Vision Ett samhälle där alla människors lika värde och mänskliga

Vision
Ett samhälle där alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras i enlighet med FNs
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Verksamhetsidé
MyRight ska

bidra till en demokratisk samhällsutveckling som motverkar fattigdom, diskriminering och
förtryck;

samordna funktionshinderrörelsens internationella utvecklingssamarbete som bedrivs i
partnerskap mellan svenska organisationer och organisationer i MyRights samarbetsländer;

stärka människors möjligheter att organisera sig och skapa starka organisationer som kan
bedriva opinions- och påverkansarbete som bidrar till ökade rättigheter för personer med
funktionsnedsättning;

delta i nätverk och delge erfarenheter och kunskaper om funktionshinderfrågor så att
nätverkens opinions- och påverkansarbete bidrar till att funktionshinderperspektivet inkluderas
i allt utvecklingssamarbete.
Värdegrund
Personer med funktionsnedsättning ska

ha makt över sina egna liv;

stärkas genom samarbete i partnerskap som bygger på erfarenhetsutbyte om hur det är att leva
med funktionsnedsättning;

uppnå jämlikhet och självständighet genom att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv;

ges möjlighet att tillvarata och utveckla sina egna resurser så att de kan bidra till
samhällsutveckling och förändra sina levnadsvillkor.