Förkortningar och termer på Reproduktionscentrum

Manual
1/2
Förkortningar och termer på Reproduktionscentrum
Alla fackområden utvecklar en egen terminologi och områdesspecifika förkortningar som
används vid det dagliga arbetet och även vid dokumentering och i publikationer på området.
Syftet med denna sammanställning är att förklara vanliga förkortningar och termer som
används på Reproduktionscentrum.
Förkortning/term
Står för
Förklaring
AID
Assisted Insemination by Donor
AIH
DET
Assisted Insemination by
Husband
Assisted reproductive
technologies
Double Embryo Transfer
Insemination med donerade
spermier
Insemination med makens
spermier
Assisterad reproduktion
DI
DonorInsemination
E2
Estradiol
ED
Egg Donor
ART
Återföring av två embryon
Insemination med donerade
spermier
Äggdonator
Ejakulatet
Sädesvätskan
Embryo
Befruktat och delat ägg
Endometrium
Livmoderns slemhinna
Endometrios
ET
Embryo Transfer
Livmoderslemhinna utanför
livmoderhålan
Embryoåterföring
ER
Egg Recipient
Äggmottagare
FET
Frozen Embryo Transfer
Återföring av fryst/tinat embryo
Follikel
FSH
Äggblåsa
Follicle stimulating hormone
Gulkropp
hCG
Human Chorionic
Gonadotrophin
HSS
Godkänd av: Johannes Gudmundsson
Follikelstimulerande hormon
Ombildad äggblåsa efter
ägglossning
humant choriongonadotropin
Undersökning av äggledare och
livmoder
Gäller fr.o.m: 2012-12-11
Reg nr-utgåva: 1174-1
Manual
ICSI
Intracytoplasmic sperm injection
IUI
IntraUterine Insemination
IVF
In Vitro Fertilisation
2/2
Mikroinjektion av spermier till
ägg
Kateter
In vitro fertilisering,
provrörsbefruktning
Plastslang
Lutealfas
Tiden efter ägglossning
Myom
Muskelknuter i livmodern
OHSS
OPU
Ovarian Hyperstimulation
Syndrome
Ovum Pick Up
Ovariellt
överstimuleringssyndrom
Ägguttag
PCO
Polycystic Ovaries
Polycystiska Ovarier
PESA
Percutaneous epididymal sperm
aspiration
Aspirering av spermier från
epididymis
Gulkroppshormon
POF
Preimplantation Genetic
Diagnostics
Premature Ovarian Failure
Preimplantatorisk Genetisk
Diagnostik
Prematur ovariesvikt
SD
Sperm Donation
Spermdonator
SET
Single Embryo Transfer
TESE
Testicular sperm extraction
US
Ultrasound
Embryoåterföring (endast 1
embryo)
Utvinnande av spermier från
testikelvävnad
Ultraljud
Progesteron
PGD
Utomkvedshavandeskap
Embryo som utvecklats utanför
livmodern
Ultra-snabb nedfrysning av
celler
Vitrifiering
Godkänd av: Johannes Gudmundsson
Gäller fr.o.m: 2012-12-11
Reg nr-utgåva: 1174-1