Instruktion för Styrelsen för internationellt

advertisement
Sida 2015
Instruktion för Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete
(Sida)
Utfärdad av regeringen 2010-07-22, senast ändrad 2015-07-06.
Uppgifter
1 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida) har i uppgift att stödja verksamhet som bidrar till att
uppfylla målet för det internationella biståndet, som en del
i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.
2 § För att uppfylla det biståndspolitiska målet ska myndighetens verksamhet utgå från och genomsyras av
1. ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling,
2. ett integrerat miljö- och klimatperspektiv,
3. ett integrerat jämställdhetsperspektiv som inkluderar en analys av kvinnors och fl ickors respektive mäns
och pojkars situation, och
4. ett integrerat konfl iktperspektiv i utvecklingssamarbetet.
Vidare ska myndigheten i sin verksamhet
1. bidra till genomförande av regeringens internationella åtaganden för biståndseffektivitet,
2. beakta vikten av offentliga institutioner som bygger på demokratiska principer för långsiktigt hållbara
resultat,
3. skapa utrymme för innovation kring bistånds- och
samarbetsformer som bidrar till global hållbarhet,
4. utgå från rättsstatens principer och vidta åtgärder
för att motverka oegentligheter och korruption,
5. komplettera och underlätta för andra fi nansiella
resurser som bidrar till fattigdomsbekämpning och en
långsiktig utveckling som är socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbar, och
6. tillvarata kunskap från såväl egeninitierade som
externa utvärderingar vid genomförande av utvecklingssamarbete.
3 § Myndigheten ska dessutom
1. bistå regeringen med expertstöd, bedömning, analys, resultatredovisning och annat underlag som är
nödvändigt för regeringens utformning av biståndspolitiken och för genomförande av det bilaterala och
multilaterala utvecklingssamarbetet, humanitära
biståndet och EU-biståndet,
2. inom ramen för den egna verksamheten och i
samarbete med andra aktörer bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,
3. bistå aktörer som bedriver uppföljning och utvärdering inom Sidas verksamhetsområde,
4. sammanställa och till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och OECD:s biståndskommitté (DAC)
rapportera statistik enligt direktiv från DAC,
5. verka för öppenhet och insyn i det internationella
biståndet och i samarbetsländerna, aktivt och på
elektronisk väg tillgängliggöra information om sin
verksamhet, samordna genomförandet av transparensgarantin i det svenska biståndet, inklusive stödja övriga
berörda aktörer i detta arbete samt ansvara för informationstjänsten openaid.se,
6. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand
anordna utbildning och kompetensutveckling för Sidas
samarbetspartner inom utvecklingssamarbetet,
7. vara nationell kontaktpunkt för myndighetssamarbete (Twinning och Technical Assistance Information
Exchange, TAIEX) fi nansierat genom EU:s biståndsbudget,
8. inom ramen för samarbete inom Östersjöregionen
ansvara för delar av samarbetet med Ryssland inom
miljöområdet, genom att bl.a. bidra till fi nansiering
av insatser i anslutning till investeringsprojekt genom
internationella fi nansiella institutioner (IFI), samt
ansvara för samarbete inom området demokrati och
mänskliga rättigheter,
9. när det gäller vissa medel för anslagsposter under
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som regeringen
eller Regeringskansliet beslutar om, för Regeringskansliets
räkning utföra vissa administrativa kontrollmoment vid
bidragshantering, praktiskt hantera utbetalningar,
återbetalningar och återkrav samt svara för en effektiv
valutahantering,
10. inom sitt verksamhetsområde verka för att det
generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål
som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå
åtgärder för miljöarbetets utveckling, och
11. i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken
rapportering som behövs. Förordning (2015:378).
4 § Myndigheten får
1. i mån av tillgång på medel besluta om och betala ut
bidrag eller annan fi nansiering till stöd för verksamhet
i enlighet med 1 §,
2. ingå och säga upp avtal om närmare villkor för
samarbetet med samarbetsländer (proceduravtal),
3. efter överenskommelse med en avtalsslutande part
omfördela medel mellan olika insatsavtal,
4. anpassa samarbetsavtal med länder så att de motsvarar en strategis giltighetsperiod,
5. ingå, förlänga och säga upp avtal enligt 6 och 7 som
myndigheten har rätt att besluta om, om avtalet inte
kräver riksdagens eller utrikesnämndens medverkan,
6. utnyttja möjligheter till samverkan med andra
givarländer, EU samt internationella och multilaterala
organisationer, varvid myndigheten får låta en samverkanspart svara för beredning, genomförande och
uppföljning av svenska biståndsinsatser om detta inte
innefattar myndighetsutövning, samt själv åta sig motsvarande uppgifter,
7. ingå, förlänga och säga upp avtal om bidrag eller
annan fi nansiering till stöd för verksamhet med andra
stater, internationella och multilaterala organisationer,
organisationer i det civila samhället samt andra relevanta
aktörer (insatsavtal) varvid avtalen ska innehålla
bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering
och revision,
8. uppdra åt en utlandsmyndighet där Sverige bedriver
bilateralt utvecklingssamarbete att på Sidas vägnar
underteckna avtal,
9. överlämna åt en utlandsmyndighet där Sverige
bedriver bilateralt utvecklingssamarbete, eller åt en
annan myndighet, att på Sidas vägnar avgöra ärenden
som inte behöver prövas av generaldirektören eller
personalansvarsnämnden,
10. begära att en utlandsmyndighet där Sverige
bedriver bilateralt utvecklingssamarbete ska vidta de
åtgärder som följer av avtal mellan Sverige och samarbetslandet i fråga eller som i övrigt faller inom Sidas
behörighetsområde, och
11. begära att en utlandsmyndighet där Sverige bedriver
bilateralt utvecklingssamarbete, eller där Sverige
bidrar med humanitärt bistånd, lämnar sådan information som behövs för Sidas verksamhet.
Sida ska se till att ett beslut enligt första stycket 6 eller
ett insatsavtal enligt första stycket 7 om nya ekonomiska
åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga
eller mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd, är i enlighet med internationella normer och
principer för ansvarsfulla investeringar och inom sunda
och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Sida ska säkerställa att myndighetens verksamhet bedrivs i
enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag,
principerna i FN:s Global Compact och FN:s principer för
företag och mänskliga rättigheter. Sida ska inte medverka i
ekonomiska åtaganden via intermediära jurisdiktioner som
har prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Peer
Review Process och som då inte har godkänts i fas 1 eller som
har bedömts som Partially Compliant eller Non Compliant
i fas 2.
En organisation som beviljas bidrag enligt första stycket
7 ska förpliktas att på begäran ge Riksrevisionen tillfälle
att granska hur bidrag används och lämna de uppgifter
som behövs för granskningen. Granskning av en verksamhet eller ett verksamhetsområde med ett annat land
eller en mellanstatlig organisation som huvudman ska
göras enligt avtal.
I de länder där FN har enats om ett gemensamt landprogram ska insatsavtal som ingås med FN enligt första
stycket 7, med undantag för humanitära insatser, endast
förekomma inom ramen för dessa program. Om det fi nns
särskilda skäl får sådana insatsavtal förekomma i andra
fall, efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Förordning (2015:378).
Om myndigheten planerar att ingå, ändra eller säga upp
ett avtal enligt första stycket 6 eller ett insatsavtal enligt
första stycket 7 som är av särskild betydelse för Sveriges
förhållande till en annan stat eller till en internationell
organisation, ska myndigheten så tidigt som möjligt
informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
Ledning
6 § Myndigheten leds av en styrelse.
7 § Styrelsen består av högst nio ledamöter.
(8 § har upphört att gälla 2015-07-06 genom förordning
2015:378)
Samverkan
5 § Sida ska inom sitt verksamhetsområde särskilt samverka med
1. statliga myndigheter och andra offentliga aktörer
i syfte att inhämta och tillvarata sakkunskap och
förvaltningskompetens i genomförandet av internationellt utvecklingssamarbete, exempelvis genom
tjänsteexport, och
2. andra aktörer, såsom organisationer i det civila samhället, näringslivet och akademiska institutioner och
institut, som kan bidra till att uppfylla regeringens mål
för det internationella biståndet och bidra till utveckling av genomförandet av utvecklingssamarbetet.
Särskilda organ
9 § Vid myndigheten ska det fi nnas ett rådgivande organ
för forskningssamarbete som ska ge råd i ärenden om
1. stöd till uppbyggande av forskningskapacitet i
samarbetsländer, och
2. stöd till internationella forskningsprogram.
10 § Det rådgivande organet för forskningssamarbete
består av högst nio ledamöter.
11 § Ordföranden och ledamöterna i det rådgivande
organet för forskningssamarbete utses av regeringen för
en bestämd tid.
Anställningar och uppdrag
12 § Generaldirektören är myndighetschef.
13 § Myndigheten får efter samråd med Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) besluta att en anställd hos Sida
ska vara placerad vid en utlandsmyndighet där Sverige
bedriver bilateralt utvecklingssamarbete. Chefen för
utlandsmyndigheten ansvarar för utlandsmyndighetens
verksamhet och ledningen av de anställda som är
placerade där. Förordning (2015:378).
14 § Vid myndigheten fi nns en överdirektör.
Personalansvarsnämnd
15 § Vid myndigheten ska det fi nnas en personalansvarsnämnd.
Tillämpning av vissa förordningar
16 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen
(1987:1101).
I fråga om statligt stöd till näringslivet ska myndigheten
tillämpa kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av
den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och 18–20 §§
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Avgifter
17 § I verksamhet enligt 3 § 6 och 4 § 6 får myndigheten
ta ut avgifter, bestämma avgifternas storlek och disponera
inkomsterna.
Överklagande
18 § Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av
bidrag eller annan fi nansiering till stöd för insatser får
inte överklagas.
Övergångsbestämmelser
2010:1080
1. Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2010,
då förordningen (2007:1371) med instruktion för Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska
upphöra att gälla.
2. Ledamot i det rådgivande organet för forskningssamarbete som har utsetts före ikraftträdandet kvarstår
som sådan ledamot under den tid som ledamoten har
utsetts för.
Download