planering pågår - Länsstyrelserna

G
N
I
R
ANE
[PL
]
R
Å
PÅG
Nationell utbildning
för Samhällsoch hälsokommunikation
2
Utbildning i samhälls- och
hälsokommunikation
Samhällsorientering för nyanlända invandrare ska
underlätta etablering i arbets- och samhällsliv
genom grundläggande förståelse för det
svenska samhället och en grund för fortsatt
kunskapsinhämtande. Målet är att är att deltagarna
utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna, de
grundläggande demokratiska värderingarna och den
enskildes rättigheter och skyldigheter samt om hur
samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv.
Hälsofrämjande åtgärder ses idag om en allt
viktigare del i etableringsprocessen för nyanlända
flyktingar. Samhällsorientering i kombination
med hälsokommunikation är ett sätt att stödja en
positiv hälsoutveckling och minska hälsoskillnader
mellan migranter och befolkningen i stort. MILSA,
forskningsbaserad stödplattform för migration och
hälsa, har i samarbete med länsstyrelserna tagit fram
rekommendationer för hälsokommunikation kopplat
till samhällsorienteringen.
3
Inom ramen för MILSA arbetar länsstyrelserna
och en rad lärosäten med att utveckla en
nationell utbildningsplattform för samhällsoch hälsokommunikatörer. Arbetet genomförs
i samarbete med sakkunniga inom jämställdhet
och mänskliga rättigheter. Plattformen kommer
att byggas upp kring regionala centrum. Följande
lärosäten är involverade i arbetet:
• Luleå tekniska universitet
• Mittuniversitetet
• Malmö högskola
• Lunds universitet
• Uppsala universitet
Utvecklingsarbetet kommer att ske i samverkan med
ett antal organisationer som är verksamma inom
samhällsorientering och/eller hälsokommunikation.
4
Övergripande upplägg
Utbildningen är till för såväl samhälls- som
hälsokommunikatörer och ger en grund- eller
vidareutbildning för att arbeta med samhälls- och/
eller hälskommunikation. Kursmetodiken innebär
att deltagaren får möjlighet att direkt omsätta ny
kunskap och metodik i det dagliga arbetet.
Samtliga kursmoment relaterar till de 8 block som
ingår i förordningen om samhällsorienteringen.
Uppsala universitet samordnar den nationella
plattformen till vilken dessa utbildningscentra är
kopplade. Utbildningen kommer att bestå av en
grundkurs och ett antal valbara
fördjupningskurser inom både samhällsorientering
och hälsokommunikation. Den genomförs utifrån
kursdeltagarnas behov och förutsättningar.
Kurserna innehåller teoretiska avsnitt kombinerat
med gruppdiskussioner och/eller praktiska
övningar. Utbildare kommer att hålla i ett antal
regionala fysiska utbildningsträffar som
kompletterar webbutbildningen.
5
Grundkurs
Grundkursen erbjuder grundläggande
kunskap och kompetens när det gäller
pedagogik, kommunikation och
hälsofrämjande arbete och
samhällskunskap.
Undervisning sker huvudsakligen
via webben och med 3 obligatoriska träffar (vid start, i mitten och
i slutet) och två obligatoriska
e-möten på webben.
Fördjupningskurs
Grundkurs eller likvärdig kurs
krävs för att få ta del av
fördjupningskurs. Fördjupningskurserna innefattar teman som
migration och hälsa, psykisk och
fysisk hälsa, sociala bestämningsfaktorer för hälsa samt
fördjupning av
kunskapsområden inom samhällsorienteringen. Anmälan till fördjupningskurserna sker separat
och de läses på kvartsfart.
Utrustning för att kunna delta
Dator, internetuppkoppling,
headset, webbkamera.
Utbildningsform
• Distansutbildning via internet.
• Fysiska möten blandat med
webbseminarier alternativt enbart
webbseminarier.
6
Kriterier
Kriterier för att kunna ingå som projektparter i
den nationella utbildningsplattformen för
samhälls- och hälsokommunikation:
1. Organisationerna ska ha verksamheter med kommunikatörer (samhällskommunikatörer,
hälsokommunikatörer eller
samhälls- och hälsokommunikatörer).
2. Organisationen kan avsätta arbetstid för kommunikatörer under projekttiden i syfte att medverka i
kompetensutvecklings-, utbildnings- och
uppföljningsinsatser.
3. Organisationen avsätter tid för att medverka i projektets
övriga aktiviteter såsom möten, seminarier och konferenser samt övergripande uppföljning och
utvärdering.
4. Organisationen avsätter resurser för nödvändig
projektadministration (tidsrapportering,
framtagande av nödvändiga intyg etc.).
7
Exempel på teman i grundkursen
• Samhällsorientering, utgångspunkter & principer
• Hälsa & samhälle
• Hälsa i Sverige och världen över tid
• Migration & hälsa
• Hur kan man arbeta hälsofrämjande?
• Hälsolitteracitet
• Pedagogik & lärande
• Kommunikation & hälsokommunikation
• Interkulturell kommunikation
• Rollen som kommunikatör
Exempel på fördjupningskurser
• Migration & hälsa
• Stress, kost & motion
• Alkohol, tobak & narkotika
• Hälso- & sjukvårdssystemet
• Egenvård & första hjälpen
• Tandhälsa
• Kroppen & sexuell hälsa
Fördjupning inom SO:ns grundläggande områden:
• Att komma till Sverige
• Att bo i Sverige
• Att försörja sig & utvecklas i Sverige
• Individers rättigheter & skyldigheter
8
Kontakt
Samordning utbildningsplattform
Josefin Wångdahl, samordnare utbildningsplattform
Uppsala universitet
[email protected]
Klara Steinvall, projektassistent,
Länsstyrelsen Skåne
[email protected]
Länsstyrelsernas fokusgrupp - samhällsorientering
Torgny Ängquist, Länsstyrelsen Skåne
[email protected]
Assar Häggbladh, Länsstyrelsen Västernorrland
[email protected]
Länsstyrelsernas fokusgrupp - hälsa
Katarina Carlzén, projektledare MILSA,
Länsstyrelsen Skåne
[email protected]
Runa Ödlund, Länsstyrelsen Västernorrland
[email protected]