Utredningsgång för assisterad befruktning ensamstående kvinna

Gynekologiskt PM
Utfärdande enhet:
Dokumentnamn:
Kvinnoklinikerna i sydöstra
sjukvårdsregionen
Utredningsgång för assisterad befruktning
ensamstående kvinna
Utfärdare (namn och titel):
Målgrupp (vilka detta berör):
Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård Kvinnoklinikerna i sydöstra
I sydöstra sjukvårdsregionen
sjukvårdsregionen
Sid nr:
1
Giltig fr o m datum:
Giltigt tom
2016-12-29
2018-10-01
Diarienummer
BKC-2016-108
Utredningsgång för assisterad befruktning ensamstående kvinna
Linköping-Motala och Norrköpingpatienter fyller i formuläret ”Frågeformulär för
ensamstående kvinna inför barnlöshetsutredning” via webb, 1177. Frågeformuläret går till VEC
för första bedömning och därefter till MLA. Om det bedöms att kvinnan kan gå vidare till
utredning kommer hon som första steg att erbjudas tid till psykoterapeut/psykolog inom 60
dagar. Om tiden inte passar har patienten rätt att få ytterligare en tid inom 60 dagar.
För dessa besök behövs speciellt markerade tider i tidboken 90 dagar framåt
Efter första utredning hos psykoterapeut/ psykolog tas patienten upp på nästa
behandlingskonferens med alla läkare och psykoterapeut/psykolog. Bedömning görs om
patienten skall gå vidare till medicinsk utredning och kallas därefter till läkare eller får brev om
att utrednigen inte fortsätter efter den första psykosociala bedömningen. Efter läkarutredning
enligt PM Infertilitetsutredning kvinna, kallas kvinnan till teambesök. Efter detta teambesök
görs bedömning om patienten kan erbjudas behandling med donerade spermier och vilken
behandling som ska ges.
Patienter utanför Östergötland, utreds på hemmakliniken på samma sätt.
Den psykosociala utredningen skall ha gjorts av kurator/beteendevetare/psykolog på
hemmakliniken. Patientens journaler skall ha gåtts igenom. Distansläkare gör
infertilitetsutredningen enligt regionalt Infertilitetsutredning PM. Därefter kan distansläkare
remittera kvinnan med journaluppgifter samt
”Remissunderlag RMC Linköping för ensamstående kvinna som har fyllt 25 men inte 39 år,
inför assisterad befruktning med donerade spermier” till RMC Kvinnokliniken i Linköping. En
godkänd specialistvårdremiss förutsätter att patienten har utretts enligt ovan.
Remissen bedöms av MLA och patienten kallas till teambesök, dvs. läkare +
psykoterapeut/psykolog inom 60 dagar och efter besöket tas hon upp på nästa
behandlingskonferens där det bestäms om behandling med donerade spermier kan erbjudas.
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd)
Reviderat av (namn, titel, klinik):
Godkänd av: (Namn, titel)