Redovisning, informationsprojekt

advertisement
Redovisning av bidrag för
information om fackligt
utvecklingssamarbete
Tänk på att redovisningen ska spegla ansökan.
Redovisningen skickas per e-post till
[email protected]
Underskrivet exemplar skickas till:
LO-TCO Biståndsnämnd,
Upplandsgatan 3, 111 23 Stockholm
Redovisningen ska vara LO-TCO Biståndsnämnd tillhanda senast den 28 februari nästkommande år.
Organisation:
Postadress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
Fax:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon:
Mobil:
Projektnamn:
År:
Projektnummer:
1. Kort sammanfattning av projektet
2. Projektets resultat och effekter utifrån vad projektet ville uppnå, de uppsatta målen och
indikatorerna. Här vill vi att ni beskriver resultat och effekter över tid, dvs 2-3 år, (om
projektet pågått denna tid) samt om er verksamhet fick andra effekter än de väntade. .
Skriv exempel.
3. Kortfattad beskrivning av hur projektet har bidragit till anslagets syfte och mål
Syftet med LO-TCO Biståndsnämnds informationsbidrag är att ge en bred och nyanserad bild av
det fackliga globala engagemanget och dess resultat i kampen mot fattigdomen samt öka
kunskapen om och stärka förtroendet för det internationella fackliga utvecklingssamarbetet.
Mål för bidraget är att: öka kunskapen om internationellt fackligt utvecklingssamarbete, dess
resultat samt drivkrafter och öka kunskapen om förhållandena i utvecklingsländerna samt dess
drivkrafter.
Skriv exempel från helaprojekttiden (2-3 år).
4. Beskrivning av genomförda aktiviteter
Redovisning av bidrag för information om fackligt utvecklingssamarbete
Beskriv kortfattat de aktiviteter ni har genomfört samt vilka effekter de resulterade i. Analysera och
kommentera eventuella avvikelser. Redogör även för aktiviteter som ni har bekostat själva och som
har bäring på projektets måluppfyllan.
Fyll i tabellen nedan
Typ av
Antal
aktivitet*
aktiviteter
Aktivitetens
antal /gånger
/antal utskick
Typ av
målgrupp**
Antal
kvinnor
Antal
män
Antal
totalt
Uppskattat
antal som fått
information i
nästa led
*) t ex seminarier, skolbesök, nyhetsbrev, m m
**) tex medlemmar, förtroendevalda, studenter, ungdomar.
5. Eventuell koppling till ett fackligt utvecklingsprojekt
Beskriv hur och vad det har tillfört.
6. Lärdomar ni har dragit av projektets genomförande
Beskriv lärdomar samt analysera vilka faktorer som påverkat projektet positivt eller negativt.
Beskriv eventuella åtgärder som vidtagits utifrån lärdomarna, under projektet och för framtiden.
7. Budgetutfallet samt kostnadseffektiviteten
Redogör för utfallet av budgeten på den särskilda ekonomiska mallen som finns på
www.lotcobistand.org.
Sätt budgetutfallet i relation till projektmål och genomförda aktiviteter och resonera kring om ni hade
kunnat få ut samma effekt för mindre pengar. Beskriv budgetutfallet samt kommentera eventuella
avvikelser.
8. Övriga upplysningar om projektet och hänvisning till ev. bilagor
9. Bifoga pressklipp, producerat material eller annat som är relevant för projektet.
Ort och datum
Namnteckning av kontaktperson
Namnförtydligande
Redovisning av bidrag för information om fackligt utvecklingssamarbete
Ort och datum
Namnteckning av firmatecknare
Namnförtydligande
Redovisning av bidrag för information om fackligt utvecklingssamarbete
Download