Vi öppnar upp samhällsarenor

advertisement
Vi öppnar upp
samhällsarenor
Välkommen till Skåne öppnar upp olika
samhällsarenor. I projektet arbetar museer, bibliotek,
näringslivet och civilsamhället ihop med samhälls- och
hälsokommunikatörerna i Skåne. Tillsammans berättar
vi om möjligheter för nyanlända i Skåne. Välkommen
till Skåne erbjuder sammanhang och möjligheter till
positiva upplevelser.
Föreningsliv
Föreningslivet i Sverige kan vara en nyckel för att
komma in i samhället. Här möts människor i
gemensamt engagemang och skapande. I mötet med
föreningslivet får deltagarna en introduktion till vad
det innebär att engagera sig i en förening och vilka
möjligheter som finns där just de bor.
Museum
Museerna berättar om det samhälle
vi lever i. Deltagarna får ta del av
historien bakom samhället de
kommit till, människorna som levt
här och vad som påverkat
utvecklingen. De får också ta del av
den breda verksamhet som erbjuds
till barnfamiljer.
Näringsliv &
Arbetsmarknad
Fysisk aktivitet
Bibliotek
Biblioteken erbjuder en öppen och välkomnande
mötesplats för alla människor. Här ges möjligheter till
kunskap och information. På biblioteken får deltagarna
en introduktion till bibliotekens roll i samhället och alla de
tjänster och varierade program som riktas till barn och
vuxna.
Våra allmänna ytor erbjuder många möjligheter till
fysisk aktivitet. Deltagarna får testa på enkla
aktiviteter som man kan göra i sitt närområde.
Genom till exempel stadsvandringar lär de
nyanlända känna sitt lokala samhälle.
Här får deltagarna tips och råd om
vägar in på den svenska
arbetsmarknaden. Vilka kulturer finns
på svenska arbetsplatser och vilka
normer råder där? Varför är det så?
Partnerskap Skåne
Välkommen till Skåne är ett utvecklingsprojekt inom ramen för
plattformen Partnerskap Skåne. Partnerskap Skåne
utvecklar och samordnar metoder som skapar förutsättningar för
nyanländas delaktighet, hälsa och egenmakt. Grunden för detta är
samhälls- och hälsokommunikation på deltagarnas modersmål, vägar
till sociala nätverk genom föreningslivet och samarbete med forskning
för en mer kunskapsbaserad etablering. Partnerskap Skåne samordnas
av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne i samarbete med ett 50-tal
aktörer.
Samhälls- och hälsokommunikatörerna förmedlar information om
samhälle och hälsa till nyanlända i Skåne i 32 teman. Programmet
förmedlas på deltagarnas modersmål och är organiserat runt fem
knutpunkter i Skåne. Verksamheten är ett samarbete mellan kommuner
i Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbetsförmedlingen.
Mer information finns på www.lansstyrelsen.se/skane.
Utvärdering
Välkommen till Skåne följs upp och utvärderas av Uppsala
universitet genom både enkäter och intervjuer med deltagare.
Utvärderingen fokuserar på faktorer kopplade till hälsa, socialt
kapital, tilltro till den egna förmågan att påverka sin situation och
tillgodogöra sig information i det nya landet. Utvärderingen är
en del av forskningen inom MILSA 2.0 som genomförs med stöd
av Europeiska Asyl- Migration och Integrationsfonden.
Kontakt:
Katarina Carlzén, utvecklingsansvarig Partnerskap Skåne
[email protected]
Ziad Jomaa, Enheten för samhälls- och hälsokommunikation
[email protected]
Klara Steinvall, projektassistent Partnerskap Skåne
[email protected]
V Ä L K O M M E N
TILL SKÅNE
Välkommen
till Skåne
-en del av mottagandet av
nyanlända flyktingar i Skåne
Download