Nyheter från - Region Uppsala

Nyheter från
Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska laboratoriet
2014-04-14
Ändringar i beställning och svarsrapportering för kreatinin,
cystatin C och eGFR
Tisdag 15 april 2014 genomför KKF en del ändringar i hanteringen av beställningar och provsvar på kreatinin, cystatin C och relativt eGFR (estimerad glomerulär filtrationshastighet).
Under 2013 publicerades SBU-rapporten ”Skattning av njurfunktion” (1), och våra ändringar
genomförs för att efterfölja en del av rekommendationerna i rapporten.
P-Kreatinin
Alla svar på P-Kreatinin kommer att åtföljas av ett relativt eGFR. Detta eGFR beräknas enligt
den formel som etablerats i Skåne, ”Lund-Malmö reviderad” (2). Däremot beräknas inte
eGFR för de allra yngsta barnen, under 2 års ålder.
P-Cystatin C
Alla svar på P-Cystatin C kommer att åtföljas av ett eGFR, även här undantas barn under 2 år.
För barn 2-17 år beräknas eGFR med den formel vi haft i Uppsala i många år (3). För vuxna,
18 år och äldre, används en formel som tagits fram tillsammans med den internationellt godkända referenssubstans (ERM-DA471/IFCC) som nu börjat användas för kalibrering av cystatin C-metoden (4).
GFR
GFR kommer att ha samma referensintervall oavsett om det är beräknat från kreatinin,
cystatin C eller efter en iohexol-belastning. Referensintervall för GFR för barn under 2 år
saknas.
Beställningsrutiner
Beställ P-Cystatin C i Cosmic. KKF besvarar då P-Cystatin C i mg/L, samt lämnar automatiskt ut svaret på Pt-eGFR (CystC) i enheten mL/min/1,73 m².
Beställ P-Kreatinin i Cosmic. KKF besvarar då P-Kreatinin i µmol/L, samt lämnar automatiskt ut svaret på Pt-eGFR (Krea) i enheten mL/min/1,73 m².
Priser för P-Kreatinin och P-Cystatin C är oförändrade. Både kostar 29,50 kr, eGFR ingår i
analyspriset.
Tolkning
GFR är ett mått på njurfunktion och avser volymen blodplasma som per tidsenhet renas fullständigt genom glomerulär filtration (mL/min), absolut GFR. För att kunna jämföra njurfunktionen mellan individer med olika kroppsstorlek, och därmed olika njurstorlek, brukar värdet
normeras till kroppsytan 1,73 m2, s.k. relativt GFR (mL/min/1,73 m2).
v.g.v.
AL11394-2
Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi
Nyheter från
Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska laboratoriet
-Relativt GFR används för att värdera och gradera njurfunktionen genom att jämföra mot ett
referensintervall.
-Absolut GFR är användbart vid dosering av läkemedel som utsöndras via glomerulär filtration.
Både kreatinin och cystatin C är surrogatmetoder som ger en grov skattning av njurfunktionen. Betydande skillnader ses när eGFR beräknas från cystatin C resp. kreatinin på en enskild
patient. I en del fall beror detta på kända faktorer som listas nedan, men i många fall kommer
diskrepanser att inte kunna förklaras. Skillnaderna mellan eGFR baserat på cystatin C resp.
kreatinin blir ofta större ju sjukare patienten, t ex ses ofta stora skillnader på patienter på
intensivvårdsavdelningar.
Iohexolclearance bör utföras då noggrannare bestämning av GFR krävs.
P-Kreatinin
Kreatinin är starkt beroende av muskelmassa. Avvikande kroppskonstitution, t ex paralys,
anorexi, immobilitet, eller body-building, påverkar halterna av kreatinin. Intag av kokt kött
höjer kreatinin. Kreatinin påverkas också av en varierande andel tubulär sekretion (högre vid
lågt GFR). Vissa läkemedel kan också påverka den tubulära sekretionen av kreatinin (1).
P-Cystatin C
Glukokortikoidbehandling med måttligt till höga doser höjer cystatin C. Obehandlad hypooch hypertyreos minskar resp. ökar cystatin C. Gravida har något högre Cystatin C värden (1).
Osäkerheten i beräkningen av eGFR är störst vid högre GFR-värden. Estimaten är utvecklade
för att hitta nedsatt glomerulär filtration och ett eGFR över 90 mL/min/1,73m² bör tolkas med
försiktighet.
En av slutsatserna i SBU-rapporten var att dygnsurinsamling för mätning av endogent kreatininclearance inte bör användas. KKF stödjer denna rekommendation, men analysen kommer
att finnas kvar då t ex en del läkemedelsstudier har den som krav. För Pt- Glomerulär filtration [GFR] (endogent kreatininclearance) görs inga ändringar i beställnings- eller svarsrutiner
15 april.
Dosering av njurutsöndrade läkemedel och kontrastmedel
Vid ordination av läkemedel som utsöndras via njurarna är absolut GFR i ml/min viktigare att
känna till. Detta görs genom att multiplicera det skattade ytkorrigerade GFR-värdet med patientens kroppsyta (m²) följt av division med 1,73.
Det kan beräknas med hjälp av ett webbaserat verktyg som finns på länken
http://www.egfr.se/eGFRse.htm. För beräkningen behövs relativt GFR samt patientens längd
och vikt.
Det finns en mängd GFR-kalkylatorer tillgängliga på nätet. Vi avråder från användning av
dessa kalkylatorer som kräver goda kunskaper om skillnader i laboratoriemetoder, enheter m
m. Ett exempel är Cockcroft-Gault-formeln som ger ett eGFR baserat på ålder, kön, vikt och
P-Kreatinin. Cockcroft-Gault kommer från 1970-talet, och de kreatinin-metoder som används
idag i svensk sjukvård är inte jämförbara med dem som användes då formeln skapades.
v.g.v.
AL11394-2
Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi
Nyheter från
Klinisk kemi och farmakologi
Akademiska laboratoriet
Referensintervall
P-Cystatin C
P-Kreatinin
7 d-5 mån: 0,80-1,60 mg/L
6-12 mån: 0,77-1,10
1-49 år: 0,60-1,10
50-59 år: 0,68-1,25
60-69 år: 0,72-1,34
70 år -: 0,75-1,44
1-4 v: 27-84 µmol/L
1 mån-1 år: 18-48
2-5 år: 22-53
Flickor 6-10 år: 31-70
Pojkar 6-10 år: 31-76
Flickor 11-14 år: 36-70
Pojkar 11-14 år: 44-90
Flickor 15-17 år: 49-86
Pojkar 15-17 år: 55-106
Kvinnor: 45 - 90
Män: 60 - 105
Pt-eGFR (CystC)
Pt-eGFR (Krea)
Pt-GFR (Iohexolclearance)
2-17 år: 90-130 mL/min/1,73
m² kroppsyta
18-50 år: 80-125
51-65 år: 60-110
66 år -: 50-90
Referenser
(1) SBU. Skattning av njurfunktion. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 214.
(2) Nyman et al. The revised Lund-Malmö GFR estimating equation outperforms MDRD and CKD-EPI across
GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin Chem Lab Med. 2013 Dec 12:1-10. doi:
10.1515/cclm-2013-0741. [Epub ahead of print].
(3) Jonsson et al. Estimated glomerular filtration rate (eGFRCystC) from serum cystatin C shows strong agreement with iohexol clearance in patients with low GFR. Scand J Clin Lab Invest 2007;67:801-9.
(4) Grubb et al. Development of a Simple Assay-Independent Cystatin C Based Estimating Equation for Glomerular Filtration Rate (GFR) Using Seven Assays Adjusted to the Certified Reference Material ERM-DA471.
Diagnostic Performance in Caucasian, Asian, Pediatric and Adult Populations. Clin Chem 2014;in press.
Peter Ridefelt
Överläkare
018-611 37 07
Klinisk kemi och farmakologi
AL11394-2
Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi
Torbjörn Åkerfeldt
Specialistläkare, medicinskt ledningsansvarig läkare
018-611 42 72
Klinisk kemi och farmakologi