Välkommen till NO kursen!

20162017
Välkommen till NO kursen!
Masi Delavari
Karbyskola
Vallentuna Kommun
LPP kemi
Kemiska bindningar, Periodiska systemet, Jonföreningar och
Salter
Årskurs och tidsperiod:
Årskurs 9 hösttermin
kap. 5 sid. 148-170
Övergripande mål från läroplanen:
• Du ska utveckla kunskaper om kemiska sammanhang
Syfte - ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla genom
undervisningen:
• genomföra systematiska undersökningar i kemi
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Centralt innehåll och arbetsformer:
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och
oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekylföreningar genom
kemiska reaktioner.

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar,
planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Vi kommer att ha teoretiska genomgångar av kapitlen. Vi kommer att arbeta med
laborationer och dokumentationer. Vi kommer att göra studieuppgifter till respektive
kapitel. Vi kommer att se filmer.
Kunskapskrav och bedömning
Du ska kunna:
-
Beskriva hur atomer är uppbyggda
-
Beskriva hur det periodiska systemet förklarar grundämnenas egenskaper
Beskriva hur elektronerna håller ihop atomerna i en molekyl
Hur kemiska bindningar fungerar i jonföreningar och metaller
Några olika salter
-
Masi Delavari
Karbyskola
Vallentuna Kommun
-
Förstå vad en jonförening är och att det finns surt och basiskt i naturen
-
Planera, utföra, dokumentera och utvärdera undersökningar.
Examination: PROV v.43
För betyg E






I diskussionerna ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument på ett
sätt som till viss del för diskussionen framåt.
kunna genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak
fungerande sätt.
kunna jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med
viss koppling till kemiska modeller och teorier.
föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidra till att ge förslag på
hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer
av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
ha grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och
omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge
exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp,
modeller och teorier.
För betyg C






i diskussionerna ställa frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett
sätt som för diskussionerna framåt.
kunna genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera
enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att
arbeta systematiskt utifrån.
i undersökningarna använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
kunna jämföra resultaten med frågeställningarna och dra utvecklade slutsatser
med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur
undersökningarna kan förbättras.
ha goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar
och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på
samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller
och teorier.
För betyg A





i diskussionerna ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument på ett
sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
i undersökningarna använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och
effektivt sätt.
kunna jämföra resultaten med frågeställningarna och dra välutvecklade
slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
kunna föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till
möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar
på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
ha mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och
omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och
visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av
kemins begrepp, modeller och teorier.
Masi Delavari
Karbyskola
Vallentuna Kommun