Samråd om EU:s framtida jordbrukspolitik

advertisement
Europeiska kommissionen - Pressmeddelande
Samråd om EU:s framtida jordbrukspolitik
Bryssel den 2 februari 2017
Genom att modernisera och förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken – ett av EU:s
äldsta politikområden – kan vi bättre klara nya sociala, politiska, miljömässiga och
ekonomiska utmaningar.
EU-kommissionen tar i dag det första steget för att modernisera och förenkla den gemensamma
jordbrukspolitiken genom att inleda ett samråd som ska pågå i tre månader. Svaren ska hjälpa
kommissionen att ringa in jordbrukspolitikens prioriteringar för framtiden. En modernare och enklare
jordbrukspolitik ska klara viktiga utmaningar för jordbruket och landsbygden och samtidigt bidra till
kommissionens politiska prioriteringar (särskilt jobb och tillväxt), hållbar utveckling, en resultatinriktad
budget, enklare lagstiftning och närhetsprincipen.
– I dag tar vi ett nytt steg för att modernisera, förenkla och framtidssäkra jordbrukspolitiken, säger
kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling Phil Hogan. I det här samrådet uppmanar vi
alla som är intresserade av mat och jordbruk att hjälpa oss att utforma en politik för alla i EU.
Samrådet ingår i den färdplan för den framtida jordbrukspolitiken som kommissionens ordförande
Jean-Claude Juncker aviserade i december. Jordbrukspolitiken medför redan stora fördelar för oss
alla och ger oss säker mat, en levande landsbygd och bättre miljö och klimat. Jag är övertygad om att
den kan göra ännu mer nytta. Men vi måste förbättra och förstärka den, och – förstås – se till att det
finns pengar.
Samrådet pågår i tolv veckor och vänder sig till lantbrukare, allmänheten, organisationer och andra
som har synpunkter på hur EU:s jordbrukspolitik ska utformas i framtiden. Synpunkterna kommer att
användas som underlag till ett meddelande som kommissionen ska lägga fram i slutet av 2017 och där
man ska sammanfatta den nuvarande jordbrukspolitikens resultat och möjliga policyalternativ för
framtiden.
Resultaten av samrådet kommer att publiceras på nätet och presenteras av kommissionär Phil Hogan
på en konferens i Bryssel i juli 2017.
Bakgrund
Jordbrukspolitiken infördes redan 1962 och är ett av EU:s äldsta politikområden. Under årens lopp har
politiken utvecklats för att klara nya utmaningar. Trots att det bara har gått några år sedan den
senaste reformen 2013 har mycket förändrats, med en ökad osäkerhet på marknaden, sjunkande
priser och nya internationella åtaganden för klimat och hållbar utveckling. Därför måste
jordbrukspolitiken ses över igen.
Politiken måste moderniseras, förenklas och bli mindre betungande och göras mer samstämmig med
annan EU-politik för att maximera dess bidrag till kommissionens tio politiska prioriteringar, målen för
hållbar utveckling och klimatavtalet från Paris.
Läs mer
Länk till samrådet
Frågor och svar om EU:s jordbrukspolitik
Läs mer om EU:s jordbrukspolitik
Européer, jordbruket och den gemensamma jordbrukspolitiken: Eurobarometer 2016
IP/17/187
Presskontakter:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post
Download