Boken
till paret
om ofrivillig barnlöshet
och behandling
Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal
inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad i samarbete med:
Birgitta Attebo, Fertilitetscentrum, Carlanderska sjukhemmet, Göteborg
Ankie Hägglund, IVF-kliniken Öresund, Malmö
Anne-Li Mååg, Reproduktionscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Christina Larsson, Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Karin Persdotter-Eberg, Fertilitetscentrum, Stockholm
Annetth Johansson, Fertilitetsenheten K59, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
Herborg Holter, Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Ingela Wessén, Carl von Linné kliniken, Uppsala
Innehåll
Vad menas egentligen med infertilitet?
4
Hur brukar vi reagera när vi förstår
att vi har svårt att få barn?
5
Här är de vanligaste orsakerna till ofrivillig barnlöshet
6
Anatomi och fysiologi
7
Kvinnans menstruationscykel
9
Behandling av ofrivillig barnlöshet
10
Ägglossningsstimulering
10
Insemination
10
10
IVF (In vitro-fertilisering/provrörsbefruktning)
Ägguttag/äggaspiration
12
Befruktning
12
Mikroinjektion (ICSI)
12
Embryotransfer/återförande av befruktat ägg (ET)
13
Biverkningar av behandlingen 13
IVF-behandling steg för steg
14
Behandling av manlig infertilitet
15
Donation
15
Hur stor är chansen att lyckas?
15
Känslor och tankar
16
Webbplatser
17
Ordlista
18
Egna anteckningar
19
3
Vad menas egentligen med infertilitet?
Infertilitet definieras som oförmåga att få barn efter ett års försök utan preventivmedel. Mellan vart sjunde till vart tionde par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Av
dessa får de flesta barn så småningom, antingen spontant eller med medicinsk
hjälp.
Utredningen av infertilitet följer ett visst mönster, där kvinnan och mannen
undersöks samtidigt för att hitta bakomliggande orsaker. En grundläggande
utredning bör vara klar inom ett par månader. Utredningstiden kan påverkas av
att man i vissa provtagningar måste följa kvinnans menstruationscykel.
En fertilitetsutredning är ofta påfrestande på många olika sätt. Samtidigt
tycker de flesta att det känns skönt att äntligen ha kommit så långt att de tagit
kontakt med läkare för att få hjälp.
4
Hur brukar vi reagera när vi förstår att vi har svårt att få barn?
De flesta av oss reagerar starkt när vår önskan om att få barn
att inse att den nuvarande situationen är speciell och akut. Det
inte går i uppfyllelse, men naturligtvis reagerar vi olika beroende
är viktigt att söka hjälp, inte bara när allt rasat, utan för att allt
på vilka vi är. Vår personlighet och den betydelse ett barn har för
inte ska rasa. Varje IVF-klinik har möjlighet att hänvisa till profes-
vår bild av oss själva påverkar våra reaktioner, liksom våra erfa-
sionella rådgivare som har kunskaper och tid för samtal i en svår
renheter, värderingar och hur våra sociala relationer ser ut. Att ha
livssituation. Där kan man i samtal få möjlighet att formulera och
personer i vår närhet som kan ge stöd och förståelse är av stor
bearbeta frågor, tankar och känslor.
betydelse, här såväl som i andra svåra situationer. Forskning från
olika delar av världen visar att infertilitet är en källa till oro, ned-
nu tycks ta hela eller en stor del av livsrummet, så finns det trots
stämdhet och stress för dem som drabbas. Infertiliteten innebär
allt någon form av slut på denna fas i livet.
Även om infertiliteten med utredningar och behandlingar just
också en påfrestning för relationen mellan man och kvinna –
både för relationen i allmänhet och för den sexuella relationen.
Många reaktioner är gemensamma hos kvinna och man, till
exempel längtan, besvikelse och sorg. Men vi uttrycker ibland
dessa känslor på olika sätt, vilket kan orsaka missförstånd och
ibland påfrestningar i relationen. Man kan då behöva hjälp med
5
Här är de vanligaste orsakerna till ofrivillig barnlöshet
Kvinnliga orsaker
Manliga orsaker
•Ålder
• Nedsatt spermiekvalitet/avsaknad av spermier
• Nedsatt eller ingen passage i äggledarna
• Hinder i sädesledarna
•Endometrios
• Hormonella rubbningar
• Hormonella rubbningar
•Erektionsstörningar
• Upprepade missfall
• Genomgången cancerbehandling
• Genomgången cancerbehandling
• Bruk eller missbruk av anabola steroider
• Muskelknutor (myom) och andra förändringar i livmodern
I vissa fall är orsaken en kombination av kvinnliga och manliga faktorer och ibland går det inte att
finna någon orsak, så kallad oförklarad infertilitet.
Övriga faktorer
6
De som är överviktiga eller underviktiga kan ha svårt att få barn.
och vägledning, ofta löser problemet med barnlöshet på egen
En orsak kan vara färre eller uteblivna ägglossningar. Det är
hand. Rökning och alkohol kan också nedsätta fertiliteten hos
dokumenterat att de som tar tag i viktproblemet och får hjälp
både män och kvinnor.
Anatomi och fysiologi
Äggledare
Äggstock
Livmoder
Äggledare
Sädesledare
Urinblåsa
Sädesblåsa
Prostata
Livmoder
Slida
Urinblåsa
Urinrör
Slida
Ändtarm
Äggstock
Urinrör
Testikel
Bitestikel
Ändtarm
7
8
Kvinnans menstruationscykel
• Lite förenklat styrs kvinnans menstruationscykel av ett samspel mellan hypofys-hormonerna (FSH och LH) och
äggstockshormonerna (östrogen och progesteron).
• I början av menstruationscykeln stimulerar FSH och LH utvecklingen av ett antal äggblåsor (folliklar), varav oftast en uppnår slutlig
mognad. Äggblåsorna producerar östrogen, som får livmoderslemhinnan att öka i tjocklek och förbereda sig för att ta emot ett
befruktat ägg.
• Höga nivåer av LH startar ägglossningen, då äggblåsan brister och äggcellen slungas ut i äggledaren. Äggblåsan omvandlas till en
progesterontillverkande gulkropp, vars huvudsakliga uppgift är att befrämja att ägget ska kunna fastna i livmodern.
Ägget är befruktningsdugligt under 12–24 timmar, medan spermierna kan överleva i några dagar. Om ingen graviditet uppstår kommer
slemhinnan att stötas ut i form av en menstruation.
9
Behandling av ofrivillig barnlöshet
Vilken typ av behandling som väljs bestäms av läkaren utifrån
orsak till barnlösheten. Vid insemination läggs en tunn plastkateter
orsaken till din barnlöshet.
in genom livmoderhalsen och spermierna injiceras in i livmodern.
Metoden underlättar spermiernas väg till ägget.
Ägglossningsstimulering
Denna metod kan användas när kvinnan har problem med ägg-
IVF (In vitro-fertilisering/provrörs-
lossning, vilket kan medföra glesa eller uteblivna menstruationer.
befruktning)
Behandlingen ges i tablett- eller injektionsform, i syfte att påverka
Metoden kan användas i de flesta fall av ofrivillig barnlöshet. Vid
äggmognaden och framkalla ägglossning.
en IVF-behandling stimuleras äggstockarna så att flera äggblåsor
växer till. Detta sker med hjälp av follikelstimulerande hormon
Insemination
Denna metod förutsätter att spermierna har förmåga att själva be-
(FSH) som injiceras dagligen i 10–14 dagar.
frukta ägget. Metoden kan väljas när det inte finns någon påvisbar
Långt protokoll
Nedreglering med nässpray eller injektioner för att förhindra för tidig ägglossning
Stimulering av äggstockarna med injektioner (FSH)
Kort protokoll
Stimulering av äggstockarna med injektioner (FSH)
Injektioner för att förhindra för tidig ägglossning
10
Det är viktigt att kroppens egna ägglossningshormon (LH) häm-
2) ”Kort” protokoll
mas/styrs under hormonstimuleringen så att de egna hormonerna
Injektioner med follikelstimulerande hormon startar direkt i
inte utlöser en oplanerad ägglossning. Detta kan göras på två sätt:
samband med en mens och efter några dagar tar man också
en ägglossningshämmande injektion dagligen. Med denna
1) ”Långt” protokoll
Inför hormonstimuleringen blockeras kvinnans egna hormo-
metod tar hela behandlingen ca 2 veckor
Hormonstimuleringen följs och övervakas genom kontroll av
injektioner. Efter ungefär 2-3 veckor påbörjas också injektioner
blodprov och ultraljud. På kvällen, två dagar före äggutaget, ges
med follikelstimulerande hormon: Med denna metod tar hela
en injektion av hormonet hCG för att uppnå slutmognad av äggen.
behandlingen 4-5 veckor
Uttaget av äggen sker 34-39 timmar efter denna injektion.
Återförande
Hormonstöd
Graviditetstest
Injektion för äggmognad
Hormonstöd
Återförande
Äggplockning
Äggplockning
Injektion för äggmognad
Graviditetstest
ner med hjälp av läkemedel som kan ges som nässpray eller
11
Ägguttag (äggaspiration)
Mikroinjektion (ICSI)
Det är naturligt att känna sig lite spänd inför ingreppet, särskilt om
det är första gången. Inför ägguttag erbjuds, efter behov, avslappnande och smärtstillande medel. Med ledning av vaginalt ultraljud
punkteras varje mogen äggblåsa och innehållet sugs ut och undersöks i mikroskop.
Befruktning
Samma dag som ägguttaget lämnar mannen ett spermaprov.
Spermierna prepareras inför befruktningen av äggen. Vid en vanlig
IVF-behandling placeras därefter äggen och spermierna tillsammans i en skål. Spermierna tar sig på egen hand in i äggen. I vissa
fall används istället en metod som kallas för mikroinjektion.
ICSI är en förkortning av intracytoplasmatisk spermieinjektion.
Denna teknik används om mannens spermier har nedsatt rörlighet och inte kan ta sig in i ägget. Under mikroskop och med
en tunn glaspipett sugs en spermie upp och förs in i äggcellen. Behandlingen skiljer sig inte från en vanlig IVF-behandling.
Äggutaget går till på samma sätt och mikroinjektionen utförs på
laboratoriet samma dag.
12
Embryotransfer/återförande av
Biverkningar av behandlingen
befruktat ägg (ET)
Hormonbehandlingen kan orsaka överstimulering, det vill säga att
Dagen efter ägguttaget kontrolleras om äggen blivit befruktade.
för många äggblåsor utvecklas.
De befruktade äggen odlas i två till fem dagar, därefter väljs ett,
eller i undantagsfall två embryon ut för återförande. Om det finns
eller smärta. Ibland kan det vara tungt att andas. Om du får dessa
fler embryon av god kvalitet kan dessa frysas ner och användas
symtom bör du snarast kontakta din IVF-klinik eller närmaste kvin-
vid en senare behandling. Lagen tillåter att man förvarar nedfrysta
noklinik. Någon gång kan sjukhusvård behövas, men ofta är det
embryon i upp till fem år.
fullt tillräckligt med vila och behandling i hemmet.
Symtomen på överstimulering är kraftig svullnad i magen och/
Inför återförandet krävs inga förberedelser, men en fylld
urinblåsa kan underlätta ingreppet. Embryot placeras i livmodern
med hjälp av en tunn kateter. Under perioden efter återförandet
omvandlas de punkterade äggblåsorna till gulkroppar som producerar gulkroppshormon (progesteron). Som stöd ger man extra
gulkroppshormon tills det är dags för graviditetstest. Progesteron
påverkar livmoderslemhinnan så att den blir mer mottaglig för det
befruktade ägget.
Återförande av frysta och tinade embryon utförs antingen i en
naturlig menstruationscykel eller i samband med hormonbehandling.
13
IVF-behandling steg för steg
1. Hormonstimulering och hämning av egen
5. Befruktning
ägglossning
a)I ett långt protokoll inleds behandlingen med att hämma
kvinnans egen hormonproduktion (LH och FSH) med
nässpray eller injektioner. Efter 2-3 veckor startar stimuleringen av äggblåsornas tillväxt med hormoninjektioner.
b)I ett kort protokoll startar behandlingen i kvinnans naturliga
6. Delning
Två dygn efter befruktningen har äggen börjat dela sig och kvaliteten bedöms inför återförandet.
cykel med hormoninjektioner som stimulerar äggblåsornas
7. Återförande
tillväxt. Efter några dagar tillägg av ägglossningshämmande
Efter 2–5 dagars odling återförs det delade embryot till injektioner.
livmodern med en tunn kateter.
2. Kontroll
8.Hormonstöd
Äggblåsornas antal samt tillväxten av dessa och livmoder-
För att öka möjligheten till graviditet ges extra hormonstöd
slemhinnan kontrolleras med ultraljud via slidan. Blodprov tas
under den första tiden efter återförandet.
för att mäta hormonnivån.
9.Graviditet
3. Slutlig äggmognad
Om graviditetstest är positivt drygt två veckor efter åter-
förandet följs resultatet upp med en ultraljudsundersökning
efter ytterligare några veckor.
En hormonspruta (hCG) ges för att äggen ska mogna.
4.Punktion
14
Mannen lämnar spermaprov som efter preparation tillförs
äggen.
De mogna äggblåsorna punkteras med ledning av ultraljud
och äggen räknas och omhändertas av labpersonal.
Behandling av manlig
infertilitet
Hur stor är chansen
att lyckas?
Orsakerna till manlig infertilitet varierar. Mannen kan ha en fung-
Många upplever perioden från behandling till graviditetstest som
erande spermieproduktion, men ett stopp i förbindelsen mellan
den mest påfrestande delen av behandlingen, där känslorna
bitestiklarna och sädesledarna kan förhindra spermierna att
varierar mellan optimism och pessimism inför det kommande
komma vidare. Andra orsaker kan vara nervskador, hjärn- och
resultatet.
ryggmärgsskador eller tidigare infektion.
till barnlösheten, kvinnans ålder och antalet genomgångna
Om det helt saknas spermier i sädesvätskan kan man gå
Chansen att lyckas med behandlingen beror på orsaken
in i testikeln (TESA/TESE) eller bitestikeln (PESA) och hämta ut
behandlingar samt livsstilsfaktorer. Vid återförande av frysta och
testikelvävnad. Detta görs under lokalbedövning.
upptinade embryon är chansen till graviditet något lägre.
Risken för missfall efter assisterad befruktning är inte större än
Donation
Om mannen saknar produktion av egna spermier, kan kvinnan
insemineras med donerade spermier (AID). Behandlingen kan
även innebära befruktning utanför kroppen med donerade spermier (IVF-behandling).
Om kvinnan saknar produktion av egna ägg kan behandling
med äggdonation bli aktuell.
Det är sedan 2005 möjligt för lesbiska par att få barn genom
assisterad befruktning på sjukhus i Sverige. Assisterad befrukt-
vid en normal befruktning. I sällsynta fall kan utomkvedshavandeskap förekomma. Vid graviditet görs ett ultraljud några veckor
efter behandlingen. Ser allt normalt ut krävs inga speciella åtgärder och graviditeten följs upp på mödravårdscentral.
För att undvika komplikationer har vi i Sverige sedan några
år tillbaka hos de flesta par återfört endast ett embryo och då
begränsat antalet tvillinggraviditeter. Därför har riskerna med för
tidig förlossning eller andra komplikationer under graviditeten
kunnat minimeras.
ning kan ske antingen genom insemination eller genom befruktning utanför kroppen (IVF).
15
Känslor och tankar
Ofrivillig barnlöshet och behandlingen väcker många frågor och kan vara både fysiskt och psykisk påfrestande.
Vissa par kan ha svårt att få stöd i sin omgivning. En del par väljer att inte berätta för någon, medan andra par talar öppet
om sin situation. Ibland kan man möta förståelse där man inte väntar sig att finna det. Andra stunder kan man känna sig mycket
ensam, och då kan det behövas professionell hjälp för att ventilera och bearbeta sina känslor.
På klinikerna finns barnmorskor, läkare och även kurator eller psykolog till hjälp. Det finns oftast en lösning på parets barnlös-
hetssituation. Ibland är till exempel adoption en lösning. Även då kan klinikens personal hjälpa till med kontakter.
16
Webbplatser
www.fertilitetsguiden.nu
Via denna länk når du alla kliniker.
www.barnlangtan.com*
Föreningen för ofrivilligt barnlösa, Barnlängtan
*Denna hemsida är inte producerade av MSD. MSD tar inte ansvar för
innehåll och eventuella felaktigheter på denna sida.
17
Ordlista
AID (Artificial Insemination by Donor)
insemination med donatorsperma
GnRH-antagonist blockerar kvinnans
egen FSH- och LH-produktion
deponeras i livmoderhalsen eller livmoderhålan via en kateter
AIH (Artificial Insemination by Husband)
insemination med makes/partners sperma
gonadotropiner samlingsnamn för
hypofyshormonerna FSH och LH
kateter plastslang
ejakulatet sädesvätskan
gulkropp (corpus luteum) den ombildade äggblåsan efter ägglossning som
vid befruktning utvecklas och avsöndrar
könshormonet progesteron
embryo befruktat och delat ägg
embryotransfer (ET) återförande av
befruktade ägg till livmodern
endometrios livmoderslemhinna utanför livmoderhålan
endometrium livmoderns slemhinna
follikel äggblåsa
FSH follikelstimulerande hormon, påverkar äggblåsans tillväxt
GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) hormon i hjärnan som frisätter
gonadotropiner
18
gulkroppshormon (progesteron)
hormon som produceras i gulkroppen och
gör livmoderslemhinnan mer mottaglig för
det befruktade ägget
hCG humant chorion gonadotropin,
graviditetshormon
ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion) mikroinjektion av spermie i äggcell
under mikroskop
insemination konstgjord befruktning
då färsk (eller frusen/tinad) sädesvätska
LH luteiniserande hormon, framkallar bl a
ägglossning
lutealfas tiden efter ägglossning eller
återförande av embryon
myom muskelknutor i livmodern
nedreglering långsam avstängning av
kvinnans egen FSH- och LH-produktion
TESA Testicular Sperm Aspiration.
Befruktningsdugliga spermier sugs ur
testikeln med tunn nål
TESE Testicular Sperm Extraction. Se
TESA. Ingreppet sker genom att man tar
spermier ur ett vävnadsprov från testikeln
OPU Ovum pick-up, äggplockning vid
IVF
Egna anteckningar
PESA Percutaneous Epididymal Sperm
Aspiration. Befruktningsdugliga spermier
sugs ut ur bitestikeln med tunn nål
PGD Preimlantation Genetic Diagnosis
ultraljudsundersökning undersökning av t ex äggblåsor i äggstockar eller
foster i livmodern med hjälp av ultraljud
utomkvedshavandeskap embryo
som utvecklats utanför livmodern
ägguttag uttag av äggceller från äggstocken inför provrörsbefruktning
östradiol/östrogen kvinnligt könshormon
överstimulering då allt för många
äggblåsor bildas vid hormonstimulering
19
MSD i Sverige har cirka 150 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför
läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden:
kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer,
dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.
Läs mer på www.msd.se
Fertilitetsguiden.nu
Box 7125, 192 07 Sollentuna, telefon 08-578 135 00, www.msd.se
Juni 2012
05-17-WOMN-1043898-0000
MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad
för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet
Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner
samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.