Lerum
Bedömningsmatris "Organisk kemi/kolföreningar"
Grundskola
7–9
LGR11
Ke
Efter att vi gått i genom detta arbetsområde, ska du kunna följande: - Veta att allt levande innehåller kol. - Veta att rent kol
förkommer i tre former i naturen. - Veta vad kolväten är. - Veta vilken nytta man har av kolväten i vardagen. - Kunna namn,
molekyl- och strukturformel på de fyra första kolvätena i metanserien. - Veta skillnaden på mättade och omättade kolväten.
- Förstå för- och nackdelar med fossila bränslen jämfört med biobränslen. - Förstå att kolvätets egenskaper och
användningsområde är beroende av hur lång kolkedja kolvätet har. - Berätta om kolets kretslopp där fotosyntesen är en
viktig del.
E
Genomföra
undersökningar
Ke
forts.
C
Eleven kan genomföra
Eleven kan genomföra
Eleven kan genomföra
undersökningar utifrån
givna planeringar och
undersökningar utifrån
givna planeringar och
undersökningar utifrån givna
planeringar och även
även formulera enkla
frågeställningar och
planeringar som det går
även formulera enkla
frågeställningar och
planeringar som det efter
formulera enkla
frågeställningar och
planeringar som det går att
att arbeta systematiskt
någon bearbetning går
arbeta systematiskt utifrån.
utifrån.
att arbeta systematiskt
utifrån.
I undersökningarna
I undersökningarna
I undersökningarna
använder eleven
utrustning på ett säkert
och i huvudsak
använder eleven
utrustning på ett säkert
och ändamålsenligt sätt.
använder eleven utrustning
på ett säkert,
ändamålsenligt och effektivt
fungerande sätt.
forts.
A
Eleven kan jämföra
resultaten med
frågeställningarna och
drar då enkla slutsatser
med viss koppling till
kemiska modeller och
teorier.
Utskrivet 2012-11-13 14:50
sätt.
Eleven kan jämföra
resultaten med
frågeställningarna och
drar då enkla slutsatser
med viss koppling till
kemiska modeller och
teorier.
Eleven kan jämföra
resultaten med
frågeställningarna och drar
då välutvecklade slutsatser
med god koppling till
kemiska modeller och
teorier.
1 av 2
Lerum
E
Begrepp,
modeller och
teorier
Ke 7-9
Ke 7-9
Hållbar
utveckling
Ke 7-9
Ke 7-9
C
A
Eleven har
Eleven har goda
Eleven har mycket goda
grundläggande
kunskaper om materiens
kunskaper om materiens
uppbyggnad,
kunskaper om materiens
uppbyggnad, oförstörbarhet
uppbyggnad,
oförstörbarhet och
omvandlingar och andra
oförstörbarhet och
omvandlingar och andra
kemiska sammanhang
och omvandlingar och andra
kemiska sammanhang och
visar det genom att förklara
kemiska sammanhang
och visar det genom att
och visar det genom att
förklara och visa på
och visa på samband inom
dessa och något generellt
ge exempel på och
samband inom dessa
drag med god användning
beskriva dessa med viss
användning av kemins
med relativt god
användning av kemins
av kemins begrepp,
modeller och teorier.
begrepp, modeller och
begrepp, modeller och
teorier.
teorier.
Dessutom för eleven
enkla och till viss del
Dessutom för eleven
utvecklade och relativt
Dessutom för eleven
välutvecklade och väl
underbyggda
resonemang kring hur
människans användning
väl underbyggda
resonemang kring hur
människans användning
underbyggda resonemang
kring hur människans
användning av energi och
av energi och
naturresurser påverkar
av energi och
naturresurser påverkar
naturresurser påverkar
miljön och visar ur olika
miljön och visar på några
miljön och visar på
perspektiv på fördelar och
åtgärder som kan bidra
till en hållbar utveckling.
fördelar och
begränsningar hos några
begränsningar hos några
åtgärder som kan bidra till
åtgärder som kan bidra
en hållbar utveckling.
till en hållbar utveckling. .
Historisk
utveckling
Ke 7-9
Ke 7-9
Eleven kan beskriva och
ge exempel på några
centrala
naturvetenskapliga
upptäckter och deras
betydelse för människors
levnadsvillkor
Utskrivet 2012-11-13 14:50
Eleven kan förklara och
visa på samband mellan
några centrala
naturvetenskapliga
upptäckter och deras
betydelse för människors
levnadsvillkor
Eleven kan förklara och
generalisera kring några
centrala naturvetenskapliga
upptäckter och deras
betydelse för människors
levnadsvillkor
2 av 2