TBE - fästingburen hjärninflammation

INSTRUKTION
1 (7)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-04-11
26419-3
TBE - fästingburen hjärninflammation
FÖREKOMST OCH SJUKDOMSFÖRLOPP
Under 2011 och 2012 anmäldes 284 respektive 288 TBE-fall i Sverige, vilket är de
högsta antalen sedan infektionen beskrevs för första gången i landet i början av
1950-talet. Under de två följande åren minskade sjukdomsfallen ned till 178 fall år
2014. År 2015 ökade antalet betydligt till 269 fall för att i fjol minska till 238 fall.
De flesta som drabbas av sjukdomen blir helt återställda, men ca 10 % får
förlamningar och drygt en tredjedel får andra långdragna eller bestående besvär.
Risken för allvarlig infektion och kvarstående komplikationer ökar med stigande
ålder. Dödsfall förekommer men är mycket sällsynta.
Sjukdomen smittar inte från person till person.
TBE i Västmanland
Åren 2009-2014 har varje år mellan 2 och 7 personer smittats av TBE i länet. 2015
ökade antalet kraftigt till 18 och i fjol var det 16 personer som insjuknade efter att ha
smittats i Västmanland. De flesta har smittats i områden nära Mälaren, främst i
Kungsörs och Västerås kommuner. Enstaka fall har dock även förekommit i Sala och
Norbergs kommuner. Se kartan på sidan 5.
TBE utanför länet
TBE-smitta förekommer framförallt i skärgården i Stockholms, Södermanlands och
Uppsala län samt i de centrala delarna av Mälaren. En karta över riskområden i östra
Svealand finns i slutet av dokumentet.
Sjukdomen finns även på andra ställen t.ex. på Gotland, längs ostkusten, kring
Vänern och Vättern, i Bohuslän och på Åland.
Information till allmänheten anpassad för Västmanland finns på www.1177.se.
DIAGNOSTIK
Diagnosen ställs genom påvisning av TBE-virus IgM i blod. Påvisande av TBE-virus IgG
tyder på genomgången infektion eller tidigare vaccination.
SMITTVÄGAR
Virus finns i saliv och spottkörtlar hos smittade fästingar i alla utvecklingsstadier och
kan snabbt överföras vid bett. Fästingar kan smittas när som helst under sin levnad
och de förblir smittsamma livet ut. Fästingar kan också överföra smittan direkt till sin
avkomma (transovariellt). Smittan är dock förhållandevis ovanlig. I flertalet drabbade
områden är sannolikt bara 0,1-0,5 % av fästingarna smittsamma. Dock kan upp till
5 % av vuxna fästingar vara bärare av viruset i högendemiska områden. Reservoar är
främst mindre däggdjur. Sjukdomen smittar inte från person till person. Immuniteten
efter genomgången sjukdom synes vara livslång.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Ulrika Silfvernagel
Jan Smedjegård
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
2 (7)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-04-11
26419-3
TBE - fästingburen hjärninflammation
INKUBATIONSTID
Vanligen en vecka (4-28 dygn), ofta dubbelinsjuknande med återkommande och
förvärrade symtom efter några dygns till någon veckas initial förbättring.
FÄSTINGAR SOM BITIT SIG FAST BÖR SNARAST TAS BORT
Fästingar som bitit sig fast bör alltid, bl.a. med tanke på risken för borreliainfektion,
avlägsnas så snart som möjligt, helst med en finspetsig pincett eller en
fästingborttagare. TBE-virus smittar via fästingens saliv och överförs i stort sett
omgående. Borreliabakterierna finns däremot i fästingens maginnehåll och överförs
först efter viss tid eller om man klämmer hårt på fästingen.
SMITTSPÅRNING OCH ÅTGÄRDER
Frågor
Kända fästingbett? Misstänkt geografisk smittort? Finns tidigare kända fall av TBE
rapporterade från orten? Tidigare TBE-vaccination, antal doser och när?
Åtgärder
Var frikostig med råd om vaccination till anhöriga, grannar, arbetskamrater etc. som
bor eller regelbundet vistas i det område där patienten smittats.
Misstänkt vaccinationsgenombrott
TBE-insjuknande kan i undantagsfall inträffa trots fullgod vaccination, s.k.
vaccinationsgenombrott. Diagnostiken är i dessa fall komplicerad och därför
rekommenderas att patient med misstänkt vaccinationsgenombrott remitteras till
infektionskliniken för bedömning och utredning.
HUR SKYDDAR MAN SIG MOT FÄSTINGBETT
Fästingar brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt. Bästa
sättet att minska risken för insjuknande är att om så är möjligt undvika sådan
terräng. Myggmedel ger inget tillförlitligt skydd mot fästingbett. Kortklippt gräs, kala
klippor och sandstränder är inga fästingmiljöer.
När Du vistas i fästingmiljö
 Stövlar och långbyxor, med byxbenen nedstoppade innanför stövelskaften, och
en skjorta, nedstoppad innanför byxlinningen, ger ett gott men inte fullständigt
skydd. Fästingarna syns lättast på ljusa kläder. Inspektera gärna kläderna
regelbundet och borsta bort eventuella fästingar. Man kan även torktumla kläder
för att snabbt avdöda fästingar.

Utfärdad av:
Godkänd av:
Ulrika Silfvernagel
Jan Smedjegård
Inspektera hela kroppen efter vistelse i fästingområde. Granska särskilt mjuka
och behårade kroppsytor. På barn fäster sig fästingarna ofta på huvudet, speciellt
vid öronen och i hårfästet. Eftersom fästingarna ofta tar ganska lång tid på sig att
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
3 (7)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-04-11
26419-3
TBE - fästingburen hjärninflammation
hitta ett lämpligt bettställe kan det också vara klokt att duscha (eller bada) och
kamma håret.
TBE-VACCINATION
TBE-vaccination rekommenderas till
 fast boende och sommarboende samt personer som vistas i skog och mark i
områden med smittrisk.

resenärer som ska vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda
riskområden i Central- eller Östeuropa.
Vaccination är mindre angelägen för personer som endast mycket kortvarigt vistas i
områden med smittrisk och personer som visserligen bor i riskområden men inte
brukar vistas ute i skog och mark.
Områden med smittrisk i Sverige
 Riskområden i östra Svealand där ett eller flera fall av TBE har rapporterats de
senaste åren redovisas på kartorna nedan.

Fall har även förekommit längs ostkusten längre söderut, kring Vänern och
Vättern, i Bohuslän och i Skåne. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens
hemsida och på respektive landstings smittskyddsenheters webbplatser.
Riskområden utomlands
 Åland
 Vissa delar av Central- och Östeuropa inklusive Baltikum.
Vaccination av barn
Kan ges från 1-års ålder och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn.
Vaccination av personer i åldern 1 – 59 år
Till personer mellan 1-59 år ges 2 doser TBE-vaccin med en-tre månaders mellanrum.
Dos 3 ges inför nästa säsong (5-12 månader efter dos 2). Grundvaccinationen består
alltså av 3 doser under det första året.
Därefter ges dos 4 tre år efter dos 3. Följande påfyllnadsdoser (boosterdoser) ges
därefter vart femte år oavsett ålder.
Vaccination av personer som fyllt 60 år
Personer som fyllt 60 år när vaccination mot TBE påbörjas, brukar få ett sämre skydd
än yngre individer, samtidigt som de har större risk att få svår sjukdom. I den här
åldersgruppen rekommenderas därför att en tredje dos ges två månader efter dos 2.
Nästa dos ges inför kommande fästingsäsong för att fullfölja grundvaccinationen,
som då består av 4 doser första året (månad 0, 1, 3 och 5-12). Därefter ges en
påfyllnadsdos, dos 5, efter 3 år. Följande påfyllnadsdoser ges sedan vart femte år
precis som i den yngre åldersgruppen.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Ulrika Silfvernagel
Jan Smedjegård
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
4 (7)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-04-11
26419-3
TBE - fästingburen hjärninflammation
Vaccination av personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
Personer, som har kraftigt nedsatt immunförsvar/står på immunmodulerande
behandling när vaccination mot TBE påbörjas, riskerar att få ett sämre skydd efter
vaccinationen. I den här gruppen rekommenderas därför att en tredje dos ges två
månader efter dos 2 på samma sätt som till personer som fyllt 60 år.
Nästa dos ges inför kommande fästingsäsong för att fullfölja grundvaccinationen,
som då består av 4 doser första året (månad 0, 1, 3 och 5-12). Därefter ges en
påfyllnadsdos, dos 5, efter 3 år. Följande påfyllnadsdoser ges sedan vart femte år
som för övriga grupper.
För alla åldrar
Vaccinationen bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen som ofta startar i april.
Intervallet mellan första och andra dosen bör inte vara kortare än en månad.
Påfyllnadsdoser bör ges innan fästingsäsongen startar för att ge bästa skydd.
Avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema
Friska, yngre personer kan fortsätta med vaccinationsschemat oavsett intervall till
föregående dos/er och behöver alltså inte ”börja om”. Personer som fyllt 60 år eller
de med nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom måste
bedömas individuellt i varje enskilt fall. Med tanke på ökad risk för svår TBE-sjukdom
i denna grupp i kombination med förmodat sämre immunologiskt svar på vaccinet,
bör man vara mer liberal med att ”börja om” om det har gått mer än ett år sedan
första dosen.
Vaccinationen betalas av den enskilde och omfattas inte av högkostnadsskyddet.
Utbytbarhet mellan olika TBE-vacciner
Helst samma vaccin för de 2 respektive 3 första doserna i snabbvaccinationsschema
och de 2 första doserna i ett vanligt grundimmuniseringsschema; dosen efter ett år
och boosterdoser bör kunna ges med annat vaccin.
KLINISK SMITTSKYDDSANMÄLAN I SMINET
TBE är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen och då under diagnosen
viral meningoencefalit. Anmälan görs enklast via www.sminet.se.
Det är mycket viktigt att i den kliniska anmälan ange

den sannolika smittorten så exakt som möjligt

om patienten vistats regelbundet i området eller bara har varit tillfällig besökare,
samt

om patienten rest utomlands i TBE-endemiskt område

om patienten fått TBE-vaccin, antal doser och när dessa givits.
Information om de nya fallen av TBE ligger till grund för kommande riktlinjer för
vaccination.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Ulrika Silfvernagel
Jan Smedjegård
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
5 (7)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-04-11
26419-3
TBE - fästingburen hjärninflammation
TBE-FALL SOM SMITTATS I VÄSTMANLANDS LÄN UNDER ÅREN 2009-2016
Utfärdad av:
Godkänd av:
Ulrika Silfvernagel
Jan Smedjegård
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
6 (7)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-04-11
26419-3
TBE - fästingburen hjärninflammation
RISKOMRÅDEN FÖR TBE I STOCKHOLMS, SÖDERMANLANDS, UPPSALA OCH VÄSTMANLANDS LÄN
Kartan nedan har tagits fram vid smittskyddsenheten i Stockholm.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Ulrika Silfvernagel
Jan Smedjegård
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
7 (7)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-04-11
26419-3
TBE - fästingburen hjärninflammation
REFERENSER
Sjukdomsinformation om Tick Borne Encephalitis (TBE) på Folkhälsomyndighetens
webbplats
TBE-information på Smittskydd Stockholms webbplats
Fästingburen hjärninflammation – TBE, smittskyddsblad till vårdpersonal och
patienter utgivna av smittskyddsläkarföreningen.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Ulrika Silfvernagel
Jan Smedjegård
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet