
Ettutmärkandedragärattframföralltdetvåförstasatsernatarupp
materialfråntidigarekompositionerochbearbetardetmotbakgrundav
senareerfarenheter.Sålundabadarförstasatseniljusetfrån1.
cellokonsertenfrån1955ochdettaverksförstasats(seovan).Inteminst
dessuttryckskaraktärharverkattilldragandedärbådedetelegiskaoch
känslosammafåttplats.Kanskeenerinranomungdomensdrömmaroch
upplevelser?AndrasatsenanknytertillGloria-satseniEinelutherische
Messe(seovan)ochFresquesmobiles(seovan).ÄravareGudihöjden–
ellerkanskeenannanpotentat?Dessalånuregenfataburäriochförsig
ingetmärkvärdigtmenmankansepådempåolikasätt.Antingensom
teckenpåidétorkaellersomeninsiktiattettmaterialkanutvecklasåt
olikahållvidolikatidpunkter.Tredjesatsenärnärmastenvariationssats
därmaterialetärheltnyttmedanfjärdeochsistasatsensomnämntshar
intermezzokaraktärochdärsjälvaslutetanknytertillslutetav
SanctussatseniEinelutherischeMesse.
Vidgenomläsningavpartituretslåsjagavverketsslagkraftochdessväl
genomfördatankegångarochsnuddarvidtankenattdetärenskamattdet
ännuinteharklingat.
5
Alarecherched’unemusiqueinoubliable(2013)
Verketharaldrigframförts.Durata:21min.30sek.
Ivanligordningharjaganväntenfransktitelsompåsvenskakan
översättasmed”Påspaningefterenoförglömligmusik”.Allusionentill
MarcelProustgersigsjälvmendenoförglömligamusikenärminopera
Tronkrävarna(seovan).Åtminstonejagminnsmusikenochdenutlösande
faktornviddethäraktuellaverketstillkomstvarattföreningen
OperavännernaochIbsensällskapetägnadeengemensamkvällåtjust
nämndaopera.Dettagavmigosöktanledningattåterupplivakontakten
medverketvilketresulteradeinågotsomjaggettundertiteln”Operafantasi
ifyraavsnitt”.RedanmittverkDrammapermusica(seovan)kansägas
varaensådanfantasimenhärtarjagettbredaregreppvilketresulterati
dubbelspeltidgentemotnämndaföregångare.
Fantasinanvändernaturligtvisstoradelaravredanexisterandemusikmen
vidareutvecklardenochkombinerarolikadelarmedvarandravarvidman
inteskallväntasigenstriktkronologienligtoperanshandling.Första
avsnittetharöverskriften”Nuelleraldrig”vilketärencentralreplik,fälld
avenavtronkrävarna,dvs.SkuleJarlsomdärigenomvillbesvärjasin
inneboendetvekan.Andraavsnittetharjagkallat”Vaggvisamedavbrott”
ochärenavfåvilopunkterioperan,enscenmedmorochbarn.Tredje
avsnittetbärtiteln”Perpetuummobile”somsyftarpåencentralreplikhos
dencentralaaktörenBispNikolassomgenomattsåtvivelhossinarivaler
trorsigkunnabliodödligäveneftersindöd.Fjärdeochsistaavsnittet
presenterar”Gudsstyvbarn”dvs.SkuleJarl,såsomhansfrämsterival,
kungenHåkonHåkonsson,serhonom,ochmusikenärettpanoramaöver
deolikastationersomhan–jarlen-passerarinnanhanmötersittöde.
6
L’imprévuouL’apothéosedeBerlioz(2014)
Verketharaldrigframförts.Durata:22min.
TitelnärtillsinförstadelhämtadfrånBerlioz’memoarerdärhan
framhäverdet”oförutsedda”–l’imprévu–somettkarakteristisktdragisin
musik.Andraledetititelnsyftarpåenunderbarockenvanligtgenredär
manhylladeenkollegaiformaven”apoteos”någotsomjagharutnyttjati
minSinfoniegracieuseouL’apothéosedeBerwald(seovan).
KomponerandetutlöstesavmittarbetemedenmonografiöverBerliozmed
titelnMittlivärenromansomintresserarmigmycket(senedan)där
behandlingeniordavmusikenpockadepåenfortsättningiformavjust
musik.
Verketsformärnärmastettpotpurriellerenrapsodidär–imotsättningtill
Berwaldapoteosen–olikalättigenkännligaavsnittellerfragmentav
Berliozmusikpasserarirevyochdärdeniblandöverraskande
kombinationenärettkarakteristisktinslag.Överraskandeävenförmigsom
därigenomharupptäcktunderjordiskaförbindelsermellantidsmässigt
långtfrånvarandraliggandeverk.
”...emotettmål,fördolt...”förorkester(2015)
Verketharaldrigframförts.Durata:22min.
TitelnärettfragmenturViktorRydbergsberömdakantatmenhariövrigt
ingentingattgörameddenne.Iställetärdenettuttryckförattjaginte
visstehurmusikenskulleutvecklasig,vadsomkundeväntabakomnästa
hörn.Låtossseomenöversiktliggenomgångkanbringaklarhet!
7
Verketinledsmedenegenhändigtkomponeradgregorianskmelodisomi
olikainstrumentsamtvarieradochvidarespunnenvidolikatillfällendyker
uppochsomavslutardethela.Menimotsättningtillorganumsatseni15.
symfoninstårdeninteisoleradutanglideroftaöverienannanmusik,ja
fårrentavgematerialtilldennaochintegrerasmedomgivningen.
Resultatetärenmångskiftandemusikmedrikedompåkaraktärer
samtidigtsomvissatypiskavändningaråterkommer.Kortsagtenmusiki
godBucht-andaochdärdetfördoldamenhägrandemåletvisarsigvara
verketsjälvt.Ominteenvästgöta-sådockenantiklimaxdärviemellertid
påminnsomattdetinteärmåletsomärvärtattnåutanvägensomärvärd
attgå.
Odysseia,delII(2015-2016)
Halvscenisktoratorium/oratoriosemiscenicoförsoli,köroch
orkesterefterNikosKazantzakis’Odysseia.DelII/Secondaparte
ÖversatttillsvenskaavGottfriedGrunewaldochutgivenpåPaul
Åströmsförlag,Jonsered.
Verketharaldrigframförts.Durata:42min.
DettaärdenfortsättningpåOdysseiadelIsomtidigareställtsiutsikt(se
ovan).DiktensepisoderfråndettropiskaAfrikaharjagickemäktatattta
upptillkompositoriskgestaltningvarförverketbeståravettrent
instrumentaltpartimedöverskriften”Ensamibräckligfarkost”resp.
utdragurdetvåsistasångernasammanfattadeundertiteln”Dödeni
Antarktis”.
Ilikhetmedvadsomgällerverketsförstadelärdetogörligtattidetta
sammanhanggånärmareinpåmusiken.Viktigtärattfasthållaattbägge
delarärenenhetochattävenomdeskullekunnaframförasvarförsigsåär
andradelensågestaltadattdenvidvissatillfällengripertillbakapåden
förstadelen.
8
Sinenomineinduetempi
perorchestra(2016)
Verketharhittillsickeframförts.Duratac:a18min.
Dettanamnlösaverkitvåsatserbärsintitelheltenkeltdärförattjaginte
kommitpånågon.Vilketinteinnebärattdetskullesaknakaraktär,snarare
ärmotsatsenfallet.Iprincipärsatsföljdenlångsam-snabbmenmedtalrika
tempokontrasterinomvarjesatssåattbildenickeblirentydig.Min
förkärlekförsnabbatempikommertilluttryckiframföralltdenandra
satsensomöverlångasträckordominerasavostinatiihögtuppdriven
hastighetochmedbrutalainpassiblecket.Förmigtenderartempooch
karaktärattsammanfallaochpartierutanuppfattbarttempoatt
marginaliseras,saknakaraktär.Vilketmusikbörha.
Påförstapartitursidankanmanläsa:”TillGBpå90-årsdagen”.
Stråkkvartettnr5(2016-2017)
Hittillsickeframförd.Duratac:a23min.
VerketärfyrsatsigtenligtmodellenI)långsaminledning/allegro-II)lugnt
flytandeandante-III)flytandetretaktavallegrettokaraktär-IV)
reminiscenseravföregåendesatser/karaktäravmoltoallegro.Avdetta
framgårattmusikenärkontrastrik,kanskedramatisk,åtminstonei
yttersatserna.Somantyttsarbetarjagisistasatsenmedcitatfråndet
tidigare,ettförfarandemedgamlaanormensomjaghärtillämparför
förstagångenidetegnaskapandet.Detorkestralatänkandetskinerigenom
vilketinnebärattverketinnehållermycketmermusikänvadsomfästspå
papperochsomhankommatillbakaiframtiden.Enspeciellkommentartill
tredjesatsenärattursprungsidéngårtillbakatillenkonvalescensvistelse
påSaltsjöbadensbadhotellår1945.Dåfickdenliggamensjuttioårsenare
medettlivskompositoriskaerfarenhetersombakgrundhardenrealiserats
inotskrift.
9
Symfoninr17(2017)
Verkethar,fögaförvånande,ännuickeframförts.Durata:23-24min.
Skrivetundertvåmånader,frånfebruarit.o.m.april,ärdesskarakteristiska
dragtvåsatsighetenförattdärigenomkunnautmejsla(iprincip)
kontrasterandetempiochdärmedkaraktärer,någotsompåträffasitidigare
verksåsomsymfonierna7och12(seovan).Förstasatseninledsoch
avslutasavklangsjokmedfastintervalliskstrukturinterfolieradeav
rytmisktmerpregnantaavsnittmedanandrasatsenutmärksavlånga,
iblandoackompanjerademelodier,oftaiettsvindlandetempo.Jagharhär
hängettmigåtminsvaghetförhöghastigmusikeftersomjagärendyrkare
avtempokänsla,framföralltensomsättersnabbhetenicentrum.
Därutöverkommerattandrasatsenplockatuppidéerfrånfemte
stråkkvartetten(seovan)sominteplatsatdärmenvälhär,somisymfonin
verkligenkommertillsinrättochfårbredautsig.Alltialltenpregnant
musik-somjaguppleverden.
Ordkonst
Rum,människa,musik.Essä.
87sidor.Atlantis.Stockholm2009.Kungl.MusikaliskaAkademiens
skriftserienr117.
Innehålletidettaarbeteantydsavkapitelrubrikerna:
Intonation–Vilketrum?–Musikirummet–Rummetimusik–Flytande
rum–Tomrum–”...avuttryckburetrum”–Utklingande.Förstaochsista
kapitlettarsinutgångspunktienkonkretkonsertsituation:framförandet
avmittverkMusikförLauidengotländskamedeltidskyrkanmedsamma
namn(seovan).Jaghardärigenomvelatgeenkompositoriskillustration
tillbokensövergripandetemavilketmedförtattenCD-skivamedmusiken
bifogats.Idetföljandeutvecklasentankegångmedinnebördattden
rumsligakomponentenärväsentliginomallmusik.Ettresonemang
utvecklaskringolikarumsuppfattningar,människorsupplevelseravdessa
10
samtkonsekvensersomkandrasförmusikensvidkommande.Rummets
centralabetydelseförvårverklighetsuppfattningframhävsochdessroll
somgrundläggandefaktorimänskligtlivunderstryks.Treaspekterav
rummetställsifokus:detmatematiskt-fysikaliska,detupplevdaochdet
flytanderummet.Detsistnämndaärliktydigtmedmusikensegetrum
varvidsmåningomfenomenettonryckerinicentrum.Allatonerärljud
menallaljudärintetoner.Vadärtonendå?Svaretärattdessegenskapav
bestämdtonhöjdochdäravföljandeavgränsningmotandratoner,detvill
sägaintervall,ärettviktigtmedelförmänniskanattgestaltaettegetrum
fylltavuttryck.Inspireradavdetvåförstarummenskaparhonsigett
alternativtrumsomhonerövrarelleruppgåri.
Quidesttonus?JacquesHandschin,DerToncharakter–
ochdärutöver
156sidor.Gidlund.Hedemora2009.Kungl.MusikaliskaAkademiens
skriftserienr117.
Urintressetförtonenredovisatipresentationenavnärmastföregående
arbetehardennabokvuxitframochsamtidigtutvecklatstillattbliett
porträttavensmåttlegendariskschweiziskmusikforskaresomlevdeoch
verkade1886-1955.HuvudrollenspelarhansarbeteDerToncharakterfrån
1948menävenhansMusikgeschichteimÜberblickfrånsammaårliksom
någraspecialuppsatserochlexikonartiklarharbetydelse.Deolika
kapitelrubrikernakangeenaningominnehållet:
Vägentilltonen–Föregripet-förtydligat–Personenochverket–
Historikern–Filosofen-Vadandratänkt–Tonenochdessegenskaper–
Ton-konsonans-proportion–Historiensljus–Delenochhelheten-
Receptionochvärdering-Sakensjälv-tonensjälv-Estetiskepilog-
DeutscheZusammenfassung.
Vadärenton?Enklassiskfrågasomståricentrumidettaforskarporträtt.
GenomsindjupaförtrogenhetmedantikochmedeltidharHandschin
skapatenalldelesegenmusikfilosofi.Grundläggandeärbegreppet
tonkaraktärochdessrelationtilltonhöjd,slutstationeninsiktidet
mirakulösaivårupplevelseavtonochdärmedmusik.Sommusikhistoriker
11
gerHandschindessutomoriginellaperspektivpåvästerländsk
musikutvecklingochdessrötter.
Tvårecensionerharmigveterligenpublicerats,denenaiSvenskTidsskrift
förMusikforskningigrundläggandepositivtonart,denandraiformaven
entusiastiskunderstreckareiSvenskaDagbladet.
Tankebok:temamusik
102sidor.Gidlund.Möklinta2011.
Musikärtanke,närmarebestämttontanke.Komponistochinterprettänker
imusik,essäistochfilosoftänkerommusik.Dettaärutgångspunktenför
föreliggandetextsomdelasuppiettantalkapiteldärrubrikernaantyder
inriktningen:Existens,Skönhet,Karaktär,Sanning.Idessareflekterasderas
relevansförmusikmedhjälpavvaldaexempelurrepertoaren.Inågrafall
belysesenegenskapgenomsinmotsats,exempelvisnärjagresonerarkring
detfulaimusikenellerommusikkanljuga.Iandrafallfördjupasen
egenskaptillettporträttavkomponistersåsomBeethovenochBlomdahl.
Textentarställning.
AeolianHarp.AnEssayConcerningtheNatureofTone
119sidor.PeterLang.FrankfurtamMain2012.
Eng.översättning:RogerTanner.
Syftetmeddettaarbeteärattföreninternationellläsekretspresentera
minamusikfilosofiskatankarochinnehålletsåledesenvidareutvecklingav
tidigareböcker.Titeln”Eolsharpan”ärhämtadfrånensatsurHector
Berlioz’Lélioouleretouràlaviesomspelarenvissrolliframställningen.
Kapitelrubrikernaantyderinnehållet:Preliminaries-ToneandSound-
ToneandMyth-ToneandSpace-ToneandMusic-ToneandMeaning.
12
Generelltsettkanmusikfilosofihittillssägastasinutgångspunktiettovan-
ellerutifrånperspektiv.Manföljermusikennertilldesskärnaochkommer
såframtillattdenär”absolut”eller”tonandeformerstaddairörelse”,att
denharuttryck,språkliginnebörd,attdenberättarenhistoria,ärett
uttryckför”världensomviljaochföreställning”ochattdenspeglar
samhälletsinneboendemotsägelser.Musiksespåsomenaktivitet,ibland
interaktivitetinteminstgenomantropologiskaglasögondärbetoningligger
pådessuppkomst.Dettaarbeteärettförsökattvändapåkuttingengenom
atttafenomenettonsomutgångspunktförattarbetasigupptillförståelse
avfenomenetmusik,attgöratonensfilosofitillbasförmusikensfilosofi.
BokentillägnasminnetavJacquesHandschin.
Modernism,modernitet,musik
112sidor.Atlantis.Stockholm2013.Kungl.MusikaliskaAkademiens
skriftserienr130.
KapitelrubrikernaantyderInnehållet:IbegynnelsenvarWagner-Ärdet
modernamodernt?-Modernism-Modernitet-Sammanflöde.
”Visomärradikalaisocialpolitikbörvaradetocksåikulturpolitik”.Så
kundemanuttryckasigisvenskkulturdebattförfemtioårsedan.Därmed
anslåsettledmotividennaessä:växelspeletmellanmodernitetoch
modernismochdesskonsekvenserförmusikensvidkommande.
Vifårföljadennautvecklingfrånmittenav1800-talettillslutetav1960taletmedpersonersomWagner,BaudelaireochNietzsche,Schönberg,
StravinskijochAdorno,deitalienskafuturisternaochfransmännenkring
denkonkretamusikeniblickpunkten.Vimöterreflexionerkring
avantgardismochdesssvenskavarianterisymbiosmedfolkhemmetoch
dethelautmynnariettsammanflödeavmodernismochmodernitetmed
LucianoBeriosberömdaSinfoniaicentrum.
13
Omdetfulaimusikenochandraessäer
104sidor.Gidlund.Möklinta2013.
Titelessänharföljandeunderrubriker:Fultochskönt-Historiskt-
Uttrycketsemancipation-Proportionensemancipation-Fultochskönt-
Motensymbios.
Allestetikhandlarigrundochbottenomdetsköna.Detärdärförfrestande
attställasakerochtingpåhuvudetochsättadetfulaicentrum.Med
utgångspunktijämförelsermedandrasinnesområdensomsyn,luktoch
smakutvecklarjagettresonemangkringvadsomkantänkasutgöraful
musik.Detvisarsigattinteenbarttonernasinbördesrelationereller
intervallernasdissonansgradäravgörandeutanocksåklangligaoch
rytmiskaförhållanden.Fulhetblirsåledesnågotrelativtochkanavvinnas
uttrycksmässigakvaliteter.
Övrigaessäerharföljandetitlar:Tonernassamvälde-Dengamlamusikens
filosofi?-Musikensrödatråd.Blanddessavilljagframhävadenmellersta
somävendenställerenförlaga,dvs.Adornosarbeteomdennyamusikens
filosofimeddesspessimism,påhuvudetochframhållerdetmentala
landskapethosmedeltidensmusiksomenoptimistiskgensaga.
Mittlivärenromansomintresserarmigmycket.
HectorBerlioz:musiken,människan,tiden.
192sidor.Gidlund.Möklinta2016.
FöreliggandearbeteärdetförstapåsvenskaöverBerlioz.Desssyfteärinte
iförstahandbiografisktutanattsammanvävakonstochliv,någotsom
antydsikapitelrubrikerna.Delydersomföljer:
VarförBerlioz?-Enfantastisksymfoni-Drömmar,strider,passioner-
Återkomstentilllivet-HectoriItalien-Inationenstjänst-Ord,tonoch
taktpinne-Blandaochge-Operadrömmar-Utklingande-Samtidoch
eftervärld-Apoteos.
14
FramställningenvillbelysaochväckaintresseförBerlioz’musik,låtahans
gärningframträdaiallsinkarakteristiskaglans,oförutsägbarhet,sinlätta
ochsnabbagångart,sinstorslagenhetochinnerlighet,sinegendomliga
kombinationavkyskhetocheld.Itolvovannamngivnakapitelfårvifölja
hansverksamhetfrånbarn-ochungdomiprovinsentilldethektiskaliveti
Parismedkampenföratthävdasinkonstnärligaegenart.Medrikligacitat
urhansmemoarergeseninblickibådehansinrelivochhans
observationeravdåtidensmusikliviFrankrikeochutlandet.Vifårfölja
honompåkonsertresoriTyskland,RysslandochEngland,viserverasen
levandeskildringavstipendietideniItalienochlivfullaskildringaravbåde
musikalisktförfallochenannorlundalivsstil.Hangerfrittutloppåtsin
litteräraådraochserverarossdrastiskabeskrivningaraventonsättares,
dirigentsochkonsertarrangörsvardag.Hanöppnarsittinnerstaiomsorgen
omdenäraochkärasamtgerpassioneradeuttryckförsinallt
överskuggandekärlektillShakespeareochBeethoven.Enkulminationär
berättelsenomdendrömdasymfoninsomaldrigblevav,hurdenkreativa
impulsenmedberåttmodkvävdes.Ettgripandevittnesbördomkonflikten
mellankonstochliv.
SomnämntsfokuserasframställningenpåBerlioz’musikdärtrettonstora
verkingåendebehandlas,oftamedhjälpavnotexempel.Attiordbeskriva
musikärendelikatkonstochminmålsättningharvaritattmedsåkonkret
förankringsommöjligtmenutananalytiskaexcesserlevandegöradet
klingande.VifårföljakomponistenalltifrångenombrottsverketSymphonie
fantastique,detitalieninspireradeHaroldenItalie,detberömdaRequiem
samtdetnågotmindrekändaTedeum,konstnärsoperanBenvenutoCellini
ochdeShakespeareinspireradeverkenRoméoetJulietteochBeatriceet
BenedicttillslutstationenLesTroyens,hanstributtillVergiliusochantiken.
DärutöverbehandlashanshyllningtillGoethe,LaDamnationdeFaust,det
arkaiserandeL’enfanceduChristsamtdetförutomhusframförande
komponeradeSymphoniefunèbreettriomphale.Ävendet
genreöverskridandeLélioouleretouràlavieägnasåtskilligasidorvilket
ocksåärfalletmeddenoftaframfördasångcykelnLesnuitsd’été.
15
Nielsen,Sibelius,Stenhammar-mellanNordenochEuropa
Föreliggerhittillsendastimanuskript,fullbordatsensommaren2015.
LiksomibokenomBerliozärdethärintefrågaombiografier.Tvärtomhar
jagiessänsformvelatframhävakarakteristiskadragidetretonsättarnas
gärning,dragsombådeskiljerochförenardemochsomsammantaget
skaparennordiskröstideneuropeiskakonserten.Utgångspunktenär
förstakapitlets”Gruppbildmedherrar”,alltsåettfotografifrånnordiska
musikfesten1919iKöpenhamndäråttamanligamusikpersonligheter
sammanförs.Blanddessabefinnersigvåratrehuvudpersonervars
inbördesrelationerskisseras.Sedanföljertrekapiteldärvarochenav
dessapersonerställsicentrumochdärkapitelrubrikernavillfånganågot
avdetessentiellaiderasgärning.Nielsen-kapitletharöverskriften”Enhet
ochsplittring”vilketrefererartilldetiblandkameleontiskaihansmusik.
Tilldettaträderhanslitteräraådrasommåstesespåsomenväsentligdel
avhanskonstnärligaprofil.FörmigärNielsenocksåenbetydande
ordkonstnär.Sedanföljerkapitlet”Attlyssnainåt”varsformulering
försökerfångadetförSibeliusutmärkande,isinturföljtavkapitlet
”Tystlåtenföljeslagare”därStenhammarporträtteras.Ävenhärvill
kapitelrubrikenpekapånågotväsentligthosdennetonsättare:hanspålång
siktvinnandelågmäldhet.Sistakapitlet”Nordiskton?”villjustställafrågan
omensådanexisterarochisåfallhur.Detvisarsigattdenskullekunna
identifierasinegativatermer,somettavståndstagandefråndessatre
komponisterssättattkomponeravilketillustrerasavcitatfrånRené
LeibowitzochTheodorAdorno,iförstahanddåtillämpadepåSibelius’
musik.Ipositivatermerärdennordiskatonenettfängslandesättatt,trots
denförhållandevistrångakulturmiljön,gestaltaallmänmänskliga
erfarenheter.
16
Vägsände?
Viharnuföljtmittmusikaliskaochlitteräraskapandeundertvåtredjedels
sekel,fråndetattjagvarmindreäntjugotvåårframtilldetattjaguppnått
meränåttioåttaår.Detäringenlitentidsrymdochkanskeingendjärv
gissningatthävdaattlivsresannärmarsigsittslut-vilketdenjupåettmer
generelltplanhelatidengör.Merspecifikttordeminresonerandekatalog
uppfyllaallakravpåredovisningavettfullbordatlivsverkalldelesoavsett
omytterligareenellerannankompositionellerboktilläventyrsskullese
dagensljus.
Hurhardådennalivsresagestaltatsig?Frånungdomensnaturliga
hoppfullhetmedenellerannanförlägenegenreaktionövervissa
prestationergårfärdenvidaregenomljusochskugga,någongångspetsad
avkontroverser.Småningomplanarresanutdäreuforinhärskarföranledd
avattjagtyckermighalyckatsovanligtväl.Påsenareårmörknardetöver
vägenvilketframgåravantaletouppfördastörreverk,tillantaletfemton
ochtillkomnaåren1999-2016.Vilkaslutsatserkanjagdraavdetta
kompositoriskaliv?
Detförstaochistortsettförblivandeintrycketärattminaverkframtill
millennieskiftetnästanalltidantagitstillframförandeavdeolika
institutionernaalldelesoavsettomdevaritbeställdaellerej.Inågrafallhar
verkendessutomspelatsfleragångeravsammainstitutionochdessutom
framförtsvianyinstuderingarpåannathåll.Framföralltgällerdetnågra
kammarmusikverkdärQuatrepiècespourlepianistestårienklassförsig
givetvisberoendepåverketskopplingtillenspeciellsolist,nämligenHans
Pålsson.Menävenvissaorkesterverkhartidvisvaritomhuldadeochdär
tänkerjagframföralltpå7.symfoninochviolinkonserten,ävendärmed
kopplingtillenspeciellsolist,LeoBerlin.EttsärfalläroperanTronkrävarna
därjags.a.s.frångatantravadeupptilldåvarandeoperachefenGöran
Genteleochpresenteradederedanfullbordadedelarna.Hanköpterubbet!
Hurharpress-ochpublikreaktionernavarit?Somtidigareframgåtthar
kritikenialltväsentligtvaritpositiv.Manerkännerochrentavhyllar
professionaliteten,förmåganattbyggaimusikochdendurkdrivna
orkesterbehandlingen.Vissaproblematiserandetemanåterkommerdock.
Förebildernastydlighetärettsådant.Ettannatärenligtenochannans
meningfrånvaronavfokussomgörattmusikenkanblialltförsplittrad
ellerrastlösvilketskullemotverkadeuppenbartarkitektoniska
ambitionerna.Vadpublikenbeträffarärdetalltidvanskligtattutläsanågot
17
urapplådernaslängdosv.menjagharfleragångerupplevtstorvärmeoch
denformavuppskattningsomvisarsigviduppmärksamhetunder
lyssnandet.
Vadtyckerjagsjälvommittmusikaliskalivsverk?Detharvältydligt
framgåttattjagingalundaförhållermigokritiskttilldetjagåstadkommit,
attjagtvärtomlevereratganskaamperkritikavvissaverk.Samtidigtkan
jagmedglädjekonstateraattdetfinnsenradverkunder70-och80-talen
somhållerhögklass.Kanskeinfallerminstörstatidåren1975-85medsexsjuverkavhögkvalitet,alltsåsammanfallandemedlivetsmiddagshöjd.Här
måstereservationerlämnasfördeickeframfördaverkenfrån2000-talet.
Jagärickeiståndatträttvärderademmendetsenastframfördastora
verket,Pantareifrån1998-99,kantydapåennyorientering.
Hurskallentonsättareförhållasigtilldetfaktumatthansmusikintelängre
framförs?Enförstareflexionvoreattställasigfråganomorsakenliggeri
självamusiken,attensbegåvningickeharräckttillförattvidmakthålla
andrasintressefördenegnamusiken.Skullefråganbesvarasjakande
kundejagavslutadennabetraktelsehärochnuochstängaden
kompositoriskabutikenförgott.Mendetärintebristpåkonstnärlig
begåvningsomutmärkermigutanattdenförmångaharförsettsmed
intellektuellaförtecken,någotsomstridermotföreställningenomhuren
konstnärskabetesig.Isonettensformharmingamlevänochkollega
MartinTegenförsöktattgeettporträttavmigsomivaldadelarlyder:”En
rationellpersonochalltidklar”-”Detmycketrationella,trivsdetmeddet
mycketkreativa?”-”Synsromantikenimusikenhans?Förvissoskickligt
dold,mennågonstans”.Somsammanfattandeomdömeliggerdetmycketi
dessaformuleringarochjagtyckeromdem.Deuppvisarsläktskapmeden
deklarationsomjaggjordesommycketung:”Jagärhellreakademiskän
originell”.Kanskedenfortfarandekanfåenochannanatthöjapå
ögonbrynen.
Nej,orsakentillminmusikstystnadärsnarareattsökapåannathållän
bristpåbegåvning.Snarareattjagäralltförbegåvad.Enviktigpunktäratt
jagaldrigupplevtettriktigtgenombrott.Ettsådantfärgaravsigpådetsom
kommerefteråt,hjälpertillattförsedetmedettintressesomverketsjälvt
kanskeintealltidförtjänar.Enannaninfallsvinkelärtidsandan,modets
växlingarellerhurmannuskaformuleradet.Jagärdessutomintelängre
ungochintehellerkvinna.Detfaktumattmångasåvällevandesomdöda
befinnersigisammasituationavkompakttystnadäregentligeningentröst
fördenenskilde.Meddettaberörsfråganhurentonsättareskaförhållasig
tilldetfaktumatthansmusikintelängreframförs.Enstrategiäratthänge
18
sigåtdenglädjesomdetkompositoriskaarbetetfortfarandeger,hur
meningenmedlivettycksuppenbarasigvidskrivbordet.Detta
förhållningssättharjagtillämpatunderdegångnafemtonåren.Men
därutöverharjagettessirockärmen:ordet.Alltsedanmittenav1990-talet
harminlitteräraproduktionvuxitiomfattning,grävtsigenalltbredare
flodfåramedenalltstridareström.Frånatthavaritinriktadpåmusikens
kopplingartillfilosofiochidéhistoriahartyngdpunktenpåsistonealltmer
förskjutitsiriktningavmusikupplevelsensomdenyttrarsigivalda
tonsättaresverk,gärnamedbiografiskanknytning.Dennalitteräraådra
betraktarjagnumerasomlikabetydelsefullsomdenkompositoriska,något
somfåttenformellbekräftelsegenommedlemskapiSveriges
Författarförbund.Mendennadubblakreativitetkanvaraettproblem,inte
förmigförvilkendenenbartärberikandemenvälföromvärlden.Denkan
frågasigvemjagegentligenär.Detenklasvaretär:tonsättareochförfattare
ienochsammapersonochdetvoremycketglädjandeommantogtillsig
dennainsikt-ochhandladedärefter.
Ärdeturkreativsynpunktskillnadpåordochton?Ivissmånja:ordetär
lättareattarbetamedeftersomresultatetomedelbartföreligger,mankan
omdisponera,jobbamedformuleringar,finslipaettordval,skrivaennytext
sombättregestaltardetmanvillsäga.Medtonenärdetannorlunda:
resultatetföreliggerförstnärmusikenklingarochdåkandetvarasådags.
Därblirdetförmigickefrågaomdetaljrevideringar.P.g.a.ettvälutvecklat
inreöragörjagingasådanamisstag.Menverketsallmännahållningoch
arkitektoniskautformningkanväckakritiskasynpunkter.Dåskriverjag
hellreettnyttverk.Mendjupastsättfinnsändålikhetmellanordochton
somuttrycksmedel:arbetssituationenärdensamma,materialetmåste
tvingasattklinga,blisjälvlysande,konstnärliggestaltningståricentrum.
Ordochtonblirtvåsidoravsammasak.
Hurserframtidenut?Harjagnågonframtid?Medtankepåattjagsnart
tillryggalagtniodecennierkanskedettainteärnågotattfunderaöver
eftersomdenmänskligtattdömatordevaramycketbegränsad.Menlåtoss
omformulerafrågan:harmittlivsverknågonframtid?Däröppnarsigett
vidsträcktfältförspekulationersomjagicketänkerbeträda.Detendasom
kansägasäratthorisontenständigtvikerundanochattdenovissa
framtidenärvår.
19
Download