Förskolan Forsnäsgården Sunne kommun

advertisement
Lokal arbetsplan läsår
2016/2017
Förskolan Forsnäsgården
Postadress
Sunne Kommun
33. Förskoleexp.
686 80 Sunne
Besöksadress
Brådrudsvägen 2
686 80 Sunne
Telefon och fax
växel
fax
Internet
www.sunne.se
Sunne kommun
Giro och org nr
744-2684 bankgiro
org nr 212000-1843
Sida
2 (7)
Innehåll
Förskolan Forsnäsgården
Sunne kommun ............................................................................................. 1
Presentation av förskolan ............................................................................................................................ 3
Förskolan Forsnäsgården ......................................................................................................................... 3
Vision för förskolan, Sunne kommun ..................................................................................................... 4
Värdeord som genomsyrar förskolans verksamhet: ................................................................................ 4
Vad ska känneteckna undervisningen ..................................................................................................... 4
Livslångt lärande ......................................................................................................................................... 5
Livskvalitet .................................................................................................................................................. 5
Hållbar kommun .......................................................................................................................................... 6
Näringsliv och arbete................................................................................................................................... 7
Övergripande skolmål ................................................................................................................................. 7
Sida
3 (7)
Presentation av förskolan
Förskolan Forsnäsgården har två 1-5-årsavd, Ekorren och Grodan. Den ligger i Rottneros Villastad, 6 km
söder om Sunne. Forsnäsgården har en härlig utemiljö med pulkabacke, grillplats, bär och fruktträd.
Närmsta granne är skogen och skolans gymnastiksal.
Vår vision är att vi ska vara ”Mer ute än inne”: Målet är utevistelse minst en gång/dag, men alla barn är
oftast ute flera ggr/dag. Vi har en fantastisk utegård med närhet till lekpark, fotbollsplan, gymnastiksal och
den inbjudande skogen. Detta ger oss en varierad och utmanande lekmiljö.
Vi erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet, där vi just nu fokuserar lite extra på drama och fysisk
aktivitet genom Trivselpatrullen.
Vi strävar efter att ge barnen inflytande. Vi utgår ifrån barnens tankar och idéer när vi formar vår
verksamhet.
Vi lägger ett stort fokus på värdegrunden och vår vision är bland annat att tillsammans arbeta för att skapa
en förskola där alla barn och vuxna känner att de är lika mycket värda. Vi vill lära barnen att ta ansvar för
sig själva och varandra genom ett demokratiskt förhållningssätt. Att utmana oss själva och aktivt arbeta för
att vara goda förebilder för barnen anser vi också är viktigt. Vi vill även arbeta för att de barn som går på
förskolan skall känna framtidstro.
Sida
4 (7)
Vision för förskolan, Sunne kommun
Alla barn i Sunne ska utvecklas till sin fulla potential
Värdeord som genomsyrar förskolans verksamhet:
Respekt - Utveckling - Professionalism
Vad ska känneteckna undervisningen
 Sunne kommuns skolplan innehåller prioriterade områden Livslångt lärande, Livskvalitet, Hållbar
kommun, Näringsliv och arbete och Övergripande skolmål.
 Allt lärande ska utgå från barnets starka sidor.
 Undervisningen ska grundas på det systematiska kvalitetsarbetet planering, uppföljning, utvärdering
och utveckling.
 Den sociala gemenskapen på förskolan och arbetet med värdegrunden ska tydliggöras i
likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling.
 Lärmiljön ska utgå från det kompetenta barnet och stimulera barnet i dess utveckling och lärande.
 Förskolan ska arbeta tematiskt för att skapa förutsättningar för meningsfullt lärande utifrån
läroplan.
 Förskola och vårdnadshavare ska samarbeta för barnets bästa.
 Pedagogerna ska leda undervisning genom ett medvetet förhållningssätt och en aktiv interaktion.
Sida
5 (7)
Livslångt lärande
Våra förskolor ska ge alla barn de kunskaper som krävs för att ge ett livslångt lärande. Skolan ska
kännetecknas av en ”röd tråd” från förskola till vuxenutbildning.
 Överlämningar av barn till förskoleklass sker vid överlämningskonferenser i slutet av vårterminen
det året barnet fyller 6 år.
 Vid överlämningskonferensen deltar mottagande skolas elevhälsa, rektor, mentor och fritidshem.
Avlämnande pedagog, förskolechef och specialpedagog deltar från förskolan organisation.
Förskolan i samverkan med vårdnadshavare skriver överlämningsdokument som beskriver barnets
starka sidor och behov.
 Överlämningar sker om barnet byter förskola eller kommun.
 Samtliga barn i förskolan har en individuell portfolio som följer barnens lärprocesser. Från och med
hösten 2016 är portfolion digital i Office 365. Detta kommer vara barnets dokumentation som följer
barnet från förskola till högstadiet.
 Stödfunktioner som finns inom förskolans verksamhet är Barnhälsoteam, specialpedagog och
språk- och talpedagog. Samtliga verksamheter har barnkonferenser kontinuerligt under året för att
följa barnens lärprocesser och sätta in olika former av stöd där behov finns.
Detta innebär på vår förskola:
Att överlämningskonferens sker på olika skolor i Sunne kommun.
Att vi har överskolningssamtal med vårdnadshavarna under våren. Tillsammans samtalar vi runt
överlämningsdokumenten.
Vi arbetar med barnens portfolio kontinueligt under året. Vi kommer att övergå succesiv till Office 365.
Vid behov samverkar vi med barnhälsoteam, specialpedagog och språk- och talpedagog.
Livskvalitet
Möjligheten att känna sig trygg är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Utbildningen ska utformas på ett
sådant sätt att miljön präglas av tillgänglighet, trygghet, inkludering och studiero. Förskolan ska tillämpa
ett normkritiskt förhållningssätt med syftet att synliggöra och kritiskt granska de normer som ligger till
grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
 Förskolans undervisning ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
 I samarbete med hemmet ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska ges
möjlighet att utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans verksamhet ska utgå från en helhetssyn på
barnen och barnens behov.
Sida
6 (7)
 Förskolans miljö ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Ett medvetet bruk av
leken ska prägla verksamheten där varje barns utveckling och lärande främjas. För att möta och
utmana alla barns lärande ska förskolan medvetet arbeta med skapande verksamhet.
 Från och med hösten 2016 kommer alla förskolor att ingå i projektet Trivselpatrullen. Den syftar till
värdegrundsarbete och ökad medvetenhet kring rörelse och utomhuspedagogik.
 Sunne kommuns förskolor deltar i RUC:s satsning ”att arbeta mot diskriminering och kränkande
behandling”. Genom detta ska pedagogerna utveckla arbetet med Likabehandlingsplan och plan
mot kränkande behandling.
Detta innebär på vår förskola:
Vår verksamhet kommer att utgå från temaarbete ”Mamma Mu och Kråkan”. I detta tema vill vi fördjupa
oss i värdegrundsarbete genom att på ett humoristiskt sätt möta två helt olika karaktärer. Spränga normen.
Vi vill vidga normperspektivet genom att bryta klassiska normmönster..- kan en ko gunga??
För att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet kommer vi skapa förutsättningar att kliva in i
sagans värld. Detta gör vi genom gestaltning av oss pedagoger, figurer och material som blir tillgängligt för
barngruppen.
Det är viktigt att barnens intressen står i fokus och leder oss framåt i arbetet.
Hållbar kommun
I förskolan pågår kontinuerligt arbete kring frågor ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel.
 Förskolan påbörjade ett arbete långsiktigt arbete med hållbar förskola 2015 som ska intensifieras
under 2017. Detta innebär att vi i största mån ska eliminera gifter i förskolan.
 Naturvetenskap ska läsåret 16/17 vara i fokus och närmiljön ska vara en resurs i undervisningen för
att öka barnens kunskaper om natur, växt- och djurliv.
 Alla verksamheter ska systematiskt följa upp, utvärdera och utveckla den egna verksamheten.
Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 Reflektionsprotokoll ska användas för att följa upp pedagogiska planeringar och dessa ska delges
förskolechef kontinuerligt minst en gång per månad.
Detta innebär på vår förskola:
Vi kommer successivt att inventera och se över gifter i vår förskola.
Mamma Mu och Kråkan kommer även här hjälpa oss att belysa kunskaper om natur, växt- och djurliv.
Under våra avdelningsplaneringar kommer vi att kontinuerligt följa upp och reflektera över vår
verksamhet. Vart står vi nu och vart ska vi?
Sida
7 (7)
Näringsliv och arbete
Som attraktiv skolkommun ska alla ha ett välkomnande bemötande och förhållningssätt.
Detta innebär på vår förskola:
Vi strävar efter att vara goda representanter för vår förskola och Sunne Kommun.
Övergripande skolmål
 Förskolan arbetar med Babblarna och Fonomix utifrån kommunens handlingsplan för läs och
skrivutveckling.
 Varje förskola ska erbjuda goda möjligheter för högläsning för alla barn.
 Språkgruppen kommer att leda och inspirera till fortsatt utveckling inom språkundervisningen.
 Språkmiljön ska vara tillgänglig för alla oavsett språk.
 Förskolan ska arbeta medvetet med matematik i vardagen.
 Förskolans miljö ska utmana till problemlösningar och utveckla den matematiska förmågan.
 Mattegruppen kommer att leda och inspirera till fortsatt utveckling inom matematikundervisningen.
Detta innebär på vår förskola:
För att erbjuda goda möjligheter till lärande inom språkutveckling och matematik kommer vi att arbeta i
smågrupper, använda oss av språkpåsar, sångpåsar, mattepåsar, och dramatisering genom Mamma Mu och
Kråkan.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards